Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

KONU UYGULAMA TESTİ

Sefiller’de insanın düşüşünü ve yükselişini, Gariot Baba’da fedakârlık ve nankörlüğü, Robinson Crusau’da tek başına da olsa insanın başarma çabasını görüp yaşam deneyimlerimiz çoğalır.

1.Bu parçada adı geçen üç eserin yazarları aşağıdakilerden hangileridir?

A) Victor Hugo – Balzac – Daniel de Foe
B) Lamartine – Gustave Flaubert – Stendhal
C) Alphonse Daudet – Moliere – Cervantes
D) Cengiz Aytmatov – Ernest Hemingway –Gogol
E) Goncourt Kardeşler – La Bruyere – Turgenyev

 

2.Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Baudelaire – sembolizm        B)Stendhal – realizm       C)Schiller – romantizm
D)Emile Zola – romantizm       E) Racine – klasisizm

 

Genellikle edebiyat akımları birbirini beğenmediği, eleştirdiği yönüyle gündeme gelir. Duygulara önem veren            (I) romantizm,  akıl ve mantığı ön plana çıkaran (II) klasisizme  tepki olarak doğmuştur. İnsanı bir laboratuvar malzemesi olarak gören (III) natüralizm, açıklık ilkesine bağlı kalan (IV)sembolizm,  geleneği reddeden futurizm  (V) hep bir tepki kökenlidir.

3.Parçada numaralandırılmış sözcüklerden hangisi bilgi yanlışlığına sebep olmuştur?

A)l.              B)ll.              C) III.              D) lV.           E) V.

 

Romantizm akımı klasisizme tepki olarak doğmuştur. Romantik sanatçılar, hayal ve duyguyu ön planda tutmuş, eserlerinde duygu ve düşüncelerini coşkuyla dile getirmişlerdir. “Cromwell, Monte Kristo Kontu, Graziella” bu akımın temsilcileri kabul edilen sanatçılar tarafından yazılmış eserlerdir.

4.Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)Victor Hugo – A. Dumas – Lamartine
B)A.de Musset – A. Dumas – Chateaubriand
C)Victor Hugo – A.de Vigny – A. Dumas
D)J.J Rousseau – Lamartine – Victor Hugo
E)George Sand – Victor Hugo – Lamartine

 

Realizm akımının şiire uyarlanmış şeklidir. Romantizmin aşırı duygusallık Özelliğine karşı pozitivizmin etkisiyle şiirde nesnellik görüşünü benimser. Eski Yunan ve Latin edebiyatına ilgi duymuş; Hint, Mısır gibi ülkelerin doğal görüntüleri ve kültürlerini ele alarak şiire egzotik bir hava katmıştır. “Sanat sanat içindir.” görüşünü benimsediği için şiirde dil ve biçim kusursuzluğu önemlidir.

5.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sürrealizm     B)Sembolizm     C)Parnasizm    D)Naturalizm      E)Klasisizm

 

I. Natüralizm
II. Klasisizm
III. Realizm
IV. Romantizm

6.Yukarıda adları verilen sanat ve edebiyat akımlarının ortaya çıkış zamanlarına göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I – II – III – IV               B) II – III – I – IV               C) II – IV – III
D) II – III – IV – I             E) III – IV – I – II

 

“Emile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant”

7.Yukarıda ismi geçen sanatçıların temsil ettiği akımın Türk edebiyatındaki temsilcileri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A)Recaizade Mahmut Ekrem, Beşir Fuat
B)Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi
C)Halit Ziya, Samipaşazade Sezai
D)Namık Kemal, Ahmet Mithat
E) Hüseyin Rahmi, Şinasi

 

Fransız edebiyatını (I) örnek alan Tanzimat sanatçılarından (II) bir kısmı klasisizm akımının (III) etkisinde kaldı. Bu akımın hayal ve duygulara önem veren anlayışı (IV) Tanzimat sanatçılarına cazip geldi. Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi (V) Tanzimat sanatçıları içerisinde klasisizm akımından etkilendi.

8.Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)l.              B)ll.              C) III.              D) lV.           E) V.

 

I.Freud’un etkisinde kalan bu akıma göre insanın rüyada ortaya çıkan yönü onun gerçek yönüdür.
II.Sanatçı için önemli olan, dış dünyada gördüğü eşyaların gerçek yönü değil, kendinde uyandırdığı izlenimdir.
III.Sanatçı, geçmişe ve durgun davranışa düşmandır, hayattaki her şey hareketlidir.

9.Yukarıdaki edebiyat ilkeleri sırasıyla hangi akıma aittir?

A)Sürrealizm, empresyonizm, fütürizm
B)Dadaizm, empresyonizm, fütürizm
C)Sürrealizm, sembolizm, dadaizm
D)Kübizm, sembolizm, fütürizm
E)Sürrealizm, parnasizm, kübizm

 

I.Romana determinizm anlayışını getiren bu akımın sanatçıları toplumu bir laboratuvar insanı da deney malzemesi kabul eder.
II.20. yüzyılın ilk çeyreğinde T. Tzara’nın öncülüğünü yaptığı akım, her şeye kuşkuyla bakmayı ilke edindi.
III.Makineyi ve hızı sanata sokan, hayattaki her şeyi hızla açıklayan bu akım 20. yüzyılda ortaya çıktı.
IV.Daha çok empresyonizme tepki olarak doğan ve kendini resim alanında gösteren bir akım olarak tanındı.

10.Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağıdaki edebiyat akımlarının hangisinden söz edilmemiştir?

A) Sürrealizm     B) Fütürizm      C) Kübizm      D) Natüralizm       E) Dadaizm

 

Alman edebiyatında romantizme giden kapıyı dünya edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan……açmıştır. “Genç Werther’in Acıları” romanında sanatçı, döneminin acılarını duygusal bir dille anlatmıştır. “Wilhelm Miester” ve “Wilhelm Miester’in Seyahat Yılları” adlı eserlerinde toplumun yeniden düzenlenmesi sorununa dokunur. Ama onun en büyük eseri “Faust’tur.

11.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Johann Wolfgang Goethe      B) Charles Dickens       C) Lamartine
D) William Wordsworth             E) Alfred de Mussed

 

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare’e ait değildir?

A) Venedik Taciri      B) Othello     C) Cimri    D) Makbet      E) Romeo ve Juliet

 

19. yüzyılın ilk yansında, biraz da aydınlanmaya bir tepki olarak gelişen akım ya da hareket olarak ……, farklı ülkelerde farklı görünümler almıştır. Örneğin, İngiltere’de tamamen estetik bir anlayış, bir sanat hareketi olarak ortaya çıkan bu akım Fransa’da, Rousseau’nun etkisiyle, toplumsal uzlaşıma karşı bir protesto olarak gelişmiş, hareketin estetik boyutu daha sonra ortaya çıkmıştır. Buna göre, sanatta bu akım, doğaya yönelik temelli bir ilgiyle belirle-nen, doğal fenomenleri doğrudan ve aracısız bir biçimde kavramayı temele alan akım ya da tavrı ifade eder.

13. Bu parçadan boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) romantizm     B) parnasizm     C) empresyonizm      D) sembolizm      E) sürrealizm

 

Yalvaran Kızlar ve Persler adlı önemli eserlerin sahibi …….Yunan tragedyasının kurucusu sayılır. Fabllar adlı tek bir eseri bulunan …….. ise fabl türünün kurucusu sayılır.

14.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

A) Homeros – Sokrates        B) Aiskhylos – Aisopos         C) Sophokles – Euripides
D) Sokrates – Aisopos          E) Aristophanes – Aiskhylos

 

Dünya komedyasının en büyük ustasıdır. Güldürürken düşündürmeyi amaçlamıştır. Dünyaca tanınan eserinde Harpagon adlı zengin ve oldukça cimri bir adamın başından geçenleri anlatır.

15.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Petrarca    B) La Fontaine    C) Shakespeare    D) Moliere    E) Cervantes

 

16. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tolstoy – Diriliş                   B) Gorki – Ana           C) Dostoyevski – Kumarbaz
D) Charles Dickens – Oliver Twist                              E) Gogol – Parma Manastırı

17. Aşağıdakilerden hangisi parnasizmin bir özelliği değildir?
A) Realizmin şiirdeki yönünü temsil eder.
B) Şiir, öznellikten nesnelliğe açılan bir yol izler.
C) T. Gautier, Banville önemli temsilcilerindendir.
D) Şiir, saf güzellik olarak algılanmıştır.
E) “Sanat, toplum içindir.” ilkesi benimsenmiştir.

 

Sanatçı, dış dünyada gördüğü varlığın realist yönünü değil kendisinde uyandırdığı izlenimlerini anlatmıştır. Bu nedenle sanatçının anlattığı dış dünya değil, dış dünyadaki varlıkların hayale bürünmüş izlenimleridir.

18.Bu parçada sözü edilen sanatçı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Romantizm      B) Klasisizm     C) Parnasizm      D) Natüralizm      E) Empresyonizm

 

19. Aşağıdakilerden hangisi sembolizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirde gerçekliğe tepki olarak doğmuş bir akımdır.
B) Şiirde anlamın açık oluşuna karşı çıkar, bunun düzyazıya ait bir özellik olduğunu savunur.
C) Bu akımda sanatçı, gördüğünü değil, sezdiğini; doğayı değil izlenimlerini anlatır.
D) Yunan mitolojisi yerine Hıristiyanlık mucizelerini ve ulusal efsaneleri konu edinir.
E) Şiirde, musikiyi ve iç ahengi ön plana çıkarır.

 

20. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm – klasisizm – realizm – sembolizm – parnasizm – natüralizm
B) Klasisizm – romantizm – realizm – parnasizm – natüralizm – sembolizm
C) Realizm – natüralizm – parnasizm – romantizm – klasisizm – sembolizm
D) Romantizm – realizm – klasisizm – parnasizm – sembolizm – natüralizm
E) Sembolizm – realizm – romantizm – klasisizm – natüralizm – parnasizm

 

….. de görülen insan tipi, klasisizmdeki gibi soyut değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Ancak kişiler tek yönlüdür. Yani ya hep iyi ya hep kötüdür. Ayrıca yazar; eserde duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini gizlemez.

21.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Romantizm    B) Hümanizm     C) Sembolizm     D) Realizm     E) Sürrealizm

 

22. Aşağıdakilerden hangisinde romantik sanatçılar bir arada verilmiştir?

A) G. Flaubert – Boccacio – L. Tolstoy
B) A. Rimbaud – N. Gogol – Boileau
C) Goethe – J. J. Rousseau – Victor Hugo
D) A. Camus – Descartes – E. Zola
E) A. Çehov – F. Dostoyevski – Cervantes

 

23. Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyalizmin önemli bir temsilcisidir?
A) Baudelaire     B) Mallarme     C) P. Verlaine     D) J. Paul Sartre    E) Luis Aragon

 

Rus edebiyatının en büyük realist sanatçılarındandır. insan ruhunu anlatmada olağanüstü başarılıdır. Genellikle yoksulları, haksızlığa uğrayanları, suçluları ve tutkularına yenik düşen insanları ele almıştır. Karamazov Kardeşler, Ecinniler önemli romanlarındandır.

24.Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy        B) Dostoyevski         C) Turgenyev      D) Puşkin        E) Çehov

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Tolstoy’un eserlerinden değildir?

A) Eugenie Graundet   B) Savaş ve Barış   C) Anna Karenina   D) Diriliş   E) Hacı Murat

 

Üniversiteli bir genç olan Raskolnikov, parayı ne pahasına olursa olsun elde etmeyi aklına koymuştur. Kötü, tefeci bir kadını öldürmekle işe başlar. Artık çok parası vardır; ancak harcayamaz. Vicdan azabı, pişmanlık duyar. En sonunda suçunu itiraf eder, çektiği ceza ile ruhu huzura kavuşacaktır.

26. Yukarıda özetlenen eser aşağıdakilerin hangisidir?

A) Savaş ve Barış      B) Diriliş      C) Budala    D) Faust      E) Suç ve Ceza

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A 14 B
2. D 15. D
3. D 16 E
4. A 17. E
5. C 18 E
6. C 19. D
7. B 20. B
8. D 21. A
9. A 22 C
10 A 23 D
11 A 24 B
12 C 25 A
13 A 26 E

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir