Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

KONU TEKRAR TESTİ

On iki, on beş yaşına kadar kulak, saniyede on beş yirmi bin titreşimli ince sesleri kolayca ayırt edebildiği halde, bu sayı orta yaşlarda on binin altına, altmış yaşından sonra beş binden aşağı düşer. Gözlerdeki uyum kudreti de on beş yaşından sonra düşme gösterir. Diğer duyu organları ve bütün organlar için çok erken yaşlarda başlayan bir ihtiyarlama söz konusudur.

1. Yukarıdaki parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A)Anı        B) Fıkra          C) Makale          D) Deneme          E) Röportaj

 

Bir kişinin baştan sona tüm hayatının anlatıldığı yazılara ….denir. Yazar eğer kendi hayatını anlatıyorsa o zaman bu yazılara …. denmektedir.

2.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) anı – deneme
B) biyografi – günlük
C) sohbet – otobiyografi
D) günlük – anı
E) biyografi – otobiyografi

 

Bir kişinin efsane yaratmasını anlatırken başarısız olan Orhan Kemal, bir efsanenin yıkılışını anlatırken alabildiği-ne ustadır, başarılıdır. Bu, öyle sanıyorum, efsaneyi yıkanın gene bir insan topluluğu oluşundan ve bu yıkışın gerçek sebeplere bağlı oluşundan ileri geliyor. Bundan da Orhan Kemal’in hayal dünyasının sınırlı olduğu, olayları ve kurguları toplumdan alırsa kısmen başarılı olduğu anlaşılıyor.

3.Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir?

A) Eleştiri       B) Biyografi        C) Fıkra         D) Makale        E) Günlük

 

4. Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tanzimat’tan sonra gazetelerde yayımlanan birçok mektup görülmüştür.
B) Yazar herhangi bir konudaki görüşünü karşısındakine kabul ettirmek amacıyla mektuba başvurur.
C) Fuzuli’nin “Şikâyetname” adlı eseri edebi mektup türü-nün ilk örneklerindendir.
D) Mektuplar yazılış amaçlarına göre çeşitli isimler (özel, iş…) alabilir.
E) Kişilerin bir haberi, bir durumu başkasına iletmek için yazdığı yazılardır.

 

Bugün güncel olduğunu düşündüğüm bir konu: Gençlik ve İhtiyarlık. Gençliği bir mutluluk dönemi sanmak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı, hatta biraz ayıp sayıyorlar. “Artık ben ihtiyarladım.” deyince, “Hayır ihtiyarlamadınız, sadece biraz yaşlandınız.” diyorlar. Sanki yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi konuşuyorlar. Ben biliyorum dostum, onlar “Sizi bugün çok iyi gördüm.” gibi laflarla aslında kendilerini kandırıyorlar. Herkes biliyor ki insan elbet ihtiyarlayacak ve sonunda ölüm onu bulacaktır.

5.Yukarıdaki parça aşağıdaki edebi türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Anı        B) Gezi          C) Fıkra              D) Söyleşiş         E) Günce

 

I. ….türünde öldürme, yaralama gibi olaylar seyircilere gösterilemez.
II. Hayatın ve insanların komik ve çarpık yanlarını ele alan tiyatro türüne ….denir.
III. Edebiyatımızda Fuzûlî’nin “Şikâyetname” adlı düzyazı örneği ….türünün gerçek anlamda ilk örneklerindendir.
IV. …. özellikleri, planı, kısacası her şeyiyle öykünün aynasıdır; ancak öyküden daha uzundur.
V. …. yazarlarının yaşam öykülerini anlattıkları kişileri tama-men tarafsız ve gerçeğe uygun bir şekilde anlatması gerekir.

6.Aşağıda verilen sözcükler numaralı cümlelerdeki boşluklara sırasıyla “Trajedi, Komedi, Mektup, Roman, Otobiyografi“yerleştirilirse hangi numaradaki bilgiler yanlış olur?

A) I.                 B) II.                  C) III.                   D) IV.                E) V.

 

7. Geleneksel halk tiyatrosuna ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün oyunlar belli bir metne dayanmayan, sözlü oyunlardır.
B) Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy oyunları şeklinde dört türü vardır.
C) Orta oyununun başoyuncuları Kavuklu ve Pişekâr’dır.
D) Meddah hikâyeleri, oyuncuların hareketten çok, ses taklidi, jest ve mimiklerine dayanan, en az iki kişilik oyunlardır.
E) Güldürü öğesine yer vermeleri ve şive taklitlerinden yararlanmaları en önemli özellikleridir.

 

8. Aşağıda “masal”la ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tekerlemelerle başlaması
B) Olağanüstü varlıklara yer verilmesi
C) Dini duygulara yaslanması
D) Masal sonunda iyilerin ödüllendirilmesi
E) Eğitici olması

 

Akarsu tesislerinde, bir su analiz laboratuarı kurulmuş ve üç kimyager, bir biyolog ile bir teknisyen, su analizlerini yapabilecek şekilde yetiştirilmişlerdir. Bu arada su analiz sonuçlan kaydedilmekte olup bu kayıtlar kurulumuzca incelenmiştir.

9.Yukarıdaki parça aşağıdaki düz yazı türlerinden hangisine örnektir?

A) Rapor        B) Makale        C) Eleştiri           D) Deneme            E) Söyleşi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi komedinin özelliklerinden biri değildir?

A) Konular günlük yaşamdan ve sosyal olaylardan seçilir.
B) Anlatımda mükemmelliğe dikkat eder.
C) Kahramanları sıradan insanlardan oluşur.
D) Çirkin ve kaba olaylar seyircinin gözü önünde yapılır.
E) Üç birlik kuralına uygundur.

 

Gençken gösteriş olsun diye okurdum. Sonradan biraz da kendimi yetiştirmek için okumaya başladım. Şimdi ise vakit geçirmek, oyalanmak için yapıyorum bu işi; çıkarımı sağlamak aklımdan bile geçmedi. Kitaba karşı içimde paradan başka bir sevgi vardı. Yalnız kendi ihtiyacımı karşılamak için değil, üç adım uzaktaki çevremi doldurmak, süslemek içindi bu sevgi, bir hayli oluyor onu da bıraktım.

11.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazın türlerinden hangisine örnek olabilir?

A) Makale        B) Eleştiri          C) Fıkra          D) Deneme        E) Günlük

 

Öyküyü oluşturan öğeler, herhangi bir bileşkenlik niteliği aranmadan tasarlanmış ya da seçilmiş. Aralarında işlevsel bir bağıntı olmayınca, yan yana gelme dışında bir anlam taşımıyor. Bu yüzden bu öyküde kurgu değil, doldurma var. Doldurmada öğelerin bağlandığı tek nokta yazarın paşa gönlüdür.

12.Yukarıda parça aşağıdaki yazın türlerinden hangisine örnek olabilir?

A)Eleştiri        B)Deneme        C)Makale           D)Fırka       E)Biyografi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden biri değildir?

A) Çirkin olaylar perde arkasında geçer.
B) Kahramanlıkları olağanüstü kişilerdir.
C) Erdeme ve ahlaka önem verilir.
D) Acıma ve korku duygularını harekete geçirir.
E) Koro ve diyalog bölümleri yer almaz.

 

Eski uygarlıklardan bu yana tarım yapılan topraklarımız, özellikle organik madde, azot, fosfor gibi temel bitki besin maddeleri yönünden yoksundur. Bitkisel üretimin nicelik ve nitelik açısından gereksinilen düzeye ulaştırılması için, topraktaki eksik bitki besin maddelerinin tamamlanması zorunludur.

14.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazın türlerinden hangisine örnek olabilir?

A)Deneme           B) Makale          C) Fıkra        C)Eleştiri           E)Röportaj

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Okuru içinde yaşadığı gerçek ortamdan uzaklaştırarak, heyecan ve düşlerini doyuran romanlara yığın romanı denir.
B) Konularını geçmişten, geçmişle ilgili olay ve kişilerden alan romanlara tarihsel roman denir.
C) Bir olayı ya da kişiyi anlatmaktan çok, bir görüşü anlatan romanlara coşumcu roman denir.
D) Olayları ve yaşama bakışı bir fotoğraf makinesi gibi anlatan romanlara gerçekçi roman denir.
E) Hırsız, kıyıcı ve kanunları çiğneyenlere karşı, yasaları koruyanların ve huzuru sağlamak için çalışanların mücadelelerini anlatan romanlara polis romanı denir.

 

 

16. Ortaoyunu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) Bir yazılı metne dayanılarak oynanır.
A) Kahramanlar kendi şive ve kıyafetleriyle taklit edilir.
C) Kavuklu ve Pişekâr ana kahramanlardır.
D) Oyun esnasında kahramanların gerçek adları saklanır.
E) Kadın kahramanlar erkekler tarafından canlandırılır(Zenne).

 

Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.
II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.
III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.
IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.
V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

17.Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

A) I.                 B) II.                  C) III.                   D) IV.                E) V.

 

Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

18.Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fıkra          B) Deneme               C)Tenkit             D)Makale          E)Otobiyografi

 

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
B)Roman gibi bazı yazı türlerinin içerisinde de yer alabilir.
C)Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
D)İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.
E) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.

 

20.Günlük türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kişisel yazılar olduğu için samimi bir üslubu vardır.
B)Yazıldığı günün tarihini taşır.
C)Dil, sanatsal ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.
D)Birinci kişi ağzından yazılmış kısa yazılardır.
E)Günlük konuşma diline yer verilir.

 

 

21. Aşağıda yazarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi günlük türünde yazılmamıştır?

A)Gündökümü -Tomris Uyar
B)Yazmak Doludizgin-Orhan Kemal
C)Pazartesi Konuşmaları -Hasan Ali Yücel
D)Yeryüzü Korkusu -Oktay Akbal
E)Kuşları Örtünmek -Salah Birsel

 

Saklıkent tam bir doğa harikası. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi, Akdağ’ın eteklerinde kayalar arasında yer alan bu yerin suyu, yazın bile ayaklarınızı donduracak kadar soğuk oluyor. Yüzyıllar boyu akan kar sularının açtığı oldukça derin kanyon olan Saklıkent, adrenalin sevenler için ideal bir tırmanış ve yürüyüş platformu aynı zamanda.

22.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A)Anı                B)Sohbet             C)Fıkra              D)Gezi yazısı          E)Eleştiri

 

I. Felâtun Bey ile Râkım Efendi
II. Araba Sevdası

23.Yukarıdaki yapıtların ortak özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Roman alanındaki bir ilk’in temsilcileri olmaları
B) Yaratıldıkları dönemin zihniyetini yansıtmaları
C) Alafrangalık konusunu ele almaları
D) Anlatmaya bağlı edebi metin olmaları
E) Tanzimat Dönemi romanları içinde yer almaları

 

(I) Batılılaşma sürecinde Osmanlı hükümeti Batı’yı daha iyi tanımak için yurt dışına öğrenci gönderir. (II) Ancak bu öğrenciler edebiyat eğitimi için değil daha çok hukuk, iktisat, siyaset eğitimi alsın diye gönderilmiştir. (III) Ülkelerine döndüklerinde Batı’da gördükleri gazete, tiyatro ve roman gibi türlerde ürün verme çabaları, (IV) bu yazarların toplum için sanat anlayışlarından kaynaklanmaktadır. (V) Özellikle Ziya Paşa roman ve öykünün halka ulaşmasında öncü olmuştur.

24.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.                 B) II.                  C) III.                   D) IV.                E) V.

 

Tanzimat romanıyla başlayan “yanlış Batılılaşma” soru-nu Cumhuriyet Dönemi’nde bile işlenen bir konu olmuştur. Batılılaşmayı giyim kuşam ve gösteriş olarak gören belli bir kesim, bu romanlarda ele alınır ve genellikle romanlar Batılılaşmayı ilim, kültür olarak gören kahraman ile zevk, eğlence ve özentili yaşam olarak gören kahramanın çatıştığı, karşılaştırıldığı bir araca dönüşür.

25. Bu parçaya göre aşağıdaki romanların hangisi yanlış Batılılaşmayı konu edinmemiştir?

A) Felatun Bey ve Rakım Efendi
B) Sergüzeşt
C) Yaprak Dökümü
D) Kiralık Konak
E) Araba Sevdası

(I) Tanzimat romanı, Türk romanının başlangıcıdır. (II)Divan şiirinde gördüğümüz ve divan edebiyatının başlangıcı kabul edilen Kutadgu Bilig (III) ile Tanzimat romanının ilk yerli örneği kabul edilen Taaşşuku Talat ve Fitnat bu anlamda benzerlikler gösterir. (IV) Her iki eser de kendi alanında ilktir. (V) Diğer yandan her iki eserde de ilk olmanın verdiği “eski ve yeni dili” bir arada bulundurma özelliği kaçınılmazdır.

26.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır.

A) V.            B) IV            C) III.               D) II.            E) I.

 

 

 

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir

1 C 14 B
2 E 15 C
3 A 16 A
4 B 17 E
5 D 18 B
6 E 19 D
7 D 20 C
8 C 21 C
9 A 22 D
10 B 23 A
11 D 24 E
12 A 25 B
13 E 26 D

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

*Günlük olaylar ya da düşüncelerle ilgili konular işlenir. *Konular önyargısız,tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. *Düşünceyi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir