Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A) Madam Bovary                  B) Hamlet                          C) Ecinniler
D) Savaş ve Barış                   E) David Copperfield

 

1738-1832 yılları arasında yaşayan dünyaca ünlü….. şair, oyun, roman yazarı. O, adını “Faust” adlı eseriyle duyurdu. Schiller’le arkadaş olup saray tiyatrosunu birlikte yönetti. İnce, usta bir dile sahiptir. Dizelerinde hiciv, mizah, derinlik, akıcılık, coşkunluk vardır. Mevlâna’ya hayranlığı yüzünden Farsça öğrendiği ve Müslüman olduğu söylenir. Eserleri arasında Doğu-Batı Divanı, Roma Mersiyeleri bulunan yazar, ….akımı içinde yer alır.

2.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygundur?

A) İtalyan – klasisizm               B)Fransız – sembolizm           C) İngiliz – natüralizm
D)Alman – romantizm             E) Rus – realizm

 

3.Aşağıdaki terin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı milletten olan sanatçılar birlikte verilmiştir?

A) Byron – Daniel Defoe – Turgenyev
B) Dostoyevski – Tolstoy – Stendhal
C) Gustave Fiaubert – Balzac – Stendhal
D) Dante – Sappho – Montaigne
E) Steinbeck – J. London – Edgar Allan Poe

 

4.Aşağıdakilerden hangisi trajedi yazarı değildir?

A)Moliere     B)Corneille     C)Sophokles     D)Racine     E)Aiskylos

 

 

……’e tepki olarak 18. yüzyılda hazırlanan ve 19. yüzyılda bütün Avrupa’ya yayılan bu edebi akımda akıl ve sağduyu yerine duygusallık ön plandadır. Klasisizmdeki gibi sadece seçkinler değil, her türlü insan, eserlere konu olmuştur. Amaç tek tek bireyleri değil, toplumu düzeltmektir. Cromwell dramının önsözünde bu akımın ilkelerini koyan ….., akımın kurucusu sayılır.

5.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Realizm – Tolstoy                B) Romantizm – Goethe           C) Realizm – Balzac
D) Natüralizm – Emile Zola     E) Romantizm – Victor Hugo

 

O, toplumu bir laboratuvar, insanı deney malzemesi, sanatçıyı da bir bilgin saydı hep. Eserlerinde toplumun yaralarını sarıp çirkinliklerini ortaya çıkarmaya çalıştı; hayatı bütün yönleriyle, iğrenç, çirkin ve bayağı sahneleriyle anlatmaktan çekinmedi. Kişiliğin oluşmasında doğal ve toplumsal çevrenin etkisi olduğuna inandı. Bu yüzden onun en çok beğendiği romanı “Germinal” di.

6.Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine bağlı olabilir?

A) Klasizm    B) Romantizm     C) Realizm     D) Sembolizm    E) Parnasizm

 

I. Yunan ve Latin edebiyatına bağlılık esastır.
II.Sanatçının anlattığı konular, yaşanmış veya yaşanabilir olmalıdır.
III.Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgindir.
IV.Önemli olan akıl değil, hayal ve duygulardır.
V. Konular, Hristiyanlık ve milli efsanelerden seçilmiştir.

7.Yukarıdaki sıralamalardan hangi ikisi romantizmin özelliğidir?

A) I. ve III.      B) II. ve III.        C) II. ve IV.       D) III. ve V.      E) IV. ve V.

 

I.Akıl ve mantık ön planda olmalıdır.
II. Sanatçı, eserlerinde duygu ve düşüncelerini gizlememelidir.
III.Sanat, toplumun yaralarını deşip tüm çirkinlikleri ortaya çıkarmalıdır.
IV.Eserlerdeki kahramanlar, seçkin ve aristokrat kesimden seçilmelidir.
V.Sanatçı yabancı ülkelerin sanata elverişli güzellikleriyle ilgilenmelidir.

8.Yukarıda sıralananlardan hangi ikisi klasisizmin özelliğidir?

A) II. ve III.     B) II. ve IV.     C) IV. ve V.     D) II. ve V.     E) I. ve IV.

 

…..,İtalyan ve dünya edebiyatının en önemli hikâye yazarlarındandır. Manzum ve mensur pek çok eseri olmasına rağmen Decameron adlı eseriyle büyük bir üne kavuşmuştur. Bu eser dünya edebiyatında öykü türünün ilk örneği kabul edilir.

9.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

A) Rabelais       B) Boccacio       C) Dante      D) Montaigne        E) Petrarca

 

(I)Sembolizm akımının öncülüğünü yapan (II)Verlaine ve (III)Rimbaud gibi şairler (IV)Maupassant’ın (V)Elem Çiçekleri adlı eserinden büyük ölçüde etkilenirler.

10.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                  C) III.                   D) IV.                   E) V.

 

(I)Rönesans dönemi sanatçılarından olan (II)Shakespeare dünyanın en büyük (III)tiyatro yazarlarındandır. Neredeyse her oyununda ölümsüz karakterler çizmiş olan sanatçı (IV) Faust adlı eseriyle (V)İngiliz ve dünya edebiyatındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

11.Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                  C) III.                   D) IV.                   E) V.

 

I.     A. Çehov
II.   Balzac
III. Dostoyevski
IV. Stendhal
V.  Emile Zola

12. Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat akımı yönüyle diğerlerinden ayrılır?

A) I.                 B) II.                  C) III.                   D) IV.                   E) V..

 

17. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bu akımın düşünce temellerini Descartes’in “akılcılık” felsefesi oluşturur. “Düşünüyorum, öyleyse varım.” diyen Descartes’in bu felsefesine göre gerçek ve doğru ancak akıl yoluyla bulunabilir. “1660 Ekolü” olarak bilinen bu akım duyguların aklın denetiminde olması gerektiğini savunur.

13.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm      B) Realizm      C) Klasisizm      D) Parnasizm      E) Natüralizm

17. ve 18. yüzyıllar arasında klasisizme tepki olarak doğan bu akımın kurucusu ve kuramcısı Victor Hugo’dur. Bu akım; düzen, uyum, denge, akılcılık ve idealleştirme gibi kavramları reddeder. Hayal ve duyguya önem veren bu akım doğaya karşı büyük bir sevgi besler. Uzak ülkelerin, doğa görünümlerinin betimlenmesine önem verir.

14.Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm      B) Romantizm      C) Natüralizm     D) Realizm     E) Ekspresyonizm

 

 

1860’ta Fransa’da ortaya çıkan bu akım hayalci ve duygucu romantik şiire karşı bir tepkidir. Bu akımdan etkilenen sanatçılar şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumuna çok önem vermiş, şiirin biçimsel yönden kusursuz olmasına çalışmıştır.

15.Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm     B) Parnasizm       C) Klasisizm      D)Realizm       E) Sürrealizm

 

16. Aşağıdakilerden hangisi realizmin temsilcilerinden değildir?

A) A. Çehov     B) H. Balzac     C) C. Dickens    D) E. Hemingway     E) J. J. Rousseau

 

Gözlemin romancı için yeterli olmadığını, gözleme deneyi de eklemek gerektiğini savunan sanatçı “Meyhane” adlı romanını yazarken madencilerin arasında, “Germinal” adlı romanını yazarken ise demiryolu işçilerinin arasında yaşamıştır. Yazarın yaşadığı yerde notlar tuttuğu ve kahramanı olacak insanlarla bizzat görüştüğü bilinmektedir.

17.Yukarıda tanıtılan sanatçı ve bağlı bulunduğu edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) De Banville – Parnasizm    B) Victor Hugo – Romantizm      C) Stendhal – Realizm
D) E. Zola – Natüralizm          E) Descartes – Klasisizm

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Kuralsızlığı kural olarak benimseyen dadaizmin en önemli temsilcisi T. Tzara’dır.
B) Eşyanın geometrik yapısını ön plana çıkaran akım empresyonizmdir.
C) Ekspresyonizm insanın iç dünyasındaki duyguların anlatımına önem verir.
D) Fütürizm 20. yüzyılın başında ortaya çıkan, teknoloji, değişim ve dinamizmi vurgulayan akımdır.
E) J. P. Sartre egzistansiyalizmin kurucusu ve önemli temsilcilerinden biridir.

 

19.“Benim için önemli olan bilinç ve akıl değil, bilinçaltıdır. Eserlerimi oluştururken bilinç ortamından çıkıp hiçbir şey düşünmeden ve tasar-lamadan yazmayı yöntem olarak benimsemiş bir şairim.” diyen bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Sürrealizm     B) Sembolizm      C) Romantizm     D) Fütürizm      E) Dadaizm

 

 

20. Aşağıdakilerin hangisinde realizmin temsilcileri bir arada verilmiştir?

A) Turgenyev – Kafka – E. Zola
B) Puşkin – Gorki – G. Flaubert
C) Tolstoy – Dostoyevski – Stendhal
D) Dostoyevski – Puşkin – Çehov
E) Tzara – Camus – Balzac

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.  B 11.  D
2.  D 12.  E
3.  C 13.  C
4.  A 14.  B
5.  E 15.  A
6.  C 16.  E
7.  E 17.  D
8.  A 18.  B
9.  B 19.  A
10.  D 20.  C

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

I. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar. III. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir