1.Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden değildir?

A) Nazım–nesir karışık bir anlatımı vardır.
B) Zaman ve çevre aşağı yukarı bilinir.
C) Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
D) Uzun metinler halindedir.
E) Kahramanları yüksek soydan ve idealize edilmiş kişilerdir.

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)Göktürk alfabesi 38 harfli ilk ulusal alfabemizdir.
B)Tarihte ilk defa Türk adını kullananlar Göktürklerdir.
C)Göktürk yazıtlarında dil yabancı tesirlerden uzak sade bir dildir.
D)Göktürk yazıtları VI. Asırda Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adlarına dikilmiştir.
E)Göktürk yazıtlarını okumayı ilk başaran Danimarkalı Prof. Thomsen’dir.

.

3. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Ürünler anonimdir.
B) Dil, yabancı etkilerden uzak, yalındır.
C) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir
D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
E) Genellikle yarım uyak kullanılır.

 

4. Batıdaki roman ve hikâye türlerine kaynaklık eden destanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Odesa – İlyada
B) Odesa – Gılgamış
C) Kalevala – Manas
D) İlyada – Ramayana
E) İlyada – Gılgamış

 

 

5.Halk edebiyatında koşmanın karşılığı olan İslâmiyet öncesi edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkü     B) Koşuk     C) Sav     D) Destan      E) Sagu

 

I.Sözlü edebiyat ürünüdür.
II.Aşk ve doğa şiiridir.
III.Kopuz eşliğinde söylenir.
IV.Hece ölçüsüyle söylenmesi milli yanıdır.
V. Şiire büyük bir lirizm egemendir.

6.Yukarıda özellikleri bütünüyle içeren tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Destan    B)Koşma     C)Sav      D)Koşuk     E) Sagu

 

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Sözlü dönemde ozanlara verilen isimlerden değildir?

A) Baksı    B) Kam     C) Boran     D) Oyun      E) Şaman

 

 

I. Nibelungen
II. Kalevela
III. Şehname
IV. İgor

8.Yukarıda numaralandırılmış doğal destanlar aşağıda verilen uluslarla eşleştirilirse hangi ulus dışta kalır?

A) Fransız      B) Alman     C) Rus     D) İran      E) Fin

 

 

9.Aşağıdaki sıralamalardan hangisi sadece Türk destanlarını içermektedir?

A) Alp Er Tunga – Türeyiş – Gılgamış – İgor
B) Göç – Oğuz Kağan – Ergenekon– Alp Er Tunga
C) Ergenekon – Şehname – Bozkurt – İlyada
D) Ramayana – Göç – Şu – Alp Er Tunga
E) Şehname – Oğuz Kağan – Şu – Türeyiş

 

10.Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in kabulünden sonra oluşan Türk destanlarından değildir?

A) Köroğlu Destanı             B) Satuk Buğra Han Destanı
C) Battal Gazi Destanı       D) Manas Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

 

Düşmanları tarafından mağlup edilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir dağa gelmiş orada dört yüz yıl büyüyüp çoğalmış ve demir dağı eritip buradan çıkmışlar; atalarının düşmanlarını yenip Göktürk devletini kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması da önemlidir.

11.Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alp Er Tunga Destanı         B)Bozkurt Destanı
C)Ergenekon Destanı              D)Göç Destanı
E)Atilla Destanı

 

12.Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

A)Turfan Uygur yazıtları        B) Orhun yazıtları
C)Yesnisey yazıtları                 D) Bilge Kağan Anıtı
E) Kutadgu Bilig

 

13.Tarih boyunca Türklerin kullandığı alfabeler aşağıda-kilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)Göktürk – Uygur – Arap – Latin
B)Uygur – Göktürk – Çince – Latin
C)Arap – Uygur – Göktürk – Latin
D)Uygur – Arap – Göktürk – Latin
E)Göktürk –Çince – Uygur – Latin

 

Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyılın ortalarına kadar süren ve yabancı etkilerden uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dönemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Biçim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır.

14.Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli Edebiyat                   B)Halk Edebiyatı
C)Divan Edebiyatı                D) İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı
E)Tanzimat Edebiyatı

 

 

I. Anlatımda aliterasyonlar görülür.
II. Bir “söylev” niteliğindedir.
III. Türklerin özeleştirisi niteliğindedir.
IV. Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.
V. Dört anıttan oluşur.

15.Göktürk yazıtları ile ilgili olarak, yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I            B) II              C) III              D) IV                    E) V

 

16. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Şu Destanı                 B) Manas Destanı
C) Şehname                    D) Göç Destanı
E) Türeyiş Destanı

 

17. “Sagu” nun Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sagu    B)Mesnevi       C)Gazel       D)Mersiye         E)Murabba

 

18.Aşağıdaki destanlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Kalevala
B) Gılgamış
C) Çılgın Orlando
D) Ramayana
E) Türeyiş

 

Türkler’in en eski destanlarından biridir. Destanda Saka hükümdarının İskender’le savaşa girmek istememesi üzerine geriye çekilmesi anlatılmaktadır. Bunun nedeni de milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmaktır. Sonuçta Saka hükümdarı bunu başarır. Ayrıca destanda Türk boylarının oluşumu, Türklerin şehir hayatı ile ilgili bilgiler vardır.

19.Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şu     B) Yaratılış    C) Göç     D) Türeyiş     E) Alp Er Tunga

 

 

…….., kutlu bir kayanın Çinlilere verilmesiyle felâketlerin başlamasını ve Uygurların Ötüken bölgesinden güneybatıya doğru yola çıkmalarını anlatır.

20.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Alp Er Tunga destanı           B) Türeyiş Destanı
C) Göç Destanı                           D) Bozkurt Destanı
E) Ergenekon Destanı

 

 

 

YANITLAR

1. E 11. C
2. D 12. B
3. C 13. A
4. A 14. D
5. B 15. E
6. D 16. B
7. C 17. D
8. A 18. C
9. B 19. A
10 E 20 C

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir