Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

Sanatçı, deneme türünün kurucusu ve bu türün dünyadaki en önemli temsilcisidir. Düşüncelerini en kestirme yoldan ifade etmesi, Fransız edebiyatında büyük etkiler yapmıştır. Sanatçının “Denemeler” adlı eseri Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

1.Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stendhal     B) Montaigne     C)Boccacio     D) Dostoyeviski    E) Bacon

 

I.Tiyatro,roman ve şiir türlerinde eserler vermiştir..
II. Toplum için sanat düşüncesini benimsemiştir.
III. “Nötre Dame de Paris” adlı bir romanı vardır.
IV. Eserlerini Almanca yazan V.Hugo romantizmin öncüsü sayılır.
V. “Cromwell” ve “Hernani” adlı eserler dram türünün popüler örnekleridir.

2. Yukarıda Victor Hugo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I.               B) II.                 C) III.              D) IV.              E) V.

Romanın başkişisi olan Jean Valjean fakir bir insandır. Ailesini doyurmak için ekmek çalar ve kürek cezası alır. Uzun süren cezasından sonra, yaşamını idame ettirebilmek için Güney Fransa’ya gider; ancak kürek mahkûmu olduğu için hiç kimse onu işe almaz. Sonunda kasabanın piskoposu onu yanına alır. Fakat Jean Valjean onu da aldatır ve onun eşyalarını çalar. Buna rağmen piskopos Jean Valjean’ı affeder. Bunun üzerine Jean Valjean iyi bir insan olur. Bu roman romantizmin en temel eserlerindendir.

3.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sefiller    B) Goriot Baba     C) Gazap Üzümleri D) Suç ve Ceza E) Fareler ve İnsanlar

Gerek ……edebiyatının gerekse dünyanın en büyük tiyatro yazarlarından olan ……. Romeo ve Juliet, Hamlet gibi eserlerin de yazarıdır.

4.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Rus – Gogol                                B) İngiliz – Milton
C) Fransız – Emile Zola                D) İngiliz – William Shakespeare
E) Amerikan – Mark Twain

 

Yazar, eserini oluştururken aklı ve iradeyi ön plana çıkarır. Ona göre duygular yanıltıcıdır. Gelip geçici konulardansa kalıcı olan konuları eserine katmak ister, ideal ve mükemmel insan tipi, eserlerinin ana karakteridir. Ayrıca bu konuları anlatırken, konunun kusursuz bir dille ortaya konulmasına da son derece önem verir.

5.Bu parçada sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin etkisindedir?

A) Romantizm       B) Realizm         C) Klasisizm        D) Dadaizm          E) Egzistansiyalizm

 

Bu görüşe göre “varoluş” her zaman tek ve bireyseldir. “Var” olma “öz”den önce gelir. Kişi önce dünyaya gelir ve daha sonra kendi özünü kendi yaratır. Nietzsche’nin “Her insan, tarihte eşi bir daha tekrarlanmayacak biricik harikadır.” sözüyle de bu anlayışını destekler.

6.Yukarıda bahsedilen görüş, hangi edebiyat akımının anlayışını yansıtmaktadır?

A) Empresyonizm    B) Fütürizm     C) Klasisizm     D) Dadaizm     E) Egzistansiyalizm

(I)Sürrealistler, Freud’un psikanaliz görüşünden (II) yararlanır ve bilinçaltının karanlık dünyasını sanata yansıtmak amacını güderler. Şiirin kaynağı olarak aklı ve mantığı (III)kabul etmezler. Bilinçaltını esas alan bu sanatçılar, (IV)dil ve anlatımda anlaşılır olmaya dikkat ederler. (V)Gelenek ve yasalara karşı çıkarlar.

7.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.               B) II.                 C) III.              D) IV.              E) V.

I. Tabiatı olduğu gibi anlatmaya çalışan bir sanat akımıdır.
II. Hayal ve duyguya, akıldan daha çok önem vermiştir.
III. Romantizme tepki olarak doğmuştur.
IV. Sanatçı, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır.
V. Sanatçılar bilinç durumlarından uzaklaşarak, tasarlamadan yazmayı benimsemişlerdir.

8. Numaralanmış ifadelerden hangileri realizmin özelliği değildir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.    C) II. ve V.    D) III. ve IV.    E) III. ve V.

 

Sanatçı anlattıklarında gözlemlerine dayanmalı, bu nedenle insanı da içinde bulunduğu çevrenin özellikleriyle tanıtmalıdır. Kendi duygu ve düşüncelerini gizlediği eserlerinde, dili zorlamadan, açık ve anlaşılır bir şekilde kullanmalıdır.

9.Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir?

A) Fütürizm    B) Realizm    C) Romantizm    D) Natüralizm   E) Sembolizm

 

I. Duygulara, düşlere ve tutkulara geniş yer verilmiştir.
II. Yunan ve Latin edebiyatları yerine yerel ve ulusal unsurlar öne çıkarılmıştır.
III. Tiyatroda “üç birlik” kuralı yıkılmış ve “dram” türü doğmuştur.
IV. Dil özgürleşmiş, dilin anlatım olanakları artmıştır.
V. Her şeyden önce gözleme önem verilmiştir.

10. Yukarıdaki yargılardan hangisi, romantizm akımının özelliklerinden değildir?

A) I.               B) II.                 C) III.              D) IV.              E) V.

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Montaigne dünya edebiyatında deneme türünün kurucusu kabul edilir.
B) La Fontaine, Fransız tragedyasının en önemli isimlerinden biridir..
C) Eserlerinde ideal ve mükemmel insanı işlemişlerdir, Klasik sanatçılar
D) Sürrealizm bilinci ve aklı değil, bilinçaltını esas alır.
E) Flaubert, Madame Bovary adlı eseriyle realizmin romantizmden üstün olduğunu kanıtlamıştır

 

Şiiri insan mantığının dışında kalan ve bilinçaltının derinliklerinde yatan bir cevher olarak gören sanatçı, “Dindarlık Tepesi, Manyetik Alanlar” gibi eserlerinde dış dünyayı rüyaya benzeyen bir hal içerisinde yansıtmıştır.

12. Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) L.Aragon – Sürrealizm                 B) Schiller- Romantizm
C) Marinetti – Fütürizm                   D) E.A.Poe – Sembolizm
E) Victor Hugo – Realizm

 

Edebiyat akımları birbirlerine tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır. Örneğin romantizm (I)klasisizme, realizm (II)romantizme, parnasizm (III)realizme, (IV)sembolizm (V)parnasizme, tepki olarak doğmuştur.

13.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.               B) II.                 C) III.              D) IV.              E) V.

14.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizmin temsilcileri arasında yer almaz?

A) A. Dumas Pere    B) Schiller     C) Goethe    D) Puşkin     E) Bossuet

15. Romantizmle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Karşıtlıklar ve tesadüf olay akışını sağlayan önemli unsurlardır
B) Akıl yerine duygu önemsenmiştir
C) V. Hugo, bu akımın kurucusu ve kuramcısı kabul edilir.
D) Romantiklerin kahramanlarının çoğu dindardır.
E). İnsan değişmeyen yönleriyle ön plana çıkarılmış, çevre göz ardı edilmiştir..

 

Romancı, bilimsel determinizm yöntemiyle incelediği olayları aktarırken kendi kişiliğini gizlemiş ve bu yolla sanatını toplum için kullanmıştır.

16.Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Romantizm    B) Empresyonizm    C) Fütürizm    D) Natüralizm     E) Parnasizm

 

Şiir, doğrudan doğruya sözle anlatılamayan derin duyguları ve heyecanları sembolik kelimelerin müziğiyle anlatmalıdır. Bu nedenle anlam geri plana itilerek güzellik kapalılıkta aranmalıdır.

17.Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından en çok hangisiyle ilgilidir?

A) Empresyonizm    B) Sembolizm     C) Fütürizm    D) Parnasizm    E) Natüralizm

18. Klasisizmle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Akıl, irade ve sağduyuya önem verilir.
B) Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınır.
C) Eser, “dil”, “anlatım” ve “şekil” de en olguna varmaya çalışmalıdır.
D) “Sanat, toplum içindir.” görüşü savunulur.
E) Konudan çok konunun anlatımına önem verilmiştir.

19.”Geçmişe ait tüm değerler yıkılmalı, geleneğe kesin bir şekilde karşı çıkılmalıdır. Makineleşmeye, gemilere, trenlere, uçaklara, kısaca teknolojik geleceğe hayranlık eserlerde sıkça ifade edilmelidir.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Naturalizm   B) Sürrealizm     C) Fütürizm     D) Dadaizm     E) Kübizm

I. Fareler ve İnsanlar
II. Anna Karanina
III. Veba
IV. Çanlar Kimin İçin Çalıyo
V. Germinal

20. Yukarıdaki numaralı eserlerden hangisi J. Steinbeck’e aittir?

A) I.               B) II.                 C) III.              D) IV.              E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B 11. B
2. D 12. A
3. A 13. C
4. D 14. E
5. C 15. A
6. E 16. D
7. D 17. B
8. C 18. D
9. B 19. C
10 E 20 A

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir