Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

DİVAN EDEBİYATI

ÖDEV TESTİ 10

Allah’a yalvarıp yakarmak niyaz etme maksadıyla kaside biçiminde yazılan şiir türüne … denir. 1. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)tevhit    B)münacat     C)naat      D)mersiye    E) methiye   Sanatçı, Anadolu’daki bilinen ilk Divan şairidir. Döneminde hemen bütün şairler dinî-tasavvufî konularda şiirler yazarken onun şiirlerinde pek …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

1. Baki ile Nedim’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarkı türünün en güzel örneklerini vermeleri B) Dönemlerini şiirleştirmeleri C) Didaktik şiirler yazmaları D) Aruzun yanında hece ölçüsünü kullanmaları E) Bir akımın öncüleri olmaları   Klasik şark dillerini ve İslâm ilimlerini çok iyi bilen âlim ve fâzıl bir şâirdi. Klasik şiirin …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzûilî’ye ait değildir? A) Kırk Hadis                                    B) Tezkiretü’ş- Şuara C) Risâle-i Muammeyât                 D) Beng ü Bade E) Hadikatü’s- Süeda 2.Aşağıdaki eserlerden hangisinin …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden değildir? A) Beyitleri birbiriyle uyaklı olma B) Son beyitte şairin mahlasının bulunması C) Köken itibariyle İran edebiyatından gelme D) Aşk, ayrılık, hasret, ölüm gibi lirik konuları işleme E) 5-15 beyit arası beyitten oluşma   2. Aşağıdakilerden hangisi kaside türlerinden değildir? A)Methiye    B)Tevhit    C) …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

  Divan edebiyatının 18.yüzyılda yaşamış son büyük şairi olmuştur. Galata Mevlehihanesinde şeyhlik yapmıştır. Nabi’nin Hayrabad’ına nazire olarak ve Mevlanan’nın mesnevisinden etkilenerek yazdığı Hüsn ü Aşk adlı meşhur mesnevisi tasavvufi bir eserdir. Şair, bu eserinde hayal gücünden ve masal ögelerinden de yararlanmıştır. Üslup bakımından Sebk-i Hindi akımının etkisinde kalmış ve bu …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri ve divan şiirinin ortak bir özelliği olabilir? A) Nesirden çok nazmın daha yaygın olması B) Konuya değil, anlatım biçimine önem verilmesi C) Tam ve zengin uyak türünün kullanılması D) Konu bütünlüğüne önem verilmesi E) Parça güzelliğine önem verilmesi   Divan edebiyatı şiir ağırlıklı bir edebiyattır. …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

Şiirlerini Çağatay Türkçesiyle yazmıştır. Otuza yakın eseri olan sanatçı, dili kullanmada oldukça başarılıdır. Türkçe ile Farsçayı karşılaştırıp, Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu ortaya koymuştur. 1 . Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Fuzuli                                …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 3

I. Tek dörtlükten oluşması II. İlk iki dizenin doldurma olması. III.Hep tunç uyak kullanılması. IV.Hece ölçüsü kullanılması. V. Anonim olması 1.Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir? A)II ve V    B) Yalnız I    C) Yalnız IV     D) III ve V     E) …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdaki yazar – eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Baki – Kanuni Mersiyesi – kaside B) Şeyhi – Harname – mesnevi C) Fuzuli – Beng ü Bade – mektup D) Nef’i – Siham-ı Kaza – kaside E) Nâbî– Hayrabad– mesnevi   2. Aşağıdakilerin hangisinde Divan edebiyatı ile ilgili …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 1

1. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir gazelin matla (ilk) beyitidir? A) Ne revâdur bu ki ben kâmetümi halka kılam İnce belün koca karşuma kemer döne döne B) Sen yine bir nev-niyâz âşık mı peydâ eyledin Kûyuna yer yer dökülmüş âb-ı rûlar vâr idi C) Değildim ben sanâ mâil sen etdin aklımı …

Devamını Oku »