Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İnsanlar tipik özellikleri ön plana çıkarılmıştır.
B) Konuları genellikle sembolik ve karikatürize olaylara dayanır.
C) Genellikle sözlü olarak varlığını sürdürmüştür.
D) Makyaj, dekor ve diğer öğeler daima ikinci planda kalmış, konu ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır.
E) Sıradan inanlar yerine seçkin insanların özelliklerine yer verilir.

 

B. Borahan’ın şiirleri, günümüzün sivrilmiş; adları çok anılan şairlerinkine benzemez. Kendine özgü, yalnız kendinin olan bir deyişi var onun. Öyle parlak değil; ama okudukça sarar bizi, yavaş yavaş sarar. Bir kere okuyup geçersiniz pek bir özenle ilgilenip durmanızı ister.

2.Yukarıdaki yazı parçası aşağıdaki yazın türlerinden hangisine örnek olabilir?

A) Eleştiri B) Fıkra C) Günce D) Makale E) Söyleşi

 

3. Orta oyunu kahramanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ana kahramanlar Pişekâr ve Kavukludur.
B) Pişekâr cahil, Kavuklu kültürlü insanı temsil eder.
C) Birden çok kadın kahraman varsa I.zenne, II.zenne adı verilir.
D) Oyundaki kadın kahramanlara Zenne adı verilir.
E) Taşradan İstanbul’ gelmiş kimseleri temsil edenlerin kendi şiveleriyle temsil edilmeleri önemlidir.

 

Öteki yazınsal türlerde olduğu gibi, bu tür üzerinde de türlü kitaplar yazılmış, bu türün kuramları, gerek ve ilkeleri, yöntemleri tartışılmıştır. Birbirinden ayrılsa da şu noktalarda birleşmişlerdir yazın kuramcıları: Okunulan yapıt veya yaratıya karşı okurun gösterdiği bir tür tepki daha doğrusu değerlendirmeye yönelik düşünsel bir etkinliktir. Bu bağlamda yapıt ve yazarları inceleme ve bu konudaki düşünceleri dile getirme işidir.

4.Yukarıdaki parçada sözü edilen yazın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Makale     B) Biyografi      C)Deneme     D)Eleştiri      E)Söyleşi

(I)Deneme, kişisel düşüncelerin serbestçe anlatıldığı yazılardır. (II) İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. (III)Denemede karşılıklı konuşma üslubu, sorulu yanıtlı cümleler kullanılır. (IV) Ele alınan düşünceyi kanıtlama zorunluluğu yoktur. (V)Sanatsal kaygı makale ve fıkraya göre daha fazladır.

5.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)I.             B)II.              C)III               D)IV            E)V.

 

Bir yazarın güncel konularla İlgili kişisel görüş ve düşüncelerini kısaca anlattığı dergi ve gazete yazılarıdır. Yazar görüşlerini kanıtlama yoluna gitmez, sohbet üslubu içerisinde görüşlerini açıklar. Böylece okur güncel bir konuyu yazarın penceresinden görmüş ve öğrenmiş olur.

6.Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı    B) Günlük     C) Fıkra     D) Deneme    E) Söyleşi

 

7. Bir halk edebiyatı olan “masal“la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Anlatımda “-miş”li geçmiş zaman kipi kullanılır.
B) Olağanüstü olaylara ve kişilere yer verilir
C) Yazarları belli değildir.
D) Belirli bir zaman kavramı yoktur.
E) Masal kahramanları sadece günlük hayattan seçilir.
.

8. Yaşanılan olaylardan edinilen izlenimlerin günü gününe yazılmasına ve bunun sonucunda elde edilen esere ne denir?

A) Söyleşi         B) Fıkra          C) Hikaye        D) Günce          E) Anı

 

9. Fıkra İle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Okuru eğitmek amacıyla yazılır.
B) Güncel konular işlenir.
C) Kısa ve yoğun bir anlatımı vardır.
D) Günlük konuşma diline yer verilir.
E) Düşünceleri kanıtlama amacı güdülmez.

Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır. Gazetelerde yayımlanmaktadır. Dilde günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir. Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.

10.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Makale       B)Fıkra       C)Mektup        D)Deneme       E)Eleştiri

 

11.Aşağıdakilerin hangisinde gazete yazısı türleri birlikte verilmiştir?

A) Anı, senaryo, eleştiri
B) Mektup, makale, otobiyografi
C) Fıkra, makale, röportaj
D) Fıkra, makale, panel
E) Makale, roman, söyleşi

 

12.Aşağıdakilerden hangisi, Divan nesrinin özelliklerindendir?

A) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanılması
B) Söz ve ses sanatlarına yer verilmemesi
C) Söyleyiş güzelliğine değil düşünceye ağırlık verilmesi

D) Noktalama işaretlerinden yararlanılması
E) Kullanılan cümlelerin kısa olması

 

13.Aşağıdakilerden hangisinde, bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)Sefaretname, Osmanlı elçiliklerinin görevli oldukları ülkelerdeki gezi ve elçilik notlarına denir.
B)Süslü nesir, Divan edebiyatında edebi sanatlarla, secilerle dolu yazılardır.
C)Divan edebiyatında sanatçıların kısa biyografilerini anlatan eserlere “tezkire” denir.
D)Günlük gazetelerde güncel konuları işleyen kısa yazıların yanı sıra esprili kısa hikâyelere de “deneme” ismi verilir.
E)Meddahlık; taklitçilikle hikâyeciliğin birleştiği tek kişilik geleneksel halk tiyatrosudur.

 

I. Bir sanat ya da fikir eserinin olumlu veya olumsuz yanlarını çeşitli ölçütlere göre değerlendiren yazılardır.
II. Yazarın okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir dille yazdığı kısa yazılardır.
III. Konularını daha çok tarih ve mitolojiden alan ve acıklı olayları işleyen tiyatro türüdür.

14.Yukarıda özellikleri sayılan yazı türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A)Söyleşi, trajedi, röportaj
B)Eleştiri ,söyleşi, melodram,
C)Fıkra, melodram, eleştiri
D)Eleştiri, dram, makale
E)Eleştiri, deneme, trajedi

 

Ben, gazetedeki köşemde güncel konuları kendi düşüncelerim doğrultusunda günübirlik yorumlarım. Edebiyattan spora, siyasetten ekonomiye birçok konuda günlük konuşma diliyle kısa, ama yer yer esprili yazılar yazarım.

15.Bu açıklamayı yapan yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anı          B)Fıkra          C)Makale           D)Sohbet            E) Günlük

 

Güncel olaylar hakkında yazan kişinin görülerini yansıtan, yorumlayan kısa yazılardır. Konular derinlemesine işlenmez. Ayrıntılar üzerinde durulmaz, anlatım sade, fakat ustacadır. Bunlara köşe yazısı da denir.

16.Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra        B) Öykü           C) Günlük           D) Deneme       E) Makale

 

Yazarın bir konu üzerindeki düşüncelerini iddiasız bir biçim-de, serbestçe ve kesin bir sonuca ulaşmadan ortaya koyduğu düşünce yazılarıdır. Anlatım sade, cümleler konuşma havası vermek için devriktir.

17. Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale         B) Anı           C) Günlük              D) Deneme        E) Fıkra

 

Bir sanatçının, bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyarak onun gerçek değerini belirleyen yazılardır. Yazar, eser hakkında okuyucuyu bilgilendirir; hem eserin yazarına hem okura yol gösterir.

18.Bu parçada anlatılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra         B) Eleştiri           C) Makale            D) Mektup          E) Biyografi

 

Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vb.) tanıtmaktır. Bu tür açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alınarak yazılır. Divan edebiyatında şairleri anlatan bu tür eserlere tezkire denirdi.

19.Bu parçada tanıtılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale        B) Anı                C) Mektup               D) Sohbet          E) Biyografi

 

Gerçek ya da düş ürünü bir olayı aktaran kısa düzyazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması ve az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.
Bu parçada anlatılan yazınsal türlerinden ayrılır.

20.Bu parçada anlatılan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme         B) Fıkra          C) Öykü        D) Anı         E) Gezi yazısı

 

I. Anlatılanlar uzun uzun verilmez, karakter çözümlemeleri yoktur.
II. Ana olayın etrafında birçok olaycık yer alır.
III. Olaylar geniş bir zamanda derinlemesine ele alınır.
IV. Hayatın bir anında karşılaşılan olay malzeme olarak alınır.

21.Yukarıdaki bilgilerden öykü ve romana göre doğru ayrım aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Öykü                    Roman
A) I. ve II.               III. ve IV.
B) I. ve IV.              II. ve III.
C) II. ve III.              I. ve IV.
D) I. ve III.              II. ve IV.
E) III ve IV.              I. ve II.

……….. insanoğlunun ilk yazınsal eserleri olup, inanın kendisi dışındaki varlıkları veya kendi dışında var olduğuna inandığı her şeyi anlama, açıklama isteğinden ortaya çıkmıştır. Bu açıklama, bir bilgiye veya belgeye değil, hayal gücüne dayanır. ……….. ise toplumsal hayatta derin iz bırakan göç, kıtlık, salgın, doğal afet, savaş gibi yaşanmış olaylardan beslenir, onların etkisiyle oluşur.

22.Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)Efsane-Destan                   B)Destan-Masal           C)Roman-Tiyatro
D)Tiyatro-Masal                    E)Efsane-Masal

23. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne ad verilir?

A) Velayetname         B) Siyer         C) Tezkire       D) Münşeat         E) Hamse

 

24.Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yargılar doğru-yanlış olma durumlarına göre değerlendirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış belirtilmiştir?

A) Panelde katılımcı sayısı 3-6 kişi arasında değişir. (Doğru)
B) Sempozyum birkaç oturumdan oluşabilir. (Doğru)
C)Röportajı yapan kişi kendi fikirlerini de yazısına katabilir. (Doğru)
D) Mülakat yapan kişi, görüşme yaptığı insanın alanında uzman olmalıdır. (Doğru)
E) Sunumda, görsel malzemeler kullanılması anlamayı kolaylaştırmaz. (Yanlış)

25. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmaya katılan tartışmacıların yapmaması gerekenlerden biri değildir?

A) Konuşmacılar birbirlerine nazik, hoşgörülü, sabırlı ve sakin davranmalıdır.
B) Bir gerçeği ortaya çıkarma amacını gütmelidir.
C) Konuşmacılar belirlenen konu dışına çıkmamalıdır.
D) Tartışılan kişiler ön yargıdan uzak olmalıdır.
E) Konuşmacıların konuşmaları sürükleyici olmamalıdır.

 

I. Muhsin Bey
II. Letaif-i Rivayet
III. Küçük Şeyler
IV. Şemsa

26.Numaralanmış eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış Batılılaşma konusunu işlemeleri
B) Tanzimat Edebiyatı I. Dönemi’nde oluşturulmaları
C) Öykü türünde yazılmış olmaları
D) Aynı sanatçıya ait olmaları
E) Romantizm akımının etkisinde yazılmaları

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak

 

1 E 14 E
2 A 15 B
3 B 16 A
4 D 17 D
5 C 18 B
6 C 19 E
7 E 20 C
8 D 21 B
9 A 22 A
10 B 23 C
11 C 24 D
12 A 25 E
13 D 26 C

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

*Günlük olaylar ya da düşüncelerle ilgili konular işlenir. *Konular önyargısız,tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. *Düşünceyi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir