Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu yolcu ve eşya-kargo
taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimini veren özel
(Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme
kurslarının işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel (Değişik:RG-5/6/2017-
30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarını kapsar.
(2) SRC 5 türü tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin özel (Değişik:RG5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları bu
Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu (Değişik:RG-6/3/2019-30706) ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki
görevli personeli,
c) Dönem: Her bir mesleki yeterlilik için öğretim programında belirtilen
derslerin toplam süresini,
ç) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta
öğretici gibi görevlileri,
d) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
e) Kanun: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununu,
f) Kurs: Sürücü ve yöneticilere, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki
faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran
özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve
geliştirme kurslarını,
g) Mesleki yeterlilik: Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve
donanıma sahip olmayı,
ğ) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki yeterlilik sertifikasına sahip kişilere
(Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen
mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi,
h) Mesleki yeterlilik eğitimi: Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki
faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla özel
(Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme
kursları tarafından verilen eğitimi,
ı) Mesleki yeterlilik sınavı: Kişilerde mesleki yeterliliğin tespiti amacıyla
yapılacak sınavı,
i) Modül: Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nde
oluşturulan özel mesleki yeterlilik modülünü,
j) Müdür: Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kurs müdürünü,
k) Orta düzey yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında
faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir
birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden
müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla
istihdam edilen kişileri,
l) Özel mesleki yeterlilik sertifikası: Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087)
ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursunda eğitimini
tamamlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere özel
(Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme
kursları tarafından verilen sertifikayı,
m) Program: Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri
mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında uygulanacak düzeyi ile süresi
belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programlarını,
n) Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare
eden kişiyi,
o) Üst düzey yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında
faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya
bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde
yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel
koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam
edilen kişileri,
ö) Yönetmelik: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve
Geliştirme Kursları

Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim
ve geliştirme kurslarının amacı
MADDE 5 – (1) Kursların amacı kursiyerlere, özel mesleki yeterlilik
öğretim programında yer alan konularda eğitim vermek ve eğitim sonunda
yapılan sınavlarda başarılı olanlara mesleki yeterlilik sertifikası düzenlemektir.
Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim
ve geliştirme kurslarının açılması
(Değişik:RG-6/3/2019-30706) MADDE 6 – (1) Kurslara; en az ön lisans
mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu temsilcisi en az ön lisans mezunu olan
tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar
Yönergesi hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfus sayısına göre kurs açma izni
ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
(2) Merkez ilçe ve diğer ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve diğer
ilçelerde açılacak kurs sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun bir
önceki yıl o il için tespit ettiği nüfus bilgileri esas alınır. İl nüfusu;
a) 300.000’in altında olan her il için üç,
b) 300.000’den fazla olan illerde ise ilk 300.000 nüfus için üç ve sonraki
her 200.000 nüfus için ilave bir,
kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 50.000’in altında olan ilçelerde
ise kurs açılamaz.
(3) Nüfusu azalan il/ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder.
Ancak bu il/ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde ikinci
fıkra hükümleri uygulanır.
(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre il ve ilçe kurs sayıları
kontrol edilerek kurs açılacak il/ilçeler belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet
sayfasında ilan edilir. 5580 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan
kurs açmak isteyenler, o yıl için sadece bir başvuru yapmak üzere ilan tarihinden
itibaren yedi gün içerisinde;
a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun,
kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,
b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin
başvuru yaptığı ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba
yatırıldığına dair banka dekont numarasını,
c) Öğrenim durumu bilgilerini,
Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek
müracaat eder.
(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu
veya kurucu temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını
başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurs açma
başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünce de iki iş günü içinde belgeler incelenerek uygun görülen
başvuruların Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden onaylaması gerekir.
Başvuru şartlarını taşımayanların veya belgeleri eksik olanların başvuru talepleri
işleme alınmaz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların listesi
Genel Müdürlüğün internet sayfasında beş iş günü süre ile yayımlanır.
Yayımlanan başvuru listelerine beş iş günü içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğü
nezdinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel
Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular, başvurunun yapıldığı
yıl için geçerlidir.
(6) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan ve Genel Müdürlüğün
internet sayfasında yayımlanan başvuru sahipleri arasında kurs açılacak ilin
valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak
düzenlenen listeler, Genel Müdürlüğe gönderilerek Genel Müdürlükçe internet
sayfasında yayımlanır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada
yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurs açılacak kontenjan kadar
başvuru yapanların Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay
içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermesi gerektiği yazı ile
bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisi
verilen süre sonuna kadar belgelerini eksiksiz olarak teslim etmezse veya
belgelerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse bu durum nedeniyle
başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile müracaat sahibine bildirilir ve yazı
ekinde belgeleri iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi
verilir. Bu kurucunun iki yıl süre ile kurs açmak için Genel Müdürlüğün internet
sayfasında yer alan başvuru ekranından giriş yapmasına izin verilmez. Millî
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine
göre teslim alınan belgelerle diğer işlemler, mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
hükümleri doğrultusunda incelenir. Yapılan inceleme sonucunda adına kurum
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme
tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye
devredilemez.
(7) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranına, aynı
il veya ilçede açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu
olması durumunda başvuranların tamamına, açılacak kurs sayısından fazla
müracaat edilmiş olması halinde ise başvuru sırasına göre altıncı fıkra hükümleri
doğrultusunda işlem başlatılır. Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi
durumunda sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır.
(8) Kurs açılabilmesi için en az üç derslik bulunması zorunludur. Kurs
binasında aranacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar
Yönergesine göre belirlenir.
Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim
ve geliştirme kurslarına verilecek idari para cezaları ve kapatma
MADDE 7 – (1) Kurslarda ilgili mevzuata aykırı uygulamaların tespit
edilmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası Sınıfları ve Türleri

Özel mesleki yeterlilik sertifikası sınıfları ve türleri
MADDE 8 – (1) Özel mesleki yeterlilik sertifikası türleri; üst düzey
yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) olmak üzere üç
ana grupta sınıflandırılır. Kurslar tarafından verilen eğitim ve sınav sonucunda
mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazanan kursiyerlere faaliyet alanlarına
göre aşağıdaki sertifikalar düzenlenir:
a) ÜDY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikaları;
1) ÜDY1 türü uluslararası yolcu taşımacılığı.
2) ÜDY2 türü yurtiçi yolcu taşımacılığı.
3) ÜDY3 türü uluslararası eşya-kargo taşımacılığı.
4) ÜDY4 türü yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı.
b) ODY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikaları;
1) ODY1 türü uluslararası yolcu taşımacılığı.
2) ODY2 türü yurtiçi yolcu taşımacılığı.
3) ODY3 türü uluslararası eşya-kargo taşımacılığı.
4) ODY4 türü yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı.
c) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikaları;
1) SRC1 türü uluslararası yolcu taşımacılığı.
2) SRC2 türü yurtiçi yolcu taşımacılığı.
3) SRC3 türü uluslararası eşya-kargo taşımacılığı.
4) SRC4 türü yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı.
(2) Özel Mesleki yeterlilik sertifika türlerinden;
a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
ç) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,
d) ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
e) ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,
f) SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,
g) SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,
almış kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurs Personeli, Görev, Yetki ve Sorumluluklar,
Görevlendirme ve Görevden Ayrılma

Kurslarda görevlendirilecek personel
MADDE 9 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü,
b) Eğitim personeli,
c) İstenilmesi hâlinde müdür yardımcısı,
görevlendirilir.
(2) Kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.
Eğitim personelinde aranacak şartlar
MADDE 10 – (1) Öğretim programlarına göre eğitim personelinin
görevlendirilmesinde gireceği derse bağlı olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) Trafik veya ulaştırma alanında en az yüksek lisans yapmış olmak veya
üniversitelerin trafik, ulaştırma, lojistik, makine, motor, otomotiv, mekatronik,
otobüs kaptanlığı alanlarının birinden mezun olmak.
b) Bakanlıkça onaylı Eğiticinin Eğitimi Kurs Bitirme Belgesine sahip olup
iktisat, işletme, hukuk, ulaştırma, lojistik veya kamu yönetimi alanında en az
lisans mezunu olmak.
c) Psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında en az lisans
mezunu olmak.
ç) (Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli
Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce verilen
Eğiticinin Eğitimi Belgesine sahip olmak, Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanlık Belgesine sahip olmak, kimya veya kimya mühendisliği mezunu
olmak.
d) En az ön lisans mezunu olup 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği kapsamında alınmış İlkyardım
Eğitmeni Sertifikasına (Ek ibare:RG-1/7/2018-30465) veya ilk yardım kurs
bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesine sahip
olmak.
e) En az ön lisans mezunu olup Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince
verilmiş Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesine sahip olmak.
f) En az ön lisans mezunu olup en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi
olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş
Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesine sahip olmak.
(2) Kurslarda, öğretim programlarında belirtilen nitelik ve şartları taşıyan
birer personelin görevlendirilmesi zorunludur.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 11 – (1) Kurslardaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev,
yetki ve sorumlulukları bakımından Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile dengi
resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 12 – (1) Kurslarda çalışacak personelin görevlendirilmesi ve
görevden ayrılması işlemleri Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurslara Müracaat Esasları, Kursa Kayıt, Kursiyer Nakli, Devam, Sınav
Hakkı, Kayıt Yenileme, Çalışma ve Ders Saatleri

Kurslara müracaat esasları
MADDE 13 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin;
a) Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası,
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen
suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
b) ÜDY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için
en az (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) ortaöğretim düzeyinde eğitim almış
olması,
c) ODY sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için
en az (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) ortaokul düzeyinde eğitim almış
olması,
ç) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programları için
en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması ve alacağı mesleki yeterlilik
sertifikasına uygun sürücü belgesine sahip olması,
gerekir.
Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 14 – (1) Kurslara kaydolacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:
a) Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) Ulaştırma Hizmetleri Mesleki
Eğitim ve Geliştirme Kursuna Kayıt Formu (EK-1).
b) Kayıt esnasında görülüp iade edilmek üzere T.C. kimlik numarası
bulunan nüfus cüzdanı.
c) Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 5237 sayılı Kanunun 188, 190 ve 191
inci maddelerinden, 5607 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası,
6136 sayılı Kanununun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarındaki
suçlardan hüküm giydiğine dair adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığını
gösterir yazılı beyanı.
ç) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu
kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin, aslı
görüldükten sonra kurs müdürlüğünce onaylı örneği.
d) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
e) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına
kayıt yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.
(2) Kurslara kaydolacak Yabancı uyruklu kursiyerlerden aşağıda belirtilen
bilgi ve belgeler istenir:
a) Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) Ulaştırma Hizmetleri Mesleki
Eğitim ve Geliştirme Kursuna Kayıt Formu (EK-1).
b) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi.
c) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya
öğrenim vizesi.
ç)Yabancı uyrukluların Türkiye’de adli sicil ve arşiv kaydının olmadığına
dair ilgili makamlardan aldığı belge.
d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin Türkçe tercümesiyle
aslının noter onaylı örnekleri.
e) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
f) SRC sınıfı Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası öğretim programlarına
kayıt yaptıracaklar için sürücü belgesinin fotokopisi.
(3) Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, özel mesleki yeterlilik sertifikası
almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları
kurs tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi
sınavları geçersiz sayılır.
(4) Kayıt için istenen belgeler kurs tarafından kayıt esnasında Modüle
tarattırılır, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belgelerin kontrolü yapılarak
uygun görülenler Modül üzerinden onaylanır. Tarama ve onaylama işleminde
eksik ve hata olması durumunda ilgililer hakkında gerekli işlem yapılır.
Kursiyer kaydı
MADDE 15 – (1) Kursiyerler, Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087)
Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursuna Kayıt Formunu
(EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 14 üncü maddede belirtilen
belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve ekleri
incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı belirtilerek
Modüle kaydı yapılır.
(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, döneme ait kursiyer gruplarının başlama
tarihlerinden önce yapılır. Grubun başladığı gün, o gruba Modül üzerinden
kursiyer kaydı yapılmaz.
(3) Millî eğitim müdürlüğünce kursiyerlerin kursa kaydı yapılmadan önce
kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekir.
Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve
prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre
tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup
taksitlerinin düzenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Üç ay önceki ayın
primini ödediğini belgelendiren kurslara dönem açma izni verilir. Üç ay önceki
ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni
dönem açmalarına izin verilmez.
Kursiyerlerin nakli
MADDE 16 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme/soruşturma
sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci
tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda kayıtlı olan kursiyerlerin il
sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır.
Kursa devam
MADDE 17 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri
esastır.
(2) Ders saati sayısının 1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan
kayıtları silinir.
Sınav hakkı ve kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Derslerin eğitimi bitirilen ve ilçe onay işlemi
tamamlanan kursiyerler sınava girerler. Sınava herhangi bir nedenle
girmeyenlerle sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs
ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Ancak;
a) Sınavlar sırasında hastalık sebebi ile sınava girecek durumda olmadığını
belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alacağı
raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar alacakları belgeyi,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya birinci derece
hısım ve kayın hısımlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor,
müzik, folklor ve benzeri ulusal veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme
gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini gösterir resmî bir makamdan
alacakları belgeyi,
kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört sınav hakkını tamamladıktan sonra
başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına
girebilirler. Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince Modüle girilir.
(2) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız
olan kursiyer kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle
kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.
Çalışma saatleri
MADDE 19 – (1) Kurslar haftanın bütün günlerinde 09.00 ile 22.00
saatleri arasında faaliyet gösterirler.
(2) Ders saatleri, kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce
tespit edilir

ALTINCI BÖLÜM
Öğretim Programları, Çalışma Planları, Kurslarda Eğitim ve Öğretim

Öğretim programları
MADDE 21 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça onaylı öğretim programları
uygulanır

(2) Mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine, (Değişik:RG-6/3/2019-30706)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin
taşımacılık faaliyetlerine yansımaları ve değişen mevzuatı kapsayan bir
periyodik eğitim alma zorunluluğu getirilmesi halinde bu eğitim; Bakanlıkça
onaylanan periyodik öğretim programları uygulanarak özel (Değişik:RG5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında
verilir.
(3) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde eğitim ve sınavlar uygulamalı
olarak da yapılabilir.
Çalışma planları
MADDE 22 – (1) Kurslarca kursiyerlerin derslerinin gün ve saatlerinin yer
aldığı çalışma planı dönem başlamadan önce Modüle girilir. İl/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce Modül üzerinden onaylanır. Kurslarca eğitimler planda belirtilen
gün ve saatlerde yapılır.
Kurslarda eğitim ve öğretim
MADDE 23 – (1) Kurslarda hafta içi bir günde 2 saatten az 6 saatten fazla
hafta sonları ise bir günde 2 saatten az 8 saatten fazla eğitim yapılamaz.
(2) Her ayda bir dönem açılır. Dönemler her ayın ilk on beş günü içinde
kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir dönemde kurs kontenjanını
aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Ayın on beşinci günü hafta
sonu veya resmî tatil olması durumunda ilk iş günü mesai bitimine kadar grup
açılmasına izin verilir. Grup onayı verildikten sonra o gruba kursiyer kaydı
yapılamaz. Grubun onaylandığı gün eğitime başlanmaz. Her dönemin dersleri
SRC sertifika türü için 60 gün içinde ODY ve ÜDY sertifika türleri için 90 gün
içinde tamamlanır. Dönem eğitimi tamamlamadan yeni dönem açılamaz. Kursta
dönem açılabilmesi için belirli sayıda kursiyerin kursa kayıt yaptırması şartı
aranmaz.
(Ek:RG-6/3/2019-30706) (3) Yabancı uyruklu kursiyerlere eğitim verecek
kurslarda, kursiyerlerin talebi ve ücretinin kendileri tarafından ödenmesi
kaydıyla, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir
tercüman veya yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen bir kişi,
tercümanlık yapmak üzere millî eğitim müdürlüğünce valilik izni alınarak
görevlendirilir. Tercüman, derslere eğitim personeli ile birlikte girer. Eğitim
personeli tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyerlere
tercüme edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
İl Sınav Sorumlusu, Sınav Yürütme Komisyonu,
Sınavlar ve Sınav Denetimleri

İl sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu
MADDE 24 – (1) İl millî eğitim müdürü il sınav sorumlusu olarak görev
yapar. İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak sınavda sınav yürütme
komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun yapılmasını
sağlar. İl sınav sorumlusunun görevleri Genel Müdürlükçe belirlenerek internet
sayfasında yayımlanır.
(2) Sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki iller için ilçelerde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan iller için merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(3) Sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre
yürütülmesinden sorumludur.
(4) Sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel
Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanır.
(5) Sınavları kontrol ve denetim amacıyla Bakanlıkça gerek görülmesi
halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. Bakanlık tarafından gerek görülmesi
halinde (Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
personelinden de Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir.
Sınavlar
MADDE 25 – (Değişik:RG-5/6/2017-30087) (1) Kurslarda eğitimlerini
tamamlayan kursiyerler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ve il
millî eğitim müdürlüğüne bildirilen tarihlerde sınavlara alınırlar. Birden fazla
kurs bulunan ilçelerde eğitimleri aynı ay içinde tamamlanan kursların sınavları
aynı tarihte yapılır. Ancak kursiyer sayısının fazla olması durumunda farklı
günlerde de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri sınavdan 5 iş günü önce millî
eğitim müdürlüğünce Modüle işlenir.
(2) Sınav; Bakanlık tarafından il/ilçelere gönderilecek şifrelerle Bakanlığın
soru bankasından sınavdan bir gün önce alınarak öğretim programlarına uygun
en az (Değişik:RG-5/6/2017-30087) 40, en çok 50 sorudan oluşturulan çoktan
seçmeli test soruları veya elektronik sınav şeklinde yapılır.
(Değişik:RG-5/6/2017-30087) (3) Kurslar, il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince tanımlanan sınav tarihinde sınava girecek kursiyerlerini en geç
5 iş günü önce Modüle girer. Modüle girilen kursiyerlerin listesi millî eğitim
müdürlüğünce sınav tarihinden en geç 2 iş günü önce onaylanır.
(4) Sınavlara ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet
sayfasında yayımlanır.
(5) Sürücüler için programında belirtilmesi halinde uygulamalı sınav da
yapılır. Uygulamalı sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında
yayımlanan usul ve esaslara göre yapılır.
(6) Sınavlarda kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, başkasının yerine
sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava sokan kişiler hakkında
25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde
işlem yapılır.
(Ek:RG-6/3/2019-30706) (7) Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve
geliştirme kurslarında verilen eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulama
sınavlarına girecek yabancı uyruklu kursiyerlerin talebi ve ücretinin kendileri
tarafından ödenmesi kaydıyla yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini
bilen yeminli bir tercüman veya yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini
bilen bir kişi, millî eğitim müdürlüğünce tercümanlık yapmak üzere valilik izni
alınarak görevlendirilir. Görevlendirilen tercüman, kursiyerle birlikte sınavlara
girer.
Kursiyerlerden alınacak sınav ücretleri
MADDE 26 – (1) Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin
derslere devam durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ücretlerinin
ödenmesi için kursiyerlerden Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından
itibaren uygulanmak üzere belirlenen miktarda sınav ücreti alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sertifikalar ile Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar

Sertifikaların düzenlenmesi
MADDE 27 – (1) Sınavda başarılı olan kursiyerlere kurslar tarafından Modül
üzerinden kursiyerlere Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri
mesleki eğitim ve geliştirme kursu Sertifikası (EK-4) düzenlenir ve bu sertifika
yetkililerce imzalanır.
(2) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.
(3) Sertifika bilgileri, imza ve fotoğraf mesleki yeterlilik belgesi
düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle (Değişik:RG-6/3/2019-
30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilir. Sertifikanın herhangi bir
sebeple iptali, özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kursunun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim
müdürlüğü tarafından yapılarak iptale ilişkin bilgi elektronik sistemle
(Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletilir.
Farklı bir sınıf sertifika alma
MADDE 28 – (1) Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri
mesleki eğitim ve geliştirme kursu sertifikası sahibi olup farklı bir sınıfın özel
(Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme
kursu sertifikasını almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının şartlarını
taşımak kaydıyla EK-2 veya EK-3’te belirlenen fark eğitimi konularının
eğitimlerini alarak sınavlara girerler.
Defter ve dosyalar ile saklanma süresi
MADDE 29 – (1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, özel (Değişik:RG5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu kaşesi
ile tasdik edilir ve adet yazılarak defterin son sayfası kurs müdürü tarafından
onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur. Bunlar üzerinde
silinti ve kazıntı yapılmaz.
(2) Özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kurslarında tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Gelen-giden evrak kayıt defteri.
b) Evrak dosyaları.
c) Personel özlük dosyası.
ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri.
d) Ders defteri.
e) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.
(3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her dönem
sonunda yedeklemesi yapılmak koşuluyla elektronik ortamda da tutulabilir.
(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel mesleki yeterlilik eğitimi muafiyeti
MADDE 30 – (1) Aşağıdaki şartları taşıyanlar, yapılacak özel mesleki
yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden
muaf olup kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ÜDY türü
Mesleki Yeterlilik (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) Sertifikası verilir.
a) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma,
lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun
olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma
ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya
doktora derecesi almış olanlar.
b) (Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl
süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev yapmış
olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az
üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü
olarak görev yapmış olanlar.
c) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette
bulunduğunu belgeleyenler.
(2) Yüksekokul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı
olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup kendilerine başarılı
oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik (Değişik
ibare:RG-1/7/2018-30465) Sertifikası verilir.
Kursiyer ücretleri
MADDE 31 – (1) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere
ders saati ücretlerini, Yönetmelik hükümlerine göre belirler.
(2) Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim
maliyeti, eğitim personeli giderleri, vergiler, SGK primleri, kira giderleri ve
diğer giderler dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından eğitim
maliyetlerine göre her yıl Kasım ayında bir sonraki yılda açılacak tüm
dönemlerde uygulanmak üzere belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz.
Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il millî
eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlerinden biri, il millî eğitim
müdürlüğünde özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kurslarından sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube
müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüğünde (Değişik:RG-5/6/2017-30087)
ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarından sorumlu şube
müdürlerinden biri, il ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve valiliğin uygun
göreceği özel (Değişik:RG-5/6/2017-30087) ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur.
Komisyon tarafından tespit edilen ders saati ücretinden az olmamak üzere
kurslar tarafından belirlenen ders saati ücreti Ocak ayı sonuna kadar Özel
Öğretim Kurumları Modülüne girilir.
(3) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara, Kanunun 7 nci
maddesi çerçevesinde işlem yapılır.
Ücretsiz okutulacak kursiyerler
MADDE 32 – (1) Kurslarda ücretsiz okuyacak kursiyerlerle ilgili işlemler,
Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.
Sertifikaların mesleki yeterlilik belgesine dönüştürülmesi
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan eğitim sonunda
sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin Modüle işlenen kimlik bilgileri,
sertifika sınıfına göre almış olduğu eğitim, eğitim sonunda yapılan sınav
sonuçları ve düzenlenen sertifikaya ait bilgiler elektronik sistem üzerinden
sertifikaya uygun mesleki yeterlilik belgesi düzenlenmek üzere (Değişik:RG6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilir.
Denetim ve yaptırım
MADDE 34 – (1) Kurslar her yıl en az bir defa Bakanlık maarif
müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları/(Değişik iğbare:RG1/7/2018-30465) il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri
tarafından denetime tabi tutulur. Genel Müdürlük veya valiliklerce gerekli
görülürse ayrıca kurslar ve yapılan sınavlar denetlenir.
(2) Kurslarda verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara
uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp
yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir
statüsündeki illerde; ilçe millî eğitim müdürlüklerince, büyükşehir statüsünde
olmayan illerde ise; merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer
ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen personel tarafından
incelenerek kontrol edilir. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde
yukarıdaki hususları incelemek ve kontrol etmek amacıyla da Bakanlık görevlisi
görevlendirilebilir. İnceleme ve kontrollerle ilgili görevlendirmelere ilişkin usul
ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
(3) Kursların inceleme/soruşturma/denetimlerinde Kanuna aykırı fiillerin
tespiti halinde Kanun ve Yönetmelikte belirlenen idari para cezalarına ilişkin
işlem yapılır.
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Kanun,
Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Mevcut mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinin dönüşümü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte
faaliyette bulunan mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinin, 1/1/2017 ile
31/12/2017 tarihleri arasında merkezlerini özel öğretim kurumları mevzuatında
belirlenen şartlara uygun hale getirmeleri ve Yönetmelik ekleri kurum açma izni
(EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını (EK-2/A) almaları gerekir.
(2) 31/12/2017 tarihine kadar ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek
Yönetmelik ekleri kurum açma izni (EK-2) ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı
(EK-2/A) almayan merkezlerin Mesleki Yeterlilik Yetki Belgeleri,
(Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca iptal edilir ve
bu merkezler kapatılır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan ve
Yönetmelik ekleri kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
(EK-2/A) almayan mesleki yeterlilik merkezleri, 31/12/2017 tarihine kadar
kapatma işlemleri (Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığınca ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; kursiyer kaydı, eğitim,
yönetim, denetim, sınav ve diğer işlemler bu Yönetmelik hükümleri
doğrultusunda Bakanlığın gözetim ve denetiminde yürütülür. Ancak 31/12/2016
tarihinden önce merkezlerde kayıtlı kursiyerlerin eğitimlerini ve bu kursiyerlerin
tüm sınav haklarını 30/4/2017 tarihine kadar tamamlatılmasından (Değişik:RG6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumludur.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan
mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinin; merkezlerini verilen süre içinde özel
öğretim kurumları mevzuatında belirlenen şartlara uygun hale getirerek
Yönetmelik ekleri kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
(EK-2/A) almak üzere müracaat etmeleri durumunda 6 ncı maddenin (Ek:RG5/6/2017-30087) birinci fıkrasında geçen en az ön lisans mezunu olma şartı ile
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları uygulanmaz.
(5) Mevcut mesleki yeterlilik eğitim merkezleri ve kurslarda SRC5 türü
programı olanlar (Değişik:RG-6/3/2019-30706) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
bünyesinde bu programlara devam ederler.
(6) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan
mesleki yeterlilik eğitim merkezlerinde çalışan eğitim personeli, Yönetmelik
ekleri kurum açma izni (EK-2) ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2/A)
düzenleninceye kadar görevlerine devam edebilirler.
(7) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan mesleki
yeterlilik eğitim merkezlerinde görev alan veya halen görevde bulunan, resmî
okullarda görevli öğretmenler dışındaki eğitim personelinin özlük hakları
saklıdır.
Kurs ve sınav ücretleri ile sınav takvimi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren;
a) Bir ay içerisinde 31 inci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre 2017
yılı kurs ücretleri belirlenir.
b) Sınavda görev alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam
durumlarının kontrolünde görevlendirilenlere ödenecek 2017 yılı ücretleri bir ay
içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir.
c) (Mülga:RG-5/6/2017-30087)
(Değişik:RG-6/3/2019-30706) Kurs açma işlemi başlatmış olanlar
(Değişik:RG-6/3/2019-30706) GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihte özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme
kurslarını açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki
belgelerden herhangi birini almak üzere başvuru yaptığını belgelendirenler veya
millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve
yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2018 tarihinde,
b) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile diğer maddeleri ise
1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı
yürütür.

——————————————————————————————–
(1) 5/6/2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu
Yönetmeliğin adı; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim
ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği olarak değiştirilmiştir.
(2) 5/6/2017 tarihli ve 30087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu
Yönetmeliğin İkinci Bölüm başlığında yer alan “mesleki yeterlilik kursları” ibaresi
“ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları” şeklinde
değiştirilmiştir.

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_03/06133930_YZEL_ULAYTIRMA_HYZMETLERY_MESLEKY_EYYTYM_VE_GELYYTYRME_KURSLARIYYNETMELYYY.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir