Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

XVII. yüzyılda Fransa’da eser veren klasik dönem komedi yazarı olan ….., komedyalarında güldürürken düşündür-meyi amaçlamış, eserlerini gülünç gelenekler ve karakterler üzerine kurmuştur. O, bütün yanlışların, kusurların ve sorunların güldürü yoluyla düzeltilebileceğine inanmıştır.

1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

A) Corneille   B) Monteskiyo   C) Moliere    D) Montaigne   E) Gustave Flaubert

 

XVII. yüzyıl Fransız edebiyatı sanatçısıdır. Konularının çoğunu, çok etkilendiği Antik Yunan sanatçısı “Aisopos” (Ezop)tan almıştır. Eserlerinden bazıları, “Ağustosböceği ile Karınca, Karga ile Tilki, Aslan ile Fare”dir.

2.Bu parçada hakkında bilgi verilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) La Fontaine – Fabllar
B) Corneille – Le Cid
C) Gustave Flaubert-Madam Bovary
D) Montaigne – Denemeler
E) Ariosto – Çılgın Orlando

3. Aşağıdakilerin hangisinde, yazarın karşısında verilen açıklamada bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) La Bruyere – En önemli eseri olan “Karakterlerde, bir ahlakçı gözüyle ileri sürdüğü felsefi görüşlerini dile          getirmiştir.
B) Puşkin – Rus realist yazarlardan olan sanatçı, “Müfettiş” adlı eseriyle bilinir.
C) Alexandre Dumas Pere – Üç yüze yakın tarihsel macera romanı yazan, V. Hugo ile birlikte romantik dramın kurucusu sayılan yazarın en tanınmış eseri “Üç Silahşörler”dir.
D) Nikolay Vasilyeviç Gogol – Rus Realist yazarı , Ölü Canlar ünlü eserlerindendir.
E) J. J. Rousseau – Romantizmin öncü yazarlarındandır ve Emile adlı eserin yazarıdır..

4. Emile Zola ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Natüralizm akımının kurucusudur.
B) Deneysel roman anlayışının öncüsüdür.
C) Fransız edebiyatının temsilcilerindendir.
D) Çirkinliklerin, sefaletin tasvirlerini başarıyla yapmıştır.
E) Biçimsel güzelliği her şeyin üzerinde tutmuştur.

 

Fransız edebiyatının önemli romanlarından olan bu eserin konusu gazetede çıkan bir haberden alınmıştır. Bu romanın başarısı karakterlerin psikolojik açıdan gerçekçi bir biçimde anlatılmasıdır. Romanda Julien Sorel’in aristokrat kesimin içinde tutunma çabası anlatılır. Bu roman döne-mine ayna tutması bakımından çok önemlidir.

5.Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sefiller, V. Hugo
B) J.Steinbeck -Gazap Üzümleri
C) Suç ve Ceza, Dostoyevski
D) Kızıl ve Kara, Stendhal
E) M. Bovary, G. Flaubert

 

Rus edebiyatı yazarlarından olan sanatçı, realist akımın önemli temsilcilerinden biridir. Gerçekçi Rus romanının öncülerinden biri olan sanatçı, Moskova, Petersburg ve Berlin Üniversitelerinde eğitim görür, “İlk Aşk, Bahar Seli, Duman, Babalar ve Oğullar” önemli eserlerinden bazılarıdır.

6.Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgenyev     B) A. Çehov     C) M. Gorki      D) Dostoyevski     E) Puşkin

 

Amerikan edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Romanlarıyla Pulitzer ve Nobel ödüllerine layık görülen sanatçı, eserlerinin konusunu çoğunlukla gerçek yaşamdan alır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği acıları, çarpıcı bir dille eserlerine yansıtmıştır. “Sardalya Sokağı, Altın Kadeh, Gazap Üzümleri” yazarın önemli eserlerindendir.

7.Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mark Twain                   B) John Steinbeck              C) E. Ailen Poe
D) Thomas Jefferson        E) Ernest Hamingway

 

Alman romantizminin kurucularındandır. Şiir, tiyatro, roman türlerinde yazmıştır. Faust adlı büyük dramında hayat felsefesini açıklamıştır. Genç Werther’in Acıları adlı romanıyla Alman edebiyatında çığır açmıştır. Hermann ve Dorothea, destansı şiiridir

8.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilhelm Grimm   B) Goethe   C) Henrich Böll    D) Henrik İbsen    E) Schiller

 

Eski Yunan edebiyatında (I)komedi türündeki eserleriyle Aristophanes; (II)trajedi türündeki eserleriyle (III)Euripides, Sophokles, (IV)fabl türündeki eserleriyle Aisopos; destan türündeki eserleriyle (V)Heredotos önemli sanatçılardır.

9.Bu cümledeki numaralanmış ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.              C) III.            D) IV.                   E) V.

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Platon, eski Yunan edebiyatının önemli filozoflarından biridir
B) Hesiodos, eski Yunan edebiyatında didaktik şiirin kurucusu sayılır.
C) Sophokles, eski Yunan edebiyatında üç büyük trajedi şairinden biri sayılır.
D) Sokrates, eski Yunan edebiyatının önemli tiyatro yazarlarından biridir.
E). Aristophanes eski Yunan edebiyatında komedi türündeki eserleriyle tanınır

 

….., İtalyan edebiyatının dünyaca ünlü sanatçılarındandır. Sanatçı, …… adlı eserinde Cehennem, Araf ve Cennet’e yaptığı hayali bir seyahatin öyküsünü anlatır.

11.Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dante, İlahi Komedya        B) Boccacio, Decameron         C) Montaigne – Denemeler
D) Cervantes – Don Kişot      E) Petrarca, Türküler

 

Latin edebiyatı ve sonrasındaki İtalyan edebiyatı çok önemli sanatçılar yetiştirmiştir: Hitabet türünde (I)Çiçero, küçük hikâye türünün kurucusu kabul edilen (II)Seneca, İlahi Komedya adlı eserin sahibi (III)Dante, pastoral şiirin en önemli temsilcilerinden (IV)Virgilius, döneminin en önemli filozoflarından biri olan (V)Boccacio, kendi dönemlerinde Avrupa edebiyatını etkilemişlerdir.

12.Parçadaki bilgi yanlışını düzeltmek için numaralanmış yerlerin hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.    B) I. ve III.    C) II. ve V.     D) III. ve IV.     E) IV. ve V.

 

Duyularımız, dış dünyayı olduğu gibi değil onun asıl halini değiştirerek bize ulaştırır. Nasıl düz bir çubuk, suda kırık görünürse, dış dünyadaki maddeler de gerçek durumlarıyla görünmezler. Bu yüzden insan dış dünyayı hiçbir zaman gerçek haliyle anlatamaz. Yani daha doğrusu insanın anlattığını sandığı şey, dış dünyadan aldığı izlenimlerdir.Dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmaya çalıştık

13.Yukarıdaki sözleri söyleyen bir şair aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden etkilenmiş olabilir?

A) Realizm    B) Parnasizm     C) Dadaizm     D) Romantizm    E) Sembolizm

 

14. Romantizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akıldan çok, duygular önemlidir.
B) Sanatçılar, anlattıklarını gözleme ve belgeye dayandırmalıdırlar.
C) Eserde doğru – yanlış, güzel – çirkin gibi karşıt kavramlar bir aradadır
D) Klasisizm akımına tepki olarak doğmuştur.
E). Eserlerde kişiliklerini gizlemezler,sanatçılar

17. ve 18. yüzyılda klasisizme tepki olarak Fransa’da doğmuştur. 19. yüzyılın başlarında Victor Hugo’nun “Cromwell” önsözü ile kuralları saptanmıştır. Düşünsel alanda en önemli temsilcisi, Fransız filozof ve yazar Rousseau’dur

15.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm    B) Natüralizm    C) Dadaizm    D) ) Romantizm    E) Sembolizm

 

I. Toplumdan dışlanmış tipler, işçiler, en çok işledikleri kişilerdir.
II. Eserlerine genel olarak bir kötümserlik havası hakimdir.
III. “Sanat toplum içindir.” ilkesini benimser.
IV. Yazar; eserlerinde kişiliğini gizlemez, kendini tüm yönleriyle hissettirir.
V. İnsan ve toplumla ilgili olayları, bilimsel determinizm yöntemiyle inceler.

16. Yukarıdakilerden hangisi natüralizmin bir özelliği değildir?

A) I.             B) II.              C) III.            D) IV.                   E) V.

 

Şair, dış dünyada gördüklerini değil; sezdiklerini anlatmalıdır. Bunun için kavramlar birtakım simgelerin arkasında gizlenerek verilmelidir. Çünkü şiir, anlamı herkese göre değişen kapalı bir anlatım üzerine kurulmalıdır.

17.Böyle düşünen bir sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?

A) Sürrealizm    B) Sembolizm    C) Fütürizm     D) Romantizm    E) Klasizm

 

18. Natüralizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yapıtlarını bir tez üzerine temellendirmişler, deneysel roman tarzını geliştirmişlerdir
B) Toplumu anlatırken aşırılıklardan kaçmış, orta halli insanı anlatmışlardır
C) Gözlemciliği deneyciliğe vardıran bir akımdır.
D) Sanatı toplum sorunlarının dile getirilmesinde araç olarak kullanır.
E).Kahraman, toplumun hangi kesimindense o dille konuşturulur.

 

Bu akımın sanatçıları dış dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayallerinde çizdikleri izlenimleriyle anlatmışlardır. Bu nedenle de ortaya konan her sanat yapıtı, sanatçısının kişiliğini açıkça yansıtmıştır. Rimbaud ve Rilke bu akımın önemli temsilcilerindendir. Bu akım bazı yönleriyle sembolizme benzer.

19.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm   B) Empresyonizm   C) Fütürizm    D) Egzistansiyalizm   E)Natüralizm

 

I. Boileau
II. Corneille
III. Moliere
IV. Racine
V. Goethe

20. Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden ayrılır?

A) I.             B) II.              C) III.            D) IV.                   E) V.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1 C 11. A
2. A 12. C
3. B 13. E
4. E 14. B
5. D 15. D
6. A 16. C
7. B 17. B
8. C 18. D
9. E 19. A
10 D 20 E

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir