Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 2

1.Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söyleşi     B) Günce     C)Fıkra     D)Deneme      E)Makale

 

O an kalbimden, özümden ne geçiyorsa öyle yazıyorum. En çok nelerden zevk alıyorsam ya da neleri hiç sevmiyorsam onlardan bahsediyorum. Okurlarım beni kınarmış, kınamazmış hiç ama hiç aklıma gelmiyor nedense.

2.Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anı     B)Deneme     C) Biyografi     D)Makale    E)Gezi yazısı

 

3.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?

A) Ahmet Rasim          B) M.Cevdet Anday      C) Halikarnas Balıkçısı
D) S. Kemal Yetkin      E) Nurullah Ataç

 

4.Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

A) Yazar düşüncelerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
B) Özgünlük ve öznelik vardır.
C) İçerikte sınırlama söz konusu değildir.
D) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

 

5.“Klasik trajedi” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Korkunç olaylar (Dövüşme, yaralama, öldürme gibi ) sahnede gösterilir.
B) Üç birlik kuralına (Yer, zaman, Olay) uyulur.
C) Beş bölüm olarak düzenlenir ve manzumdur.
D) Konular tarihten ya da mitolojiden seçilir.
E) Kişiler seçkin kişilerdir.(tanrı, tanrıça veya soylu,..)

 

6. “Dram”la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Genellikle gerçeğe uygunluğa önem verilir.
B) İlk örnekleri Shakespeare tarafından verilmiştir.
C) Manzum olarak yazılan bir tiyatro türüdür.
D) Yaşamı olduğu gibi iyi ve kötü yönleriyle sahnede göstermek amacıyla yazılır.
E) Konu, kişiler, perde sayısı bakımından belli kurallara bağlı değildir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi tragedya yazarlarından biri değildir?

A) Corneille             B)Sophokles               C) Euripides
D)Corneille              E)Moliere

 

8. “Klasik komedi” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İki ila beş perde olarak yazılır
B)Kişiler, sıradan insanlardır.
C) Her çeşit, olay (öldürme, yaralama gibi) sahnede gösterilir.
D) Üç birlik kuralına uyulmaz.
E) Konu, günlük yaşamdan ve günlük olaylardan seçilir.

 

I. Şemsettin Sami yazmış olduğu “Felatun Bey’le Rakım Efendi” adlı eseri ile yerli romanın ilk örneğini ortaya koy-muştur.
II. Nabizade Nazım’ın eserlerinde ağırlıklı olarak romantizmin izleri görülür.
III. Zehra, edebiyatımızda psikolojik niteliklere sahip ilk roman olarak kabul edilebilir.
IV. Nabizade Nazım, Karabibik adlı yapıtında realist bir tutum sergilemiştir.
V. Kamus-ı Türk’nin “İfade-i Meram” başlıklı ön sözü edebiyat ve dil tarihimiz açısından önemli belgelerden biridir.

9.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)I. ve      II. B)II. ve IV.        C)II. ve V.           D)III. ve IV.         E)IV. ve V.

 

Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak genç yaşta vefat eden………, hikâye ve roman türünde eserler vermiştir.    Karabibik adlı uzun hikâyesinin ön sözü, realizmin ve natüralizmin küçük bir beyannamesi niteliğindedir. “Realizm tarzında yazılmış bir eser okuyup incelememiş iseniz, işte size bir tane takdim edeyim.” diyecek kadar realist bir eser ortaya koyduğu iddiasındadır yazar.

10.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal                   B) Nabizade Nazım              C) Şemsettin Sami
D) Samipaşazâde Sezai        E) Ahmet Mithat Efendi

 

11.Aşağıdaki Tanzimat sanatçılarından hangisi natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerindendir?

A) A.Hamit Tarhan          B) Namık Kemal                  C) Şemsettin Sami
D) Nabizade Nazım         E) R.Mahmut Ekrem

 

……, Türk edebiyatının ilk gerçekçi uzun öyküsüdür. Toplumcu tutumuyla günümüz öykücülüğüne yaklaşır. Toprak sorunu, geçim derdi, insanın doğayla pençeleşmesi, yöresel gözlemle Anadolu gerçeklerini yansıtan ilk bilinçli hikâye olması bakımından öncelik kazanır. Nabizade Nazım, eserini gerçekçi bir tutumla kaleme alabilmek için Antalya’nın köylerini dolaşmış ve gözlemlerde bulunmuştur. Eser geçim derdi ile didişen bir köylünün bir çift öküz alabilme çabası ve kızını evlendirmesi anlatılır.

12.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Küçük Şeyler                              B) Karabibik                  C) Letâif-i Rivâyât
D) Henüz On Yedi Yaşında          E) Hâlâ Güzel.

 

I. Kişiler çoğu zaman tek yönlü olarak ele alınır. İyiler hep iyi, kötüler de hep kötüdür.
II. Kahramanlar sosyal hayatın getirdiği zorunluluklar yüzünden aile çevrelerinden seçilmiştir.
III. Olayların anlatımında nesnel bir tutum benimsenmiş; yazar kişiliğini gizlemiştir.
IV. Tasvirler, olayın akışı içinde eritilmemiş, bir süs öğesi olarak uzun uzadıya kullanılmıştır.
V. Roman ve hikâyede aydınlara ve halka seslenen iki tutum kendini gösterir. Örneğin Namık Kemal aydınlara, Ahmet Mithat Efendi halka seslenir.

13.Tanzimat Dönemi anlatmaya bağlı edebi metinlerle ilgili olarak numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.                 B) II.                  C) III.                  D) IV.               E) V.

 

(I) Tanzimat romanı, biçimsel özellikleriyle yepyeni bir tür olmasına karşın (II) anlatım, aslında halk edebiyatında gördüğümüz halk hikâyesiyle benzerlikler gösterir. (III) Anlatıcı halk hikâyesinde olduğu gibi arka planda değil okurun karşısındadır. (IV) Halk hikâyesinin anlatıcısı hikâyedeki kahramanları iyilikleri ve yücelikleriyle anlatır, “kötü adam”ı olabildiğince kötüler. (V) Tanzimat romanında da iyiler ve kötüler vardır tek farkla, kötülerin iyi yanlarından da söz edilir.

14.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                  C) III.                  D) IV.               E) V.

 

15.Tanzimat romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fransız yaşamından alınan özenti konular işlenmiştir.
B) Tesadüflere dayalı olaylar yine tesadüflerle sonuçlanır.
C) Kahramanlar genellikle yüzeysel ele alınmıştır.
D) Romantizmin etkisi görülür.
E) Fransız romanından etkilenilmiş, ilk örneklerde taklit öne çıkmıştır.

 

Tanzimat romanında daha çok (I)toplumsal yaşamda örneği görülen olaylar ele alınmıştır.(II)Batılılaşmayla başlayan alafrangalık, (III)görücü usülü evliliğin yanlışlığı,(IV) kadınların cariye olarak alınıp satılması, yalılardaki (V)yasak aşklar bu dönemin en fazla işlenen konularıdır

16.Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                  C) III.                  D) IV.               E) V.

 

Kimi yazarlar öykülerinde tek olay bile anlatmadan öyküyü bitirirler. Olayın küçücük bir kısmındaki anlık bir hal, bu tür öykülerin temelini oluşturur. Bizim edebiyatımızda da olay yerine durumları anlatan öykülerin örnekleri vardır. Mahalle Kahvesi ve Şahmerdan, bu tür öykülerin en iyi örneklerindendir.

17.Parçada sözü edilen öykü tarzının en iyi örneklerini aşağıdaki hangi yazarda görebiliriz?

A) S. Kudret Aksal                B) H.Ziya Uşaklıgil              C) S.Faik Abasıyanık
D) Ömer Seyfettin                E) Ahmet Rasim

 

Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.

18.Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Röportaj          B) Günce               C) Öykü                 D) Fabl            E) Anı

 

19. Hikâye ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek olayların kısa şekilde anlatıldığı yazı türüdür.
B)Halk edebiyatımızda örneği olmayan hikâye, ilk kez Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiştir.
C) Dünya edebiyatında İtalyan yazar Boccacio’nun Decameron öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır.
D) Olay, kişiler, zaman ve mekân hikâyenin en önemli ögeleridir.
E) Ağır basan ögenin olay olduğu hikâyelere Maupassant tarzı hikâye denir.

 

 

20.“ İnsanlarla bağdaşmak için filancanın bir denizaltıya atlayıp Kuzey Kutbu’na gittiğini, geride kalan sevgilinin acı haykırışlarıyla kendisini bir kuleden aşağıya attığını yazmaya ne gerek var? Bunlar hep gerçekte olmayan sahte davranışlar. Yazılan konular sade olmalı. Yazar, cıvıldayan kuş değildir. Hikâyelerimi kılı kırk yarmadan, uzun tasvirlere kaçmadan gösterişten uzak yazıyorum ben.”diyen sanatçı kimdir ve sanatçının hangi hikâye türünde yazdığı söylenebilir?

A) Çehov –Durum hikâyesi                               B) Sait Faik – Olay hikâyesi
C) Ömer Seyfettin- Durum hikâyesi                D) Memduh Şevket- Olay hikâyesi
E) Maupassant – Durum hikâyesi

 

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

CEVAP ANAHTARI

1 D 11 D
2 B 12 B
3 C 13 C
4 E 14 E
5 A 15 A
6 C 16 E
7 E 17 C
8 D 18 D
9 A 19 B
10 B 20 A

 

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

*Günlük olaylar ya da düşüncelerle ilgili konular işlenir. *Konular önyargısız,tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. *Düşünceyi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir