Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki
eğitim ve öğretim, yönetim, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere
uygulanacak destek eğitim programları, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engel grupları
ve dereceleri ile özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere
uygulanacak destek eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı (Değişik ibare:RG24/5/2013-28656) engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu, (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma
Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
43 üncü maddesi hükümleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile eğitimi: (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyin eğitim sürecine
doğrudan katılan bireylere (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engel ve yetersizliğe ilişkin
bilgi verme, yasal hak ve sorumluluklarını bildirme, psikolojik danışma ve rehberlik
çalışmaları yapma, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyin özel eğitime ilişkin
gereksinimlerini belirleyerek ailelerin eğitime aktif katılımlarını arttırmaya yönelik yapılan
çalışmaların tümünü,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP): Özel
eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program ya da önerilen destek eğitim programı
esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda
hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme
birimi tarafından hazırlanan özel eğitim programını,
ç) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireysel eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan engelli
birey için hazırlanmış olan BEP’in esas alındığı ve birebir yapılması gereken eğitimi,
d) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi: Özel eğitime ihtiyacı
olan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engellibireylerin eğitimlerini sürdürdükleri okul
ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak
amacıyla oluşturulan birimi,
e) Ders: (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli birey için destek eğitim
programlarında belirtilen eğitim ortamlarında gerçekleştirilen en az (Değişik ibare:RG5/7/2018-30469) kırk dakikalık bireysel veya grup eğitim süresini,
f) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Destek eğitim hizmeti: Özel eğitim değerlendirme
kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun görülen bireylere verilen
eğitimi,
g) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Destek eğitim programı: Özel eğitim ihtiyacı olan
bireylerin özel gereksinim türü, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak
hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanmış eğitim programını,
ğ) Diğer personel: Kurumda eğitim ve rehabilitasyon personeli dışındaki görevli
personeli,
h) Eğitim personeli: Eğitim programlarına göre Bakanlıkça belirlenen eğitim ve
rehabilitasyon personelini,
ı) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
i) Grup eğitimi: (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engel grupları, (Değişik
ibare:RG-24/5/2013-28656) engel niteliği ve derecesi, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engellinin takvim yaşı ve gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve modülleri
dikkate alınarak birden fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitimi,
j) İş takvimi: Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezince bir sonraki
ayda yapılacak destek eğitime başlamadan önce hazırlanan, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylerin bireysel ve/veya grup ders eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı
takvimi,
k) Kurum: Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini,
l) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu: Özel eğitim değerlendirme kurulu
tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel (Değişik ibare:RG5/7/2018-30469) eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler için düzenlenen raporu,
m) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Özel eğitim okulu: (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu,
geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı; özel eğitim anaokulu, ilkokulu, ortaokulu,
meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi (okulu) ve iş uygulama merkezini (okulu),
n) Özel eğitim ve rehabilitasyon: Dil ve konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal,
sosyal, duygusal ve davranış problemlerine sahip (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylerin engellilik hâlini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye
indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak ve topluma uyumlarını sağlamak,
temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla
yapılan çalışmaların tümünü,
o) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim değerlendirme kurulları
tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda destek eğitimine ihtiyacı
olduğu belirlenen (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere destek eğitimi
hizmeti veren özel öğretim kurumunu,
ö) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve
gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı
farklılık gösteren görme, işitme, dil ve konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya
ruhsal (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli olan bireyleri,
p) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli Birey Modülü: Özel eğitim okulu ve
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireyler ile eğitim personeli ve kuruma ait verilerin merkezî bir veri tabanı
havuzunda toplandığı ve internet üzerinden güvenilir şekilde yürütülmesi için yapılan yazılım
programını,
r) (Ek:RG-29/5/2014-29014) e-Okul: Okullarda eğitim, öğretim ve öğrenci ile ilgili iş
ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel Eğitim Kurumlarında Verilen Eğitim Hizmetlerinin Amacı

Özel eğitim okullarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı ve okulun birimleri
MADDE 4 – (1) Özel eğitim okulunun amacı; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin;
a) İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme
haklarını kullanabilmelerini,
b) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği
içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici bireyler olarak yetişmelerini,
c) Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla; zihinsel, fiziksel,
işitsel, görsel, sosyal, duygusal, dil ve konuşma güçlüğü ve davranış problemlerini azaltmak,
öz bakım, bağımsız yaşam ve işlevsel akademik becerilerini geliştirmek, kendi kendilerine
yeterli bir duruma gelmelerini ve topluma uyumlarını,
ç) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak;
ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek
alanlarına ve hayata hazırlanmalarını,
sağlamaktır.
(2) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Özel eğitim okullarının bünyesinde; özel eğitim ve
rehabilitasyon birimi açılabilir. Özel eğitim anaokulu ve ilkokulunun bünyesinde
aynı (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engel grubuna ait erken çocukluk eğitim birimi de
açılabilir. Meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi (okulu) ve iş uygulama merkezi (okulu) her
okul için müstakil bahçesi bulunan farklı binalarda açılabilir.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde verilen eğitim hizmetlerinin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen
Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;
a) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin Bakanlıkça belirlenmiş
destek eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak ilgileri,
ihtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda hayata hazırlanmasını,
b) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği
içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bireyler olarak yetişmelerini,
c) Dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış
problemleri olan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin engellilik hâlinin
ortadan kaldırılmasını ya da etkilerinin en az seviyeye indirilerek yeteneklerinin en üst
seviyeye çıkarılması ve topluma uyumlarının sağlanması, temel öz bakım becerilerinin ve
bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini,
sağlamak için destek eğitimi çalışmaları yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurum Açma ve Kapatma ile Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Özel eğitim kurumlarının açılması ve kapatılması
MADDE 6 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve kapatılır.
Özel eğitim kurumlarında personel görevlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda
belirtilen personel görevlendirilir:
a) Özel eğitim okullarında;
1) Kurum Müdürü,
2) Kontenjanı yüzden fazla olan okullarda müdür yardımcısı,
3) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, isteğe
bağlı genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
4) Okulun seviye ve türüne uygun sınıf ve branş öğretmeni,
5) Bakanlıkça belirlenen destek eğitim programlarını uygulayacak zorunlu özel eğitim
personeli,
6) Rehber öğretmen veya psikolog,
görevlendirilir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak ihtiyaç duyulan diğer personel de
görevlendirilebilir.
b) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;
1) Kurum Müdürü,
2) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Müdür yardımcısı (isteğe bağlı)
3) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, isteğe
bağlı genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
4) Bakanlıkça belirlenen destek eğitim programlarını uygulayacak zorunlu eğitim
personeli,
5) Rehber öğretmen veya psikolog,
görevlendirilir. (Değişik cümle:RG-5/7/2018-30469) Ayrıca, eğitim alan engelli birey
sayısı 600’e kadar olan kurumlarda isteğe bağlı, 600 ve üzerinde olan kurumlarda ise en az bir
sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı ile ihtiyaç duyulan diğer personel görevlendirilir.
(2) (Ek:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
görevlendirilecek kurum müdüründen; üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden
alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici
olarak atanabileceğine yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç
yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenir.
Özel eğitim alanı öğretmeni ve özel eğitim alanında görevlendirilen uzman
öğreticinin görevleri(1)
MADDE 8 – (1) İşitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeninin görevleri
şunlardır:
a) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş eğitim programının
hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin eğitim performanslarını ve
yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli
materyalleri hazırlamak,
ç) Kurumdaki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılmak, sınıfındaki bireylerin
ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmenle (Ek ibare:RG5/7/2018-30469) ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,
d) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere destek eğitim hizmeti
sağlamak ve eğitim performansları doğrultusunda bireylerin uygun okul veya kuruma
yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak,
e) Kuruma devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere diğer
kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdüm içinde çalışmak,
f) (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli bireylerin yetersizliklerinden dolayı
kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirler almak,
g) (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli bireylerin eğitim performansları ve
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim yapmak,
ğ) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
h) (Ek:RG-5/7/2018-30469) Kurumdaki diğer eğitim personeliyle ekip çalışması
yapmak ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak.
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ile uzman öğretici (Ek ibare:RG-5/9/2019-
30879) kadrosunda görev yapan çocuk gelişimcinin görevleri(2)
MADDE 9 – (1) Kurumda görevli çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeninin görevleri
şunlardır:
a) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş eğitim programının
hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin eğitim performanslarını ve
yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli
materyalleri hazırlamak,
ç) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyleri fizikî, zihinsel ve sosyal
gelişim bakımından incelemek ve yaş düzeylerine uygun gelişimlerini değerlendirmek,
d) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere destek eğitim hizmeti
sağlamak ve eğitim performansları doğrultusunda (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylerin başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde BEP geliştirme
birimiyle iş birliği yapmak,
e) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin gelişim ve eğitimini izlemek,
beklenen gelişimi gösteremeyenler için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapmak, alanıyla
ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik etmek,
f) Kuruma devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere diğer
kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak,
g) Kurumdaki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapmak ve görevlerine ilişkin
kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak,
ğ) Kurumdaki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılmak, sınıfındaki bireylerin
ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmenle birlikte
planlamak ve yürütmek,
h) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
Okul öncesi öğretmeninin görevleri
MADDE 10 – (1) Okul öncesi öğretmeninin görevleri şunlardır:
a) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş eğitim programının
hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin eğitim performanslarını ve
yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli
materyalleri hazırlamak,
ç) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin gelişimlerini çeşitli ölçek ve
kontrol listeleri kullanarak özel eğitim öğretmenleri ile iş birliği içinde izlemek ve
değerlendirmek,
d) Kurumdaki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılmak, sınıfındaki bireylerin
ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmenle birlikte
planlamak ve yürütmek,
e) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
Uzman öğretici kadrosunda görev yapan fizyoterapistin görevleri (Değişik
başlık:RG-5/9/2019-30879)
MADDE 11 – (1) Kurumda görevli (Ek ibare:RG-5/7/2018-30469) (Mülga
ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) fizyoterapistin görevleri şunlardır:
a) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş eğitim programının
hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve
yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli
materyalleri hazırlamak, (Ek ibare:RG-5/7/2018-30469) BEP’te belirlenen eğitimi vermek,
ç) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin ortez ya da yardımcı
cihazının tayininde bireyi ve aileyi bilgilendirmek,
d) Fiziksel rehabilitasyona alınan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim raporu hazırlamak,
e) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyin gelişen aşamalarından ve
doktor kontrollerinden okul/eğitim kurumu müdürünü ve aileyi bilgilendirmek,
f) Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer almak ve
uygulamaya katılmak,
g) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
Uzman öğretici kadrosunda görev yapan odyoloji ve konuşma bozuklukları
uzmanı, odyolog veya eğitim odyoloğunun görevleri (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879)
MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/7/2018-30469)
(1) Kurumda görevli uzman öğretici odyolog veya (Mülga ibare:RG-5/9/2019-
30879) (…) eğitim odyoloğunun görevleri şunlardır:
a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile
işbirliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak
eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve
BEP’te belirlenen eğitimi vermek,
ç) İşitme kaybı olan bireyleri değerlendirmek, alanına uygun program hazırlamak ve
uygulamak,
d) İşitme kaybı olan bireylerin gelişimlerini takip ederek kaydetmek,
e) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili çalışmalarda
yer almak ve uygulamaya katılmak,
f) Kuruma devam eden engelli bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren
uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak.
Uzman öğretici olarak görev yapan dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve
konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu veya odyoloji ve konuşma bozuklukları
uzmanının görevleri (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879)
MADDE 13 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/7/2018-30469)
(1) Kurumda görevli dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil
ve konuşma pataloğu veya (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) odyoloji ve konuşma
bozuklukları uzmanının görevleri şunlardır:
a) Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş
birliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak
eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve
BEP’te belirlenen eğitimi vermek,
ç) Dil, konuşma, ses, (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) okuma ve yazma, bilişsel
yetersizliğe bağlı iletişim bozuklukları gibi (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) yetersizlik
durumlarını belirlemek ve değerlendirme raporu hazırlamak,
d) Dil, konuşma, ses, (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) okuma ve yazma,
bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bozuklukları gibi (Değişik ibare:RG-5/9/2019-
30879) yetersizlik durumları için akademik becerilerin öğretimi dışında kalan terapi
programını hazırlamak ve uygulamak,
e) Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyin ailesinin eğitimi çalışmalarında yer almak ve
uygulamalara katılmak,
f) Kuruma devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve
öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak.
Rehber öğretmen veya (Ek ibare:RG-5/9/2019-30879) uzman öğretici kadrosunda
görev yapan psikoloğun görevleri
MADDE 14 – (Değişik:RG-5/7/2018-30469)
(1) Kurumda görevli rehber öğretmen veya psikoloğun görevleri şunlardır:
a) BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının
hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak,
b) BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
c) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak
eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak,
ç) Kurum rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını merkezde uygulanan
destek eğitim programına göre hazırlamak, uygulamak ve bu programın uygulanmasında özel
eğitim ve rehabilitasyon personeline rehberlik etmek,
d) Engelli bireylerin ilgi alanları, yetenekleri, yeterlilikleri ve iletişim becerileri gibi
özelliklerini tanımalarına, kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmalarına, temel
problem çözme stratejilerini geliştirmelerine, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmalarına, daha
verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, ders dışı etkinliklere katılıma
özendirilmelerine; kendileri, çevreleri ve eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini
çözebilmelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
e) Engelli bireyleri tanımaya yönelik, rehberlik ve psikolojik danışma biriminde
kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak,
f) Engelli bireylerin yaşadıkları problem ve güçlüklerin çözümünde diğer eğitim
personeli, bireyin ailesiyle iş birliği içinde çalışmalar geliştirmek ve yürütmek,
g) Engelli bireylerin devam ettikleri okul rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleriyle iş
birliği yapmak ve çalışmaları planlamak,
ğ) Engelli bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hakkında alanına uygun
değerlendirme ve önerilerde bulunmak,
h) Eğitim alan engelli bireylerin ailelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerini yürütmek veya psikolojik yardım alabilecekleri kurum ya da kuruluşlara
yönlendirmek,
ı) Kurum personeline yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve destek çalışmalarını
planlamak ve yürütmek,
i) Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer almak ve
uygulamaya katılmak. Ailelere, engelli bireylere, sınıf öğretmenlerine ve diğer kurum
personeline yönelik hizmet alanına uygun, toplantı, konferans ve seminer gibi hizmet içi
eğitim planı hazırlamak ve uygulamak,
j) Görev tanımında belirtilen görevlere benzer diğer görevleri yapmak.
(2) Kurumda psikoloğun görevlendirilememesi hâlinde rehber öğretmen psikoloğun
yürüttüğü görevleri yapar. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere
destek eğitimi görevi de verilebilir. Rehber öğretmen ya da psikoloğun kurum müdürü olarak
görevlendirilmesi halinde, kurumda ayrı bir rehber öğretmen veya psikolog zorunlu olarak
görevlendirilir.
(3) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Kayıtlı engelli birey sayısı 300’e kadar olan özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir rehber öğretmen/psikolog, 300 ve üzerinde
olanlarda ise iki rehber öğretmen/psikolog zorunlu personel olarak görevlendirilerek birinci
fıkradaki görevleri yerine getirir. Ancak kurumda kayıtlı olan engelli birey sayısının 150’den
az olması hâlinde, kurumda zorunlu olarak görevlendirilen rehber öğretmen/psikoloğa haftada
20 saate kadar; isteğe bağlı olarak uzman öğretici kadrosunda görevlendirilen rehberlik ve
psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı veya psikoloji bölümü mezunları ve özel
öğretim personeline yönelik Bakanlıkça açılan rehberlik kursu sertifikasına sahip olanlara
haftada 40 saate kadar destek eğitim görevi verilebilir.
Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri
MADDE 14/A – (Ek:RG-5/7/2018-30469)
(1) Kurumda görevli sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri şunlardır:
a) Engelli birey ve ailelerine yönelik sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda
bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,
b) Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma
tanıtmak,
c) Engelli birey ve ailesinin faydalanabileceği hizmet kaynakları hakkında bilgi vermek,
ç) Engelli bireylerin eğitim, uyum ve güvenlik sorunlarına ilişkin olarak hizmetin
geliştirilmesine katkı sunmak,
d) Kurumda kayıtlı engelli bireylerin ailelerinin, aile eğitimlerine katılımını sağlamak,
e) Engelli bireylerin devam ettikleri merkezdeki eğitim personeli ile engelli bireyin
ailesinin işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programları

Özel eğitim okullarının öğretim programları
MADDE 15 – (1) Özel eğitim okullarında dengi resmî okul ve kurumlarında uygulanan
öğretim programları ve ders çizelgeleri uygulanır. Özel eğitim okulunun özel eğitim ve
rehabilitasyon birimlerinde ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan destek
eğitim programları uygulanır.
(2) Dengi resmî okul ve kurumlarından farklı öğretim programı ve ders çizelgesi
uygulayacak olan özel eğitim okulu müdürlükleri hazırlayacakları kurum mevzuatını
Bakanlığın izninden sonra uygulayabilirler.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri öğretim programları
MADDE 16 – (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bakanlıkça onaylanmış
destek eğitim programları uygulanır.
(2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim değerlendirme kurulu
raporunda destek eğitim almaları uygun görülen bireylere bireysel, bireysel ve grup veya grup
eğitimi verilir. Ayrıca, ailelere (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engellibireylerin
eğitimine aktif bir şekilde katılımını sağlamak için aile eğitimi ve danışmanlığı hizmeti de
verilir.
(3) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gruplar oluşturulurken
bireylerin; (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engeltürü ve derecesi, yaşı, eğitim
performansı ile öncelikli eğitim ihtiyacı gibi durumları dikkate alınır. Grup eğitimleri destek
eğitim programlarında belirtilen şekilde verilir.
(4) Destek eğitim programlarının eğitimini verecek personel Bakanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurul ve Birimler

Kurullar
MADDE 17 – (1) Okullarda, özelliklerine göre şube veya sınıf öğretmenleri kurulu,
öğretmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme
kurulu, iş yeri izleme yöneltme kurulu gibi kurullar kurularak dengi resmî kurum
yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyet gösterirler.
(2) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
BEP geliştirme birimi
MADDE 18 – (1) BEP geliştirme birimi özel eğitim değerlendirme kurul raporu
doğrultusunda özel eğitim alması uygun görülen (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireye eğitim performansı ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda verilecek
eğitim programının hazırlanması, planlanması ve değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri
yürütür.
(2) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim okullarında birim, kurum müdürü veya
görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında; rehber öğretmen, öğrencinin sınıf
öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, veli/vasi ve öğrenciden oluşur.
(3) (Ek:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde birim,
psikolog veya rehber öğretmen, destek eğitim vermek üzere görevlendirilen eğitim personeli
ile veli/vasi veya engelli bireyden oluşur. Birimde alınan kararlar, kurum müdürünün onayıyla
uygulanır. (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Alınan kararlar, BEP geliştirme birimine
iletilmek üzere, zorunlu eğitim çağındaki engelli bireylerin devam ettikleri okullara resmi
yazıyla bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt Kabul, Ücret, İş Takvimi ve Denetim

Özel eğitim okullarına kayıt kabul
MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Özel eğitim okullarına öğrenci
kayıtları, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmelik hükümlerinden farklı uygulama
yapacak okullarda yaş sınırı şartlarına uymak kaydıyla Bakanlıkça onaylanan kurum
yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır.
(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine, (Değişik ibare:RG24/5/2013-28656) engelli birey kayıt kabulünde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen
şartlar aranır.
(3) (Ek:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireylerin
destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun varsa özel
eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esastır. Özel eğitim ve rehabilitasyon
biriminde engelli bireyin eğitim alması önerilen destek eğitim programının bulunmaması
halinde engelli birey, başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine
veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilir.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt kabul
MADDE 20 – (1) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireylerin özel eğitim
ve rehabilitasyon merkezine kaydı (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli Birey
Modülü üzerinden yapılır.
(2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt olacak (Değişik ibare:RG24/5/2013-28656) engelli bireylerden veya veli/vasilerinden;
a) T.C. kimlik numarası,
b) Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul
raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim planı,
c) Bireyin varsa geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası ile etkinlik
örneklerini içeren son belge ve bilgiler,
ç) İki adet fotoğraf,
istenir.
(3) (Ek:RG-5/7/2018-30469) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)
Kurumdan ayrılma ve yeni kuruma kayıt
MADDE 21 – (1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezine kaydolan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireyler, en az bir ay devam ettikten sonra isteğe bağlı olarak kurumdan
ayrılacağını ve başka bir kurumdan eğitim alacağını, kurum müdürlüğüne ya da il veya ilçe
millî eğitim müdürlüğüne kendisi ya da veli/vasileri bir dilekçeyle bildirir. (Ek cümle:RG5/9/2019-30879) Yapılan bildirim kurum veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Engelli Birey
Modülüne işlenir ve bu birey için bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayda kayıtlı olduğu
kurum tarafından ders girişi yapılmaz.
(2) Birey, kurumdan ayrılacağı ay içinde hiç eğitim almamış ise kurum
tarafından (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelliBirey Modülünden ilgilinin yazılı
olarak yaptığı kurumdan ayrılma başvuru tarihinden itibaren kaydı silinir. Ancak, (Değişik
ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey kurumdan ayrılacağı ay içinde eğitim almış
ise (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli Birey Modülünden kayıt silme işlemi il
veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce bir sonraki ayın ilk (Değişik ibare:RG-5/9/2019-
30879) üç iş gününden sonra gerçekleştirilir.
(3) Kurumdan ayrılan bireyin özel eğitim değerlendirme kurulu raporunun aslı veya
örneği, geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası, aylık performans
değerlendirme formları ile etkinlik örneklerini içeren belgelerin bir örneği yeni kurum
müdürlüğünün isteği üzerine beş iş günü içinde gönderilir.
(Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli birey ücretleri
MADDE 22 – (1) Özel eğitim okulları, öğrenim ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler.
(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezleri, (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Hazine ve Maliye
Bakanlığınca belirlenen destek eğitim tutarı karşılığı bir aylık sürede verecekleri 8 saat
bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi için ders ücreti belirlemezler. Ancak, velinin isteği
üzerine (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engellibireye daha fazla ders verilmesi
durumunda, bu derslere ilişkin ücret Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
Ücretsiz okutulacak (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyler
MADDE 23 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen oranda ve Millî Eğitim Bakanlığı
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireyi ücretsiz okutur.
İş takvimi
MADDE 24 – (1) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)
(2) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)
(3) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Engelli bireylere rehberlik araştırma merkezlerince
düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, bireysel ve grup
eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde en fazla üç ders saati destek eğitimi verilir. Ders
eğitim saatleri bir ay esas alınarak en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir.
(4) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik
ya da kaymakamlıkça alınacak tatil kararları veya engelli bireylerin kuruma gelmemesi
nedeniyle yapılamayan eğitimler takip eden aylarda yapılır. Telafi eğitimleri, aynı hafta
içerisinde 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini; aynı ay içerisinde ise 8 saat bireysel
ve/veya 4 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanır. Telafi eğitimi en az iki haftaya
dengeli olarak dağıtılabilir. Bir bireyle telafi eğitimi de dâhil aynı gün içerisinde 3 saatten
fazla ders yapılmaz.
Günlük çalışma saatleri ve devam devamsızlık takibi
MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve
rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 08.00 ile 19.00
saatleri arasında eğitim yapılır. Çalışma saatleri mülki idare amirinin izni doğrultusunda,
merkezin bulunduğu ilin/ilçenin şartları da dikkate alınarak 09.00-20.00 olarak da
düzenlenebilir. Bireysel ve grup eğitimin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin 40 dakikası ders
uygulaması, 10 dakikası dinlenme, sınıf ortamını hazırlama ve 10 dakikası da bireyin ailesini
bilgilendirme süresi olarak uygulanır. Eğitimin içeriğine ilişkin yazılı bilgiler eğitimin
pekiştirilmesi amacıyla aileye ulaştırılır.
(2) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon
biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;
a) Normal eğitim yapılan okullarda öğrenim gören engelli bireyler, veli/vasisinin talebi
olması hâlinde haftada bir yarım gün,
b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin;
1) 14 üncü maddesi kapsamında evde eğitim hizmeti verilenler,
2) 16 ncı maddesi kapsamında olup e-Okul sisteminde devam zorunluluğu
aranmamasına yönelik işlem yapılanlar,
3) 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında e-Okul sisteminde devam zorunluluğu
aranmamasına yönelik işlem yapılanlar
örgün eğitim saatleri içerisinde de destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler.
(3) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
(4) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
(5) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
(6) (Ek:RG-5/7/2018-30469) Merkezlerde verilen destek eğitimine devam etmeyen
engelli bireylerin devamsızlıkları (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) aylık olarak Engelli
Birey Modülüne işlenir. Üst üste sekiz hafta (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) geçerli
mazereti olmadan devamsızlık yapan engelli bireyin kurumdan kaydı silinir. Haziran, temmuz
ve ağustos aylarında ise söz konusu üst üste devamsızlık süresi oniki hafta olabilir. (Ek
cümle:RG-5/9/2019-30879) Kurumdan kaydı silinen öğrencinin telafi hakkı yeni kayıt
yaptırması durumunda devam eder. Aşağıdaki hususlar geçerli mazeret olarak kabul edilir:
a) Doğal afetler,
b) Çeşitli nedenlerle Bakanlık veya mülki amirlikçe alınan tatil veya sokağa çıkma
yasağı kararları,
c) Hastalık nedeniyle yatak istirahati veya sağlık kuruluşunda tedavi süreci.
(7) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlarca engelli bireylerin ders devam takibi,
kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az
90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri
ile yapılır.
(8) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlarca eğitim personelinin ders devam takibi,
kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az
90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri
ile yapılır.
(9) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlar, engelli birey ve eğitim personelinin yüzünün
net bir biçimde görülebileceği şekilde kamera sistemini kurmakla ve elektrik kesintisi,
kayıtların kaybolması, teknik arıza gibi durumlarda kayıt alınmasının kesintiye uğramaması
için her türlü önlemi alır. Verilen destek eğitimlerine ilişkin kamera görüntülerinin
sunulamaması halinde gerçekleşen ödemelerle ilgili olarak 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti
Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
(10) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık
kurulu raporuyla en az % 20 oranında bedensel engeli olduğu ve özel eğitim değerlendirme
kurullarınca destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
kapsamındaki kurumlara gidemeyecek durumda olduğu tespit edilenlere evde verilecek destek
eğitimi için kamera kaydı aranmaz. Aylık olarak düzenlenen “Aylık Bireyselleştirilmiş
Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı” bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden
ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği
inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek üzere kurumda saklanır.
(11) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Evde destek eğitimi vermek üzere kurumca
görevlendirilen eğitim personelinin o gün içerisindeki diğer ders saatleri, engelli bireyin
ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanır. Bu program
Engelli Birey Modülüne işlenerek ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanır.
Engelli bireyin(3) başarısını değerlendirme
MADDE 26 – (1) Özel eğitim okullarında bireyin başarısının değerlendirilmesi dengi
resmî okul yönetmeliklerine göre yapılır.
(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin
başarısının değerlendirilmesi BEP’lerine göre yapılır. (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) Engellibireylerin izlenme ve değerlendirilmeleri; destek eğitim programlarında yer
alan açıklamalar ve ölçme araçları dikkate alınarak BEP birimince yürütülür.
İnceleme, Soruşturma ve Denetim (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879)
MADDE 27 – (Değişik:RG-29/5/2014-29014)
(1) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Kurumlar, Genel Müdürlükçe veya Milli Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde yer alan hükümler
doğrultusunda denetlenir.
(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş
yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il millî eğitim müdür
yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca
yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde onayın alındığı aydan önceki geriye dönük olarak
en az 90 günlük kamera kayıtlarını sunamayan ve/veya kamera kayıtlarında Engelli Birey
Modülü üzerindeki eğitim saatleriyle kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan
kurumlara ödemenin yapılmış olması hâlinde, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43
üncü maddesi ikinci fıkrasında yer alan hükümlere uygun işlem yapılır.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 28 – (1) Özel eğitim okullarında, dengi resmî okullarda kullanılan defter ve
dosyalar tutulur.
(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde aşağıda belirtilen defter ve dosyalar tutulur:
a) Defterler:
1) Gelen giden evrak defteri,
2) Ders defteri,
3) Evrak zimmet defteri,
4) Personel kurulu karar defteri.
b) Dosyalar;
1) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey dosyası,
– Aile görüşme formu ve kaba değerlendirme formu,
– Aylık performans kayıt tabloları,
– Dönem sonu bireysel performans değerlendirme formu,
– Son değerlendirme formu,
– Bireyselleştirilmiş eğitim programı,
2) Aile eğitim danışmanlığı dosyası,
3) Personel dosyası,
4) Gelen giden evrak dosyası,
5) Teftiş dosyası.
(3) Defter, dosya ve kayıtlar istenen bilgileri içermesi, yıl sonunda çıktısının alınması ve
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürlüğünce onaylanması şartıyla elektronik ortamda
da tutulabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Ödeme Şartları, Ödemeye Esas Belgeler ve Ödeme

Ödeme şartları
MADDE 29 – (1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine ve özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylerin destek eğitimi giderlerinin, her yıl aylık olarak (Değişik ibare:RG5/9/2019-30879) Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının Bakanlıkça
karşılanabilmesi için;
a) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireyin sağlık kurulu raporuyla asgari
% 20 (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli olduğunun tespit edilmiş ve özel eğitim
değerlendirme kurullarınca da eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapıldıktan sonra
düzenlenen raporda destek eğitimi almasının önerilmiş olması,
b) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireyin kuruma ve (Değişik
ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli Birey Modülüne kayıtlı olması,
c) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireyin alması gereken destek eğitimi
programının, kurumda uygulanmak üzere Bakanlık veya valilik izninin alınmış olması,
ç) Kurumda, destek eğitimi programında yer alan modülleri uygulamak üzere yeterli
sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş olması,
d) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireye kurumca, aylık olarak
belirlenen tutar karşılığında bir ayda en az sekiz ders saati bireysel ve/veya dört ders saati
grup eğitiminin verilmiş olması,
e) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireye verilen bireysel ve/veya grup
eğitimi süresinin, özel eğitim değerlendirme kurulunca (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireye önerilen destek eğitim programlarında yer alan modül veya modüller
için belirlenen toplam ders saati sayısını geçmemesi,
f) Kurumlarda istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık
prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması ve bu kurumların
Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya
borcu bulunmakla birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup, taksitlerinin
düzenli ödenmiş olması,
g) (Değişik:RG-29/5/2014-29014) (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) İlgili
mevzuattaki zorunlu haller hariç; zorunlu eğitim çağındaki engelli bireyin e-okul’da kayıtlı
olması,
ğ) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlarca eğitim verilen ay içinde eğitim bilgilerinin
Engelli Birey Modülüne girilmesi ve takip eden ayın ilk üç iş günü içinde girilen eğitim
bilgilerinin onaylanarak verilen eğitime ilişkin faturaların düzenlenmiş; sonraki üç iş günü
içinde ise ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından faturaların, 25 inci maddenin on birinci
fıkrasında belirtilen Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının
ve kurumlarca girilen eğitim bilgilerinin kontrol edilerek onaylanmış olması,
h) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Her engelli birey için denetimlerde gösterilmek üzere
Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının hazırlanmış olması
gerekir.
(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde Engelli Birey
Modülüne eğitim bilgi girişini yapmayan kurumlara ödeme yapılmaz. Eğitim bilgi girişini
yaptığı halde onaylama işlemini belirtilen sürelerde yapmayan kurumlar ise sonraki ayların
onaylama süreleri içinde onaylama işlemini yapmaları halinde ödeme yapılır.
(3) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kameralı görüntüleme sistemlerine ilişkin kayıtlar, il
millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen maarif müfettişleri/maarif müfettiş
yardımcıları/il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri/diğer
denetim yetkisi bulunanlarca veya millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilenlerce ödeme
yapıldıktan sonra incelenir. Yapılan inceleme sonucunda gerçek dışı beyanda bulunan
kurumlara ilişkin 27 nci maddenin ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
Ödemeye esas belgeler
MADDE 30 – (1) Bakanlıkça özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon
birimine ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılacak ödemelere esas olmak üzere;
diğer kontrollerle birlikte (Mülga ibare:RG-5/7/2018-30469) (…) (Değişik ibare:RG24/5/2013-28656) Engelli Birey Modülünden alınmış il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce
onaylı kuruma ait liste çıktısı, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey adına
düzenlenmiş fatura istenir.
Ödeme
MADDE 31 – (1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine ve özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylerin aylık destek eğitimi giderleri, Maliye Bakanlığınca belirlenir ve
Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten kurumca (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireye bir ayda sekiz ders saati bireysel ve/veya dört ders saati grup eğitimi
verilmesi şartıyla kurumlara ödenir. Ancak, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireylere herhangi bir nedenle ayda sekiz ders saati bireysel ve dört ders saati
grup eğitiminin tamamının verilememesi hâlinde (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Hazine
ve Maliye Bakanlığınca bireysel eğitim için belirlenen tutarın sekize, grup eğitimi için
belirlenen tutarın ise dörde bölünmesiyle bulunan sayı, kurumca verilen ders saati sayısı ile
çarpılarak elde edilen tutar kurumlara ödenir.
(2) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireylerin bir yıllık süre içerisinde bir
kez kurum değiştirmesi durumunda, Bakanlıkça ödeme yapılır. Ancak, velinin başka il veya
ilçeye taşınması veya diğer zorunlu sebeplerle kurum değiştirmek durumunda bulunması
hâlinde, ikiden fazla farklı kuruma da ödeme yapılabilir.
(3) Özel eğitim değerlendirme kurulunca, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-
28656) engelli bireye destek eğitim program ve modüllerinde belirtilen eğitim süresinin
tamamlanmasından sonra tekrar alınmasının önerilmesi hâlinde Bakanlıkça, bu program ve
modüllerinde süreleri belirtilen eğitim için (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) bir defa
daha ödeme yapılır.
(4) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireye özel eğitim değerlendirme
kurulunca düzenlenen raporun süresi bitmeden önerilen modülün tamamlanıp kurulca tekrar
aynı modülün önerilmesi hâlinde de ödeme yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte bulunmayan hükümler
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dengi resmî kurumların mevzuat hükümleri
uygulanır.
Mevcut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-5/7/2018-30469)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapmakta olan kurum müdürleri için 7 nci
maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 33 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği, 9/7/2009 tarihli ve 27283
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) EngelliBireylere
Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair
Yönetmelik ve 6/1/2011 tarihli ve 27807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri bu
bentteki değişikliğin yayımı tarihinden 6 ay sonra; 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 24 üncü
maddesinin dördüncü fıkrası ile 25 inci maddesinin altıncı fıkrası bu bentteki değişikliğin
yayımı tarihinden 60 gün sonra,
b) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)
c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
———————————————————————————————————————
(1) 5/7/2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin
‘’ İşitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeninin görevleri’’ olan 8 inci maddesinin başlığı
Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 5/7/2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin ‘’Çocuk
gelişimi ve eğitimi öğretmeninin görevleri’’ olan 9 uncu maddesinin başlığı Yönetmeliğe işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.
(3) 5/7/2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin 26 ncı
maddesinin başlığındaki “Öğrenci ve kursiyer” ibaresi Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/06103840_Ozel_EYitim_KurumlarY_YonetmeliYi.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir