Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve
ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim
dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci
yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına,
işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt
ve pansiyonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile
21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor
federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul,
imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları ile yükseköğretime devam eden öğrencilere
barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu,
öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kurumlarda barınma
hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Barınma hizmeti: Öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve
sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,
c) Belletici: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine
barınma hizmeti veren kurumlarda, öğrencilerin ders çalıştığı ve ödevlerini yaptığı etüt
odaları ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni sağlayan en az yükseköğretim mezunu
görevliyi,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
d) e-Barınma modülü: Kurumların bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına
bağlı olarak tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,(1)
e) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi ve işyeri açma ve
çalışma ruhsatı düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,
f) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,
g) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğrenci
pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerini,
ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda
barınabilecek en fazla öğrenci sayısını,
h) Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,
ı) Öğrenci apartları: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla
açılmış, bağımsız girişi bulunan bir veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın
üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan ve bağımsız her dairesinde birden
fazla odası bulunan kurumu,
i) Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim öğrencileri için
bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı
kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin
sunulduğu kurumu,
j) Öğrenci stüdyo daireleri: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek
amacıyla bir ana taşınmazın 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre
bağımsız bölümlerinde öğrencilerin barındığı ve bazı hizmetlerin ortak sunulabildiği kurumu,
k) Öğrenci yurdu: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın
üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım
alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,
l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı
tarihe kadar geçen süreyi,
m) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,
n) Yönetici: Kurumları yönetmek üzere görevlendirilen müdür ile müdür yardımcısını,
o) Yönetim memuru: Kurumların kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim
alma ve işletmeye ilişkin diğer iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum
yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekalet
eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli,
ö) (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kanun: 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek
Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunu,
ifade eder.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci
maddesiyle, bu bentte yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Temsilcisi, Kurum Binaları ile
Kurumun Devri ve Nakli

Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi
MADDE 4– (1) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurumların, kurum açma izni ile
işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından
açılan kurumlara kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kamu
tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerekir. Kültür ve
Turizm Bakanlığınca korunması gerekli kültür varlıkları listesine alınan binalarda barınma
hizmeti veren kurumlara 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu hükümleri uyarınca izin verilir. Bu binalarda bu Yönetmelik hükümlerine
göre aranacak şartlar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Kurucu ve kurucu temsilcisinin en az lisans mezunu olması şarttır.
(3) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurucular ve kurucu temsilcileri ile tüzel kişi
kurucuların yönetim organlarının üyelerinde 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin
egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış
olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da
Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı
olmaması şartı aranır.
(4) Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi yetkilerini başka bir kişiye devredemez,
yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez. Bir kurucu temsilcisi birden fazla kurucuyu
temsil edemez.
(5) Kurum açmak isteyenler ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu
açacaklar için başvuru formu ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî
eğitim müdürlüğüne müracaat ederler.
(6) Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler, kendileri veya Türk vatandaşlarıyla
ortaklık yaparak 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri üzerine Bakanlığın izni ile sadece kendi
uyruklarındaki yükseköğrenim öğrencilerine yönelik öğrenci yurdu veya pansiyonu
açabilirler. Yabancı uyruklu kurucu ve kurucu temsilcileri Bakanlıkça belirlenen belgelerle
birlikte pasaport, lisans diploması veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesi ve
aslının noter onaylı örneği ile müracaat eder.
Bakanlıkça ve valilikçe yapılacak işlemler
MADDE 5- (1) Kurum açmak üzere yapılan müracaatın; bu Yönetmelikte belirtilen
şartlar ile kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne ve seviyelerine göre
Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim
müdürlüğünce biri il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü olmak üzere maarif
müfettişi ya da il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdüründen oluşan iki kişilik
komisyon görevlendirilir.
(2) Komisyon görevlendirme onay tarihinden itibaren en geç yirmi işgünü içinde
düzenlenen inceleme raporunda ve valilikçe kurumun açılmasının uygun görülmesi halinde
dosya beş işgünü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça, açılması uygun görülen kurumlar
hakkında ek2’de yer alan kurum açma izin belgesi ve ek-3’te yer alan işyeri açma ve çalışma
ruhsatı kırkbeş işgünü içinde düzenlenir. Bakanlık kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatı verme yetkisini valiliklere devredebilir.
(3) Kurum açma izni verilen kuruma ait tüm bilgiler, ilgisine göre kurum müdürlüğü,
il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlıkça e-Barınma modülüne kaydedilir.(1)
(4) Kurum, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra
öğrenci kaydı yapabilir ve faaliyetlerine başlayabilir.
(5) (Mülga: 22/1/2018-2018/11277 K.)
(6) Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad
altında olursa olsun öğrenci barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak
faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik uyarınca yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi
ruhsatı alarak bu Yönetmelik kapsamında öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu,
öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında
öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından
iptal edilir. Bu yerler, ruhsatı veren yetkili idarece işlem yapılmaması veya ruhsatlarının
bulunmaması halinde 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca
valilikçe kapatılır.
(7) Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma
ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir.
Ad verme
MADDE 6– (1) Kurumlara, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri
doğrultusunda kurumun amacına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, Türkçe ad
verilir. Kurumlara, ülkemizin milli ve manevi değerlerini temsil eden adlar verilebilir ancak
ülke, millet, kıta, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.
(2) Kurumlar, tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir
(3) Kurumların ad ve unvanlarının başka kurumlar tarafından kullanılmasında,
7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurum tabelaları
MADDE 7– (1) Kurumlar, açılış izinlerindeki adlarının yer aldığı tabelalarını 9/8/2006
tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım
Yönetmeliği uyarınca uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.
Kurum kontenjanı
MADDE 8- (1) Kurumlara, türlerine göre aşağıda belirlenen asgari kontenjana göre
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.
a) Öğrenci yurdu için en az kırk öğrenci.
b) Öğrenci pansiyonu için en az otuz öğrenci.
c) Öğrenci apartları için en az on öğrenci.
ç) Öğrenci stüdyo daireleri için en az on öğrenci.
(2) Kurum kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin usul, esas ve standartlar Bakanlıkça
belirlenir.
Kurum binaları
MADDE 9- (1) Kurum açılacak binalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar,
elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler veya alkollü içki satılan yerler ile
ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren
öğrenci yurt ve pansiyonları arasında kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklığın bulunması
zorunludur. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa
bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır.
Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurtları, öğrenci pansiyonları,
öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri ise bu yerler ile aynı binada bulanamaz.
Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı,
parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az
yüz metre mesafe bulunması zorunludur. Bu bentte belirtilen mesafelerin ve işletmelerin
tespitinde kurum açma izni verilmesi için inceleme yapanlar tarafından gerektiğinde ilgili
kurumlarla işbirliği yapılır.
b) Kurum binaları ve bahçelerinde baz istasyonları bulunamaz.
(2) Barınma hizmetleri; ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine öğrenci
yurtlarında, ortaöğretim kurumları öğrencilerine öğrenci yurt ve pansiyonlarında verilir ve bu
kurumlar müstakil binalarda açılır. Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren
kurumlar bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir
taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilir.
(3) Zemin katı dışında kurum açılacak binalarda, asansör veya engellilerin
erişilebilirliğini sağlayan taşıma ve iletme sistemlerinin bulunması gereklidir. Ancak kuruma
ait binanın zemin katında barınma hizmetinin verilebilmesi ve bu kata engelli
erişilebilirliğinin sağlanması halinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.
(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma
hizmeti veren kurumlarda yatakhaneler en az üç, en fazla altı öğrenci; yükseköğrenim
öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrenci yurt ve pansiyonlarında yatakhaneler en az bir
veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci apartı en az bir veya üç, en çok altı öğrenci, öğrenci
stüdyo dairesi bir veya üç öğrenci barınacak şekilde düzenlenir.
(5) Kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik
tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında itfaiye,
üniversitelerin ilgili bölümleri, mühendis odaları veya diğer ilgili kurum veya kuruluşlara
kurum yönetimince kontrol ettirilir. Kontrolleri yapan kurum veya kuruluşlarca düzenlenen
raporun bir örneği kurum tarafından bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne
gönderilir, bir örneği de denetlemeye yetkili olanlara sunulmak üzere kurumda muhafaza
edilir. İl veya ilçe millî eğitim müdürlü- ğünce 38 inci maddenin dördüncü fıkrası
doğrultusunda işlem yapılır.
(6) (Mülga: 22/1/2018-2018/11277 K.)
(7) Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının kapıları yangına karşı dayanıklı
malzemeden yapılır. Acil çıkış kapıları dışarıdan açılamayan ancak içeriden kilitlenemeyen
veya yangın ikazıyla otomatik olarak açılacak şekilde yapılır.
(8) Kurum binalarında yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını
algılayan sensörler, alarm sistemi ile kurum kontenjanının ikiyüzden fazla olması halinde
otomatik söndürme sisteminin bulunması zorunludur.(1)
(9) Kurum binalarının yangından korunmasına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen
şartların dışında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda
gerekli tedbirler alınır. (Ek cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurum binalarının iç ve dış
duvarları ile tavan döşemelerinde anılan Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 29 uncu
maddeleri dikkate alınarak ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış
giydirmeler kullanılmaz.
(10) Kurum binaları, kurum yönetimi tarafından e-Barınma modülünde bulunan
güvenlik kontrol listesi üzerinden kontrol edilerek sonuçları modüle işlenir.(1)
Devir ve kurucu temsilcisi değişikliği
MADDE 10- (1) Kurumun kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel
kişiliğe devredilebilmesi için Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya
valiliğe müracaat edilir.
(2) Kurumun devir işlemleri, birinci fıkrada belirtilen belgelerin uygun görülmesi
halinde inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
veren makamın izni ile onbeş işgünü içinde yapılır.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü
maddesiyle, sekizinci fıkrada yer alan “yüzden” ibaresi “ikiyüzden” şeklinde, onuncu fıkrada
yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurumun müracaat tarihinden önce yapılan
inceleme, soruşturma veya denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para
cezası verilmesi halinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; kurumu devralacak gerçek
kişi, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin 5237 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin
egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza
almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör
örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda devir işlemi gerçekleştirilir. Soruşturma sonucu
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali teklifi getirilen kurumlar,
soruşturmaya ilişkin nihai karar verilmeden devredilemez.
(4) Kurumun kurucusu olan şirketin türünün değiştirilmesi ve bu değişikliğin Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması halinde kurucu temsilcisi, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ve değişikliğin yapıldığına dair yönetim kurulu kararı ile birlikte valiliğe müracaat
eder.
(5) Kurum devir işlemleri, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını veren
makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiş sayılmaz.
(6) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda kurucu temsilcisi değişikliği için kurucu
temsilcisi değişikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve kurucu temsilcisine ait
Bakanlıkça belirlenen belgeler ile birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat
edilir.
(7) Kurucu temsilcisi değişikliği kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
veren makam tarafından onbeş işgünü içinde yapılır.
(8) Kurucu temsilcisi değişikliği işlemleri, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatını veren makam tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değişikliği
tamamlanmış sayılmaz.
(9) Kurucusu tüzel kişilik olan kurumlar, yetkili kurullarının kararı uyarınca kurucu
temsilcisi tarafından devredilir.
Kurum tür ve seviye değişikliği
MADDE 11– (1) Kurucu, kurumun ek-1’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri
kurumu açacaklar için başvuru formunda belirtilen tür veya seviyesini değiştirmek istemesi
halinde, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek kaymakamlığa ya da valiliğe müracaat
eder.
(2) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Bir başka tür ve seviyeye dönüşmek
amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan inceleme, soruşturma
veya denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi halinde
idari para cezasının ödenmesinden sonra; kurucu ve kurucu tüzel kişilik ise yönetim
organlarının üyeleri ile kurucu temsilcisinin, 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar ve 5549 sayılı Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya
haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî
Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması
durumunda tür veya seviye değişikliği talebi değerlendirmeye alınır.
Kurum nakli
MADDE 12– (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurum nakli için Bakanlıkça
belirlenen belgeler ve kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçleri tamamlayacağını bildiren yazılı
beyanıyla birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 5 inci maddeye göre yapılan inceleme
sonucunda düzenlenecek raporla nakil yapılacak bina ile araç ve gereçlerin ilgili şartlara
uygun olduğunun tespit edilmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını
veren makam tarafından kurum nakline izin verilir. Bu izin işlemi tamamlanmadan yeni bina
veya binalarda barınma hizmeti verilemez.
(2) Yangın, deprem, sel, sağlık sebepleri ve tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı
ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar, sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin rapor
ile yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına dair rapor hariç diğer nakil şartları
aranmaksızın öğrenci sayısına uygun başka bir binada valiliğin izniyle geçici olarak en fazla
bir yıl faaliyetine devam edebilir. Bir yıl sonunda şartları uygun bir binaya nakli yapılmayan
kurumlardan çalışanların ve öğrencilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ve
mazeretlerinin uygun görülmesi halinde Bakanlıkça bir yıl daha faaliyetlerine devam
etmelerine geçici olarak izin verilebilir. Kurumlara valiliklerce verilen geçici nakil izinleri eBarınma modülüne işlenir ve Bakanlığa bildirilir. Verilen süre sonunda şartlara uygun bina
bularak nakil izni almayan kurumların, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
iptal edilir.
(1)
(3) İller arasında kurumların nakli yapılmaz.
Yerleşim planı ve kontenjan değişikliği
MADDE 13– (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi
yapmak suretiyle kontenjan veya yerleşim planında değişiklik yapmak için Bakanlıkça
belirlenen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 5 inci maddeye göre sadece
binadaki değişen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda binanın
şartlara uygun olduğunun görülmesi halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlenir.
(2) Binada değişiklik yapılmadan kontenjana etki eden yerleşim planı değişikliklerine,
sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanları incelenerek düzenlenen inceleme
raporuna göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren makam tarafından
izin verilir.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 7 nci
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.
Kuruculuk ve kurucu temsilciliği hakkının kaybedilmesi
MADDE 14– (1) Gerçek kişi olan kurucunun kuruculuk hakkı aşağıdaki durumlarda
sona erer.
a) (Mülga: 22/1/2018-2018/11277 K.)
b) Kurucunun ölümü halinde mirasçılık belgesinde belirtilen kanuni mirasçılar kendi
aralarından birini üç ay içinde kurucu olarak belirler. Ancak her halde kanuni mirasçıların
kurumun kuruculuğunu, kurucunun ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde tüzel kişiliğe
dönüştürmeleri ya da kurumu aralarından birisine veya bir başka kurucuya devretmeleri
gerekir. Altı ay içinde tüzel kişiliğin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması
halinde bu teklif yapılıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınarak kurumun barınma
hizmeti vermesine ara verilir. Barınma hizmeti vermesine ara verilen kurumun, altı ay içinde
tüzel kişiliğinin oluşturulmaması veya kurum devrinin yapılmaması durumunda kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
c) Kurucunun kurumunu devretmesi halinde devralan kurucunun 10 uncu madde
uyarınca Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte bir ay içinde devir müracaatını yapmaması
veya 4 üncü maddedeki şartları taşımaması nedeniyle üç ay içinde kurum açma izni ile işyeri
açma ve çalışma ruhsatının devralan kurucu adına düzenlenememesi halinde kurum açma izni
ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.
(2) Kurucusu tüzel kişi olan kurumlarda; kurucu temsilcisinin 4 üncü maddenin
üçüncü fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı kurucu temsilcisi olma şartlarını kaybettiğinin
tespit edilmesi veya ölümü halinde, şartları taşıyan başka bir temsilcinin üç ay içinde usulüne
göre seçilip bildirilmesi gerekir. Bu süre içinde şartları uygun kurucu temsilcisini bildirme
yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatı yetkili makam tarafından iptal edilir.
(3) Kurucu veya kurucu temsilcisinin birden fazla kurumda kurucu ya da kurucu
temsilcisi olması halinde birinci ve ikinci fıkra hükümleri diğer kurumları hakkında da
uygulanır.
(4) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Denetim veya soruşturma sonucunda kurum
açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurumların kurucuları ile kurumun
kapatılmasına sebep olan eylemlerinin tespiti halinde kurucu temsilcisi, beş yıl geçmeden
tekrar kurum açamaz, devralamaz, ortak veya kurucu temsilcisi olamaz.
Kurum binalarının kullanılması
MADDE 15- (1) Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan öğrenci barınma hizmetleri
dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak kurumların sosyal ve kültürel faaliyetler için
düzenlenmiş alanları, öğrencilerin barınma hizmetlerini aksatmayacak şekilde, kâr amaçlı
olmayan sosyal ve kültürel faaliyetlerde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün izni ile yaz
aylarında kullanılabilir.
Kurucunun kurumu kapatması ve faaliyetine ara vermesi
MADDE 16– (1) Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, kurucusu tarafından
kurumun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe,
personele ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir
öğretim yılından fazla olamaz. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller
dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak, kurumda kayıtlı öğrenci kalmaması halinde,
kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içinde de yapılabilir. Kapatma veya
faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusundaki tedbirler, kurucu
ile birlikte valilikçe alınır.
(2) Olağanüstü durumlarda kurumun kapalı kalma süresi bir yılı geçerse valilikçe
kurum geçici olarak faaliyete ara vermiş kabul edilir.
Usulsüz kapatma
MADDE 17– (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen şartlara uymadan
kurumunu kapatan kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devralma
ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez. Bu durumda öğrenci veya velilerinin kurucular
aleyhine genel hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak kaydıyla ilgili öğretim yılında
öğrencilerden alınan ücretler, 20 nci madde hükümlerine göre iade edilir.
Evrak teslimi
MADDE 18- (1) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu, personel ve öğrencilerle
ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını en geç bir ay içinde il veya ilçe millî
eğitim müdürlüğüne usulüne göre teslim etmek zorundadır.
(2) Kapanan kurumla ilgili müracaatlar üzerine verilen belgeler ve yapılan işlemlerle
ilgili her türlü tedbir valiliklerce alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personele İlişkin Hükümler(1)

Kurumların yönetimi
MADDE 19– (1) Kız öğrencilerin barındığı kurumlarda kadın, erkek öğrencilerin
barındı- ğı kurumlarda erkek yönetici görevlendirilir.
(2) Kurum, lisans mezunu ve mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki
ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında
düzenlenen eğitim sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip
müdür tarafından yönetilir.
(3) Kurumda yüzelli kontenjana kadar bir müdür yardımcısı görevlendirilebilir.
(Değişik ikinci cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Yüzelli-beşyüz kontenjan için en az iki,
beşyüzbiryediyüzelli kontenjan için en az üç, yediyüzellibir-bin kontenjan için en az dört,
binbir-binbeşyüz kontenjan için en az beş ve binbeşyüzbir-ikibin kontenjan için en az altı
müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının lisans mezunu olması zorunludur.
(4) Aynı kurucunun birden fazla kurumu bulunması halinde bu kurumlar arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacıyla en az lisans mezunu olup, kamu sektöründe veya özel
sektörde iki yıldan az olmamak kaydıyla yöneticilik yapmış olanlardan genel müdür ve genel
müdür yardımcısı görevlendirilebilir. (Ek cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kamu tüzel
kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlar hariç olmak üzere, kurumların genel müdür ve
genel müdür yardımcıları koordinasyonunu sağladıkları kurumlardan birinin personeli olarak
görevlendirilir.
(5) (Mülga: 22/1/2018-2018/11277 K.)
___________
(1) Bu bölümün “Kurumların Yönetimi, İşletme Esasları ve Personelin Nitelikleri ile Görev,
Yetki ve Sorumlulukları” olan başlığı 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükler
MADDE 20- (1) Bir sonraki öğretim yılında uygulanacak barınma hizmeti ücreti,
kurumlar tarafından belirlenerek mayıs ayının sonuna kadar ilan edilir. Mayıs ayından sonra
açılan kurumlar, bir ay içinde barınma hizmeti ücretini belirleyerek ilan ederler. (Ek cümle:
22/1/2018- 2018/11277 K.) Bütün öğrencileri ücretsiz barındıracak kurumlar, barınma
hizmeti ücretini sıfır olarak ilan eder. Barınma hizmeti ücretinin süresi içinde belirlenmemesi
halinde bir önceki yılın ücreti uygulanır. Kurumlar barınma hizmeti ücretiyle birlikte hizmet
sunum taahhütnamesini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek, e-Barınma modülüne
kaydetmek ve kurumun panosunda ve varsa internet sitesinde ilan etmek zorundadır.
Kurumların hazırlayacakları hizmet sunum taahhütnamesinde yer alması gereken asgari
hususlar Bakanlıkça belirlenir. Öğrenci yurtlarının barınma hizmeti ücreti yıllık, diğer
kurumların ücreti ise en az bir aylık olarak belirlenir.(1)
(2) Kurumlarda barınma hizmetinin öğretim yılı içinde kaç ay verileceği duyurularda
ve öğrenci veya öğrencinin velisi ile yapılacak hizmet sunum taahhütnamesinde belirtilir.
Kurumlar ilan ettikleri ücretlerin altında bir ücretle de kayıt yapabilir ancak ilan edilen ücretin
üzerinde ücret talep edemez. (Ek cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurumlar başka ad
altında herhangi bir barınma hizmeti ücreti talep edemez.
(3) Kurumlarda bir önceki yıl barınma hizmeti alan öğrencilerin yeni dönemdeki
barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen
barınma hizmeti ücretine kayıt yenileme tarihinden bir önceki ayda açıklanan yıllık (Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2 oranına en fazla yüzde beş daha
eklendiğinde oluşan oranda artış yapılarak belirlenir.
(4) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15
Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık
barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti
aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti
ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya
göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet
sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum
taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere
belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.
(5) Kurumlar barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda
depozito alabilirler. Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti
ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti
depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti
tutarında geri ödenir.
(6) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurumun öğrencinin güvenliğini
sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan
yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile
peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan
tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 11 inci
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.
(7) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma
hizmeti veren kurumların ücretleri, yemek ücreti de dâhil edilerek belirlenir. Yemek hizmeti
için ayrıca ücret talep edilmez.
Defter ve kayıtlar(1)
MADDE 21– (1) Kurumlarda e-Barınma modülünde kayıtlı bilgilerin dışında
aşağıdaki defterler ile belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur.(1)
a) Öğrenci yoklama defteri.
b) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri.
c) Gelen ve giden evrak ve zimmet defterleri.
ç) Revir defteri.
d) Kurum personeli dosyaları ve sözleşmeleri.
e) Yazışma dosyaları.
f) Aylık yemek listesi.
g) Nöbet defteri.
ğ) Ziyaretçi defteri.
h) Öğrenci veya öğrencinin velisi ile kurum arasında yapılan taahhütname dosyası.
ı) Denetim defteri.
(2) Birinci fıkrada belirtilen defterler sayfa numaraları verilerek il veya ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanır.(1)
(3) Kurumlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler ayrıca e-Barınma
modülüne işlenir.(1)
(4) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri ile diğer mali mevzuat
düzenlemeleri saklıdır.
Öğrenci kayıt işlemleri
MADDE 22– (1) Kurumlardan barınma hizmeti alacak öğrencilerin kayıt kabullerinde
aşağıdaki belgeler istenir.
a) Müracaat dilekçesi.
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi.
c) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge.
ç) Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim
tarafından düzenlenen sağlık raporu.
d) İki adet vesikalık fotoğraf.
e) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim
edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve
fotokopisi öğrenciye veya öğrencinin velisine verilir.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı
kimlik numarası ile birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 12 nci
maddesiyle, bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “e-Yurt” ibareleri “eBarınma” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “defter ve belgeler” ibaresi “defterler”
şeklinde değiştirilmiştir.
(4) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma
hizmeti veren kurumlarda kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı kurum kontenjanının %40’ını
geçemez.
Kurumlarda geçici barınma
MADDE 23– (1) Öğrenciler, kendi okul seviyesi ve cinsiyetleriyle uygun olmak üzere,
kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla
aşağıdaki durumlarda öğrenci yurtlarında veya pansiyonlarında geçici barındırılabilir.
a) Ortaöğretim kurumlarının veya yükseköğretim kurumlarının sınavlarına girecek
veya bu kurumlara kayıtlarını yaptıracak öğrenciler.
b) Mesleki açık öğretim lisesi veya açık ya da uzaktan öğretim yapan üniversitelerde
yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak için kurumda barınma ihtiyacı duyan öğrenciler.
c) Yükseköğrenim öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında barındırılmak şartıyla Kamu
Personel Seçme Sınavı ve açık öğretim sınavlarına hazırlık kurslarına devam edenler.
ç) Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara
veya etkinliklere devam edenler.
(2) Sosyal, kültürel veya sportif amaçlı faaliyetlere katılan öğrenciler, sporcular ve
yöneticileri, kurum yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını
belgelendirmek kaydıyla, öğrenci yurtlarında ve pansiyonlarında en fazla bir ay süreyle
barındırılabilir.
(3) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda
sadece ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri için geçici barınma hizmeti verilebilir.
(4) İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, ders yılı ile sınırlı olmak
üzere, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik yurtlarda ortaöğretim kurumları öğrencileri;
ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik yurtlarda ise yükseköğrenim öğrencileri
barındırılabilir.
(5) Farklı seviyede öğrenci gruplarının kurumda barındırılması halinde kurumun
faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun bu hizmete uygun olması, öğrenci gruplarının
aynı binanın ayrı katlarında veya bloklarında yerleştirilmeleri ve banyo ve tuvaletlerinin her
öğrenci grubu için ayrı ayrı olması gerekir.
(6) Kurum personeli sınav, hizmet içi eğitim, seminer, toplantı gibi faaliyetler
amacıyla aynı kurucuya ait farklı il veya ilçelerdeki diğer kurumlarda geçici barındırılabilir.
(7) Geçici barınanların okul, kurum veya kurs bilgileri ile kimlik bilgileri kurum
müdürlüğünce en geç beş işgünü içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir, geçici
barınmaya başladıkları günden itibaren e-Barınma modülüne gerekli bilgiler kaydedilir.(1)
(8) Geçici barınanlar dâhil kurumda barınanların sayısı kurum kontenjanından fazla
olamaz.
Öğrencinin kurumdan ilişiğinin kesilmesi
MADDE 24– (1) Kurumlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik durumlarının devam edip
etmediği hakkında kurum müdürlüğünce her öğretim yılı başında ve lüzum görülen diğer
hallerde öğrenim gördükleri öğretim kurumlarından bilgi alınır.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 13 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Öğrencilik durumları sona eren öğrencilerin kurum ile ilişikleri kesilir. Durum
kendilerine ve velisine bildirilir.
(3) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen şartların ortadan kalkması halinde
geçici barınma derhal sonlandırılır.
Kurumlarda barınma süresi ve yaş gruplarına göre düzenleme
MADDE 25- (1) Öğrenciler, öğrencilik durumları devam ettiği sürece kurumda
barınabilirler.
(2) Kurumlar, sadece kız veya sadece erkek öğrenciler için açılır ve işletilir.
(3) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik
barınma hizmeti veren kurumlardaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak
düzenlenir.
(4) Kurumlardan;
a) Öğrenci yurdu ortaokul, imam-hatip ortaokulu, ortaöğretim kurumları ve
yükseköğrenim öğrencileri,
b) Öğrenci pansiyonu ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim öğrencileri,
c) Öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri yükseköğrenim öğrencileri, için açılır.
Kurumlara giriş ve çıkış ile evci izni
MADDE 26– (1) Kurumlar, en az ders yılı süresince barınma hizmetlerini eksiksiz
devam ettirir. Ders yılı dışında da hizmet verilip verilmeyeceği hizmet sunum
taahhütnamesinde belirtilir. Öğrencilerin kuruma son giriş saatleri, bulundukları yerin
özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak öğretim yılı başında kurum
yönetimince tespit edilir, öğrencilere duyurulur ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne
bildirilir.
(2) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencileri adresleri
velisi tarafından kurum yönetimine yazılı olarak bildirilmek ve müdürden izin belgesi almak,
yükseköğrenim öğrencileri ise kurum yönetimine kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak
bildirmek şartıyla evci olarak çıkabilirler.
Nöbet hizmetleri
MADDE 27- (1) Kurumlarda günün her saatinde kurum yönetiminden bir personelin
bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak kurum ilan panosuna asılır
ve kurumda muhafaza edilir.
Personel
MADDE 28- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları
öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda elli (elli dâhil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz
dâhil) öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç belletici görevlendirilir.
Belleticiler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu
olanlar arasından görevlendirilir. (Ek cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Belletici olma
şartlarını haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları da istemeleri halinde belletici
olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik
hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren
kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen görevlendirilir. Rehber öğretmen olarak
atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen şartlar aranır.
(2) Yönetim memurluğu için yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.
(3) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate
alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.
(4) Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması halinde aşçılık
belgesi olan aşçı ile ihtiyaca göre aşçı yardımcısı ve katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi
kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir.
(5) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan
kuruluşlardan hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş kurum
yönetimine karşı sorumludur. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak
kurumlarda görevlendirilen personelin bilgileri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne
bildirilir. Bu personel en az üç ay süre ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları
sözleşmede belirlenir.
(6) Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru,
hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kurumda kayıtlı öğrenci sayısı yüzelli ve üzeri olan
kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri
görevlendirilmesi zorunludur.(1)
(7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık
olarak yapılır.
(8) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve
genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kurum içi görev veya unvan değişikliği
hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar ile sözleşmesi karşılıklı veya
tek taraflı feshedilenlere altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilmez. (Ek cümle:
22/1/2018-2018/11277 K.) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda
görevlendirilen personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.
(9) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kurumlarda görev alan yönetim memuru ve
belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın, erkek öğrencilere
barınma hizmeti veren kurumlarda erkek olması şarttır. Temizlik hizmeti veren görevliler,
erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu
görevlilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın olması şarttır.
(10) Yabancı uyruklu kurucular tarafından açılan kurumların yöneticilerinden en az
birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır.
(11) Kurumlarda görevlendirilecek personelde, bu maddede yer alan şartların dışında
aranacak diğer şartlar Bakanlık tarafından belirlenir.
İzin
MADDE 28/A– (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) (1) Personel, tabi olduğu mevzuat
hükümleri doğrultusunda izin kullanır.
(2) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürün izinleri bağlı oldukları il veya
ilçe millî eğitim müdürlüğünce; diğer personelin izinleri ise müdür tarafından verilir.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 14 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Kurum kontenjanı” ibaresi “Kurumda kayıtlı öğrenci
sayısı” şeklinde değiştirilmiştir.
Ödül
MADDE 28/B- (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) (1) Görevinde başarılı personele
Bakanlık, mülki amir veya il millî eğitim müdürü tarafından teşekkür veya takdir belgesi
verilebilir.
(2) Kurucu tarafından, birinci fıkra uyarınca teşekkür veya takdir belgesi verilen
personele brüt aylık ücretinin yarısından az olmamak üzere ödül verilebilir.
(3) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu
personeli hakkında tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.
Görevlendirme
MADDE 29– (1) Personelin çalışma izin teklifleri aşağıdaki yöneticiler tarafından
valiliklere yapılır.
a) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcıları için kurucu
gerçek kişi veya kurucu temsilcisi.
b) Diğer personel için müdür.
(2) Nitelik ve şartları uygun bulunanların çalışma izni valilikçe düzenlenir. Çalışma
izni alınmadan personel işe başlatılamaz. Valilik çalışma izni düzenleme yetkisini
devredebilir.
(3) (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) Kamu personeli, kamu tüzel kişileri tarafından
açılan ve işletilen kurumlarda bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olanlar arasından ilgili
mevzuatı uyarınca görevlendirilir. Görevlendirme işlemi, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe
millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Görevlendirme işleminin bu Yönetmeliğe uygun olması
halinde bu işlem, millî eğitim müdürlüğünce valinin onayına sunulur; uygun olmaması
halinde ise yeniden değerlendirilmek üzere durum kamu tüzel kişisine bildirilir.
Genel müdür ve yöneticiler
MADDE 30– (1) Genel müdür, kurumlar arası koordinasyonu sağlar, kurumun hizmet
ve fiziki standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
(2) Genel müdür yardımcısı, genel müdür tarafından verilen görevleri yapar ve
bulunmadığı hallerde genel müdüre vekalet eder.
(3) Müdür, kurumu mevzuata uygun olarak yönetmekle görevli ve sorumludur.
(4) Müdür yardımcısı, müdür tarafından verilen görevleri yapar ve bulunmadığı
hallerde müdüre vekalet eder.
(5) Yöneticiler ile yönetim memuru, belletici, rehber öğretmen ve diğer personelin
görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Disiplin İşleri

Disiplin
MADDE 31– (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara
uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda
bulunan ortaöğretim kurumları ve yükseköğrenim öğrencileri hakkında aşağıdaki disiplin
cezaları uygulanır.
a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Kurumdan çıkarma.
Uyarma
MADDE 32- (1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak
bildirilmesidir.
(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.
b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.
c) Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları
ile spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.
ç) Kurum çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak.
d) Kurum personeline kötü davranmak.
e) Kurumun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.
f) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak.
g) Kurum yönetimine yanlış bilgi vermek.
Kınama
MADDE 33- (1) Kınama, öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta
bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek.
b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek.
c) Özürsüz olarak kuruma geç gelmeyi veya kuruma gelmemeyi alışkanlık haline
getirmek.
ç) Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.
d) Kurumda sigara içmek.
e) Kurum personeline hakaret etmek.
f) Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek.
g) Kurum personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.
ğ) Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.
h) Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.
ı) Aynı öğretim yılı içinde aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.
Kurumdan çıkarma
MADDE 34- (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir.
Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek
zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu
fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş
günlük süre beklenmeden öğrencinin, velisine bildirildiği andan itibaren yirmidört saat içinde
kurumdan ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, onsekiz yaşından küçük öğrencinin
velisine; onsekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan
onsekiz yaşından küçük öğrencinin durumu bir hafta içinde kayıtlı bulunduğu okula, onsekiz
yaş ve üstü öğrencinin durumu ise velisine yazılı yoluyla bildirilir.
(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve
85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı
davranmak.
b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı
miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek,
düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya
zorlamak.
c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan
hükümlü durumuna düşmek.
ç) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür
kuruluşların propagandasını yapmak.
d) Hırsızlık yapmak.
e) Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili
tecavüzde bulunmak.
f) Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir
kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.
g) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak,
kullanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek.
ğ) Aynı öğretim yılı içinde üç defa kınama cezası almak.
Ceza verme yetkisi
MADDE 35- (1) Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise
disiplin kurulu tarafından verilir.
(2) Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile
disiplin cezası alan öğrenci veya velisi, uyarma ve kınama cezalarına karşı disiplin kuruluna;
kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne
cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde itirazda bulunabilir.
(3) Disiplin kurulu itirazları yedi işgünü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz
konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
(4) İl millî eğitim müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai
kararını onbeş işgünü içinde verir. İl millî eğitim müdürlüğü itiraz konusu cezayı kaldırabilir,
bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.
Disiplin kurulu
MADDE 36- (1) Disiplin kurulu;
a) Ortaöğretim kurumları öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda; müdürün
baş- kanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak seçeceği kurumda görevli belletici, kurumda
görevli olması halinde rehber öğretmen ve öğrenci temsilcisinden,
b) Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren kurumlarda; müdürün
başkanlığında, müdürün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı veya yönetim
memuru ve öğrenci temsilcisinden, oluşur.
(2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler
katılır.
(3) Öğrenci temsilcisi, her öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından
gizli oyla öğrenciler tarafından biri asıl diğeri yedek olacak şekilde seçilir.
(4) Disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve
en çok yedi işgünü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin
öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde kurumdan
çıkarma işlemi yirmidört saat içinde sonuçlandırılır.
Disipline ilişkin işlemler
MADDE 37– (1) Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve
disiplini ile ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır.
(2) Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler kurum
yönetimince yapılır.
(3) Disiplin kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak
veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya
ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır ise durum bir
tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası
gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı
değerlendirilir.
(4) Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine,
önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar
altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin
hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.
(5) Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek
soruşturmayı genişletebilir.
(6) Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.
(7) Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum
yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden
herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre
yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme ve Personel Disiplin İşleri(1)

Denetleme esasları
MADDE 38- (1) Kurumların denetimleri öğretim yılı içinde en az iki kez yapılır.
(2) Kurumların denetimleri, mülki idare amirlerinin görevlendireceği en az iki kişiden
oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün
başkanlığında şube müdürü veya resmi bir ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. (Ek
cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Yükseköğretim kurumlarınca açılan ve işletilen kurumlar,
her öğretim yılı başında alınan Bakanlık onayı doğrultusunda, Bakanlık adına Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının denetim elemanlarınca da denetlenebilir.
(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, il veya ilçe
millî eğitim müdürleri ile mülki idare amirlerinin kurumları denetim yetkileri ile kamu tüzel
kişilerinin ilgili mevzuatında yer alan denetim yetkileri saklıdır.(2)
___________
(1) Bu bölümün “Denetleme” olan başlığı 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 18 inci
maddesiyle, bu fıkraya “yetkileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kamu tüzel kişilerinin
ilgili mevzuatında yer alan denetim yetkileri” ibaresi eklenmiştir.
(4) Kurum binalarında ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan yangın, elektrik, su ve gaz
tesisatlarının kontrolleri sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
için valilikçe kuruma gerekli ikaz yapılarak süre verilir. Eksikliklerin, öğrencilerin barınması
esnasında can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmesi durumunda valilikçe gerekli tedbirler
alınarak eksiklikler giderilinceye kadar kurumun barınma hizmeti vermesi geçici olarak
durdurulur. Üç ay içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde 42 nci madde hükümlerine göre
işlem yapılır.
(5) (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) Denetimler sonucunda barınma hizmeti
faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik ve başarısı tespit edilen kuruma Bakanlık veya vali
tarafından takdir belgesi verilebilir. Takdir belgesi, kuruma aynı makam tarafından bir
öğretim yılı içinde bir kez verilir.(1)
(6) Denetlemeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.(1)
Denetim sorumluluğu
MADDE 39– (1) Denetleme sırasında kurum yönetimi kuruma ait her türlü bilgi ve
belgeyi göstermek, kurum binasının tamamının görülmesini sağlamak, kurumun kasa ile
muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakın kontrolüne müsaade etmek zorundadır.
Denetleme sonuçlarının kuruma bildirilmesi
MADDE 40– (1) Denetlemeler sonucunda alınması gereken tedbirler ile yapılması
gereken işler ve bunların süresi kurum yönetimine bildirilir.
(2) Kurum yönetimi, belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alır, yapılması gereken
işleri yerine getirir ve bu hususu bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir.
(3) Denetleme raporları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce e-Barınma modülüne
yüklenir.(2)
Personel disiplin işleri
MADDE 40/A- (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) (1) Personele, işlediği fiil ve haller
doğrultusunda aşağıda belirtilen disiplin cezaları verilir.
a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz
davranmak.
2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, görevden erken ayrılmak veya
görev mahallini terk etmek.
3) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
4) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 18 inci
maddesiyle bu maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve
mevcut beşinci fıkra altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
(2) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 19 uncu
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “e-Yurt” ibaresi “e-Barınma” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak.
2) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.
3) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek.
4) Görev sırasında amirlerine hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
5) Kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı izinsiz olarak özel işlerinde kullanmak.
6) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek.
7) Velilere, iş arkadaşlarına veya maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak.
8) Velilere ve iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak.
9) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazılar
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak.
10) Verilen emirlere itiraz etmek.
11) Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.
c) Aylıktan kesme: Personelin, brüt aylık ücretinden 1/30 ila 1/10 arasında kesinti
yapılmasıdır. Aşağıdaki fiil ve hallerden (1) ila (6) numaralı alt bentlerde yer alanlar için 1/30
ila 1/20; diğer alt bentlerde yer alanlar için 1/19 ila 1/10 oranlarında aylıktan kesme cezası
uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın personele tebliğ edildiği ayı takip eden ayın
ücretinden kesinti yapılmak suretiyle uygulanır. Kesinti yapılan bu tutar, kurumun bulunduğu
il veya ilçedeki Maliye Bakanlığının ilgili birimine on işgünü içinde kurum tarafından yatırılır
ve buna ilişkin belgenin bir örneği il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne on işgünü içinde
teslim edilir. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge,
araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak.
2) Özürsüz ve kesintisiz olarak üç ila dokuz gün göreve gelmemek.
3) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak.
4) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak
veya bilgi vermek.
5) Görev sırasında amirlerine sözle saygısızlık etmek.
6) Öğrencilere söz veya hareketle sataşmak.
7) Göreve sarhoş gelmek.
8) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.
9) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
10) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
ç) Görevine son verme: Personelin kurumdaki çalışma izninin iptal edilmesidir.
Görevine son verme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Görev yerinde alkollü içki içmek.
2) Bir yılda özürsüz ve kesintisiz olarak on gün veya toplamda yirmi gün göreve
gelmemek.
3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere karşı küçük düşürücü ya
da aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, tacizde veya hakarette bulunmak ya da bunları tehdit
etmek.
4) Gerçeğe aykırı belge düzenlemek.
5) Yasaklanmış her türlü yayını, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant
ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak ya da bunları kurumların herhangi bir yerine
asmak veya teşhir etmek.
6) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.
7) Öğrencilerin özel hallerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini kayıt
altına almak.
8) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan hakkında
kovuşturması bulunmak.
d) Görevine son verilerek başka kurumda çalıştırmama: Personelin cezanın verildiği
tarihten itibaren beş yıl süreyle kurumlarda çalışamamasıdır. Görevine son verilerek başka
kurumda çalıştırmama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini
bozmak, boykot ve işgal gibi eylemlere katılmak, barınma hizmetlerinin yürütülmesini
engellemek veya bunları tahrik ya da teşvik etmek.
2) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev
veya emirleri yapmamak.
3) Amirlerine, maiyetindekilere, çalışanlara veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak.
4) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
5) Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almak.
6) Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da
iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmak.
7) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
8) Öğrencilerin özel hallerini veya görev ve yetkisi dışında kişisel bilgilerini ifşa
etmek.
(2) Disiplin cezasının verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde aynı fiil veya halin
tekerrüründe bir derece ağır ceza verilir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya
haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza
verilir. Bu Yönetmelik uyarınca ödüllendirilen personel için bir alt ceza uygulanabilir.
(3) Birinci fıkrada belirtilen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere
nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları
verilir.
(4) Disiplin cezaları sıralı disiplin amiri olan müdür, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe
millî eğitim müdürü ile kurumun bulunduğu mahallin mülki amiri ve vali tarafından aşağıda
belirtildiği şekilde verilir.
a) Uyarma ve kınama cezaları; genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdüre
kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünce, diğer personele müdür tarafından
verilir.
b) Aylıktan kesme cezası, kurumun bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürünce;
görevine son verme cezası, kurumun bulunduğu mahallin mülki amirince; görevine son
verilerek başka kurumda çalıştırmama cezası ise vali tarafından verilir. Sıralı disiplin amirleri
alt cezaları da vermeye yetkilidir. Uyarma ve kınama cezaları, vermeye yetkili makam
tarafından ilgilinin savunması alındıktan sonra resen, diğer cezalar ise disiplin soruşturması
sonucunda getirilen teklife göre disiplin amirinin takdiri doğrultusunda verilir. İşlenen fiilin
gerektirdiği disiplin cezasını vermeye Bakanlık da yetkilidir.
(5) Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapan kamu
personelinin disipline ilişkin iş ve işlemleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Personelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
(6) Disiplin cezalarına karşı itiraz, tebliğ tarihinden itibaren on işgünü içinde cezayı
veren disiplin amirinin bir üstündeki sıralı disiplin amirine, vali tarafından verilen cezalara
karşı Bakanlığa yapılır. İtirazda bulunulan disiplin amiri veya Bakanlık, onbeş işgünü içinde
bir alt cezayı verebilir veya cezayı kaldırabilir. İtirazda bulunulan disiplin amirince veya
Bakanlıkça onbeş işgünü içinde herhangi bir karar verilmemesi halinde itiraz reddedilmiş
sayılır.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 41- (1) Denetleme, inceleme veya soruşturma sırasında;
a) Kuruma ait her türlü bilgi ve belgeyi göstermekten, kurum binasının tamamının
görülmesini sağlamaktan, kurumun kasa ile muhasebesine ilişkin her türlü kayıt ve evrakları
ile diğer kayıt, defter, bilgi ve belgelerini incelettirmekten, sorulan sorulara cevap vermekten
kaçınan,
b) Kurum ve eklentilerine girmeyi engelleyen,
c) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen durumları olduğu
tespit edilen,
ç) Bir yıldan fazla süreyle hapis cezası verilmesini gerektiren suç işleyen,
d) Denetleme makamlarınca bildirilen işleri süresi içinde yerine getirmemekte ısrarcı
olan,
e) Sözleşmelerde, taahhütnamelerde veya diğer evrakta usulsüzlük yapan, kurum
personeli geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.
(2) Görevden uzaklaştırma; denetleme yetkisi bulunanların teklifi, il millî eğitim
müdürlüğünün uygun görüşü ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı veya doğrudan il
millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve görevlendirmeye yetkili makamın onayı ile gerçekleşir.
Müdürün görevden uzaklaştırılması halinde yerine vekalet edecek personel belirlenir. Vekalet
görevi verilecek personel bulunmaması halinde kurucu veya kurucu temsilcisinin ivedilikle
müdürlüğe vekalet edecek kişiyi bildirmesi istenir. Kurucu veya kurucu temsilcisinin beş
işgünü içinde bildirimde bulunmaması halinde denetleme, inceleme ya da soruşturma
sonuçlanıncaya kadar valilikçe gerekli tedbirler alınır.
(3) Görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiilin suç teşkil etmesi halinde mülki idare
amirliğince Cumhuriyet başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirimde bulunulur.
(4) Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen veya beraat edenler ile
görevden uzaklaştırma tedbirinin devamına gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine
iade edilir.
Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ve idari para
cezaları(1)
MADDE 42– (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.)
(1) Kurumların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin
ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması veya terör örgütlerine ya da Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olması
halinde kurumun kurum açma izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.
(2) Kurumların kurucu ve kurucu temsilcilerinin Kanunun 1 inci maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması halinde kovuşturma
sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla belirlenen
tarihten itibaren geçici olarak durdurulur. Kovuşturma sonucunda bu kişilerin ceza almaması
halinde geçici durdurma işlemi kaldırılır.
(3) İnceleme, soruşturma veya denetimlerde Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü
fıkrasında belirtilen hallerin tespiti halinde belirlenen idari para cezaları verilir veya tespit
edilen halin tekrarı durumuna göre kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal
edilir.
(4) Her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin,
Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ruhsat alınmadan yürütülmesi
halinde aynı fıkrada belirtilen idari para cezası verilir ve bu yerler valilikçe kapatılır.
(5) Kurum açma izni verilen kurumlardan, altı ay içerisinde barınma hizmetine
başlamayan, faaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kurumların kurum açma
izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları, bunları vermeye yetkili makam tarafından iptal
edilir ve valilikçe kapatma işlemi yapılır.
(6) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı davranan kurucular
hakkında brüt asgari ücretin beş katı idari para cezası uygulanır.
(7) Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (ç) ve (ğ) bentlerinde belirtilen
fiiller hariç olmak üzere, kurumlarda yapılan inceleme ve denetlemeler esnasında ilgili
mevzuata aykırı hususların tespiti halinde inceleme ve denetlemeye yetkili olanlar tarafından
söz konusu aykırılığın inceleme ve denetleme sonuna kadar giderilmesi istenir. Gerekli
düzenlemelerin inceleme ve denetleme sonuna kadar yapılmaması halinde işlenen fiilin
gerektirdiği idari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklif idari para cezasını vermeye
yetkili makama bildirilir.
___________
(1) Bu maddenin “Kurumların geçici kapatılması ve kurum açma izni ile işyeri açma ve
çalışma ruhsatının iptal edilmesi” olan başlığı, 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
(8) İdari para cezaları, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından uygun
görülmesi halinde verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise
kurucu temsilcisine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
valilikçe tebliğ edilir. Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından cezanın
verildiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir. Verilen idari para
cezaları e-Barınma modülüne işlenir ve aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı bu modül
üzerinden kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Yemek hizmeti
MADDE 43- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları
öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlar ile yükseköğrenim öğrencilerine barınma
hizmeti veren öğrenci yurtlarında yemek hizmeti verilmesi zorunludur.
(2) Kurumlar, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda ve
Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası gereği
yemek partisinin her çeşidinden alınan bir örneğin yetmişiki saat uygun koşullarda
saklanmasını sağlamakla yükümlüdür.
(3) Yemek listeleri müdür, müdür yardımcısı veya yönetim memurunun başkanlığında,
öğrenci temsilcisi ile aşçıdan oluşan komisyon tarafından aylık olarak düzenlenir ve ilan
edilir.
(4) Yemekler ve miktarları bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve
vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve
öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.
(5) Aynı gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla kurum olması halinde, yemek
hazırlanan kurum veya yemek hizmeti satın alınan kuruluş, yemek hizmeti alan kurum
yönetimine karşı sorumlu olmak üzere, kurucuya ait diğer kurumlara da yemek hizmeti
verebilir.
(6) Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uyulur.
Kurum çalışma esasları ve iş takvimi
MADDE 44– (1) Kurumlar, Bakanlıkça belirlenen barınma hizmetlerine ilişkin usul ve
esaslar uyarınca kurum çalışma esasları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini yıllık iş
takvimiyle belirleyerek bir örneğini il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne verir.
İlan ve reklam
MADDE 45- (1) Kurumlar, yalnızca amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve
ilan verebilir ancak reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamaz, kişi resimleri
ve isimleri kullanamaz, televizyonda reklam ve ilan yapamaz. Kurumlar; reklam ve ilanların
birer örneğini yayımından önce bağlı bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne
vermek zorundadır.
(2) Kurumların reklam ve ilanlarında 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı durumların bulunması halinde bu durum
Reklam Kuruluna da bildirilir.
Ortak hükümler
MADDE 46- (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları
öğrencilerinin fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla sportif, kültürel ve
sosyal faaliyetlere katılmaları sağlanır. Bu hususta öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla
işbirliği yapılabilir. Yürütülen bu faaliyetlerle ilgili olarak rehber öğretmen tarafından veya
bulunmaması halinde yönetim memuru ya da belleticiler tarafından etkinlik ve gelişim
dosyaları oluşturulur.
(2) Öğrenci barınma hizmeti faaliyetleri başka adlarla açılan yerlerde verilemez.
(3) Kuruma kaydolan her öğrenciye kurum yönetimi veya belletici tarafından kurum
binası tanıtılır, acil durumlar için tahliye yolları ile toplanma yerleri gösterilir. Kurumun
tanıtıldığına dair belge, kurum yönetimi ile öğrenci tarafından imzalanarak kurumda
dosyalanır, bir nüshası öğrenciye verilir.
(4) Kurumlarda, kurum personelinin ve öğrencilerin katıldığı acil durum tahliye
uygulaması her yıl öğretim yılının başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın ilk haftası içinde
olmak üzere yılda iki kez yapılır ve tutanakla kayıt altına alınır.
(5) Kurumlarca, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
hükümlerine uygun tedbirler alınır.
(6) Kurumların ısınma sistemi kalorifer veya iklimlendirme sistemi ile yapılır.
(7) Kurumlar; fiziki özellikleri ile işletme ve hizmet kalitesine göre Bakanlıkça
belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sınıflandırılabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 47– (1) 3/11/2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kuruculara ve personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan
özel öğrenci yurtlarında görev yapmakta olan personel ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen sertifikayı 1/8/2019 tarihine kadar almaları halinde müdürler aynı kurumda görev
yapmaya devam edebilir.(1)
(2) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
sertifikaya sahip olmayanlardan 1/8/2020 tarihine kadar kurumlara müdür olarak
görevlendirme yapılabilir. Ancak bu müdürlerin görevlendirildiği tarihten itibaren bir yıl
içinde söz konusu sertifikayı almaması halinde çalışma izni iptal edilir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel öğrenci
yurtlarının gerçek kişi kurucuları ile tüzel kişi kurucuların mevcut kurucu temsilcileri
hakkında aynı kurumda devam ettiği sürece 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen lisans
mezunu olma şartı aranmaz. (Mülga ikinci cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) (…)(2)
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 22 nci
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “1/8/2018” ibaresi “1/8/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 22 nci
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “hakkında 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart
aranmaz” ibaresi “ile tüzel kişi kurucuların mevcut kurucu temsilcileri hakkında aynı
kurumda devam ettiği sürece 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen lisans mezunu olma
şartı aranmaz” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte
faaliyette bulunan kamu tüzel kişilerine ait öğrenci barınma hizmeti veren yerlerin mevcut
kurucu temsilcisi ve personelinde, aynı kurumdaki görevlerinde kaldıkları sürece, 28 inci
maddenin dokuzuncu fıkrasındaki şart hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen şartlar
aranmaz.
Kurumlara ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı
olarak faaliyette bulunan özel öğrenci yurtlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları, 26/8/2017
tarihine kadar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Bakanlıkça düzenlenir. Bakanlıkça ruhsat
düzenlenmesi ile birlikte, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri
uyarınca yetkili idarelerce bu yurtlara verilmiş mevcut ruhsatlar iptal edilmiş sayılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette
bulunan özel öğrenci yurtları, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç
olmak üzere binalarını 1/8/2019 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale
getirirler. Bu tarihe kadar binalarını uygun hale getirmeyen özel öğrenci yurtlarının kurum
açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir. Özel öğrenci yurtlarının, bu tarihe
kadar binalarını uygun hale getirip getirmedikleri yapılan inceleme ve denetimlerle tespit
edilir.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette
bulunan özel öğrenci yurtlarının kontenjan artışı ve nakil başvurusu olması halinde bu
Yönetmelikte belirlenen şartlar aranır. (Ek cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Ancak aynı
öğrenim seviyesinde barınacak öğrencilerin kız veya erkek olmasına ilişkin tür değişikliği
yapılacak bu yurtlarda; öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri
kurumlarından birine dönüşmemesi kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen şartlar aranmaz.(1)
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve
öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 1/10/2018 tarihine kadar, bu fıkra hükümleri
doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum
açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu
tüzel kişiliklerince son verilir. (Ek iki cümle: 22/1/2018-2018/11277 K.) Bu kurumların
kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sürecinde inşaat ruhsatı veya
yapı kullanma izni aranmadan, binanın yangına karşı güvenlik önlemlerinin alındığına dair
düzenlenen rapor ile binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve şehircilik il
müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin
ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ve teknik raporu düzenleyen serbest inşaat
mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile işyeri tescil
belgesi istenerek işlem yapılır. Bu kurumlar, 1/8/2019 tarihine kadar binalarını bu
Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler.(2)
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 23 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “tür, seviye, kontenjan değişikliği” ibaresi “kontenjan artışı”
şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 23 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “30/9/2017 tarihine kadar 9 uncu maddenin birinci fıkrasının
(a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu Yönetmelik ” ibaresi “1/10/2018 tarihine kadar,
bu fıkra” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) (Değişik: 22/1/2018-2018/11277 K.) 6/5/2017 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci
barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları veya öğrenci
stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler 1/9/2018 tarihine kadar depreme karşı dayanıklılık ve
yangına karşı güvenlik önlemlerinin alındığına dair düzenlenen raporlar ve ek-1’de yer alan
özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ile kurum açmak üzere
il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler. Gerçek kişi kurucularda lisans
mezunu olma şartı aranmaksızın, müracaatı uygun görülenlere kurum açma izni ile işyeri
açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Bu kurumlar, 1/8/2019 tarihine kadar binalarını bu
Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirirler. 1/10/2018 tarihine kadar bu fıkra
hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler,
5442 sayılı Kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.
(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyette
bulunan ve mülga Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geçici öğrenci
barındıran özel öğrenci yurtlarında, 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar geçici barınma
hizmeti verilmeye devam edilebilir.(1)
(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç ay öncesine kadar kurum açma
başvurusunda bulunan kurumların bina şartları ile kurucuya ilişkin hususları mülga Özel
Öğrenci Yurtları Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek açılış işlemi yapılır. Bu yurtlar
hakkında geçici 1 inci madde ile bu maddede belirtilen diğer hükümler uygulanır.
(8) (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü
Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre çıkarılan kanun hükmünde kararnameler
doğrultusunda kapatılan özel öğretim kurumları veya özel öğrenci yurtlarının Hazineye veya
Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen binalarında, Bakanlar Kurulunca kamu yararına
çalıştığına karar verilen vakıf veya dernekler tarafından bu Yönetmelikte belirlenen
kurumlardan herhangi birinin açılmasının istenmesi halinde, bu binaların inşaat ruhsatı veya
yapı kullanma izni aranmadan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin çevre ve
şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya
üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor ile teknik raporu düzenleyen
serbest inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden serbest inşaat mühendisliği belgesi ile
işyeri tescil belgesi istenerek 1/8/2019 tarihine kadar açılış işlemleri yapılır.
(9) (Ek: 22/1/2018-2018/11277 K.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte
faaliyette bulunan kurumun tür veya seviye değişikliği, kontenjan artışı ya da nakli
yapılmadığı sürece 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.
Yürürlük
MADDE 48– (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
___________
(1) 22/1/2018 tarihli ve 2018/11277 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 23 üncü
maddesiyle, bu fıkrada yer alan “2016-2017” ibaresi “2017-2018” şeklinde değiştirilmiştir

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/19113513_YZEL_YYRENCY_BARINMA_HYZMETLERY_YYNETMELYYY.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir