Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının yetiştirilmesi için sertifikalandırma ve
belgelendirmeye yönelik resmî veya özel kursların açılışı ile faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları usul ve
esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gemiadamları yetiştirmek için düzenlenen resmî veya özel kurslar
ile kursiyerlere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi, 10/8/1993
tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 10 uncu maddesi, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17, 18 ve
56 ncı maddeleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 37 ve 38 inci maddelerine
dayanılarak;
b) 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Gemiadamlarının Eğitim,
Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası STCW Sözleşmesine paralel olarak;
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
b) Denetleme Yönetmeliği: 13/2/2006 tarihli ve 26079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmeliği,
c) Denizcilik eğitimi denetleme kurulu: Denizcilikle ilgili eğitim, öğretim, sınav ve belgelendirme
yapan kamu veya özel kurum ve kuruluşları, Sözleşmenin Kural I/8, Kod-A I/8, Kod B I/8 Kısım
hükümlerine ve Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelikte
belirlenen esaslara göre denetleme faaliyetlerini yapan ve yaptıran Kurulu,
ç) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gemiadamları Yönetmeliğini,
d) ISPS: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’ne (SOLAS-74) XI-2 bölüm numarası ile
eklenen Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Emniyet Kodunu,
e) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,
f) Kurs: Gemiadamlarının yetiştirilmesi için sertifikalandırmaya ve belgelendirmeye yönelik 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlıkça izin verilmiş özel kurslar ile Bakanlığa bağlı
resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca düzenlenen kursları,
g) Kursiyer: Kurslarda öğretim görenleri,
ğ) Sözleşme: 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan 1978 tarihli
Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi (STCW
78 Sözleşmesi) ve Değişikliklerini,
h) Telsiz Yönetmeliği: 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Operatör
Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Sınıfları ve Süreleri ile Kursların Açılma Usulleri ve Eğiticiler

Kurs sınıfları
MADDE 5 – (1) Gemiadamlarının yetiştirilmeleri ve eğitimleriyle ilgili öğretim programları aşağıda
belirtildiği şekilde olacaktır.
a) Belgelendirmeye yönelik öğretim programları:
1) Sınırlı vardiya zabiti yetiştirme,
2) Sınırlı makine zabiti yetiştirme,
3) Sınırlı başmakinist yeterliğinden makine zabitliği (750-3000 kW) yeterliğine geçecekler için
tamamlama,
4) Makine zabit (750-3000 kW) yetiştirme,
5) İkinci makinist ve başmakinist (750-3000 kW) yetiştirme,
6) Sınırlı kaptan yeterliğinden vardiya zabit1iği (500-3000 GT) yeterliğine geçecekler için
tamamlama,
7) Birinci zabit ve kaptan (500-3000 GT) yetiştirme,
8) Vardiya zabiti (500-3000 GT) yetiştirme,
9) Uzakyol birinci zabit ve uzakyol kaptanı yetiştirme,
10) Uzakyol vardiya makinisti ve uzakyol vardiya zabiti yetiştirme,
11) Uzakyol ikinci makinist ve uzakyol başmakinist yetiştirme,
12) Yat kaptanlığı,
13) Telsiz yeterlikleri.
b) Sertifikalandırmaya yönelik ve yeterlik sınavlarına hazırlık öğretim programları:
1) Gemiadamları Yönetmeliğinin üçüncü kısmının birinci bölümünde belirtilen STCW Sertifika
eğitimini içeren öğretim programları,
2) Yeterlik sınavlarına hazırlık için açılan ve yeterlik sınavı için zorunluluk gerektirmeyen eğitimi
içeren öğretim programları,
3) Gemi güvenlik zabiti, liman tesisi güvenlik sorumlusu ve şirket güvenlik sorumlusu ISPS
eğitimlerini içeren öğretim programları.
Kurs programları
MADDE 6 – (1) Kurslarda, Sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış ve Bakanlık tarafından
onaylanmış öğretim programları uygulanır.
Başvuru ve kurs açma izni
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak isteyen özel kurslar, özel öğretim
kurumlarıyla ilgili mevzuatta belirtilen belgelerle birlikte; resmî örgün ve yaygın eğitim kurumları ise kendi
mevzuatlarındaki hükümlere göre il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunur.
(2) Denizcilik eğitimi denetleme kurulu tarafından yapılacak inceleme sonucunda Denetleme
Yönetmeliğine göre düzenlenen rapor çerçevesinde uygun görülen özel öğretim kurumlarına 5580 sayılı
Kanuna göre kurum açma izni; resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ise 3308 veya 1739 sayılı
Kanunlara göre kurs açma izni verilir. Bakanlık ve valilikler verdikleri kurum açma ve öğretime başlama
izinlerini İdareye bildirirler.
(3) Kurslarda hangi yeterliklere yönelik eğitim verileceği İdarece taşra teşkilatına duyurulduktan
sonra eğitime başlanır.
(4) Kursa yeni bir program eklenmesi için talep edilen programa yönelik denizcilik eğitimi
denetleme kurulundan alınacak rapor ile birlikte başvuruda bulunulması halinde de, bu madde hükümleri
doğrultusunda işlem yapılır.
Eğiticilerde aranacak nitelikler
MADDE 8 – (1) Kurslarda gemiadamlarına yönelik mesleki eğitim verecek denizci eğiticilerin
İdarece belirlenen denizci eğitimci yeterlikleri şartlarını taşımaları ve İdareden veya İdarenin yetkili kıldığı
birimlerinden alınmış eğitici sertifikasına sahip olmaları zorunludur.
(2) Yabancı dil eğiticilerinin görevlendirilmesi Bakanlık mevzuatına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kursa Başvuru ve Devam Zorunluluğu

Başvuruda aranacak şartlar
MADDE 9 – (1) Kurslara, başvurulan öğretim programına ilişkin Gemiadamları Yönetmeliğinde
belirtilen eğitim, deniz hizmeti, sağlık ve yaş sınırı şartlarını taşıdığını belgelendirenlerin kayıtları yapılır.
Devam zorunluluğu
MADDE 10 – (1) Kurs yöneticileri tarafından planlanan üçer aylık STCW sertifika kurs dönemleri,
dönem başlamadan en az üç iş günü öncesinden il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve ilgili liman
başkanlığına bildirilir. Bu tarihlerin dışında kurs açılamaz ve programda değişiklik yapılamaz. STCW
Sertifika kurslarında kursiyerlerin, kurs programında belirtilen sürelerin tümüne devam etmeleri zorunludur.
Diğer kurslarda ise kursiyerin devam ettiği grubun programının seviyesine göre kurs süresinin beşte birinden
fazla özürlü veya özürsüz olarak devamsızlık yapanlar kurs bitirme sınavına alınmaz.
(2) Kurslara devam etmeyen kursiyerler, bir sonraki kurs döneminde devamsızlık gösterdiği kursun
eğitimini tamamladıktan sonra bitirme sınavlarına girebilirler.
(3) Kursiyer listeleri, her kurs döneminde kurs başlamadan en geç bir gün önce;
a) STCW Sertifika kurslarında, ilgili liman başkanlığına ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne,
b) Belgelendirmeye yönelik kurslarda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve İdarenin bölge
müdürlüklerine,
kurs yöneticisi tarafından gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Belgeler

Dönem ve kurs sonu bitirme sınavları
MADDE 11 – (1) Belgelendirmeye yönelik kurslarda dönem sonu sınavları, uygulanan öğretim
programı çerçevesinde, kurs yönetimlerince ilgili mevzuata göre yapılır. Belgelendirmeye ve STCW
sertifikalarına yönelik kurs sonu bitirme sınavları komisyonunda ayrıca, liman başkanlığı ve il veya ilçe milli
eğitim müdürlüğünden temsilciler de bulunur.
Yeterlik sınavı
MADDE 12 – (1) Belgelendirmeye yönelik kurslara katılıp kurs başarı belgesi alanlar,
Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar.
Kurs başarı belgesi
MADDE 13 – (1) Kurs sonunda yapılan bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere, bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan kurs başarı belgesi verilir. Bu belge liman başkanı, kurs müdürü ve il veya ilçe
milli eğitim müdürü tarafından imzalanır.
Diğer belgeler
MADDE 14 – (1) STCW kurslarını başarıyla bitirerek kurs başarı belgesi alanlar ile
belgelendirmeye yönelik kurslara katılıp da yeterlik sınavını kazananlara; Gemiadamları Yönetmeliğinde
belirtilen diğer şartları taşımaları halinde İdarece, Gemiadamları Yönetmeliğinde öngörülen belgeler verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kursların Denetlenmesi ve İzin İptali

Denetim ve rapor oluşturma
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kaspsamındaki kurslar, denizcilik eğitimi denetleme kurulunun
denetiminin yanı sıra, verilen öğretim programlarının özelliğine göre bu maddede belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde denetlenir.
(2) STCW sertifika kursları;
a) İlköğretim ve bakanlık müfettişlerince kendi belirleyecekleri zamanlarda ayrı ayrı,
b) İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğü ve liman başkanlığı yetkililerince her kurs döneminde birlikte
ve gerektiğinde ayrı ayrı,
c) Liman başkanlığını ilgilendiren konularda, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri bilgilendirilmek
koşuluyla liman başkanlıkları yetkililerince,
denetlenir.
(3) Belgelendirmeye yönelik kurslar;
a) İlköğretim ve bakanlık müfettişlerince kendi belirleyecekleri zamanlarda ayrı ayrı,
b) İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğü ve liman başkanlığı yetkililerince aylık periyotlar halinde
birlikte ve gerektiğinde ayrı ayrı,
c) Liman başkanlığını ilgilendiren konularda, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri bilgilendirilmek
koşuluyla liman başkanlıkları yetkililerince,
denetlenir.
(4) İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile liman başkanlıklarınca yapılacak denetimlerin aralıkları,
bir ayı geçmeyecek şekilde bu kurumlarca birlikte belirlenir.
(5) Sertifikalandırmaya yönelik kurslarda, imzalı kursiyer yoklama çizelgeleri, kurs dönemi boyunca
her gün ders başladıktan itibaren bir saat içinde ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile liman
başkanlıklarına fakslanır.
(6) Kursların denetimi esnasında;
a) Kursta yapılan eğitimin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,
b) Eğitim izni alınırken aranan araç, gereç ve eğitim ölçütlerinin hâlâ karşılanıp karşılanmadığı,
c) Kursa devam zorunluluğuna uyulup uyulmadığı,
ç) Faksla gönderilen imzalı kursiyer yoklama çizelgesindeki imzaların kursiyerlere ait olup olmadığı
ve kursiyerlerin fiilen derslere katılıp katılmadığı,
incelenir ve bir rapor tutulur. Bu rapor, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile liman
başkanlıklarınca tutulan ilgili kursa ait bilgi dosyasına konur. Raporun olumsuz olması durumunda il veya
ilçe milli eğitim müdürlüklerince olumsuzlukların giderilmesi için kurs yönetimine en fazla bir ay süre verilir.
Bu süre içinde ilgili program veya programların öğretimine ara verilir ve bu durum liman başkanlığına
bildirilir. Olumsuzluğun giderilmesi halinde programa kaldığı yerden devam edilir. Bu dönemle ilgili belgeler
kurs programı süresi bitiminde düzenlenir.
Geçici veya sürekli kapatma
MADDE 16 – (1) Kursların, denizcilik eğitimi denetleme kurulunun denetimi dışında denetlenmesi
esnasında;
a) Denetimlerde öğretim programının özelliğine göre ilgili mevzuatta belirtilen araç, gereç,
laboratuvar ve eğitici ölçütlerinin karşılanmasında eksikliklerin tespit edilen ve bu eksiklikleri gidermeyen
kurslar, eksiklik giderilinceye kadar geçici,
b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan,
kurumunu mevzuata uygun olarak kapatmayan, geçici olarak kapatma cezası alıp aynı fiili tekrar işleyen özel
kurslar ise sürekli,
olarak il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine kurum açma izni veren makam
tarafından kapatılır.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve
Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_09/04015614_gemiadamyonetmelik.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

OKUL VE KURUMLARIN TABELALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ  BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir