Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KURSLAR SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu                                                                      kapsamında faaliyet gösteren kurslarda uygulanan programlar doğrultusunda verilen eğitimlerin                                                              inceleme ve kontrollerine, yapılacak seviye tespit, seviye tamamlama ve kurs bitirme sınavlarına,
sınavlar için oluşturulacak komisyonlara, sınavlarda görevlendirilecekler ile görevlerine ve
görevlendirilenlere ödenecek ücretlere ilişkin usul ve esasları belirler.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci 310uncu ve 326 ncı maddeleri ile 23/3/2012 tarihli ve
28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3– (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kurslarda eğitim ve öğretim hizmetleri dışındaki görevli personeli,
c) Dönem: Kurslarda kursun tür ve seviyelerine göre Bakanlıkça onaylanan öğretim
programlarında yer alan teorik ve uygulama ders saati sürelerinin toplamını,
ç) Eğitim personeli: Kurslarda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticileri,
d) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
e) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu,
f) Kurs: Kanun kapsamında faaliyet gösteren çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve
uzaktan öğretim yapan kurslarını,
g) Kurs bitirme sınavı: Kurslarda öğretim programlarına devam eden kursiyerlerin kurs
programlarında belirtilen toplam süre sonunda millî eğitim müdürlüğünce yapılan teorik sınav
ve/veya uygulama sınavını,
ğ) Kursiyer: Kurs öğretim programlarına kayıt yaptıran kişiyi,
h) Kurum kontenjanı: Kurumda aynı anda öğrenim görecek en fazla kursiyer sayısını,
ı) Kurs öğretim programı kontenjanı: Kurslarda uygulanan öğretim programlarının her biri için
belirlenen en fazla kursiyer sayısını,
i) Millî eğitim müdürlüğü: Kursun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
j) e-Özel: Kurslara kayıt yaptıran kursiyerlerin bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve
işlemlerin yürütüldüğü, izlendiği, değerlendirildiği ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,
k) Program: Kurslarda uygulanmak üzere hazırlanmış, düzeyi ile süresi belirlenen ve ilgili
mevzuatı doğrultusunda Bakanlıkça onaylanan öğretim programını,
l) Protokol: Havacılık, denizcilik, otelcilik ve turizm kurs programları ile kurslarda
uygulanacak diğer öğretim programında yer alan uygulama derslerinin/eğitimlerinin kurs binası
dışında açık alan, fabrika, liman gibi alanlarda yapılacağı belirtilmiş ise uygulama
derslerini/eğitimlerini yapmak üzere kurs ile bu alanda hizmet veren özel kuruluşlarla yapılan noter
onaylı yazılı anlaşmayı,
m) Seviye: Bakanlıkça onaylanan bazı kurs programlarında yer alan bölümleri,
n) Seviye tamamlama sınavı: Farklı seviyeleri bulunan kurs programlarında, kursiyerin
tamamladığı ara seviyeleri tespit etmek ve kurstan ayrılıp aynı programın üst seviyelerine aynı veya
farklı kursta devam etmelerini sağlamak amacıyla millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılan sınavı,
o) Seviye tespit sınavı: Farklı seviyeleri bulunan kurs programlarında, kursiyerin başlayacağı
seviyeyi belirlemek amacıyla kurslar tarafından yapılan sınavı,
ö) Valilik: Kursun bulunduğu ilin valiliğini,
p) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurslara Kayıt Başvurusu, Kayıtta İstenecek Belgeler, Dönem Açma, Eğitim ve Öğretim,
Derslerin İnceleme ve Kontrolü

Kurslara kayıt başvurusu
MADDE 4- (1) Kurslara kayıt olacak kursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Öğretim programında belirtilen yaş şartına uygun olmak.
b)Öğretim programında belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.
c) Öğretim programında belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
ç) Adli sicilinde, kursa kayıt olmak istediği öğretim programına kayıt olmasına engel teşkil
edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak.
(2) Kurslara başvurular elektronik ortamda da yapılabilir. Bu durumda başvuru için gerekli
belgeler elektronik ortamda taranarak elektronik yolla kurs müdürlüğüne ulaştırılır.

Kursa kayıtta istenecek belgeler
MADDE 5– (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) Kayıt sırasında aslı görülmek suretiyle T.C. kimlik kartı fotokopisi,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge ya da kamu kurum/kuruluşlarından alınan
öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce düzenlenecek onaylı
örneği,
3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
4) Öğretim programında belirtilmesi durumunda şartları taşıdığına dair sağlık raporu,
5) Programında bulunması durumda adli sicil kaydının olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi veya geçici koruma kimlik belgesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikamet izni, öğrenim vizesi veya çalışma izin
belgesi,
3) Yönetmeliğin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen şartlara uygun alınmış
öğrenim belgesi,
4) Öğretim programında belirtilmesi durumunda şartları taşıdığına dair sağlık raporu,
5) Programında bulunması durumda yabancı uyrukluların Türkiye’de adli sicil ve arşiv
kaydının olmadığına dair ilgili makamlardan aldığı belge,
6) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
(2) Farklı seviyeleri bulunan kurs programlarında, kursiyerlerin kurstan ayrılıp aynı programın
üst seviyelerine farklı kursta devam etmek istemeleri durumunda birinci fıkradaki belgelerle birlikte
seviye tamamlama belgesi (EK-5) de istenir.
(3) Kayıt için istenen belgeler kurs tarafından kayıt esnasında taratılarak e-Özel’e girilir. İl/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince belgelerin kontrolü yapılarak uygun görülenler e-Özel üzerinden
onaylanır. Tarama ve onaylama işleminde eksik ve hata olması durumunda ilgililer hakkında gerekli
işlem yapılır.

Dönem açma
MADDE 6- (1) Kurslarda, kursun tür ve seviyelerine göre Bakanlıkça onaylanan öğretim
programlarında yer alan teorik ve uygulama ders saati sürelerinin toplamı bir dönemi oluşturur.
Yeterli eğitim personeli bulunması ve kursiyer kaydında istenen belgelerin incelenerek uygun
görülmesinden sonra bir dönemde kurum kontenjanını geçmemek şartıyla en fazla üç grup açılabilir.
Dönem açılışları e-Özel üzerinden yapılır. Millî eğitim müdürlüklerince verilen grup onayından ve
grup açılışından sonraki gün/günlerde eğitimlere başlanır.
(2) Kurslar, her dönemin eğitimine başlamadan önce teorik ve uygulama eğitimlerine ait
grupları, kursiyerlerin ve eğitim personelinin gün ve saatleri çakışmayacak ve kurum kontenjanını
geçmeyecek şekilde düzenlerler. Kurslar tarafından düzenlenen gruplar ilgili millî eğitim
müdürlüğünce e-Özel üzerinden onaylanır.
(3) Öğretim programlarının dönem açılışları e-Özel üzerinden yapılır. Yeni dönemin
açılabilmesi için aynı öğretim programının bir önceki dönemin teorik ve uygulamalı derslerinin veya
öğretim programında seviyeler olması durumunda seviyenin tamamlanması gerekir.
(4)Millî eğitim müdürlüğünce her eğitim döneminde kursta istihdam edilen personelin adı,
soyadı ve T.C. kimlik numarası, görevi/unvanı, sözleşmede belirlenen çalışma tarihleri ve haftalık
çalışma süresi il sosyal güvenlik birimine yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Eğitim ve öğretim
MADDE 7- (1) Kurslarda Bakanlıkça onaylı öğretim programındaki açıklamalara göre öğretim
programlarının teorik dersleri kursun dersliğinde, öğretim programında uygulama eğitimi de varsa bu
eğitim, uygulama dersliğinde veya uygulama dersliğinde yapılamayan faaliyetler kursun protokol
yaptığı kuruluşun uygulama alanında verilir.
(2) Bir ders saati süresi 45 dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme süresi on dakikadır.
(3) Kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılır. Ancak; zorunlu
eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda eğitimler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında
yapılır. Bir kursiyer bir günde 2 saatten az 6 saatten fazla ders alamaz.
(4) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır. Teorik ve/veya uygulama
derslerini tamamlayan kursiyerler sınava alınırlar. Kurs süresinin 1/5’inden fazla derse devam
etmeyen kursiyerlerin ise o dersin telafi eğitimini 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne yazılı
olarak bildirdiği gün ve saatte yapar. Telafi eğitimi almayan kursiyerin kurumdan kaydı silinir.

Derslerin İnceleme ve Kontrolü
MADDE 8–(1) 5580 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili Yönetmeliklerin
hükümleri doğrultusunda ve kurumlarındaki işleri aksatmayacak şekilde, kursiyerlerin teorik ve
uygulama sınavına girme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını, kurslarda verilen eğitimlerin e-Özel’e
girilen gün ve saatlerde ilgili eğitim personeli ile yapılıp yapılmadığını ve kursa kayıtlı kursiyerlerin
derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere her dönem personel
görevlendirilebilir. Görevlendirmeler büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlükleri,
büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçe ve diğer ilçe millî eğitim müdürlüklerince
yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek için bir ayda il/ilçe statüsüne
göre; öncelikli olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il veya ilçe millî eğitim şube
müdürü ya da yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personelden görevlendirme yapılır.
İnceleme ve kontrol için bir ayda en fazla iki kişi görevlendirilir ve bir kişiye en fazla iki gün görev
verilir. Görevlendirilen personel, bir günlük görevde en az üç kursa farklı saatlerde ikişer defa
giderek inceleme ve kontrol yapar. İnceleme ve kontrol sonucunda kursiyer devamsızlığı tespit edilen
kurslara, inceleme ve kontrol için aynı eğitim döneminde yukarıdaki hükümler doğrultusunda farklı
bir kişi görevlendirilebilir.
(3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek
ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de Bakanlık görevlisi olarak
görevlendirilebilir. Bakanlık görevlisi için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından bir şoför
görevlendirilir. Bakanlık görevlisi görev yazısında belirtilen sayıda kursta inceleme ve kontrol yapar.
(4) Görevlendirilen personel, en az üç kursun inceleme ve kontrolünü yaparak tespitlerini (Ek-
1) forma işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kurs/kursların kontrolünü yapar.
(5) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen (Ek-1) form, varsa tutulan
tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde millî eğitim müdürlüğüne
gereğinin yapılması amacıyla teslim edilir. İnceleme ve kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle
gerçekleştirilmesi hâlinde aynı belgeler kontrolden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Genel
Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlük, gereğinin yapılması hususunu ilgili valiliğe yazıyla
bildirir.
(6) İnceleme ve kontrollerden önce kurslara bilgi verilmez. Yapılan inceleme ve kontrollerde
derslerde olmadığı tespit edilen ve toplam ders saati sayısının 1/5’inden fazla derse devam etmeyen
kursiyer devamsızlıktan kalır.
(7) Kurslarda görevli eğitim personeli, kurumda bulunduğu süre boyunca fotoğraflı kurum
kimlik kartını görülecek şekilde yakasına takar.
(8) Kursta kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere
görevlendirilen personelin kursta bulunduğu süre içerisinde kursta bulunmayan kursiyer/kursiyerler o
gün için devamsız kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Kurul, Komisyonlar ve Görevleri

Sınavlar
MADDE 9-(1) Sınavlarda yapılması gerekenler:
a)Kursiyerler, eğitimin tamamlanmasından sonra millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ve
hafta sonuna gelen tarihte yapılacak ilk sınava alınırlar.
b)Sınavlar, aynı programdan en az 10 kursiyer olmak kaydıyla aynı veya farklı programlardan
toplamda en az 40 kursiyerin sınav başvurusunda bulunması hâlinde yapılır. Aynı dönemde sınava
girecek kursiyer sayısının 200’ün altında olması durumunda sınavın bir günde yapılması esastır.
c) Sınavlar, teorik ve öğretim programında bulunması durumunda uygulamalı olarak da yapılır.
ç) Sınav tarihleri, sınavdan 10 iş günü önce millî eğitim müdürlüğünce e-Özel’e işlenir.
d) Kurs müdürlükleri tarafından seviye tamamlama veya kurs bitirme belgesi almak üzere
sınavlara girecek kursiyerlerin bilgileri e-Özel’e girilir.
e) e-Özel’e girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 3 iş
günü önce onaylanır.
f) Teorik sınavlar millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek resmî okul/kurum binasında yapılır.
g) Uygulama sınavları millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek resmî okul/kurum veya kurs
binasında ya da uygulama sınıfında yapılamayan faaliyetler kursun protokol yaptığı kurumun
uygulama alanında yapılır.
ğ) Millî eğitim müdürlüklerince sınavın yapılacağı tarihten en az bir hafta önce kurslardan
alınan sorulardan oluşturulan soru havuzundan ve/veya sınav günü sınav komisyonlarında görevli,
alan öğretmenleri tarafından program içeriğine uygun olarak hazırlanan soru ve cevap
anahtarlarından oluşan her öğretim programı için ayrı ayrı sınav soruları hazırlanır.
h) Teorik sınavlar, sınav komisyonu tarafından program içeriğine uygun olarak hazırlanmış
ve/veya soru bankasından alınan en az 25 sorudan oluşan çoktan seçmeli test soruları ile yapılır.
ı) Sınav komisyonlarında görevli, alan öğretmenleri uygulama sınavı için öğretim programının
içeriğine uygun sınav soruları ve/veya kursiyerlere yaptırılacak uygulamalar ile değerlendirme
kriterlerini belirlerler.
i) Sınav komisyonu, sınav yürütme komisyonundan kapalı ve mühürlü zarf içinde bulunan
teorik sınav soruları ile uygulama ve değerlendirme kriterlerini sınav başlamadan önce; cevap
anahtarlarını ise sınavdan sonra teslim alır.
j) Sınavlar, sınav yürütme komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde yapılır.
k) Her sınav salonunda aynı veya benzer programlardan olmak kaydı ile en fazla 20 kursiyer
sınava alınır. Aynı ve benzer programlardan kursiyer sayısı tamamlanmadığı takdirde diğer
programlardaki kursiyerler ile tamamlanır.
l) Sınavlara katılan kursiyerlerden sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik kartı/nüfus
cüzdanı/geçerliliği devam eden pasaport/sürücü belgesi istenir.
m) Teorik sınavda, her soru için 2 dakikalık süre verilir.
n) Teorik sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. İlgili programında belirtilen başarı
puanını alan kursiyerler başarılı sayılır. Başarı puanı bulunmayan programlarda 50 ve üzeri puan alan
kursiyerler başarılı sayılır. Teorik sınavda başarılı olan kursiyerler, öğretim programında bulunması
halinde uygulama sınavına da alınır.
o) Teorik sınav tamamlandıktan sonra sonuçlar Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi (EK-
3)’ün ilgili bölümüne yazılarak sınav komisyonu tarafından imzalanır ve bir örneği kursiyerlerin
görebileceği yere asılarak ilan edilir.
ö) Uygulama sınavı tamamlandıktan sonra sonuçlar Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi
(EK-3)’ün ilgili bölümüne yazılarak sınav komisyonu tarafından imzalanır ve sınav yürütme
komisyonuna teslim edilir.
p) Uygulama sınavları aynı gün teorik sınav sonuçları ilan edildikten sonra sınav yürütme
komisyonunun belirleyeceği yer ve saatte yapılır.
r) Uygulama sınavında, her soru için uygulamaya yeterli süre verilir. Sınav başlama saatinden
sonra gelen kursiyerler sınava alınmaz.
s) Uygulama sınavları uygulama dersliklerinde veya program içeriğine uygun ders araç
gerecinin bulunduğu atölye/laboratuarlarda ya da uygulama alanlarında yapılır.
(2) Teorik sınava (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir nedenle girmeyenlerle bu sınavlarda
başarısız olanlar, kursa devam etmeksizin sadece sınav ücretini ödeyerek üç defa daha sınavlara
girebilirler. Teorik sınavda başarılı olup uygulama sınavına (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bir
nedenle girmeyenlerle bu sınavlarda başarısız olanlar,sınav ücretini ödeyerek üç defa daha sınavlara
girebilirler. Sınava aşağıdaki nedenlerle giremeyenler;
a) Sınav günü hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere
resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapılacağı günün
akşamına kadar alacakları belgeyi,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından
birinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası
düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir
makamdan alacakları belgeyi kurs müdürlüğüne teslim ederler. Bu durumda olanlar dört dönem sınav
hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamazlar ise bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına
girebilirler. Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince e-Özel’e girilir. Buna rağmen başarısız olan kursiyerlerin kurstan kayıtları silinir.
İstemeleri durumunda tekrar kursa kayıtları yapılır.
(3) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sınava
girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, e-Özel
üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin
kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin
kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev
verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
(4) Sınav komisyonu, sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit,
hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya
başkasını kendi yerine sınava girdirenleri tutanakla tespit eder. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve
652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca bu durum millî eğitim
müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren e-Özel’e girilerek söz konusu
kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile tüm programlar için kayıtları dondurulur. İki yıl
geçtikten sonra bu kursiyerlerin kayıtları silinir. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu
kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.
(5) Uzaktan öğretim yapan kurumların sınavları, kurumun bağlı bulunduğu millî eğitim
müdürlükleri tarafından aynı ilçede yapılır.

İl sınav sorumlusu
MADDE 10– (1) İl millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan sınavlarda her sınav günü için il
sınav sorumlusu olarak görev yapar veya il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube
müdürlerinden birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirebilir. İl sınav sorumlusu aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Sınavların Yönetmelik ve bu Yönergeye uygun yapılmasını sağlar.
b) Sınava girecek kursiyer sayısının 100 ve üzerinde olması halinde il millî eğitim müdür
yardımcısı/il millî eğitim şube müdürlerinden birini sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek
personel olarak görevlendirir.
c) Sınav yürütme komisyonu başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde
Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi hâlinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi
doğrultusunda sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
ç) Sınavlarda; sınav yürütme komisyonuna, sınav komisyonlarına ve diğer görevlilere rehberlik
eder ve görevlileri denetler.
d)Sınav yürütme komisyonlarının, sınavı mevzuat hükümlerine uygun olarak yapmadığını veya
sınav yapılan binada bulunmadığını tespit etmesi durumunda ya da gerek görmesi hâlinde, o ilçenin
bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav yürütme komisyonunun başkan ve üyelerini il millî
eğitim müdür yardımcısı ve/veya il millî eğitim şube müdürleri arasından görevlendirir.
e) Bakanlık temsilcisi tarafından düzenlenen raporda belirtilen eksiklik ve aksaklıkların
giderilmesine yönelik gerekli tedbirleri alarak konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verir.
f) Sınav yürütme komisyonu ile sınavda görevlendirilen diğer personelden görevine gelmeyen
veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı
hareket edenler hakkında inceleme ve soruşturma yaptırarak işlem sonucuna göre bu kişilere bir yıl
görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme
işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda
uygulanır.

Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler
MADDE 11- (1) Sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek amacıyla görevlendirilen personel,
sınavların mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını, sınavda görev alan personelin zamanında görevine
gelip gelmediğini ve sınav süresince görev yerlerinde bulunup bulunmadığını kontrol eder.
(2) Sınavdan iki saat önce sınav binasında yapılacak toplantıya katılır, öğretim programına
uygun teorik ve varsa uygulama sınavı soruları, uygulama ve değerlendirme kriterleri ile cevap
anahtarlarının hazırlanmasına rehberlik eder.
(3) Sınav süresince karşılaştığı mevzuata aykırı durumları rapor hâlinde il sınav sorumlusuna
bildirir.
(4) Sınav yürütme komisyonuna, salonlarda görevlendirilen sınav komisyonlarına ve
görevlendirilen diğer personele rehberlik eder ve sınav salonlarını denetler.
(5) Sınav yürütme komisyonu ile sınavda görevlendirilen diğer personelden görevine gelmeyen
veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı
hareket edenleri il millî eğitim müdürlüğüne bildirir. İl millî eğitim müdürlüğünce yapılacak
inceleme veya soruşturma sonucuna göre bu kişilere bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler
hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre
alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.

Sınav yürütme komisyonu
MADDE 12-(1) Sınav yürütme komisyonu:
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde öncelikle kursların iş ve
işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, biri
kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli şube müdürü, diğeri il millî eğitim müdür
yardımcısı/şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur.
b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe millî
eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve
işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. İlçe millî eğitim
müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı ilçe millî eğitim müdürlüğünce
okul müdürlerinden seçilerek tamamlanır.
(2) Sınav yürütme komisyonunun görevleri:
a) Sınava girecek kursiyer sayısına göre teorik sınavın yapılacağı resmî okul/kurum veya kurs
binasını belirler. Uygulama sınavı olan programların sınavlarını kurs merkezinde veya protokol
yapılan kurumların alanlarında yapılmasını sağlar.
b) Resmî okul/kurum veya kurs binalarında gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne
uygun ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve/veya aldırır.
c) Teorik ve uygulama sınavlarını yapmak üzere her 20 kursiyer için biri başkan diğeri üye
olmak üzere sınav komisyonu oluşturur. Görevlendirmeleri, resmî okul/kurumlarda görevli, öncelikle
sınavı yapılan kurs programına uygun alanlarda görevli yönetici ve öğretmenler, bulunmaması
halinde ise uzman ve usta öğreticiler arasından yapar.
ç) Her sınav günü için yazışmalar ile diğer iş ve işlemleri yapmak üzere birer şef, memur,
mutemet ve şoför görevlendirir.
d) Sınavdan iki saat önce sınavın yapılacağı okulda sınavda görevlendirilen personel ile toplantı
yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Her öğretim programının sınav
komisyonunda görevli, alan öğretmenlerini toplayarak teorik ve uygulama sınavı sorularını,
uygulama ve değerlendirme kriterleri ile cevap anahtarlarını hazırlatarak çoğaltılmasını sağlar.
e) Uygulama sınavı kurs binasında ya da uygulama eğitimi için protokol yapılan iş yerlerinde
yapılacak ise sınav araç ve gereçlerinin temin edilmesi ile sınavın güvenlik içinde yürütülmesi için
kurs müdürünün sınav alanında bulunmasını ve gerekli önlemleri almak üzere yeterli personel
görevlendirilmesini sağlar.
f) Sınavların mevzuatta belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.
g) Teorik ve uygulama sınavında komisyon başkan ve üyelerinin hangi kursiyerlerin sınavını
yapacaklarını sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler.
ğ) Kursiyerlerin en geç 30 dakika önce sınav binasına alınmasını sağlar. Sınav başladıktan
sonra kursiyer ve görevli olmayan kimseleri binaya almaz.
h) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav süresince sınavın yapıldığı resmî
okul/kurum veya kurs binasında bulunur.
ı) Sınavlarda görevlendirdiği komisyon başkanı ve üyesine; teorik sınav bittiğinde cevap
anahtarına göre değerlendirme yaptırarak sonucu liste halinde sınav yürütme komisyonuna teslim
etmelerini sağlar. Uygulama sınavını ise resmî okul/kurum veya kurs binalarında yaptırır.
i) Son komisyona düşecek kursiyer sayısı 20 den az olması hâlinde her komisyondaki kursiyer
sayısını dengeli olarak dağıtabilir.
j) Kursiyer sayısı 100 ve üzerinde olması durumunda bir yedek gözetmen görevlendirir.
k) Yabancı uyruklu kursiyerlerden tercüman isteyen ve e-Özel’den bu seçimi yapanlar için
tercümanlık ücreti kurs tarafından ödenmek şartıyla ek bir salon ayrılır. Bu salon için biri başkan
diğeri üye olmak üzere sınav komisyonu oluşturulur.
l) Teorik sınav salonunda görevlendirilen sınav komisyonunu, başarılı olan kursiyerlerin
uygulamalı sınavında da görevlendirir.
m) Her salonda sınava girecek kursiyer listelerini ve sınav değerlendirme formlarını e-Özel’den
alarak salon başkanına teslim eder. Kursiyer listesinin birer örneğini bina girişine ve salon kapısına
astırır.
n) Sınavdan önce yapılacak toplantıya katılarak sınav süresince görev yerlerinde bulunur.
(3) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav yürütme komisyonu üyeleri, sınav komisyonu
başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personelden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda
ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenlere ilgili millî
eğitim müdürlüğünce gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre bir yıl görev verilmez. Ayrıca
bu kişiler hakkında gerekli idari işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma
sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk sınavda uygulanır.

Sınav komisyonu
MADDE 13-(1) Sınav komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Sınavdan iki saat önce sınavın yapılacağı okula gelerek yapılacak toplantıya katılır,
açıklamalar doğrultusunda teorik sınav soru ve cevap anahtarlarını hazırlar.
b) Öğretim programında bulunması durumunda teorik sınavdan başarılı olanlar için öğretim
programına uygun uygulama sınavı sorularını, uygulama ve değerlendirme kriterleri ile cevap
anahtarlarını hazırlar.
c) Sınava girmek üzere sınav salonuna alınan kursiyerlerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav
giriş belgesini ve nüfus cüzdanı/pasaport/sürücü belgesini kursiyerle karşılaştırıp kontrol eder.
ç) Sınav komisyon başkanı veya üyesi soru kitapçıklarının bulunduğu kapalı zarfı kursiyerlerin
önünde açarak dağıtımını yapar ve açıklamalar bölümünü kursiyerlere okuyarak gerekli uyarıları
yapar.
d) Sınavı zamanında başlatır. Sınav başlama saatinden sonra gelen kursiyerleri sınava almaz,
sınav başladıktan sonra ilk yirmi dakikadan önce her ne sebeple olursa olsun kursiyerleri salondan
çıkarmaz. Sınav süresince salonda ikiden az kursiyer bulundurmaz.
e) Sınav sonunda sınava giren kursiyerlere aday yoklama listelerini (EK-2) imzalatır.
f) Teorik ve uygulama sınavlarını bu Yönerge hükümlerine göre değerlendirir.
g) Teorik ve uygulama sınavlarının sonucunu, e-Özel’den alınan Teorik ve Uygulama Sınav
Sonuç Listesi (EK-3)’e işleyip imzalayarak sınav yürütme komisyonuna teslim eder.

Belge düzenlenmesi, zayi edilen belgelerin yeniden düzenlenmesi ve yıpranan belgelerin
değiştirilmesi

MADDE 14-(1) Sınav yürütme komisyonu, Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi(EK-3)’te
yer alan notları e-Özel’e işler. Teorik ve Uygulama Sınav Sonuç Listesi(EK-3)’ten bir nüshayı kurs
müdürlüğüne teslim eder.
(2) Seviye tamamlama sınavlarında başarılı olanlara Yönerge ekinde bulunan seviye
tamamlama belgesi (Ek-5) verilir.
(3)Kurs müdürü, başarılı olan kursiyerlere eğitimini aldığı programa göre e-Özel’den kurs
bitirme belgesi Yönetmelik eki (EK-6) düzenleyerek millî eğitim müdürüne onaylattıktan sonra imza
karşılığında verir.
(4) Zayi edilen veya yıpranmış olan kurs bitirme belgesi ile seviye tamamlama belgesi yerine,
dilekçeyle müracaatı üzerine sahibine kurs müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce
onaylanan belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Ücretleri, Harcamalara İlişkin Hususlar ve Sınavlarda
Görev Alanlara Ödenecek Ücretler

Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri ve harcamalara ilişkin hususlar
MADDE 15- (1) Sınavlarda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam
durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için
kursiyerlerden, Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi
yılın ocak ayından itibaren uygulanmak üzere kasım ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.
Kurslar veya sınava girecek kursiyerler, sınav için sınav tarihinden 10 gün önce sınav ücretini
Bakanlıkça belirlenen döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına yatırırlar. Döner sermaye
işletmesince açılan banka hesabına kurs tarafından yatırılan ücretlere ait liste ve makbuz kurs
tarafından millî eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden sınav için herhangi bir
ad altında ücret alınmaz. Yapılacak sınav türlerine göre ayrı hesap açılmasına yönelik Bakanlıkça
düzenleme de yapılabilir. Sınav yapılan her ilde görev alan personele aynı günde aynı sınav için
ödenebilecek toplam tutar, ilgili sınav günü o sınav için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden
yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.
(2) Bu Yönergenin eki (EK-4)’te belirtilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa
kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere
görevlendirilenlerin görev ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için
yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile; Bakanlıkça veya mahallinde
düzenlenen hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun
görüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye
işletmesi hesabından karşılanır. İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletmesinde
biriken tutar, üç ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir. Döner sermaye işletmesi tarafından bankada
açılan hesaba o sınav günü için yatırılan paradan, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüğünce sınavda
görevlendirilenlerin Genel Müdürlükçe düzenlenen ve internet sayfasında yayımlanan Kurs Sınavları
Görevli Ücret Hesaplama Ekranında belirtilen miktardaki brüt sınav ücretlerinden yasal kesintiler
yapıldıktan sonra kalan miktar ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre
harcırah giderleri sınavdan sonraki beş iş günü içinde il döner sermaye işletmesi yetkilisi tarafından
ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır.
(3) Sınav görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda
yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru
vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda
görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili
birime gönderir.
(4) Sınav yapılan ilçeler, sınavın yapıldığı günden sonraki ilk iş günü içinde sınavda görev
alanlara ait bilgilerin yer aldığı ücret listesini il döner sermaye işletmesi yetkilisine gönderir.
(5) Teorik ve uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanlara, fiilen inceleme
ve kontrol yaptıkları her gün için 1.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunan tutarda görev ücreti ile Bakanlık görevlisi görevlendirilmesi halinde 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri beş iş günü içinde ilgililerin IBAN numaralarına
yatırılır. Bakanlık görevlisi için görevlendirilen şoföre her gün için 600 gösterge rakamının memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ödenir. Bu fıkraya göre bir ayda aynı
kişiye iki günden fazla görev için ödeme yapılamaz.
(6) Bu Yönerge kapsamında, aynı sınavda aynı kişiye farklı adlar altında birden fazla sınav
ücreti ödenmez. Ayrıca, bu Yönergeye göre sınav ücreti ödenen personele, aynı sınav günü için ilgili
mevzuatı uyarınca başka herhangi bir sınav ücreti ödenmez.

Sınavlarda görev alanlara ücret ödenmesi
MADDE 16 – (1) Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği yapılan sınavlarda
görev alanlardan görevlerini fiilen yürütenlere sınav ücreti ödenir. Her sınav günü için yapılacak
ödeme;
a) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek
personel, il sınav sorumlusu ve Genel Müdürlükçe gerek görülmesi hâlinde görevlendirilen Bakanlık
temsilcisi için 3.800,
b) Sınav komisyonu başkan ve üyesine teorik ve uygulama sınavı için 3.300,
c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kursiyer sayısı dikkate alınarak
görevlendirilen diğer personel için 2.400
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçemez.
(2) Bir ay içinde aynı kişiye yapılabilecek azami ödeme birinci fıkranın (a) bendi kapsamında
görev yapanlar için 17.000; (b) bendi kapsamında görev yapanlar için 11.000; (c) bendi kapsamında
görev yapanlar için 8.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı
geçemez.
(3) Kursiyer sayısı, görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları, esas alınarak sınav görevlilerine
ödenecek sınav ücreti, bu maddede yer alan gösterge rakamlarını geçmemek üzere Genel Müdürlük
internet sayfasında yer alan hesaplama cetveline göre belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 17– (1)Bu Yönergede yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 18-(1) 07/01/2001 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.14.420/60250 sayılı Makam Oluru
ile yürürlüğe giren “Özel Yabancı Dil, Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda
Uyulacak Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 08/09/2010 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.06.02.010.06.02/8453 sayılı Makam Oluru ile
yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane
ve Kurslar Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki dönem kursiyerleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan dönemlerde
kayıtlı olan kursiyerler hakkında mülga 07/01/2001 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.02.14.420/60250
sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Yabancı Dil, Meslek ve Teknik Kursları Bitirme
Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar ile 08/09/2010 tarihli ve
B.08.0.ÖÖG.0.06.02.010.06.02/8453 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı
Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesinin hükümleri
uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2– (1) Bu Yönerge yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak sınavlarda
kursiyerlerden alınacak sınav ücreti bir ay içerisinde Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük
MADDE 19– Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20– (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/18192020_ozel_kurslar_sinav_yonergesi.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir