Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

İnsanlık tarihi kadar eski olan tiyatro ile en son sanat olan sinema arasındaki ayrılık, insan ile makine-adam arasındaki ayrılığa benzetilebilir. Birinde canlı insanlardan oluşmuş bir grupla karşılaştığı hâlde, ötekinde seyircinin karşısında, canlı insan değil, cansız bir şey, film vardır. İki sanatı iyice ayıran bu olay, onlardan her birine ayrı bir özellik verir. Film, her parçası ayrı ayrı ve tekrar tekrar denenerek hazırlanmış, bitmiş bir makinedir. Filmde bütün tehlikeler ortadan kaldırılmıştır. Hâlbuki her sanatın canı tehlikededir. Tiyatroda canlı insan olduğu için tehlike daima hazırdır.

1.Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Makale       B) Söyleşi      C) Anı      D) Öykü      E) Roman

 

I. İçinde olağanüstü olaylar barındırır.
II. Genelde başında birtakım kalıplaşmış sözler bulunur.
III. Olayların geçtiği zaman ve mekân belirsizdir.
IV. Anlatım alabildiğine yoğundur.

2.Yukarıda numaralanmış cümlelerde, hakkında bilgi verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro      B) Hikâye     C) Masal     D) Roman     E) Destan

 

3. Fıkrayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Samimi bir üslupla yazılır.
B) Gazete ve dergi yazılarıdır.
C) Çoğunlukla güncel konularda yazılır.
D) İleri sürülen görüşler kanıtlanır.
E) Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır.

 

İskeleye yanaşan vapurun düdüğüyle kendine gelmişti. Vapur yavaş yavaş hareket ederken bir anlık bir çeviklikle atladı. Hava çelik bir ustura gibi soğuktu ve zemherinin en acımasız günlerinden bir yaşanıyordu. Buna rağmen delikanlı güverteye çıkarak bir koltuğa oturdu. Ağır ağır ilerleyen vapurdan boğaz bir başka güzel görünüyordu. Yavaşça doğruldu oturduğu koltuktan ve güverte korkuluklarına doğru ağır ağır ilerlemeye başladı. Korkuluklara tutundu ve denizin derinliklerine doğru uzun uzun baktı.

4.Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Söyleşi      B) Öykü      C) Deneme      D) Biyografi      E) Fıkra

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatında anıların anlatıldığı eser olarak kabul edilmektedir?

A) Mecalis’ün Nefais                    B) Kutadgu Bilig            C) Vatan Yolunda
D) Muhakemet’ül Lügateyn       E) Köktürk Yazıtları

… okumanın tadının öteden beri bilirim. Bütün çocukluğun onları okumakla geçti. Kış geceleri dışarıda rüzgâr olurken bir gaz lambasının ışığını göz bebeklerimde iki altın nokta gibi taşıyarak zengin bir ateş karşısında, rahat bir koltukta okuduğum o kitapların üslubundan aldığım tadı bana pek az edebiyat eseri verebilmiştir. Bu kitapların yazarları ile Afrika’yı, Amerika’yı adım adım dolaşmış, onların gördüklerini ben de oturduğum yerde görmüşümdür.

6.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Günlük     B) Gezi yazısı     C) Mektup     D) Biyografi     E) Söyleşi

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, mektup türünden yararlanılarak yazılmış bir eser değildir?

A) Anadolu Notları           B) Kedi Mektupları               C) Bahar ve Kelebekler
D) Handan                        E) Bir Kadın Düşmanı

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Sanatçıların birbirine edebî konularla ilgili yazdıkları mektuplara edebî mektup denir.
B) Nâzım Hikmet’in Kemal Tahir’e yazdıklarını “Hapishaneden Mektuplar “adlı kitapta toplanmıştır.
C) Cenap Şehabettin’in Hicaz yolculuğunu anlatan Hac Yolunda Suriye ve Irak’tan söz eder.
D) Marco Polo, gezi yazısının ilk örneklerini veren gezginlerden biridir.
E) A.Hamit Tarhan, Kırk Yıl adlı eserinde Türkiye dışında gezip gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini anlatmıştır.

 

9.Destanların ve halk hikâyelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrensel niteliğe sahip olmaları
B) Bütününün müzik eşliğinde söylenmeleri
C) Genellikle yaşanmış bir olaya dayanmaları
D) Halk ozanları tarafından yazılmaları
E) Uzun manzum olmaları

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin ortak özelliğidir?

A) Yazarların yaşamları ile ilgili olmaları
B) Hayale yer vermeleri, hayal kaynaklı olmaları
C) Subjektif olmaları
D) Bilgi vermek için yazılmaları
E) Gözleme dayalı ürünler olmaları

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yay ayraç ( ) içinde verilenle ilgili değildir?

A) Divan edebiyatında din veya devlet büyüklerini övmek için düzyazı şeklinde anlatıldığı türdür. (mesnevi)
B) Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara denir. (öykü)
C) Sonunda iyiler ödüllendirildiği, kötüler cezalandırıldığı metinlerdir. (masal)
D) Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların ayrıntılı olarak anlatıldığı metinlerdir. (roman)
E) Bir yazarın kendi yaşam öyküsünü anlattığı metinlerdir. (otobiyografi)

 

Bir olay, bir rastlantı beni büsbütün coşturmuştu. Arabamı-za binmek için ilçenin dışındaki bir meydanlığa çıktığımız vakit karşıki yoldan bir mızraklı alayının atlar üstünde biz-den yana ilerlediğini gördük. Bu ilk gördüğümüz Anadolu askeri kuvvetlerinden bir birlikti ve uzun, ince kargıları ucunda çırpınan kırmızı bayrakları bize cepheden müjdeler getirir gibiydi. Çankırı’da tanıştığımız bir genç subay bize hayran hayran bakıp dururken: “Bu, Refet Paşa’nın süvari bölüğüdür.” dedi.

12. Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gazetede yayımlanan yazı türlerinin birinden alınmıştır
B) Kişisel yaşamı konu alan bir metinden alınmıştır..
C) İleri sürülen görüş örneklerle desteklenmiştir.
D) Anlatımda duygulara yer verilmemiştir.
E) Bilgi vermek amacıyla yazıldığı için bilgileri kanıtlama amacı güdülmüştür.

 

 

Duygu, düşünce ve hayallerin ölçü ve uyak kullanılmadan ancak şiirde olduğu gibi iç ahenge önem verilerek anlatıldığı düzyazı türüdür. Bu türün ilk örneklerini, edebiyatımızda Halit Ziya vermiştir. Mehmet Rauf’un Siyah İnciler ve Yakup Kadri’nin Erenlerin Bağından adlı eserleri de bu türün önemli örneklerindendir.

13.Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anı            B) Masal               C)Öykü               D)Deneme             E) Mensur şiir

 

Yapma destanların doğal destandan temel farkı, anonim nitelik taşımamasıdır. Bir şair tarafından, doğal destanlara benzetilerek yazılır. Örneğin Tasso’nun …., Milton’un … adlı eserleri, Dante’nin … adlı eseri birer yapma destandır.

14.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ramayana-Kalevala-Kaybolmuş Cennet
B) Şinto-Kurtarılmış Kudüs-Mahabarata
C) Kurtarılmış Kudüs-Kaybolmuş Cennet-İlahi Komedya
D) İlahi Komedya-Kurtarılmış Kudüs-Kalevala
D) Kaybolmuş Cennet- Kalevala-Kurtarılmış Kudüs

 

Bu çeviride yazarın kendi düşüncelerinden etkilenmeler var. Bununla birlikte çevirmenin çok başarılı olduğu söylenemez. Etkilenme, çevirinin özgünlüğünü yok etseydi belki böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmazdı. Çevirmen, tüm çeviri kurallarını hiçe sayarak eserin yazarının etkisinden kurtulamamıştır.

15.Bu parça, konuyu ele alış biçimi bakımından aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir?

A) Anı               B) Fıkra             C) Deneme             D) Eleştiri            E) Söyleşi

 

Serbest şiir hakkında bazı yanlış düşüncelerim vardı. Bir edebiyat dergisinde okuduğum bir yazı bütün düşüncelerimi değiştirdi. Yazı, Garip akımından söz ediyordu. Neden serbest şiire yöneldikleri o kadar ne anlatılıyordu ki hiçbir söz boş değildi. Hepsinin kanıtı vardı. Bunlar sıradan kanıtlar da değildi. Bu yazıyı okuyunca serbest şiir hakkındaki sorularıma cevaplar buldum.

16.Bu parçada “anlatılan yazı”nın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı               B) Günce               C) Söyleşi               D) Deneme            E) Makale

 

İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenmez ki… Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan edemez. İç dünyasının inceliklerini yazıya döktükten sonra üzerine bir de tarih atar. İşte …….dediğimiz, yazarın kendi kendisiyle bu alçak sesle konuşmasından doğmuştur.

17.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilmelidir?

A)Deneme           B)Makale              C)Fıkra             D)Günce            E)Eleştiri

 

Belgeye bağlama zorunluluğu duymadan çeşitli sonuçlara varmayı amaçlayan, öznel bir üslupla yazılan ve okuyucuyu düşünmeye, araştırmaya yönelten yazı türüdür. Bu türde konu sınırlaması yoktur. Yazar, zaman zaman kendisiyle konuşurmuş gibi yazar, bu nedenle de içten bir anlatımı vardır.

18.Yukarıda kısaca tanıtılan ve Türk edebiyatında en ünlü ismi Nurullah Ataç olan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale          B) Deneme             C) Söyleşi            D) Eleştiri             E)Anı

 

Bu kitap, dil üzerine deneysel bir çalışma olarak da yorumlanabilir. Georges Perec, Fransızca’nın en çok kullanılan sesli harfi olan “e”yi kullanmadan yazmış, Cemal Yardımcı tarafından da hiç “e” harfi kullanılmadan çevrilmiş. “E” harfinin yok olduğu bir dünyada kaybolan bir adamı konu alan kitap, sözcük oyunlarıyla, şiirsel anlatımı ve Perec’in romanlarından eksik olmayan sivri dilli anlatımıyla dikkat çekiyor.

19.Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine özgü niteliler ağır basmaktadır?

A)Makale        B)Söyleşi           C)Eleştiri             D)Günce                  E)Röportaj

 

20. Aşağıdakilerden hangisi “Deneme” türünün özellikleri arasında sayılamaz?

A) Ortaya konan düşüncelerde bilimsel kesinlik olma zorunluluğu yoktur.
B) Gazete ve dergi yazısıdır.
C) Konu sınırlaması söz konusu değildir.
D) Güncel olaylar üzerine yazılan günübirlik yazılardır.
E) Yazar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

CEVAP ANAHTARI

 

1 A 11 A
2 C 12 B
3 D 13 E
4 B 14 C
5 E 15 D
6 B 16 E
7 A 17 A
8 E 18 B
9 C 19 C
10 D 20 D

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir