Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

Fabl türündeki eserleri ile tanınmıştır. Çağdaşları, onu bir masal yazarı olarak görmüşlerdir. Hâlbuki o, yazdığı masallarda hayvanlara ahlaki özellikler verip onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkit ederek ahlak dersleri vermiştir. Konuşma tarzındaki akıcı şiirleri, hayvanlar üze-rinde tenkitleri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır. Roman ve piyes de kaleme alan yazar, “Hadım”, “Gülünç Macera”, “Büyük Maşrapa”, “Köy Sevdaları” gibi komedi türündeki eserlere imza atmıştır.

1.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) La Fontaine      B) Voltaire       C) Victor Hugo    D) Lord Byron     E) J.J. Rousseau

 

Dünya edebiyatının en büyük romancılarındandır. Hayatın sırrını tabiatın kucağında yaşayan köylülerin yoksulluk ve samimiyetinde arayan sanatçı, kendini çiftliğindeki işlere ve edebiyata verir. Saban sürer, başak biçer, hayvanlara bakar. Bezden gömlek, deriden ayakkabı yapmayı öğrenir. “İnsana Ne Kadar Toprak Lazım?” ve “İnsan Ne İle Yaşar” adlı unutulmaz öyküleri o günlerin hasadıdır. Realizmin en önemli temsilcilerinden olan yazarın, “Gençlik, Kazaklar, İki Süvari” gibi eserleri de vardır.

2.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Puşkin     B) Tolstoy      C) E.Zola     D) Dostoyevski      E) Balzac

 

3. Aşağıdakilerden hangisi klasisizm akımının ilkelerinden biri değildir?

A) Dil ve anlatımda bayağı sözlerden kaçınma
B) Tiyatroda üç birlik kuralına uyma
C) “Akıl” ve “sağduyu”ya önem verme
D) Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek alma
E) Duyguları coşkulu biçimde anlatma

 

 

Düşünce ve duyguların aklın denetimine girmesine karşı çıkan bu akım, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’da Andre Breton ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu akımın temsilcileri her türlü töresel ve sanatsal baskıya karşı çıkmış, düşüncenin özgürce kullanılmasını savunmuştur. Resimden, sinemaya, tiyatroya kadar birçok sanat dalını derinden etkileyen bu akımın temsilcilerinin dizelerinde sözcükler, mantıksal bir sıra izlemek yerine bilinçdışı psikolojik süreçlerle bir araya gelir.

4.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm    B) Dadizm    C) Empresyonizm    D) Sürrealizm    E) Egzistansiyalizm

 

Realizmin öncüsü ve kurucusu olmuştur. Bireyin yaşamıyla toplumun yaşamını, tarihle toplum gerçeğini bir bütün içinde yansıtmıştır eserlerinde. Tam bir gözlemcilikle yapmıştır bunu. Yapıtlarını “İnsanlık Komedisi” adı altında bir araya getiren sanatçı, yapıtlarında aynı kahramanlara tekrar tekrar yer verme düşüncesini de geliştirmiştir.

5.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Daudet       B) E. Zola         C) Honore de Balzac    D) P.Valery    E) Guy de Maupassant

 

6.”Şiirin müzikal bir değeri vardır. Bu yüzden şiirde anlam kapalı olmalıdır. Şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarmalıdır. Şiirlerimde bu amaçları gerçekleştirebilmek için Ahmet Haşim gibi, söz sanatlarından ve sembollerden çokça yararlanıyorum.” sözlerini söyleyen sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine uygun nitelikte eser vermektedir?

A) Klasisizm    B) Naturalim      C) Realizim      D) Sembolizm    E) Sürrealizm

 

 

Fransız edebiyatının en büyük komedi yazarlarından biri olan ….. tarafından yazılan Tartuffe oyunu, sahnelendiği zaman Fransa’da yer yerinden oynamış, kilise kurumuna saldırıldığı gerekçesiyle oyun yasaklanmıştır.

7.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Arthur Rimbaud     B) Voltaire      C) Moliâre     D) Diderot      E) Francis Picabia

 

 

Fotoğrafçı da, ressam da yaşamdan beslenir. Fotoğrafçı, yaşamı, doğayı olduğu gibi yansıtır. Fotoğrafını çektiği manzaralara, varlıklara müdahalede bulunamaz. Ressam ise gözlemlediklerini tıpkı yaşamdaki gibi vermez. Onu düş gücüyle, duygularıyla yoğurarak tuvaline yansıtır.

8.Bu parçada anlatılanlara göre edebiyat akımları göz önünde bulundurulduğunda, fotoğrafçı ve ressamın temsil ettiği edebiyat akımları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Klasisizm – empresyonizm B) Romantizm – sembolizm C) Romantizm – sürrealizm
D) Realizm – klasisizm           E) Realizm – romantizm

 

19. yüzyılın ilk yansında, biraz da aydınlanmaya bir tepki olarak gelişen akım ya da hareket olarak ….., farklı ülkelerde farklı görünümler almıştır. Örneğin, İngiltere’de tamamen estetik bir anlayış, bir sanat hareketi olarak ortaya çıkan bu akım Fransa’da, Rousseau’nun etkisiyle, toplumsal uzlaşıma karşı bir protesto olarak gelişmiş, hareketin estetik boyutu daha sonra ortaya çıkmıştır. Buna göre, sanatta bu akım, doğaya yönelik temelli bir ilgiyle belirle-nen, doğal fenomenleri doğrudan ve aracısız bir biçimde kavramayı temele alan akım ya da tavrı ifade eder.

9.Bu parçadan boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sürrealizm    B) romantizm     C) empresyonizm     D) sembolizm    E) parnasizm

 

10. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Parma Manastırı – Emile Zola
B) Robinson Crusoe – Daniel Defoe
C) Kral Lear – Shakespeare
D) Güzel Dost – Maupassant
E) Herman Melville-Moby Dick

 

 

Sanat ve edebiyatta akımların başlayış ve bitişleri kesin çizgilerle birbirinden ayrılamaz. Bir akım varlığını sürdürürken onun yanı başında bir başka akım da oluşup gelişir. Nitekim Honore de Balzac …… akımının egemen olduğu yıllarda yaşamasına karşın …….akımının öncüsü ve kurucusu olmuştur. Balzac “Goriot Baba” ve “Vadideki Zambak” gibi romanlarında dönemine eleştirel bir ayna tutarken yeni bir akımı da yapıtlarıyla somutlaştırmıştır.

11.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) sembolizm – natüralizm   B) parnasizm – sembolizm    C) romantizm – realizm
D) realizm – sürrealizm         E) klasisizm – romantizm

 

Doğalcılık olarak da adlandırılan ….., XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında etkili olan bir edebî akımdır. Emile Zola’nın Deneysel Roman adlı eseri akımın edebî bildirgesi sayılır. Gerçekçiliği daha da ileri götüren bu akımın temsilcileri, gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir tutumla anlatmayı amaçlamıştır. Olayları bilimsel bir nesnellikle ele almışlardır. Sanatçılar, olayları yapıtlarına kendi kişiliklerini gizleyerek, bir tutanak yazmanı gibi aktarmışlardır.

12.Bu parça sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm      B) Klasizm      C) Sürrealizm      D) Romantizm      E) Sembolizm

 

Bu akımda dış dünyayı simgelerle anlatmak esas kabul edilmiştir. Şairler, şiirde müziğe önem vermiş; hatta bunu ileri götürerek müziği şiirin amacı haline getirmişlerdir. Şiirin düşünceye değil, duygulara seslendiği görüşünü savunmuşlardır. Bu akımın temsilcisi olan şairler, şiirin, bir şeyler anlatmak için yazılmadığı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Verlaine ve Rimbaud bu akımın şairlerinden bazılarıdır.

13.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm      B) Dadaizm      C) Klasisizm    D) Realizm      E)Sembolizm

 

Romantizme tepki olarak ortaya çıkmış olan bu akım şiirde uygulanmıştır. Şiirin temel amacının güzellik olduğunu düşünen bu akıma bağlı şairler şiirlerinde tema olarak doğa manzaralarına ve felsefi düşüncelere yer vermişlerdir. Aynı zamanda şiirde biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir. Yunan, Latin kültür ve mitolojisine geri dönüşün söz konusu olduğu bu akımın temsilcileri Theophile Gautie, Leconte de Lisle, Jose Maria Heredia’dır.

14.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm      B) Parnasizm      C) Romantizm      D) Sürrealizm      E) Dadaizm

 

Cromwell adlı eserin ön sözüyle romantizm akımının ilkelerini açıklamıştır. Doğa, özgürlük, vatan gibi konuları roman ve şiirlerinde işlemiştir. Bugün bir dünya klasiği olan Sefiller adlı eserinde toplum içinde zor şartlarda yaşayan insanların dünyasını ortaya koymuştur. Yazarın bir başka önemli eseri Notre Dame’ın Kamburu’dur.

15.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Daudet      B) Gogol      C) Moliere     D) Victor Hugo      E) Racine

 

16. Aşağıdakilerden hangisi realizmin ilkeleri arasında yer almaz?

A) Eserlerde toplumun her kesiminden insana yer vermelidir.
B) Sanatçı, yapıtında yaşamın gerçeklerini dile getirmelidir.
C) İnsan bilinçaltına atılan duygularıyla birlikte anlatılmalıdır.
D) Sanatçı, kendi duygu ve düşüncelerinden uzak durmalıdır.
E) Gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar

 

 

17.Aşağıdakilerden hangisi, natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biridir?

A) Nabizade Nazım     B) Yahya Kemal      C) Ömer Seyfettin     D) Şinasi    E) Şemsettin Sami

 

18.Sürrealizmin etkili olduğu edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünun      B) II. Yeniler     C) Tanzimatçı      D) Fecr-i Âti     E) Milli Edebiyat

 

Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler. “Sanat, toplum içindir.” görüşü benimsenir. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvire önem verilir.

19.Yukarıdaki parçada hangi edebî akımdan söz edilmiştir?

A) Parnasizm      B) Klasizm      C) Realizm      D) Romantizm      E) Sembolizm

 

 

I. Çağının sosyal bir tenkitçisidir.
II. Komedyayı gerçek hayata dönüştürmüştür.
III. Yapmacıklıktan, aşırılıktan sıyrılarak çağının insanını yakalamıştır.
IV. Güldürünün bütün biçimlerini eserlerinde işlemiştir.
V. Romantizmin önemli temsilcilerindendir.

20.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “Moliere” hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.                 B)ll.                    C)lll.                 D) IV.                   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1.  A 11. C
2.  B 12. A
3.  E 13. E
4.  D 14. B
5.  C 15. D
6.  D 16. C
7.  C 17. A
8.  E 18. B
9.  B 19. D
10  A 20 E

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

I. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar. III. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir