Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

DİSİPLİN YÖNERGESİ

ÖZEL OKULLAR DIŞINDAKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM
GÖRENLERDEN OKUL ÖĞRENCİSİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DİSİPLİN
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Amaç :
Madde 1– Bu yönergenin amacı, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarında eğitimöğretim
gören ancak herhangi bir okulda öğrenci olmayan öğrenci ile kursiyerlerin
disiplinle ilgili iş ve işlemlerini düzenlemektedir.

Kapsam :
Madde 2– Okul öğrencisi olmayan, ancak özel öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenci
ve kursiyerlerin disiplin işlemleri ile ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak :
Madde 3- Bu yönerge;
a- Özel Dershaneler Ti p Yönetmeliğinin,
b- Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin,
c- Motorlu Taşıt Sürücüleri Ku rsları (MTSK) Yönetmeliğinin ilgili maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:
Madde 4– Aksi belirtilmedikçe bu yönergede geçen;
a- Bakanlık Milli Eğitim Bakanlığını,
b- Kurum Özel okul dışındaki Özel Ö ğretim Kurumlarını,
c- Müdür Kurum Müdürünü,
d- Öğretmen Kurumda görev li öğretmen, uzman ve usta öğreticiye,
e- Öğrenci Dershane eğitim-öğretim gören ancak ortaokul, lise v e dengi okul öğrencisi
olmayanları,
f- Kursiyer Kurslara devam eden ancak ortaokul, lise ve dengi okul öğrencisi olmayan
kişileri,
g- Disi plin Kurulu O kurumda her öğretim yılı başında öğretmen, uzman ve usta
öğreticilerden gizli oyla seçilerek teşekkül ettirilen kurulu,
h- Üst Disiplin Kurulu İl merkezlerinde Milli Eğ itim Müdürünün veya yerine
görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında teşekkül ettirilen kurulu,
ifade eder.

İKİNCİ

 GEREKEN KURALLAR

Madde 5- Öğrenci ve kursiyerlerden aşağıda yazılı kuralların bilinmesi ve bu yolda
davranılması istenir. Bu kurallar sınıfta ve rehberlik çalışmalarında davranış olarak
kazandırılır.
a- Doğru söz lü olmak, yalan söylememek.
b- Türk Devletinin yasalarına, toplumun ahlak kurallarına ve kurumun düzenine uymak,
çevresine iyi örnek olmak,
c- Her zaman ve her ye rde öğretmenlerine, yöneticilerine ve diğer görevlilere saygılı
olmak.
d- Düş ünceleri ayrı da olsa kurumdaki bütün arkadaşlarının kendisi gibi Milletinin ve
Cumhuriyetinin bir ferdi olduğunu unutmamak, onları sevip saymak, şahsiyetlerine ve
haklarına saygı göstermek.
e- Kurumun eşyasını kendi öz malı gibi korumak.
f- Derslere düzenli devam etmek, çok çalışmak ve iyi işler başarmanın şuuruna varmak,
özel öğretim kurumlarından ücret karşılığında eğitim alındığını gözönünde bulundurmak ve
bu kurumdan yararlanmak için gayret göstermek.
g- Zararlı, bölücü ve ideolojik akımlara ve faaliye tlere katılmamak.
h- İyi ve nazik tavırlı olmak, kaba söz ve davranışlardan kaçınmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARI VE BU C EZALARI
GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

Madde 6- Öğrenci ve kursiyerlere verilecek cezalarla, her bir disiplin cezasını gerektiren
başlıca davranışlar aşağıda gösterilmiştir.
A- Uyarma ve Kınama :
Uyarma: Öğrenci ve k ursiyerlerin davranışlarında kusur tespit edildiğinde, dikkatinin
çekilmesidir.
Kınama : Öğ renci ve kursiyere cezayı gerektiren davranışta bulunulduğunun ve tekrarından
kaçınmasının kesin bir dille ve yazılı olarak bildirilmesidir.
Uyarma ve kınama cezasını gerektiren davranışlar şunlardır ;
a- Yalan söylemek ya da iftira etmek.
b- Yönetimin uygun gördüğü kıyafete uymamak.
c- (Kurumda sigara içmemek esastır. Ancak herh angi bir okula devam etmeyen öğrenci ve
kursiyerler için idarece ayrı bir oda tahsis edilir. İdarenin gösterdiği özel bölümün dışında
sigara içilemez). İdarece belirtilen yerler dışında sigara içmek.
d- Kurumu ve çevresini kirletmek.
e- Kurum içinde görgü kurallarına uymamak.
f- Arkadaşlarına karşı kaba ve saygısızca davr anmak.
g- Kurum duvarlarına, sıralarına yazı yazmak.
h- Derslerle ilgili araç ve gereçleri yanında bul undurmamak.
ı-Kuruma geldiği halde derslere ve sınavlara girmemek.
j- Sınavlarda bulunduğu halde sınav cevap kağıdını verm emek.
k- Yöneticilerin izni olmadan derse misafir öğrenci getirmek.
l- Kurum kimlik kartını yanında bulundurmamak, istend iğinde göstermemek ve bu
davranışı ve davranışı alışkanlık haline getirmek.
m- Yöneticilerin veya disiplin kurulunun çağrılar ına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan
kaçınmak.
n- Yönetim ce ilan tahtasına asılmış duyuru, program ve benzerlerini kopartmak ya da
yırtmak.
o- Ahla k kurallarına uymayan yayınları, film, fotoğraf ve benzeri araçları yanında
bulundurmak, dağıtmak, asmak ve kurumu bu amaç için kullanmak.
p- Yasaklanmış her türlü yayını kuruma sokmak.
Disiplin kurulu suçun durumuna göre uyarma vey a kınama cezalarından birini verir.
B- Kısa Süreli Uzaklaştırma:
Öğrenci ve kursiyerlerin bir g ünden beş güne kadar (5. gün dahil) kuruma devamına imkan
verilmemesi.
(Motorlu Ta şıt Sürücüleri Kurslarında kısa süreli uzaklaştırma cezası alanlar; telafi
programına alınırlar)
Kısa süreli uzaklaştır ma cezasını gerektiren davranışlar:
a- Bitirme sınavından önce kurumlarca yapılan sınavl arda kopya çekmek, arkadaşlarına
kopya vermek, kopya yapılmasına yardımcı olmak.
b- Arkadaşlarına sözlü olarak sataşmak, sarkıntılık etmek, hakaret etmek veya başkalarını
bu davranışlara teşvik etmek.
c- Kurum kitaplığından aldığı kitapları geri vermemek.
d- Kurum içinde veya dışında öğretmenlerine, yönetic ilerine, hizmetlilere her ne sebeple
olursa olsun kaba ve saygısız davranmak.
e- Hırsızlık yapmak.
f- Kurumda içki içm ek veya uyuşturucu madde kullanmak.
g- Öğrenci ve kursiyerlerin kuruma girmelerini engel lemek, ders ve ara sınavların
yapılmasına engel olmak, bu hususta eylemler düzenlemek.
h- Kurum içinde, dışında öğretmenlerine ve yöneticilerin e sataşmak, saldırmak, hakaret
etmek, onların görevlerini yapmalarına engel olmak.
ı- Kurum içinde siyasi amaçla propaganda yapmak v e eylem düzenlemek.
j- Herhangi bir siyasi örgüt adına para toplamak.
k- Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayacak e ylem düzenlemek.
l- Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inan ç, din ve mezheplerine
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü, kişisel veya toplu eylem
düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak.
m- Bir başkasının iffet ve namusuna tecavüz etmek veya iffetsizliği sabit olmak.
n- Kurumun bina, eklenti ve donanımlarını, kuruma ait taşınır veya taşınm az malları
kısmen veya tamamen tahrip etmek. (Zarar ayrıca ödetilir).
o- Yasadışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu gibi kuruluşların
propagandasını yapmak.
ö- Anayasanın 2. ve 3. m addesine aykırı nitelikte yabancı bayrak, sembol ve rozet taşımak
veya kullanmak. Sözlü, yazılı ve benzeri şekillerde yayın yapmak, bu amaçla marşlar ve
sloganlar söylemek. Resim, afiş, pankart taşımak veya benzeri hareket ve davranışlarda
bulunmak.
p- Türkiye Devleti ve Milleti ile bölünmezliğiilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan
haklarına ve Anayasanın başlangıçta belirtilen temel ilkelerine dayalı milli, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, form, direniş, yürüyüş, boykot
ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak,
düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.
C- Bulunduğu kurumdan başka bir şubeye uzaklaştırma;
Öğrencinin devam etmekte olduğu kurumdan bu kurum un varsa aynı il içindeki başka bir
şubesine nakil edilmesidir.
Bulunduğu kurumdan başk a bir şubeye uzaklaştırmayı gerektiren davranışlar:
a- Kurum içinde arkadaşları ile kavga etmek.
b- Kurum yönetimini yanıltıcı ve sahte belge vermek.
c- Dersin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bu lunmak.
Başka bir şubesi olmayan kurumlar, bu suçlar için kısa süreli uz aklaştırma cezası verilir.

Madde 7- Yukarıda zikredilen suçlardan, Türk Ceza Kanunu kapsamına girenler
(uyuşturucu veya ruhsatsız silah bulundurmak, hırsızlık yapmak, gasp ……. gibi) delilleriyle
birlikte adli mercilere bildirilir. Ayrıca kurumlarca gerekli disiplin işlemleri de yapılır.

Madde 8- Bitirme sınavlarında kendi yerine bir başkasını sınava sokan veya başkasının
yerine sınava giren öğrenci veya kursiyerler sınav salonundan hemen çıkarılır. Disiplin
işlemleri ile birlikte gerekli adli işlemler de yapılır. Söz konusu öğrenci veya kursiyerler bir
sonraki sınava da alınmaz ve ikinci sınav haklarını da kullanmış sayılırlar.

Madde 9– 6. maddede sayılanlar dışında kalan diğer disiplin olayları da kovuşturmayı
gerektirir. Davranışın niteliğine göre disiplin kurulunca cezalardan biri takdir edilir.

Madde 10- 6, 7 ve 9. maddelerde zikredilen suçları işleyen öğrenci ve kursiyerler suçun
mahiyetine göre cezalandırılırlar. Ancak bu tür davranışlarda ısrar edenlerin kurumla
ilişkileri kesilir. O zamana kadar ödemiş oldukları ücretler iade edilmez, sonraki ay, gün ve
saatler için ödenmiş ücret, senet ve bono var ise iade edilir. Öğrenci ve kursiyer istediği
takdirde başka bir kurumda öğrenimine devam edebilir.

Madde 11- Aynı disiplin cezasının verilmesine sebep olan davranışlardan herhangi birinin
öğretim yılı içinde tekrarlanması halinde bir derece daha ağır olan bir ceza uygulanır.
Disiplin cezası ertelenmez.

Madde 12- 6. maddede sayılan cezalardan uyarma cezası, kurum müdürü; diğer cezalar ise
disiplin kurulunca verilir.

Madde 13- Öğrenci ve kursiyere cezayı gerektiren bir davranışından dolayı birden fazla
disiplin cezası verilemez.

Madde 14- Disiplin kurulunca verilen cezalar, genel müdürü bulunan kurumlarda Genel
Müdür, genel müdürü bulunmayan kurumlarda ise müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 15- Bütün cezalar, müdür tarafından eğitici konuşmalar yapılarak uyarma cezası
sözlü veya yazılı, diğer cezalar yazılı olarak bildirilir. 18 ve daha küçük yaştaki öğrenci
veya kursiyerlerin velilerine iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Kamu veya özel kurum
ve kuruluşlar tarafından ücreti ödenen kursiyerlerin disiplin suçları ayrıca bağlı
bulundukları kuruluşlara iadeli taahhütlü mektupla duyurulur.

Madde 16– Uyarma ve kınama cezalarına itiraz edilemez. Diğer cezalar için gerekçe
göstermek suretiyle, 15 gün içinde Üst Disiplin Kuruluna itirazda bulunulabilir. İtiraz,
cezanın uygulanmasını geciktirmez. Verilen ceza uygulanır.

Madde 17- İtiraz halinde Üst Disiplin Kurulunca istenen belgeler gönderilir.

Madde 18- İşlemden kaldırılan soruşturma dosyaları en az iki yıl saklanır.

Madde 19- Özel öğretim kurumlarında eğitim görenlerden okul öncesi olanlar ile öğrenci
etüt eğitim merkezlerine devam eden öğrencilere Ortaokul ile Ortaöğretim Kurumları
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU V E GÖREVLERİ

Madde 20- Disiplin kurulu, okulların açılıp kapandığı tarih esas alınarak her öğretim yılı
başında o kurumda görevli öğretmen, uzman ve usta öğreticiler arasından gizli oyla
seçilecek iki öğretmen, uzman veya usta öğretici ile müdür başyardımcısı veya müdür
yardımcısı tarafından kurulur.
Yapılan seçimde oyların eşit çıkması halinde seçim bir kez daha yenilenir. Bu durumda da
eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen görev alır. Kıdemlerinin de yıl olarak eşit
olması halinde kuraya başvurulur.
Üyelikler için aynı şekilde iki ta ne de yedek üye seçilir. Disiplin kurulunun üyelerinin
görevi yenisi kuruluncaya kadar devam eder. Kadrolu öğretmen sayısı altı veya daha az
olan kurumlarda ücretli öğretmenler de oylamaya katılabilirler ve üye seçilebilirler.
Kurum müdürlüğünce kabul edilebilecek bir özürü bulunmadıkça üyeler g örevden
ayrılamazlar.

Madde 21- Disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra da iki de yedek
üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü yahut izinli bulunması halinde bu
üyelik sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.
Disiplin kurulu gerektiğinde bilgi almak üz ere ilgilinin dersine en fazla giren öğretmen
veya usta öğreticilerden birini toplantıya çağırabilir.

Madde 22- Asıl ve yedek üyelerin boşalması nedeniyle disiplin kurulunun kurulmaması
halinde açık bulunan üyelikler için hemen yeniden gizli oyla seçim yapılır.

Madde 23- Disiplin kurulunun başkanı müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısıdır.
Bulunmadığı hallerde müdürün görevlendireceği bir öğretmen kurula başkanlık eder.
Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda birinci yedek üye toplantıya katılır.

Madde 24-Kurumda idareci,öğretmen, uzman ve usta öğretici sayısı üçten az ise; disiplin
kuruluna ait iş ve işlemleri kurum müdürü tarafından yürütülür.

Madde 25-Disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
a)Disiplin kurulu kurum müdürünün havale ed eceği disiplin olaylarını inceler. 6. Ve
7.maddelerde belirtilen cezaları gerektiren davranışlar hakkında karar verir.
b) Disiplin kurulu kurumun düzen ve disiplini hakkında görüşmeler yapar ve karar alır.
Ferdi olmayan (Gayri Şahsi) genel disiplin işlemlerinin görüşüldüğü toplantılarda (v arsa)
kurumun rehberlik servisi ilgilileri de bulunur. Bu toplantılarda aşağıda yazılı ve benzeri
hususlar üzerinde görüşülür.
Disipline aykırı davranışla rın nedenlerini incelemek ve bunların ortadan kaldırılma
yollarını aramak.
Kusurlu öğrencil erin yetiştiği çevre ve genel olarak yaşayışları hakkında bilgi toplamak;
eğilimlerini alışkanlıklarını incelemek; bu amaçla kurum rehberlik servisinden, ders
öğretmenlerinden yararlanmak ve bunlarla sürekli işbirliği yapmak.
Kurumda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci ve kursiyer k amuoyu oluşturmak ve
böylece disipline aykırı davranışta bulunan öğrenci ve kursiyerlerin kendi vicdanlarının ve
öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkanlarını araştırmak.
Öğrenci ve kursiyerlerin haz duyacakları, onlara başarı hazzını tattıraca k faaliyetlerin
kurumda yer almasına çalışmak.
Disiplin kurulu ;kurum içinde ve dışında milli ve insani bakımdan fazilet oalrak kabul
ettiğimiz iyi hareketleri ve derlerinde gayret gösteren öğrenci ve kursiyerleri takdir eder.
Her öğretim döneminde en az bir defa toplanarak disiplin işleri bakımından kurumun ge nel
durumunu gözden geçirmek ve alınması gerekli tedbirler hakkında kurum yönetimine
tekliflerde bulunmak.
Disiplin konusunda in celemeler yapmak, gerektiğinde disiplin hakkında kurum yönetimine
görüşünü bildirmek ve tedbirleri almak.
Meydana gelen disiplin olaylarının ne denleri ile alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit
ederek, öğretim yılı sonunda bir rapor halinde kurum yönetimine sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde26- Bu yönergede yer almayan konularda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokul
ve Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

Madde27- Disiplin Kurulu tarafından alınan bütün kararlar disiplin kurulu karar defterine
yazılır.

Madde28– Bu Yönerge …./…../….. tarihinden yürürlüğe girer.

Madde29- Bu Yönerge hükümlerini Kurum Müdürü yürütür.

KURUMUN ADI :
KURUMUN ADRESİ :
BAĞLI BULUNDUĞU İL :
BAĞLI BULUNDUĞU İLÇE :
Kurum Müdürü Milli Eğitim Müdürü
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza-Mühür İmza-Mühür
Tarih Tarih

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_10/25154044_ozelokullardisindaozelogrenimgorenogrenciler.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir