Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

Prometheus’tum zincire vurulurken
Ciğerimi kartallara yedirdim.
Spartaküs’tüm köleliğin çığlığında,
Arslanlara yem oldum, tükendim.
Kör kuyuların dibinde Yusuf’tum,
Kerbela çölünde Hüseyin.
Zindanlarda Cem Sultan,
Sehpalarda Pir Sultan.
Ve Madımak’ta otuz yedi can…

1.Yukarıdaki dizelerde bulunan en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecahül-i arif     B) Cinas     C) Tezat    D) Telmih     E) Leff ü Neşr

 

Dünya kırk kulplu kazan,
Bir kulpundan tut sen de kazan.

2. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye     B) Aliterasyon     C) Cinas     D) Seci     E) Asonans

 

Vahdedün şarabından
Bir cür’a nûş edeyin
Enel-Hak çağuruben
Dara gireyim Mevla

3.Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Telmih B) Cinas C) İntak
D) Nida E) Tezat

 

Bi lodos lazım şimdi bana,
bi kürek bi kayık.
Zulada birkaç şişe yakut,
yer gök kırmızı.

4.Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih    B) İstiare     C) Kinaye   D) Cinas    E) İstihfam

 

5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileştirme) sanatı yoktur?

A) Yüce dağlar birbirine göz eder,
B) Sakarya’nın sular nâmın söyleşir.
C) Kuşlar Kemal’im der günler günü çağrışır.
D) Mor menevşe boyun eğdi
E) Her geçen seni bizden parça parça götürür.

 

I. Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılma sanatıdır.
II. Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların özellikleri bir arada kullanma sanatıdır.
III. Birden çok gerçek anlamı olan bir sözün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatıdır.
IV. Belli bir duyguyu ve düşünceyi vurgulamak için sözü soru şeklinde söyleme sanatıdır.

6.Yukarıdaki numaralı cümlelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin açıklaması yoktur?

A) Teşbih     B) İstifham     C) Tevriye    D) Mecaz-ı Mürsel     E) Tezat

 

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir teşbih vardır?

A) Nazlı vücudu bir kucak ot, bir yığın kemik
B) Sular öyle temiz ki, annemin yüzü gibi.
C) Aşkın bedendeki titrek eliyim
D) Bir siyah kadındır kaldırımlarda gece
E) Yaralı yüreğinle sürgün yolcularındansın

 

 

Çeşme bir gün yanındaki selviye:
“Buz gibi suyum akar, içip kanarsın; bir kere olsun kıymet bilmezsin.” dedi.

8.Bu parçada görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinaye     B) Tezat      C) Tevriye   D) İntak     E) Benzetme

 

Süleyman Nazif, Bağdat valisi olduğu yıllarda ordu ko-mutanı şöyle bir telgraf çeker: “Yüz bin okka şeker, beş yüz bin okka un, on bin okka çay ve iki yüz bin okka tahıl acele temin edilerek bize gönderilsin.” Bu telgrafın üzerine S. Nazif şu karşılığı verir: “Çin İmparatorluğu’na gitmesi gereken telgraf yanlışlıkla vilayetimize gelmiştir.”

9.Bu parçada S. Nazif’in sergilediği tavır hangi söz sanatına örnektir?

A) Teşhis       B) Tezat      C) Tecahül-i arif      D) Teşbih      E) Cinas

 

Gönlümde ateştin gözümde yaştın
Ne diye tutuşup ne diye taştın

10.Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih      B) İstifham      C) Teşbih      D) İntak     E) Leff ü neşr

Kayıkçım, elindeki sırığı suya daldırdı, gölün üstü uzun uzun harelendi ve sırığın isabet ettiği yer, hiddetlenen bir köpeğin ensesi ta sırtına kadar nasıl kabarırsa öyle asabi bir titreyiş geçirdi.

 

11.Bu parçadaki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde açıklanmıştır?

A) İnsanın öfkesi, gölün yüzündeki harelenmeye benzetilmiş.
B) Sudaki titreyiş, bir köpeğin öfkeden kabaran tüylerine benzetilmiş.
C) Hiddetlenen köpeğin öfkesi, insana benzetilerek kişileştirilmiş.
D) Gölün yüzü, duyarlığı açısından, insanın derisine benzetilmiş.
E) Suda iç içe daireler biçiminde oluşan dalgalar,köpeğin öfkesine benzetilmiş

 

Yıldızlar göz kırpıyordu ta uzaklardan
Ay pırıl pırıldı bir gümüş gibi

12.Bu dizelerde bulunan söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.
B) İnsanoğlu cennetlerin en güzeline
Meyveleri ısırarak girer
C) Su sesi, kuş sesi, rüzgâr sesi
Ta uzaklardan gelir yârin nefesi
D) Düşünüyordum bir gün geleceğini
Ama böyle değişmiş olarak değil
E) Gönül dolusu sevgiler insanlara çocuklara
İnsan sevgiyle dayanır hasret dolu yolculuklar

 

Ben ki bahtı göklerin altın çivilerinde
Ve aklı denizlerin uçsuz mavilerinde

13.Bu dizelerdeki altı çizili sözle yapılan söz sanatı,aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekrir      B) Teşbih      C) İstiare      B) Kinaye     C) Tezat

 

Bir sözün benzetme amacı güdülmeden sadece bir ilgi nedeniyle bir başka söz yerine kullanılmasına mecaz-ı Mürsel denir.

14.Aşağıdakilerden hangisinde bu sanat yoktur?

A) Ne zamandır evde tencere kaynamıyor.
B) Güneş penceremden içeri girdi sabah.
C) Şimdi de biraz Yûnus Emre okuyalım mı?.
D) Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik
E) Akşam olunca tüm fenerleri yaktı.

 

15. Bir sözcüğü iki ayrı gerçek anlamıyla kullanma sanatına ne denir?

A) Kinaye      B) Mecaz      C) Teşhis     D) Tekrir      E) Tevriye

 

16. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A) Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik
İşte yakalandık, kelepçelendik.
B) Hayat bir dramdan alıntı gibi
Tabut kırılıyor ağlıyor mezar
C) Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
D) Bir millet öncesi tarih sayfalarında
Zulmü anlattı bütün eski kapılar
E) Susuz bir denizde hırçın dalgalar
Deler karanlığın kulak zarını

 

 

17. ” Bu kadar letafet çünkü sende var
Beyaz gerdanında bir de ben gerek” dizelerinde altı çizili sözcükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenasüp       B) Teşbih       C) Tezat     D) Tevriye      E) Hüsn-i talil

 

18. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi “insandan doğaya aktarılan bir nitelik” durumundadır?

A) Koparıp öpmek için ,basacağı toprağı
Bütün şehir bekliyor onu dizler üstünde.
B) Akdeniz’in dalgaları cilveli
Akdeniz’dir denizlerin güzeli
C) Gelmedin son hayal de yanıp kül oldu
Bu derunî kavgada kırılan gönül oldu
D) Gözlerinde çaresiz aynaları görürdüm
Hercai duraklarda buluşurdu ömrümüz
E) Ne ben mehtabı aldım içime bir kuş gibi
Ne de sen bu sevdayı yaşadın bir düş gibi

 

 

Söylerken o sözleri kızardı
Hem hazzeder âh hem kızardı

19.Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tenasüp      B) Tekrir      C) Kinaye     D) Telmih      E) Cinas

 

I. Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
II. Çocukların velvelesi, mahalleyi ayağa kaldırdı.
III. Zamanı ölümle buluşturur saatler
IV. Yetim çığlıklarla geldim gönül tahtına
V. Hasret kısalmaz katar katar uzayıp gider

20.Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde telmih sanatına başvurulmuştur?

A) I.            B) II.               C) III.              D) IV.              E) V.

 

Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.

21.Yukarıdaki birinci dizede bulunan edebi sanat aşağıdaki dizelerin hangisinde yoktur?

A) Toprağımın gözlerinden çöllerin yanağına
Süzülen bir damlayım, yâr kabul buyur beni
B) Yıldızlar takınarak tüm zinetlerini
Yârin önünde sıra sıra dizildiler
C) Güneşin gözleri kararacak yoksun diye
Her gece sabırla seni aramaya çıkacak
D) Küçük bir ağaç bir köşede boynu bükük
Öyle ağladı ki denizler, okyanuslar oluştu
E) Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar

 

Gönül bahçesinin güllerine hasret
Al kana boyanmış ak bülbüller
Ve dikenler hazır olda beklemekte
Güle baykuşlar her dem üşüşmekte

22.Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerle hangi söz sanatı yapılmıştır?

A) Tekrir       B) Seci       C) Tenasüp      D) Tevriye       E) İstiare

 

Herkesle gülünür fakat güzelim bu yerde
Ağlanmaz herkesle unutma, bunu iyi bil

23.Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telmih       B) Tevriye      C) Tekrir    D) Tezat      E) Mübalağa

 

Dert, yine dert, yine dert
Hasrettir bir ceylana o mert

24.Bu dizelerde hangi söz sanatları vardır?

A) Teşbih – teşhis    B) Tekrir – istiare      C) Tekrir – teşhis
D) Tezat -cinas         E) İstiare – tevriye

 

Dua çıkmayan göğe sevdalar çıkar mıymış
Bülbülünü kaybetmiş bu evrensel bahçede

25.Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) İntak     B) Hüsn-i talil     C) İrsal-i mesel     D) Tezat    E) İstifham

 

Zaman dal uçlarından su gibi damlıyor
Öyle ki en güzel şarkıyı bir kurşun söylüyor

26.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Teşhis – istiare – teşbih
B) Tevriye – tenasüp – teşhis
C) İstiare – teşbih – istiare
D) Tezat – teşhis – hüsn-i talil
E) Teşbih – telmih – istiare

 

CEVAP ANAHTARI

 

1 D 14 D
2 C 15 E
3 A 16 C
4 B 17 D
5 E 18 B
6 A 19 E
7 B 20 A
8 D 21 E
9 C 22 C
10 E 23 D
11 B 24 B
12 A 25 E
13 C 26 A

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir