Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

Etiket Arşivleri: Divân-ı Hikmet

İSLAMİYET ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATI

8. yüzyılın ortalarına doğru Göktürklerin yıkılmasıyla Orta Asya üzerinde Abbasilerle Çinliler arasında bir egemenlik mücadelesi başlamıştır. Orta Asya üzerindeki bu egemenlik mücadelesi 751’de Müslüman Araplarla Çinliler arasında savaşa dönüşmüştür. Talas Savaşı’ndan, Karluk Türklerinin Müslüman Arapların yanında yer alması ile Çinliler, Türk-Arap dayanışmasına  karşı büyük bir yenilgi almıştır. Böylece Çinliler Orta …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 10

12. yy’da yazılmış manzum bir ahlak ve öğüt kitabıdır. 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşan eser, Muhammed Dâd Ispehsâlâr Bey’e sunulmuştur. Eserde bilginin ve bilgili olmanın önemi yalın bir anlatımla dile getirilmiştir. 1.Bu parçada bahsedilen eser ve yazarı aşağıdakilerîn hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Mecalİs’ün-Nefâis – Ali Şir Nevaî B) …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

Eser bir sözlüktür. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. Eserde Türkçe sözcüklerin Arapça karşılıklarıyla birlikte her maddeden sonra birtakım Türkçe metinler örnek olarak verilmektedir. XI. yüzyılda Hakaniye Türkçesiyle yazılan eserde 7500 civarında Türkçe sözcük Arapça olarak açıklanmıştır. Türk boylarının dilleri ve …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

(I) Divan-u Lügati’t Türk’te, Arapçanın Türkçeden üstün bir dil olduğu anlatılır.(II) Kutadgu Bilig, mesnevi tarzında yazılmış didaktik bir eserdir. (III) Atabetül Hakayık, din ve ahlak kurallarını anlatan öğretici bir eserdir. (IV) Divan-ı Hikmet, dörtlükler ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. (V) Dede Korkut Hikâyelerinde yaşanan olayların tarihi bilgilerle ilgisi vardır. 1.Yukarıdaki parçada …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

Orijinal Metin                     Günümüz Türkçesiyle Kaklar kamug kölerdi      Kuru yerler hep gülerdi Taglar başı ilerdi             Dağ başları göründü Ajun tını yılırdı                Dünyanın soluğu ılındı Tütü çeçek çerkeşür       Türlü çiçekler sıralandı 1.Yukarıda günümüz Türkçesiyle de verilen dizeler, aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? A) …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

1.Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dede Korkut tarafından yazılmıştır. B) Oğuzların Gürcü, Ermeni, Rum ve Diğer Türk boylarıyla yaptıkları savaşlar anlatılmıştır. C) 15.yüzyılın sonunda yazıya geçirilmiştir. D) Arı bir Türkçeyle yazılmıştır. E) Nazımla nesir iç içedir.   XI. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevî tarafından Hakâniye Türkçesi ile …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdakilerden hangisi İslami kültürün etkisiyle yazılan Türk edebiyatının ilk eserlerinden değildir? A) Hurşidname                                   B) Divan-ı Hikmet C) Kutadgu Bilig                              …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

1. Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir? A) Yunus Emre                              B) Gülşehri C) Kaygusuz Abdal                       D) Ahmet Yesevi E) Pir Sultan Abdal   I.Eserde …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 3

1.‘Divan ü Lügatit Türk’ için yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Tarih, coğrafya, dilbilim, edebiyatı ilgilendirdiği B) 15. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olduğu C) 300’e yakın atasözü, 240 kadar şiir örneği bulundurduğu D) Oldukça güzel beyit, dörtlük, hikmet, seci örnekleri verdiği E) İslami inancı yaymaya çalıştığı     …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip B) Divanü Lugati’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut C) Divanı Hikmet – Yunus Emre D) Atabatül Hakayık – Edip Ahmet Yükneki E) Muhakemetü’l Lügateyn – Ali Şir Nevai   Yapıtta, bilginin faziletleri ön plana çıkarılıp bilgisizliğin de zararları dile …

Devamını Oku »