Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

Bence insanın davranışlarında çevrenin etkisiyle birlikte soya çekimin çok önemli bir yeri vardır. Ben romanlarımı bir laboratuvar olarak görür, kişileri buna göre oluştururum. Kişileri oluştururken de her seviyede insanın anlayabileceği sözcükler seçmeyi amaçlarım.

1. Böyle düşünen bir sanatçı hangi akımın temsilcisi olabilir?

A) Realizm    B) Natüralizm     C) Klasisizm    D) Sembolizm     E) Romantizm

 

Bu düşünce, gerçeklerin altında gizli bir gerçeklik olduğuna inanır. Bu gizli gerçeklik dolaylı anlatımlarla örülüdür. Dış gerçekliği ve olguları anlamak isteyen insan, bu anlatımların anlamını kavramak zorundadır. Bu düşünceye sahip insanlar gülün açmasını, yağmurun yağmasını olağanüstü durumlara bağlarlar. En önemli temsilcisi Baudelaire’dir.

2.Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm     B) Romantizm     C) Realizm    D) Sembolizm      E) Naturalizm

 

….. ‘in temsilcisi olan Stendhal: “Edebiyat, hayatın bir ayna gibi yansıtır.” der. … akımında kahraman hangi halk sınıfından ise o sınıfın diliyle konuşur.

3.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) ) realizm-natüralizm                       B) natüralizm-sürrealizm
C) realizm-romantizm                         D klasisizm-sembolizm
E) romantizm-natüralizm

Eserde biçim mükemmelliği aranır. Anlatılmak istenen, açık ve net bir biçimde ortaya konmalı, gereksiz sözlerden arınmalıdır. Üslup yapmacıktan uzak, sade ve ağırbaşlıdır. Okurun dikkati söylenene çekilir. Kullanılan dil, halkın kullandığı dil değil, seçkin çevrelerin kullandığı konuşma dilidir. Tiyatro bir eğitim yuvasıdır. O bakımdan, kaba sayılan sözcük ve deyimlere tiyatro oyunlarında yer verilmez.

4.Bu özelliklere sahip olan bir eser hangi edebi akımı temsil eder?

A) Romantizm     B) Realizm     C) Klasisizm    D) Natüralizm     E) Sembolizm

 

Kendinden önceki toplumların tümüne tepkili bir akımdır. Temel kuramı “Sanat sanat içindir.” diye özetlenebilir. Aslında gerçekçiliğin katı toplumculuğuna bir karşı çıkıştır. Şiiri, ışık, gölge, renk ve çizgilerle sağlamayı düşünürler. Sanatsal biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Bu akımın şiiri için “biçimciliği amaçlayan” şiir de denebilir. Bir yönüyle de kendi-sinden sonraki doğalcılığa kaynak olmuştur. Zengin bir dil, zengin bir biçim, yoğun bir duygusallık vardır. T. Gautier’in şiirlerini, T. de Banville ve L. de Lisle izlemiştir.

5.Burada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm     B) Romantizm     C) Realizm      D) Sembolizm      E) Parnasizm

 

 

6.Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlikte verildiği akımla ilgili değildir?

A) Üsluba ve kompozisyona çok önem verme (Realizm)
B) Şiirde biçim kusursuzluğuna önem verme (sürrealizm)
C) Bir şeyler anlatmak için değil, sezdirmek için şiir yazma (Sembolizm)
D) Bu nedenle biçim güzelliğini her şeyin üstünde tutarlar. (Parnasizm)
E) Olay ve kişileri çevreye ve soya çekime bağlı olarak anlatma (Natüralizm)

 

(I) Sembolist şairler, parnasçıların şiirden kovduğu duygu ve hayalleri geri getirmişlerdir. (II) Onlar şiiri, sözden çok, sözle yaratılan bir musiki olarak görmüşlerdir. (III) Dış dünyayı gör-dükleri gibi hiç değiştirmeden anlatmışlardır. (IV) En çok anlatmak istedikleri ortamlar ve anlar, akşamın alacakaranlığı, gün batımının gizemli kızıllığı, loş ortamlar, gölgelik alanlar, ayışıklı gecelerdir. (V) Duygusallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir.

7.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.               B) II.                    C) III.                    D) IV.                          E) V.

 

Romantizm, Türk edebiyatı üzerinde de etkili olmuştur. Özellikle Tanzimat Dönemi yazarları bu akımı çağrıştıran eserler vermiştir. … ilk romanlarıyla bu yazarlara örnek gösterilebilir.

8..Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Ahmet Mithat                                       B) Nabizade Nazım
C) Mehmet Rauf                                        D) Tevfik Fikret
E) H. Rahmi Gürpınar

 

1870’li yıllarda Emile Zola ve onun çevresinde toplanan hikayeci ve romancıların ortak çabalarıyla oluşan bir akımdır. Realizmin devamı ve gelişmiş şekli kabul edilir. Gözlemle birlikte bilimsel deney yöntemini uygular. Yazar, olayları bilim ada-mı gözüyle incelediği için hayatın her türlü çirkinliklerini anlatmaktan kaçınmaz.

9.Bu parçada sözü edilen edebi akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dadaizm      B) Klasisizm        C)Sürrealizm        D) Natüralizm        E) Romantizm

 

I. Tolstoy – Anna Karenina – Romantizm
II.Baudelaire – Kötülük Çiçekleri – Sembolizm
III.Goethe – Faust – Romantizm
IV. Stendhal-Kırmız ve Siyah – Realizm
V. Moliere – Cimri – Klasisizm

10.Yukarıda sıralanan “sanatçı-eser-edebi akım” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) V.                B)Vl.                    C)lll.                   D) II.                 E)I.

 

Dünya edebiyatında… türünün babası olarak Fransız ya-zar Montaigne gösterilirken, Don Kişot adlı eseriyle İspanyol yazar ……..modern romanın kurucusu sayılır.

11.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) hikâye – Boccacio                              B) trajedi – Shakespeare
C) macera romanı – Jules Verne          D) deneme – Cervantes
E) romanda:Rabelais

 

 

12. Aşağıdakilerden hangi ikisi Yunan edebiyatında trajedi türünün önde gelen sanatçılarıdır?

A) Homeros – Sappho                          B) Sokrates – Aristophanes
C) Sophokles – Aiskylos                         D) Sappho – Herodotos
E) Eflatun – Euripides

 

 

 

13. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Robinson Crusoe – Daniel Defoe                  B) Madame Bovary – Emile Zola
C) Kral Lear – Shakespeare                                  D) Güzel Dost – Maupassant
E) E. Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor

 

14. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Flaubert – Salambo                       B) E.Zola – Nana
C) Racine – Andromakhe                  D) Hugo – Sefiller
E) Dante – İnsanlık Komedyası

 

 

Klasisizmin ilkelerini “Şiir Sanatı” adlı yapıtında belirleyen sanatçı, yergiler ve eleştiriler yazmıştır. Eleştirilerinde sanatta işçiliğin önemini belirtmiş ve nazmın kurallarını koymuştur.

15.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boileau          B) Moliere       C) La Fayette       D) Descartes         E) Fenelon

 

…… akımının öncüsü ve şefi İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni …., yayımladığı bildiride, “Bizler müzeleri, kütüphaneleri yerle bir edip ahlâkçılık,  feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız.” diyordu. Bu, geçmişin bütünüyle reddi demekti. Süratin üstünlüğünü iddia ve ilan eden Marinetti, bir yarış arabasının bir heykelden daha güzel olduğunu ve buna ek olarak da “Mutlak içinde yaşıyoruz; çünkü her yerde hazır ve nazır olan edebi sürati biz yarattık.” demiştir. Bu akımın bizdeki temsilcisi olarak…… bilinir.

16.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-den hangileri getirilmelidir?

A) Klasisizm – Descartes – Şinasi                     B) Realizm – Flaubert – Yakup Kadri
C) Sürrealizm – Breton – Orhan Veli               D) Fütürizm – Marinetti – Nazım Hikmet
E) Romantizm – V. Hugo – Namık Kemal

 

Kişiyi aklın tutsaklığından kurtarmayı amaçlayan bir edebiyat akımıdır. Bunlara göre geçmişin değeri yoktur. Daha doğrusu hiçbir şeyin anlamı yoktur, ismini bile bir sözlükten rastgele seçtikleri bir sözcükle oluşturmuşlardır. Sanatı dil, ölçü, uyak, biçim, anlam kaygılarından kurtarmak, bilinen anlamlar ve alışılmış kurallar dışında bir düzen oluşturmak gerektiğini savunan sanatçılar tarafından kurulmuştur.

17.Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Dadaizm    B) Parnasizm     C) Sembolizm     D) Natüralizm     E) Klasisizm

 

Geçen gün kitapçılarda dolaşırken genç bir yazarın yeni çıkan bir romanına rastladım. Üslubunu merak ettiğim için romanı alıp okumaya başladım. Genç bir yazardan beklenmeyecek olgunlukta bir eserle karşılaşmaktan oldukça memnun oldum. Roman sanki yaşadığım çevreyi anlatıyordu. Kahramanlar her köşe başında karşıma çıkabilecek kadar bizden ve doğaldı. Roman boyunca “Hadi canım, bu da olur mu?” dediğim hiç bir olayla karşılaşmadım desem yeridir.

18.Bu parçada sözü edilen romanda aşağıdaki akımlardan hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Klasisizm    B) Romantizm    C) Realizm    D) Sembolizm      E) Naturalim

19. Aşağıdaki yazar – eser – akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Goethe – Faust – romantizm
B) Balzac – Eugenie Grandet – realizm
C) Emile Zola – Meyhane – natüralizm
D) Baudelaire – Kötülük Çiçekleri – sembolizm
E) A. Camus – Çocukluğum – klasisizm

 

 

Almanya’da 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Romantik felsefe akımının önemli temsilcilerindendir. Alman klasik çağının en önde gelen isimlerindendir. Özellikle sanat ve eğitim konusundaki görüşleriyle haklı bir ün kazanmıştır. Almanların en büyük lirik, romantik şairlerinden biridir. Wilhelm Tell, Haydutlar, Don Carlos adlı eserleri vardır.

20.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balzac    B) Schiller    C) Dante     D) Chateaubrian      E) Shakespeare

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B 11. D
2. D 12. C
3. A 13. B
4. C 14. E
5. E 15. A
6. B 16. D
7. C 17. A
8. A 18. C
9. D 19. E
10 E 20 B

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

I. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar. III. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir