Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

I. Tek dörtlükten oluşması
II. İlk iki dizenin doldurma olması.
III.Hep tunç uyak kullanılması.
IV.Hece ölçüsü kullanılması.
V. Anonim olması

1.Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?

A)II ve V    B) Yalnız I    C) Yalnız IV     D) III ve V     E) I ve III

I. Nedim
II. Baki
III.Şeyh Galip
IV.Evliya Çelebi
V. Katip Çelebi

2.Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?

A)IV ve V     B) Yalnız I      C) Yalnız II     D) II ve V     E) I ve IV

(I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir.

3.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) I.       B) II.        C) III.         D) IV.        E) V.

 

I. Tevhid
II. Fahriye
III.Hicviye
IV.Mersiye
V. Girizgah

4.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?

A)I ve V      B) Yalnız II       C) Yalnız V       D) II ve V      E) II ve III

 

5. Farklı gazellerden alınmış aşağıdaki beyitlerden hangisi matla ya da makta beyiti olamaz?

A) Âşık olanın ışk odından nişan gerek
Bağrı kebâb gözlerinün yaşı kan gerek
B)Yârin gelir hemîşe cefâsı Nesîmi’ye
Sen sanma kim Nesîmî’ye yârin atâsı yok
C)Ruhlerin şevkiyle pür-dağ etti Bakî sînesin
Bir avuç berg-i gül-i ter koydu güyâ koynuna
D) Ecel tutmuş elinde bir ulu câm
Ki ol câmın içi dolu ser-encâm
E)Bağa sensiz varamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

 

Bir safâ bahş edelim gel şu dili nâşâda
Gidelim servi revânım yürü Sadâbâd’a
İşte üç çifte kayık iskelede âmâde
Gidelim servi revânım yürü Sadâbâd’a

6.Yukarıda bir dörtlüğü verilen şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)kıta        B)müstezat         C)muhammes          D)şarkı        E)gazel

 

7.Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A) Şarkı – ilahi – rubai – müstezat – muhammes
B) Müstezat – mersiye – gazel – naat – münacat
C) Tuyuğ – kaside – murabba – türkü – gazel
D) Rubai – muhammes – kıta – tuyuğ – nefes
E) Gazel – şarkı – murabba – semai – mesnevi

 

Türk edebiyatına Fars edebiyatından geçmiştir. Bu ürünlerde şair dünya görüşünü, maddi ve manevi aşkını, tasavvufi düşüncelerini özlü ve etkili bir biçimde dile getirmeye çalışır. Tek dörtlükten oluşur. Birinci, ikinci ve dördüncü mısralar kendi aralarında kafiyelidir; üçüncü mısra bağımsızdır.

8.Bu parçada üzerinde durulan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şarkı      B)Kaside        C)Rubai       D)Tuyuğ      E)Kıta

 

Ünlü bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiyelenişte yazılan benzerlerine … denir.

9.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) nazire      B)seci        C)inşa       D)münşi     E)tanzim

 

Beş ile on beş arasında değişen bentlerden oluşturulur. Her bent, beş ile on arasında değişebilen beyitlerden oluşur. bentler, hane bölümü ve vasıta beytinden oluşur. Vasıta beytine mısralar kendi arasında kafiyelidir. Hane bölümünün kafiyelenişi gazel gibidir.

10.Bu paragrafta hangi nazım biçimi açıklanmaya çalışılmıştır?

A)Terci-i Bend      B)Tahmis       C)Müseddes      D)Tardiye     E)Terkib-i Bend

 

11.Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli ve Şeyh Galip’in ortak özelliklerinden biridir?
A) Eserlerinde ilahi aşkı anlatmaları
B) Sebk-i Hindi akımından etkilenmeleri
C) Azeri şivesiyle eser vermeleri
D) Heceyle yazılmış eserlerinin bulunması
E) Şiirlerinde semboller kullanmamaları

 

….. kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür. Övülen kişinin, bireysel yetenekleri hiç dikkate alınmadan, çok abartılı olarak, kalıplaşmış mazmun ve benzetmelerle bu bölümde övülür.

12.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Taçbeyit      B) Methiye      C) Tegazzül      D) Dua       E) Nesib

 

13. Kafiye düzenleri birbiriyle aynı olan Divan edebiyatı nazım şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel, mesnevi, müstezat
B) Mesnevi, kaside, şarkı
C) Kıt’a, tuyuğ, mesnevi
D) Kaside, gazel, müstezat
E) Tuyuğ, rubai, murabba

14. Aşağıdaki Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisinin uyak örgüsü maniye benzemektedir?

A) Tuyuğ      B) Kıt’a           C) Rubai          D) Şarkı       E) Müstezat

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerle kurulan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Müstezat – kıt’a – terci-i bent – rubai
B) Şarkı – kaside – müstezat – mesnevi
C) Kaside – gazel – mesnevi – şarkı
D) Gazel – müstezat – kıt’a – rubai
E) Kıt’a – gazel – mesnevi – kaside

 

16. “Kaside” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Birden çok bölümü vardır.
B) İlk beyti kendi arasında kafiyelidir.
C) Bazen rediflerine göre adlandırılmıştır.
D) Övgü şiiridir.
E) Beyit sayısında bir sınırlama yoktur.

 

17. Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesnevi beyti olabilir?

A) Yüzüm sürüp çemenler gibi hâke
Dualar eyledüm ol zat-ı pake
B) Eşcar-ı bağ hırka-i tercide girdiler
Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan
C) Neylersen edüp bir iki gün bar-ı cefaya
Peymane senün hane senün yar senündür.
D) Zamanında asude halk-ı cihan
Vücuduyla mamure şehr ü diyar
E) Aşk imiş her ne var âlemde
İlm bir kil ü kal imiş ancak

18. Gazelle ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Arap edebiyatında ortaya çıkan bir şiir türüdür.
B) En güzel beytine taç beyit denir.
C) Şair son beyitte mahlasını (takma adını) kullanır.
D) En az beş, en fazla on beş beyitten oluşur.
E) İlk beytine matla, son beytine makta denir.

 

19.Aşağıdakilerden hangisi “Terkib-i bend” biçiminde yazılmıştır?

A)Vesilet’ün Necat            B) Hüsn ü Aşk
C) Kanuni Mersiyesi        D) Künh’ül Ahbar
E) Hayrabâd

20.Aşağıda verilen divan edebiyatı şairlerinden hangisi hece ölçüsüyle de şiir yazmıştır?

A) Fuzuli     B) Baki      C) Nefi      D) Nedim      E) Nabi

 

 

YANITLAR

 

1 B 11 A
2 A 12 B
3 C 13 D
4 D 14 C
5 E 15 E
6 D 16 E
7 B 17 A
8 C 18 B
9 A 19 C
10 E 20 D

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden değildir? A) Beyitleri birbiriyle uyaklı olma B) Son beyitte şairin …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir