Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

KONU TEKRAR TESTİ

Sabret, sabret inci tanem, bekle beni
Döneceğim mutlaka, sabret!

1.Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekrir – Teşbih                         B) Tenasüp – Mübalağa
C) İstiare – Tariz                           D) Mecaz-ı Mürsel – Teşbih
E) Tenasüp – Mecaz-ı Mürsel

 

(I) Körfezin rengini günlerce unutamadım. (II) Kıyıdan dağları denizi seyrettim bir gün. (III) Dağlar, denizin etrafında bir duvar oluşturuyor. (IV) Yeşil, gösterişli bir kürk gibi. (V) Suyun rengi kimi yerde mavi, kimi yerde yeşil oluyor.

2.Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi ikisinde benzetme sanatı yapılmıştır?

A) I ve III       B) II ve III       C) III ve IV     D) IV ve I      E) II ve V

 

“Kitap, Anadolu’nun ortasındaki bu köyün sorunlarını ele alıyor.”

3.Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?

A) Teşbih    B) Ad Aktarması    C) Cinas   D) Telmih    E) Tevriye

 

Yüreğim sıcak, yüreğim soğuk, yüreğim ayaz
Bir gülsen kar yağacak bembeyaz

4.Bu dizelerdeki edebi sanatlar aşağıdakilerin hangi-sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Telmih – Tenasüp    B) Teşbih – Teşhis         C) Tekrir – Teşbih
D) Tezat – Tekrir          E) Aliterasyon – Teşhis

 

 

5. “Ankara BM’nin son kararına karşı gereken önlemlerin kısa bir sürede alınacağını açıkladı.” cümlesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ad Aktarması     B)Tenasüp      C) İstiare      D) Telmih      E)Tariz

 

 

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır?

A) Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım
Bakkallara düşmüş okul defterleri gibiyim.
B) Geçen her saat, her geçen saniye
Göl altın güğümdür coşan maviye”
C) Dünyalar bir yana, sen bir yana
Gül damlası gibisin yavrucuğum
D) Garbın ucunda, son kıyıdan, en gürültülü
Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü
E) Hangi dağa kar yağsa
Aklıma sen düşersin

 

Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor
Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor

7.Yukarıda birinci dizedeki “gönül” sözcüğüyle hangi edebi sanat yapılmıştır?

A) Kinaye      B) Mübalağa      C) Tevriye     D) Kapalı istiare       E) Tariz

 

 

8. “Sessizce gözlüyor baharda çiçekler seni” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Yıldız gibi uçar ateşböcekleri
Gecenin gözyaşı öper çiçekleri
B) Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla
Önümdeki arazi örtülü şimdi karla
C) Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun
Olursa bir şikâyet ölümden olsun
D) Dağlar bile ağladı, vuruldu yiğidim
Sevdiğini el aldı, gitti yiğidim
E) Durgunca bir deniz sahilleri öper
Söner ufuklarda sevdalı bir kamer

 

Aşk bir zevktir, onun başka bir dili var; aşk bir şevktir, onun ayrı ehli var.

9.Yukarıdaki altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aliterasyon     B) Seci      C) Tariz     D) Tezat      E) Cinas

 

 

Yeter yüreğime düşen ateş
İbrahim’de güle çevrilen ateş

10.Bu beyitteki sanat aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?

A) İletilmek istenen iki gerçek anlamı bir sözcükle dile getirme
B) Aynı varlığın zıt iki yönünü bir arada belirtme
C) Benzetme ilgisiyle bir sözü başka bir süz yerine kullanma
D) Bir olayı olduğundan çok büyük gösterme
E) Söz arasında bilinen bir duruma işaret etme

 

 

11. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “intak” sanatına başvurulmuştur?

A) Dadaloğlu’m der ki belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
B) Saray mutfağına biçare kedi
Girdi bir gün temiz bir dayak yedi
C) Yüzünden gözünden kanlar akarak
Kaçardı zavallı mırıldanarak
D) Kulağının dibinde haykırdı fırtına:
Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına
E) Allah o kulundan razı değil ki
Verdiğine kani değil müşteki

 

 

Gene gel, gene gel
Her ne isen gene gel
Kâfirsen, ateşe tapıyorsan
Puta tapıyorsan bırak da gel

12. Yukarıdaki dörtlükte görülen sanat aşağıdakilerden hangiside de yer almaktadır?

A) Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın
B) Bu kadar şetafet çünkü sende var.
Beyaz gerdanında bir de ben gerek
C) Kimdir bana gülümseyen yeşillik balkonundan?
Demek gecelerden sonra nihayet gün doğuyor
D) Salındı bağçaya girdi
Çiçekler selama durdu
E) Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse
Her kapıda ağlayıp bu kapıda gülümse

 

 

Bal tutan kimse meseldir ki yalar parmağını
Bu sözün ma’nisini etmede iz’an iyidir

13. Yukarıdaki dörtlükte görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İrsal-i mesel   B) Kapalı istiare    C) Tezat    D) Mecaz-ı Mürsel    E) Cinas

 

Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murad almasın
Seni kim uçurdu gölümden sunam

14. Yukarıdaki dizelerde kendisine benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gönül     B) Seher yeli     C) Baki     D) Sen     E) Suna

 

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde “akis” sanatına örnek bir kullanım vardır?

A) Koyup kaldırmada ikide birde
Kazan devrildi, söndürdü ocağı
B) Ey beni lütfuyla yoktan var eden Rabbi gafur
Mağrifet kıl eyledikte azm-ı iklim-i beka
C) Mümkün değil Huda’yı bilmek de bilmemek de
Bilmek de bilmemek de mümkün değil Huda’yı
D) Sudan topraktan olmaz böyle terkib
Meğer sen akl u candasın mürekkeb
E) Nice zalimler eylemiş pa-mal
Etmez ihmal ederse de imhai

 

 

16. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “intak” sanatına başvurulmuştur?

A) Bir evde bir kadın bir de kedisi
Yaşıyordu kardeş gibi ikisi
B) Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
C) Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
D) Akıl ersin, ermesin sevdama
Senden yanayım, dedi yeşeren dal senden yana.”
E) Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar

 

 

17.Aşağıdaki dizelerin hangisinde her iki dizede de aynı söz sanatı kullanılmıştır?

A) Dünyada ahrete gidip gelmemek
Olmasa iktiza eder ölmemek
B) İşte deniz bir dağdan bir dağa
Seni arıyorum yeşilde mavide
C) Bir dağ doruğu karşılar denizi
Açık, koyu, düz kenarlı benekli
D) Solacak gününde bütün çiçekler
Gülen dudaklar gülmeyecekler
E) Gökyüzü senin adınla ulu
Dağlar aşkın güzelliğiyle dağ

 

 

Gayet çoktur değil, benim varam az
Bana yardan gayri cerrah varamaz

18.Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas      B) Teşbih      C) Tevriye     D) Kinaye     E) Tezat

 

Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşıları
Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşıları

19.Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenasüp    B) Telmih     C) Tekrir   D) Tevriye     E) Tariz

 

 

Sen gittin yaslara büründü cihan
Soluyor dallarda gül dertli dertli

20.Yukarıdaki dörtlükte bulunmayan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih    B) Hüsn-i Talil     C) Mübalağa    D) Benzetme    E) Kinaye

 

 

Ben garip çizgilerle uğraşırken başbaşa
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

21.Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

A) Mecaz-ı Mürsel    B) Teşbih     C) Hüsn-i Ta’lil    D) Tevriye    E) Tezat

 

 

Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına

22.Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır?

A) Tezat     B) Tevriye     C) Hüsn-i talil     D) Telmih     E) İntak

 

 

“İstiare, bir sözün benzetme amacıyla başka bir sözün yerine kullanılmasıdır.”

23.Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı yapılmamıştır?

A) Ortalığı soğuk bir sessizlik kapladı.
B) Selviler içinde bir alevdir Emir Sultan
C) Havada bir dost eli okşuyor tenimizi.
D) Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
E) Kederimin artması için sevinmek isterim.

 

 

Haylice vakit oldu
Ben bu yerde yanalı
Binme nâmert atına
Ya mıhı düşer ya nalı

24.Yukarıdaki şiirde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A) Aliterasyon     B) Telmih       C) Leff ü neşr       D) Cinas      E) Tenasüp

 

 

25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı vardır?

A) Güller, yüzünün renginden utandığı için kızardı.
B) Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından
C) Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda
D) Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden
E) Kara gözlerinin beyaz feneri olayım

 

Anlamları ayrı, fakat yazılışları ve söylenişleri benzer olan sözcüklerin bir arada kullanılmasına dayanan söz sanatına cinas denir.

26.Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas sanatına yer verilmemiştir?

A) Her nefeste işledim ben bir günah
Bir günah için demedim bir gün âh
B) Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
C) Durgunca bir deniz sahilleri öper
Söner ufuklarda sevdalı bir kamer
D) Yara benden yara benden
Söyleyin yâra benden
E) Benim için her bir sözün kıymetlidir inciden
Gözyaşların akıtma gel, odur gönlüm inciden

 

CEVAP  ANAHTARI

1. E 14 B
2. C 15. C
3. B 16 D
4. D 17. E
5. A 18 A
6. A 19. C
7. D 20. B
8. C 21. A
9. B 22 C
10 E 23 B
11 D 24 D
12 E 25 E
13 A 26 C

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir