Goethe’nin açtığı yoldan ilerleyen ……..yapıtlarında özgürlük, isyan, doğa, ihtilal gibi romantiklerin yaslandığı temel kavramları yadsımadan, tarih olgusunu zenginleştirmiştir. “Haydutlar”, “Hile ve Sevgi”, “Mary Stuart” ve “Wilhelm Teli” gibi yapıtlarında despot yönetime başkaldırma temalarını işleyen Schiller’in bu tarihi yönelimi, daha sonraki Alman romantiklerini de geliştirmiştir.

1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Friedrich Schiller     B) François Coppee      C) Lord Byron
D) Leconte de Lisle       E) Teophile Gautier

 

Fransız edebiyatında (I)Gustave Flaubert’in yanı sıra (II) Honore de Balzac, Stendhal; Rusya’da (III)Tolstoy, Ivan Turgenyev, Dostoyevski; İngiltere’de (IV)Charles Dickens, Ernest Hamingway, Steinbeck; İrlanda’da (V)James Joyce realizmin önemli temsilcileridir.

2.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I.              B) II.              C) III.              D) IV.               E) V.

3. Aşağıdakilerden hangisi “realizm” akımının temsilcilerinden değildir?

A) M. Twain   B) Geothe    C) Charles Dickens    D) E. Hemingway    E) Turganyev

…, 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını, içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İzlenimcilik adı da verilir.

4.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sembolizm   B) Egzistansiyalizm   C) Kübizm  D) Dadaizm   E) Empresyonizm

 

…. Cromwell adlı eseri ile romantizmin ilkelerini açıklayıp bu akımın önemli ismi olmuştur. Drama türünde başarı kazanmıştır. Şiir ve romanlarda toplumsal konularla ilgili düşüncelerini kişisel duygu ve coşkularını birleştirmeyi bilmiştir.

5.Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Alfrede de Musset       B) Victor Hugo       C) Goethe
D) J. Rousseau                  E) Mallarme Verlaine

 

I. 19. yy.’ın ikinci yarısında Fransa’da klasisizme tepki olarak çıkan bir edebiyat akımıdır.
II. Konu gerçeklerden alınır, olay ve kişiler yaşayan kişilerin benzeridir.
III. Betimlemeler, yazarın gözüyle yapılmaz, kahramanın gözüyle yapılır
IV. His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır.
V. Okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur.

6.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, realizm hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.              B) II.              C) III.              D) IV.               E) V.

.
7.Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı-yapıt eşleştirmesi yanlıştır?

A) Emile Zola – Nana
B) Balzac – Vadideki Zambak
C) Stendhal – Kırmızı ve Siyah
D) Dostoyevski – Yüzbaşının Kızı
E) Charles Dickens-İki Şehrin Hikayesi

 

8.Naturalizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Eserlerde hayat bütün yönleriyle anlatılır.
B)İnsan kişiliğini anlatmak için soya çekim yasalarından yararlanılır.
C)Gözlem ve tasvir önemlidir.
D) Toplumu laboratuvar, insanı da deneme, inceleme aracı olarak ele almışlardır
E)Yapıtlar son derece ağır bir dille kaleme alınır.

 

9.Aşağıdakilerden hangisi, eski Yunan edebiyatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

A) Corneille    B) Aiskhlos    C) Sophokles   D) Aristophanes    E) Pindaros

 

 

Goncourt Kardeşler (I) diye anılan Edmond ve Jules (II) Goncourt, klasisizm (III) akımı içinde yer alır. Bu iki kardeş Fransız olup, bilime ve gözleme dayalı eserlerini çok titiz biçimde ya-zarlar. Artistik üslubun (IV) kurucuları arasında yer alırlar. İlk olarak “Günlük (Journal) (V) adlı eserlerini yazarlar.

10.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.              B) II.              C) III.              D) IV.               E) V.

 

Klasik romanlar, dünya edebiyatının ünlü karakterlerinin buluştuğu bir arenadır. Kimi Sanço Panço gibi efendisinin emrinde ve kaderine razıdır. Kimi Raskolnikov’un çektiği vicdan azabıyla baş başadır. Kimi Mephisto gibi insanı yanlışa, günaha sürükleyecek çeşitli entrikalar çevirme peşindedir.

11.Bu parçada adı geçen karakterlerin yer aldığı eserler, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Donkişot, Suç ve Ceza, Faust
B) Kamelyalı Kadın, Karamazov Kardeşler, Wilhelm Tell
C) Çingeneler, Savaş ve Barış, Vanya Dayı
D) Goriot Baba, Babalar ve Oğullar, Aşıkların Bayramı
E) Vadideki Zambak, Kırmızı ve Siyah, Hamlet

12.Aşağıdakilerden hangisi, Amerikan edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A) Thomas Jefferson                       B) Ernest Hemingvvay
C) John Steinbeck                           D) Jack London
E) Andre Gide

 

13.Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A) Sappho     B) Aiskylos     C) Homeros     D) Aisophos     E) Vergilius

 

14.Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)Realizm ve natüralizm akımlarında sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizlemez.
B) Klasisizm akımının temsilcilerinden olan La Fontaine, “fabl”larıyla tanınır..
C)Klasisizm akımı eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek almıştır.
D) Natüralizm dendiğinde akla ilk gelen isim Fransız yazar Emile Zola’dır
E)Parnasizm akımı, adını eski Yunan’da ilham perilerinin oturduğuna inanılan “Parnas” adlı dağdan alır.

 

Yapıtlarında sadece seçkin, üst tabakadan kahramanlara yer veren sanatçıları hep eleştirdim. Bence sanatçı ideal insana değil, acayip, gülünç, kaba, çirkin, kötü yönleri de olabilen, güzellikleri yanında bu özellikleri de taşıyan in-sana yer vermelidir. Sanatçı, tabiatta ve hayatta ne kadar zıt şey varsa hepsini sanata getirmeli, iyi, kötü, akkara çatışması doğrultusunda eserini yazmalıdır. “Üç Silahşörler”, saydığım bu özelliklerin hepsini barındırdığından en beğendiğim romandır.

15.Böyle düşünen biri aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden söz ediyor olabilir?

A)Klasisizm    B)Romantizm    C) Egzistansiyalizm    D)Parnasizm     E)Futurizm

 

16.Aşağıdakilerden hangisi klasisizm için söylenemez?

A) Sadece soylu ve seçkin insanları ele alır.
B) Sanatçı, eserlerinde kimliğini, kişiliğini gizlemez.
C)17. yüzyılda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
D)Düşüncelere akıl ve sağduyu egemendir.
E) Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almıştır.

 

I. Emile Zola
II. Stendhal
III. Guy de Maupassant
IV. Balzac
V. Alphonse Daudet

17.Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangi ikisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve III. B) I. ve V. C)II. ve IV. D)III. ve IV. E)III. ve IV.

 

18.Aşağıdakilerden hangisi 1902-1968 yılları arasında yaşayan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Amerikalı natüralist yazar John Steinbeck’in eserlerinden biridir?

A) Doktor Jivago                      B) Gazap Üzümleri                   C) Silahlara Veda
D) Ve Durgun Akardı Don     E) Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

19. Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Klasisizm – Hüseyin Rahmi Gürpınar        B) Sembolizm – Ahmet Haşim
C) Parnasizm – Yahya Kemal                             D) Romantizm – Namık Kemal
E) Realizm – Halit Ziya Uşaklıgil

I. Şair Evlenmesi
II. Eşber
III.Şiir ve İnşa
IV.Cezmi

20.Yukarıda eserleri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal                      B) Ziya Paşa      C) Şinasi
D) Abdülhak Hamit Tarhan  E) Tevfik Fikret

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like