Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

I. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar
II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar.
III. Bilinci ve aklı değil bilinçaltını esas alırlar.
IV. Dil ve anlatımda anlaşılır olmayı önemsemezler.
V. Freud’un psikanaliz görüşünden yararlanırlar.

1. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi sürrealist sanatçıların özelliklerinden biri değildir?

A) I.                B) II.                   C) III.                D) IV.                 E) V.

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur?

A) Natüralizm, Darwinci doğa anlayışının ilkelerini edebiyata uygulayarak gelişmiştir.
B) Romantizmde, klasisizmde ihmal edilen doğaya karşı büyük bir sevgi gösterilir.
C) Corneille, Moliere, Racine klasik akımın temsilcilerindendir.
D) Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, realist bir yazar olan Dostoyevski’nin ünlü yapıtlarındandır.
E) Sembolistler, şiirde anlaşılır olmaya özen göstermişlerdir.

 

(I) 19. yüzyılın ilk yarısında romantizme tepki olarak doğan realizm, dış dünyayı olduğu gibi anlatmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. (II) Akımın sanatçıları romantizmin hayalci görüşlerini reddederek, gözlemlerine kendi duygularını karıştırmadan yazmışlardır. (III) Kişileri tanıtırken onların yaşadığı doğal ve sosyal çevreyi de en ince ayrıntısına dek incelemişlerdir. (IV) Anlatıma fazlaca değer vermeyen realist sanatçılar toplumsal faydayı esas almışlardır. (V) Akımın romantizme üstünlüğünü G. Flaubert’in “Madame Bovary” adlı romanıyla ortaya koymuşlardır.

3.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.                B) II.                   C) III.                D) IV.                 E) V.

 

4. İnsanın önce var olduğunu, ardından kendi benliğini, kimliğini kendisinin yarattığını söyleyerek “varlık“ın “öz“den önce geldiğini savunan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm    B) Sürrealizm    C) Egzistansiyalizm   D) Fütürizm    E) Ekspresyonizm

 

5. Dünyada modern romanın ilk örneği kabul edilen “Don Kişot” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cervantes     B) Rabelais     C) Racine    D) Tolstoy     E) Montaigne

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, realist akımının temsilcilerinden değildir?

A) Gustave Flaubert           B) Victor Hugo            C) Honore de Balzac
D) Charles Dickens             E) Mark Twain

 

7. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Dostoyevski    B) Mark Twain   C) Gogol   D) J.J. Rousseau    E) Charles Dickens

 

Sanatçının dış dünyayı olduğu gibi anlatmasının mümkün olamayacağını, bu dünyanın ancak sanatçının hayalleriyle bezenmiş izlenimleri yardımıyla anlatılabileceğini savunan bu akım, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Şiirde sembolistlerin uyguladığı bir yöntem olarak görülür.

8.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm    B) Klasisizm    C) Parnasizm   D) Kübizm   E) Fütürizm

 

Sanat ve edebiyatta akımların başlayış ve bitişleri kesin çizgiler-le birbirinden ayrılamaz. Bir akım varlığını sürdürürken onun yanı başında bir başka akım da oluşup gelişir. Nitekim Honore de Balzac ……akımının egemen olduğu yıllarda yaşamasına karşın ….. akımının öncüsü ve kurucusu olmuştur. Balzac “Goriot Baba” ve “Vadideki Zambak” gibi romanlarında dönemine eleştirel bir ayna tutarken yeni bir akımı da yapıtlarıyla somutlaştırmıştır.

9.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) parnasizm – sembolizm      B) realizm – sürrealizm         C) romantizm – realizm
D) klasisizm – romantizm        E) realizm – natüralizm

 

Doğalcılık olarak da adlandırılan ……, XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında etkili olan bir edebî akımdır. Emile Zola’nın Deneysel Roman adlı eseri akımın edebî bildirgesi sayılır. Gerçekçiliği daha da ileri götüren bu akımın temsilcileri, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutumla anlatmayı amaçlamıştır. Olayları bilimsel bir nesnellikle ele almışlardır. Sanatçılar, olayları yapıtlarına kendi kişiliklerini gizleyerek, bir tutanak yazmanı gibi aktarmışlardır.

10.Bu parça sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm    B) Sürrealizm     C) Romantizm    D) Sembolizm     E) Natüralizm

 

Avrupa’da I. ve II. Dünya Savaşları arasında gelişen bu akımın temelinde akılcılığı yadsıma anlayışı yatar. Bu akım, bilinç ile bilinçdışını birleştiren bir yoldur. Bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam “mutlak gerçek” ya da “gerçeküstü” anlamda iç içe geçer. 1924’te Gerçeküstülük bildirgesini hazırlayan Andre Breton bu akımın en önemli temsilcilerindendir. Sigmund Freud’un kuramlarından etkilenin Andre Breton için, bilinçdışı, düş gücünün temel kaynağı, deha ise bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneğidir.

11.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm     B) Fütürizm    C) Parnasizm    D) Ekspresyonizm    E) Egzistansiyalizm

 

Dar anlamıyla klasik terimi, eserleri 1660 yıllarında yayımlanmaya başlayan yazarlara uygulanır. Bu yazarlardan bazıları şunlardır: (I)La Fontaine, (II)Moliere, (III)Boilleau, (IV)Racine, (V)La Martine.

12.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I.                B) II.                   C) III.                D) IV.                 E) V.

 

13.Flaubert, Tolstoy, Balzac’ın ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı ulustan sanatçılar olmaları
B) Sanat sanat içindir, anlayışını benimsemeleri
C) Şiir türünde başarılı olmaları
D) Biçimden çok içeriğe önem vermeleri
E) Toplumun sorunlarına çözüm bulmaları

 

18. yüzyılın sonunda başlar, 19. yüzyılın ortalarına kadar sürer. Kendisinden önceki klasisizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Romantizm; klasisizmin düzenlilik, uyumluluk, dengelitik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Romantizm, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın, yani burjuvazinin duygu, düşünce ve yaşam tarzını ön plana çıkarır.

14.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda söz edilen akımın temsilcisidir?

A) Tolstoy    B) Dostoyevski    C) Schiller    D) Balzac    E) Stendhal

 

15.”Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir.” diyen biri aşağıdaki edebî akımlardan hangisine bağlıdır?

A) Romantizm    B) Klasisizm    E) Parnasizm    D) Sembolizm    E) Natüralizm

 

Fabl, hayvanları konuşturarak hayvanlar arasında geçen olayları araç olarak kullanıp insanların kusurlarını anlatan manzum öykücükleridir.

16.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi fabl türünde eserler vermiştir?

A) La Fontaine    B) Corneille    C) Victor Hugo   D) Moliere   E) Daniel de Foe

 

Rus ve dünya edebiyatının en ünlü romancılarındandır. 1821-1881 yılları arasında yaşamış, eserlerinde insan ruhunun derinliklerine inerek insanın iç çatışmalarını ustalıkla yansıtmıştır. Romanlarından bazıları şunlardır: Budala, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler ….

17.Bu parçada sözü edilen Rus yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Puşkin   B) Gogol    C) Dostoyevski  D) Turgenyev   E) Tolstoy

 

Fransa’da 1857’de yayımlanan Madam Bovary romanı, realizmin romantizm üzerinde kesin zafere ulaşmasını sağlar. Bizdeki Mai ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, bu romandaki Emma Bovary’nin bir benzeri kabul edilir.

18.Bu parçada sözü edilen romanın yazarları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Dostoyevski – A.Mithat Efendi                              B) Alphonse Daudet – PeyamiSafa
C) Goncourt Kardeşler – R. Mahmut Ekrem            D) G. Flaubert – H. Ziya Uşaklıgil
E) Honore de Balzac – H. Rahmi Gürpınar

 

14. yüzyılda yaşayan İtalyan hümanist hikayeci. Hikâye türünün kurucusu sayılır. “Decameron” adlı ünlü hikâyeleri, bu türün ilk örnekleri kabul edilir.

19.Yukarıda sözü edilen hikayeci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çehov        B) Boccacio       C) Maupassant       D) Dante       E) Puşkin

 

Fransız edebiyatında (I) iki Alexandre Dumas vardır. Bunlar baba ve oğuldur. Baba, Alexandre Dumas Pere’dir (II) ve Üç Silahşörler, Kamelyalı (III) Kadın ünlü romanlarıdır. Oğul, Alexandre Dumas Fils’tir (IV) ve Monte Cristo Kontu” (V) romanı ile tanınır.

20.Bu parçada numaralanmış yerlerde yapılan bilgi ve sıralama yanlışlığı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?

A) I. parçadan çıkartılmalı
B) II. ile V. yer değiştirmeli
C)III. parçadan çıkartılmalı
D) IV. parçadan çıkartılmalı
E) III. ile V. yer değiştirmeli

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B 11.  A
2. E 12.  E
3. D 13.  B
4. C 14.  C
5. A 15.  D
6. B 16.  A
7. D 17.  C
8. A 18.  D
9. C 19.  B
10. E 20.  E

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir