Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır?

A) Biraz sakin olursan ne demek istediğimi anlarsın.
B) Ev darmadağın olmasaydı konukları ağlayabilirdik.
C) Yıllarca çalışsam da ben bu parayı biriktiremem.
D) Sınavı kazanırsam babam istediğim arabayı alacak.
E) İzin alabilirsem birkaç gün şehir dışına çıkacağım.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?

A) Sınav, öğrencinin bilgi ve becerilerini belirlemek için yapılır.
B) Masal, insanı hayal alemine sürükler, hayali kahramanlarla buluşturur.
C) Bağışıklık sisteminin türlü nedenlerle iflas etmesidir, AİDS.
D)Üslup orijinal olursa yapıt başarıya ulaşır.
E)Dildeki gelişmeler yavaş yavaş ve belli kurallar çerçevesinde oluşur.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” söz konusudur?
A) Aklını çelmiş, sonunda onu da bu işe karıştırmıştı.
B) Çok uğraştım; ama hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı.
C) Bir yaptığı bir yaptığına uymuyor, aklından zoru olmalı.
D) Ne ettim de senin aklına uydum; keşke bildiğimi yapsaydım.
E)Aklını başına topla da sınıfı geçmeye çalış.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, “nesnel anlatım”a örnek olabilir?

A) Müziğin resimden daha etkili bir sanat olduğuna inanıyorum.
B) istatistiklere göre özel radyolar çoğaldıkça kaset satışları düşüyordu.
C) Çevremizdeki insanlar sanki beni boğmak istiyorlar.
D) Radyodaki müzik, insanı eskilere götürüyordu.
E) Çevresindekilere zor ilişki kuranlar, pek akıllı insanlar değildir.

 

Ne denli yetenekli olursa olsun, kültürel birikimi olmayan bir toplumun sanatçısı başarılı olamaz.”

5.Aşağıdakilerin hangisi, anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Sanata ilgi gösterilmeyen bir ortamda, sanatçının yeteneklerini geliştirmesi mümkün olmaz.
B) Bir toplumun kültür mirası ile sanatçının yeteneği arasında sıkı bir ilişki vardır.
C) Sanatçının başarılı olabilmesi, kültürel birikimi olan bir toplumda yaşamasına bağlıdır.
D) Bir toplumun kültürel birikimi, o toplumdaki sanatçıların etkinliğine bağlıdır.
E) Pek çok ülkede, yeteneksiz sanatçının kültürel boşluktan yararlanmaya çalıştığı görülür.

 

 

(I) Televizyonun çocukların kişiliklerinin oturmasındaki önemi yadsınamaz bir gerçektir. (II) Ayrıca, halkın kültür düzeyinin oluşmasında da etkili bir silah olarak kullanılabilir. (III) Çünkü, insan gücünün ve eğitimin giremediği ücra köşelere ancak televizyon yardımıyla ulaşılabilir. (IV) Fakat, televizyonun amaç dışında kullanılması ise bu silahı kendimize doğrultmamız anlamına gelir. (V) Çocukların yetişmesinde, halkın bilinçlenmesinde televizyon en etkili araçtır. (VI) Önemli olan bu silahı kullanmayı bilmemizdir.

6.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin açıklamasıdır?

A) II.           B) III.            C)IV.            D)V.           E) VI.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı yoktur?

A) Bütün hayallerinin gerçekleştiğini düşün bir kez.
B) Tut ki istediğin gibi bol paralı bir iş buldun, çalışabilecek misin?
C) Olanlardan sonra bir daha seninle görüşmek istemeyebilir.
D) Sınavın ileri bir tarihe ertelendiğini farz edelim.
E)Diyelim ki ailen bu kararına büyük tepki gösterdi, ne yapacaksın?

 

 

“İnsan, kuşkuyu bilgisini artırarak yenebilir; sürekli içinde taşıyarak değil.”

8.Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Kuşku, insana, uzun vadede de olsa gerçeğin kapılarını aralar.
B) Güven duygusu gelişmemiş insanlar, pek çok şeyden kuşkulanır.
C) Kuşkularını dışa vuramayan insanların mutlu olmaları olanaksızdır.
D) İnsanı kuşkularından arındıracak yegâne şey bilgidir.
E) Sürekli kuşku içinde yaşamak kişiyi kısa zamanda yıpratır.

 

 

I. Bilimin verilerinden yararlanan toplumlar gelişime ve değişime açıktır.
II. Ezberi seven toplumlarda bilimsel araştırmalar görülmediği gibi, millî benliğin varlığından da söz edilemez.
III.Bilim, toplumsal sorunlara kayıtsız kalırsa halka ulaşması zorlaşır.
IV.Yalnız söyleneni bellemek hem araştırmacı düşünceyi hem de ulusal benliği bulmayı engeller.

9.Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.       B) II. ve IV.        C) II. ve III.        D) I. ve IV.      E) III. ve IV.

 

 

(I) 12. yy. sonunda, Fransa’nın Arras kasabasında çalışan Jean Bodel, cüzzam hastalığına yakalandı.(II) Ortaçağ erkeklerinin bu hastalığa yakalanma olasılığı kadınlara oranla fazlaydı.(III)Çünkü ayak işlerinin çoğunu erkekler yapıyordu. (IV) O dönemlerde sokaklar büyük tehlike arz ediyordu.(V)Bodel, işçi olduğu için hayvan ölülerini, çöp yığınlarını ve tuvaletlerden sokaklara rasgele fırlatılan sulu dışkıları temizlemek zorundaydı.(VI)Kayıtlarda geçmese de Bodel’in cüzzamlı bir karısı da vardı.

10.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, parçada sözü edilen kişinin bu hastalığa yakalanma nedenleri üzerinde durulmuştur?

A) II.       B) III.              C)IV.           D)V.         E) VI.

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel beğeni söz konusu değildir?

A) Bomba gibi şarkılarla dinleyicilerimin karşısına çıkacağım.
B) Onun yapıtlarında eşsiz bir lirizm, derin bir insan sevgisi buluyorum.
C) Adı geçen yapıt için tam iki yıl çalıştığını söyledi bir toplantıda.
D) Marmaris’in benim için özel bir yeri ve önemi vardır.
E) En karmaşık konuları bile büyük bir ustalıkla dile getirebilen usta bir politikacıydı.

 

 

I. Sanatçı, eserlerinde hayatı olduğu gibi yansıtır.
II. Hayatta olmayan şeyi hayata katar, hayatı güzelleştirir, sanat eserleri.
III. Yahya Kemal’in şiirlerinde aruz en güzel şeklini bulur.
IV. O, İstanbul’un gizli güzelliklerini bulmuş, ortaya çıkarmıştır.
V. Her sanat eseri, yaşantımızı zenginleştirip yeni boyutlar kazandırarak aktarır.

12.Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisi birbirine anlamca yakındır?

A) I. ve II.      B) III. ve IV.             C) II. ve V.        D) I. ve III.         E) III. ve V.

 

 

(I) Yıllardır eleştiri yazıyorum; hikayecileri romancıları eleştirmekte zorlanmadım hiç. (ıı) Çok nesnel olmasa da genel kabul görebilmiş bazı kuralların varlığı işimi kolaylaştırıyor. (ııı) Şiirdeyse kimsenin elinde böyle ölçüler yok. (ıv) Bu, şirin en özgür sanat alanı olmasından geliyor. (V) Ben olanları eleştirirken özeleştiri yapmaktan da geri durmuyorum.

13.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden, konuşan kişinin kendini de eleştirebilin biri olduğu anlaşılabilir?

A) I.           B) II.             C)III.              D)IV.           E) V.

 

“Her eser, içinden çıktığı sosyal, kültürel ve ekonomik gerçeklikle çevrili olduğundan—-”

14.Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

A) yazar ne kadar istese de kendisini bu gerçeklerden soyutlayamaz.
B) yazarların kültürlü olması da kaçınılmazdır.
C) bunların, yazıldıkları çağın kültürel ve ekonomik durumunu da yansıtmaları doğaldır.
D) eserde, kimi toplumsal sorunların ele alınması yadırganacak bir tutum değildir.
E) eserin ortaya konduğu zaman diliminin anlaşılmasında bunların önemli kaynaklar olduğu da ileri sürülmüştür.

 

 

(I)Benden daha iyi gören, kavrayan, düşünen,yaratan beyinlerin olduğunu düşünmek üzmüyor beni. (II)Kendimden başka biri olmaya özenmiyorum da ondan. (III)Aşağılık ve üstünlük duygularına kapıldığım o yıllar geçti. (IV)Bana zarar veren her şeyi ardımda bıraktım. (V)Başkalarını değil kendimi aşmam gerektiğini anladım. (VI)ilkel yönlerimi bir güzel törpüledim.

15.Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak sözü edilen olgunun nedeni üzerinde durulmuştur?

A) II.        B) III.          C)IV.           D)V.          E) VI.

 

 

“Şiirlerime ne anlam verilirse onların anlamı odur.Benim onlardan çıkardığım anlam bana göredir,bu durum kimsenin onlara başka anlamlar vermesine engel olmaz.”

16.Bu cümlede şair, şiirlerinin hangi yönünü vurgulamaktadır?

A) Yorum ve çağrışımlara açık olmasını
B) Toplumun her kesimine seslenmesini
C) Özgün konular içermesini
D)Herkes tarafından rahatlıkla anlaşılmasını
E) Aynı duygu ve düşünceyi içermesini

 

 

(I) Şiirin kendine özgü bir rengi, kokusu, sesi vardır. (II) Farklı ortamlarda ve koşullarda beslenerek oluşan bu özelliklerin kolayca birbirine dönüştürebilme olanağı yoktur.(III)  Öte yandan her şeyde olduğu gibi birçok ülkenin şiiri arasında da alışverişler olmuştur. (IV) Bu son derece doğal bir olaydır. (V) Ancak tüm ortak noktaları ve gelişmeleri yalnızca böyle alışverişlere bağlamak doğru değildir.

17.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Çünkü şiir ulusal bir nitelik taşır.” cümlesi getirilebilir?

A) I.           B) II.             C)III.              D)IV.           E) V.

 

 

I. Sanatçı, eserlerinde konusunu işlerken bilim adamı gibi davranmalıdır.
II.Sanatçı içinde bulunduğu dönemin koşullarına göre eserini oluşturabilmelidir.
III.Sanatçı geçmişle olan bağlarını koparmadan bugünü anlatabilmelidir.
IV.Sanatçı konu seçiminde titiz, anlatımda özgün olabilmelidir.
V.Sanatçı geçmişle yaşadığı dönem arasında köprü kurabilen kişidir.

18.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A)I. ve IV.       B)III. ve V.        C)II. ve III.       D)IV. ve V.      E)I. ve III.

 

 

“Düşünce, biçimle değerlenir; bir düşünceye biçim vermek sanattır.”

19.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Sanat, içerikle biçimin uyumuyla ortaya çıkar.
B) Sanatta önemli olan hem konuda hem üslupta seçici olmaktır.
C) Anlatım tarzı, eserin konusundan daha değerlidir.
D) İçerik tek başına bir önem taşımaz, onu önemli kılan anlatımdır.
E) Bir düşünceyi güzel anlatanlar, her zaman başarılı olur.

 

 

(l)Louvre Müzesi, değişik büyüklükte binlerce tabloyu bünyesinde barındırıyor. (II) Bu müzenin birinci ve ikinci katlarının neredeyse tamamını kaplayan bir resim koleksiyonu var. (III)Aynı çatı altında toplanmış, dünyadaki en geniş kapsamlı resim koleksiyonu bu. (IV)Mona Lisa’dan sonraki önemli eserlerin hepsi burada yer alıyor.(V)Aralarında Ingres’in “Türk Hamamı”, Hollandalı Wermcer’in “Dantel Ören Kadın”ı, Düver’in kendi portesi de var.

20.Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde söz konusu resim koleksiyonunun içe-riğiyle ilgili bilgi verilmektedir?

A) l. ve IV         B) II. ve III.           C) lIl.ve lV.          D) III. ve V.          E) IV. ve V.

YANITLAR

1. C 11. C
2. C 12. C
3. D 13. E
4. B 14. B
5. C 15. A
6. B 16. A
7. C 17. B
8. D 18. B
9. B 19. A
10. D 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır? A) İyi bir sanatçı, halkı eğitmek, halkı sanattan, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir