Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 4

Avuçlarımla ben serptim
Gökyüzüne yıldızları
Durup sonra da seyrettim
Gün batınca akşamları

1.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsim tamlaması kullanılmıştır.
B) Edat (ilgeç) kullanılmıştır.
C) Bağlaç kullanılmıştır.
D) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.
E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

 

O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
Seyreyle gülü bülbülü
Çifter çifter aylar gökyüzünde
Her gece ayın on dördü

2.Bu dizelerden hareketle şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Abartma yapılmıştır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Gelecekle ilgili hayallere yer verilmiş.
E) Ulama yapılmıştır.

 

 

Od düşe de döne döne yanaşın
Yüce dağlar sen de bana dönesin
Ayrılasın yâreninden eşinden
Fenasın da Karac’oğlan fenasın

3.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Koşmanın son dörtlüğüdür
B) Ozan mahlasını kullanmıştır
C) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
D) Cinas sanatı yapılmıştır.
E) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir

4.Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uyak   B) Çapraz uyak   C) Sarma uyak   D) Tunç uyak   E) Cinaslı uyak

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

A) Üstümüzden gelen boran kış gibi
Şahin pençesinde yavru kuş gibi
B) Bütün burçlarıyla uzanmış gece
Zihnin eşiğinde ürkek düşünce
C) Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin
Yağmur ince ince toprağa sinsin
D) Güç bele bir bilet aldım gişeden
Yolculuk başladı Haydarpaşa’dan
E) Bir parça uzaklaş kederlerinden
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden

 

 

Kirpiğine sürme çek
Kına yak parmağına
Bu yıl yaşın girecek
Kız, gelinlik çağına

6.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.
B) Adeylem kullanılmıştır.
C) 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Tam uyak kullanılmıştır.
E) Ünsüz yumuşamasının birden çok örneği vardır.

 

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem uyak kullanılmıştır?

A) Yas tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler
Onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir
B) Başında şakladıkça, atlıların kırbacı
Anla ki her gün sana hız veriyor bir acı
C) Kimi esti başucumdan yel gibi
Kimi sızdı bir toprağa sel gibi
D) Gönlümde kovalar eskiden beri
Sarışın kumralı, kumral esmeri
E) Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı
Mazi gibi sislenmiş Emirgan, Çınaraltı

 

8. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk,
Soğuk bir mart sabahı.. Buz tutuyor her soluk
B) Yenice sevdaya salmış başını
El yanında yakar gider kaşını
C) Mutlu adam, dünyayı bir acı gurbet bilen
Öz vatan pınarından, ölümü şerbet bilen
D) Anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var
Akıl iç İn son tavır, saçlarını yolmak var
E) Sanırım, insanların her suçunda ben varım
Günüh bir uzun kervan, ta ucunda ben varım

 

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım uyak kullanılmıştır?

A) Renk dertlerimi gözümde besle!
Yalnız, annem gibi, o ılık sesle,
B) Çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek
Bir incecik dal gibi üzerime titreyerek
C) Böylece bir lahza kaldığım zaman
Geceyi koynuma aldığım zaman
D) Şahin pençesinde yavru kuş gibi
Seher sabahında rüya düş gibi
E) Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

 

 

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde sözcük halinde redif yoktur?

A) Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar
B) Bizim elde bahar olur, yaz olur.
Göller dolu ördek olur, kaz olur.
C) Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşuban odlara kılmaz çâre su
D) Bahçe biziz gül bizdedir
Yetmiş iki dil bizdedir
E) Gene bülbül bilir gülün halinden
Yeter deli oldum yârin elinden

 

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

A) Yaylaya gidem de yol eksik değil
Açılmış bahçede gül eksik değil
B) Alaydım da cura sazı elime
Çekseydim sürmeler ela gözüme
C) Aramızı kesti dumanlı dağlar
Artıyor efkârım yine bu çağlar
D) Uzun olur İstanbul’un söğüdü
Çok verdiler ben tutamadım öğüdü
E) Başım alıp gidem gurbet ellere
Arzuhal eyleyem esen yellere

 

 

12. Aşağıdaki mısraların hangisinde ek biçiminde redif yoktur?

A) Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
B) Bir taze bahar âlemi seyretti felekte
Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek’te.
C) Rüzgâra benzer bir uğultuya sulardan
Sesler geliyor sandım ilahi kuğulardan.
D) Uyuduk kırda, gezindik dağda
O yazın, ah o engin çağda.
E) Hiç durmadan hayat öğütür devreden bu çark
Ölmek sırayladır, sıralanmakta v arsa fark.

 

Köylümüz efendimiz tarlasında perişan
İşçimiz kardeşimiz kavgasında perişan
Anam bacımdır bahtı karasında perişan
Hemen Allah cümlemizin yardımcısı olsun.

13. Yukarıdaki dörtlük hangi şiir türüne örnek olabilir?

A) Satirik     B) Pastoral     C) Epik       D) Didaktik        E) Lirik

 

 

Olağanüstü kahramanlıkları anlatan şiirlere …. şiir, kır yaşamını ve doğayı sade bir şekilde anlatan şiirlere …. şiir, bireyin ya da toplumun aksak yönlerini eleştiren şiirlere …… şiir denir.

14.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şiir türleri getirilmelidir?

A) epik, didaktik, pastoral          B) epik, pastoral, satirik
C) lirik, pastoral, satirik             D) epik, lirik, satirik
E) pastoral, epik, satirik,

 

Hayran oluyordu koca gökyüzü
Göğüslerimizde büyüyen bahta
28 Mart günü bir adsız tepede
Kahramanca vuruştu Çeliğe karşı tahta

15. Yukarıdaki dizeler konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir?

A) Pastoral    B) Didaktik     C) Epik     D) Dramatik     E) Satirik

 

 

Doğrudan doğruya doğa manzaralarını canlı bir şekilde anlatan şiirlere ….., konuşma biçiminde yazılan pastoral şiirlere ………denir.

16.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki şiir türlerinden hangileri getirilmelidir?

A) eglog, idil    B) idil, lirik    C) pastoral, idil    D) idil, eglog     E) eglog, lirik

 

 

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dize sonlarında kullanılırsa cinaslı uyak oluşturmaz?

A) yol        B) gül          C) çay          D) yüz         E) umut

 

 

1. Her yalana kanmışım
2. Her sözü inanmışım
3. ….
4. Bıkmışım usanmışım

18. Yukarıda üçüncü dizeye aşağıdakilerden hangisi getirilirse dörtlüğün uyak düzeni “a a b a” olur?

A) Onu sen sanmışım
B) Aşkınla yıkanmışım
C) Ayrılıktan yılmışım
D) Bu dertten yanmışım
E) Tatlı diline aldanmışım

 

 

I. Hep musiki biraz daha musiki
II. Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde
III. Kafiyenin ağzına da bir gem vur.
IV. Havalan bir şey olmalı mısra
V. Başka göklere başka sevdalara
VI. Bir deli gönülden kalkıp gitmeli

19. Yukarıdaki dizelerle sarmal uyaklı bir dörtlük oluşturulursa hangi ikisi dışta kalır?
A) I-III        B) II-III         C) II-IV        D) IV-V        E) V-VI

 

Kelime seçer iken meydan senin
Bile bile bir nebze aldanmalı
Dumanları güzeldir türkülerin
Öyle hem seçik olsun hem kapalı

20.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. ve IV. dizelerde redif kullanılmıştır.
B) -alı sesleri zengin uyak oluşturmuştur.
C) Uyak kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Çapraz uyak örgüsüne sahiptir.

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A 11. D
2. C 12. E
3. D 13. A
4. B 14. B
5. E 15. C
6. B 16. D
7. C 17. E
8. A 18. C
9. D 19. B
10 E 20 A

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır? A)Murabba    …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir