Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

1.Aşağıdakilerden hangisi koşuk ve sagunun ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Sözlü dönem edebiyatı ürünleridir.
B) Nazım birimleri dörtlüktür.
C) Söyleyenleri belli değildir.
D)Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E) İletmek istedikleri mesaj ortaktır.

 

 

Türk destanları ait oldukları Türk boylarına göre sınıflandırılır.

2.Aşağıdakilerin hangisinde destan–boy sınıflandırmasında yanlışlık yapılmıştır?

A) Ergenekon – Göktürk        B) Göç – Uygur
C) Şu – Saka                             D) Türeyiş – Saka
E) Oğuz kağan –Hun

 

 

3.İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirlerde dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
B) Şiirlerde daha çok tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
C) Ürünlerde kahramanlık, yiğitlik, ölüm, savaş, aşk gibi konular ele alınmıştır.
D) Sağu, koşuk, destan gibi ürünler verilmiştir.
E) Ürünlerde yabancı etkilerden uzak, sade bir Türkçe kullanılmıştır.

 

 

4. Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazıtlarda Türk ulusuna öğüt veren bir üslup kullanılmıştır.
B) En önemlileri Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk adına dikilenlerdir.
C) Dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Dili yabancı etkilerden uzak, yalın bir Türkçedir.
E) Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.

 

 

5. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaratılış – Sümer            B) Kalevala – Fin
C) Cid – İspanya                  D) Mahabarata – Hint
E) Odysseia – Yunan

 

6. Aşağıdaki destanlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) Atilla- Hunlar                     B) Şu – Saka Türkleri
C) Türeyiş – Göktürkler         D) Göç – Uygurlar
E) Ergenekon-Göktürkler

 

İslamiyet’in etkisinde yazılmış dünyanın en uzun destanı olarak bilinir.

7. Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtarılmış Kudüs           B) Genç Osman Destanı
C) Üç Şehitler Destanı          D) Manas Destanı
E) Kaybolmuş Cennet

 

 

……., Göktürk Devletinin kuruluşundan yarım asır sonra, Türk Beylerinin anayurttan uzaklaşarak, kendilerini Çin’in yumuşak ipeklerine ve hileci siyasetine kaptırıp bozulduklarını anlatır. Eskisi gibi iyi ve bilgili olmayan bu beylerin elinde Türk Devletinin nasıl sarsılıp yıkıldığını aydınlatır. Bu yüzden tam elli yıl, Çin ilinde esir yaşayan doğu Türklerinin, esirlik hayatına alışamayarak, durmaksızın isyan ettiklerini ve sonunda muvaffak olduklarını, yeniden istiklâl kazandıklarını anlatır.

8.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Orhun Yazıtları                 B) Kutadgu Bilig
C) Oğuz Kağan Destanı        D) Divan ü Lügat’it Türk
E) Ergenekon Destanı

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde Türklere ait yapay destanlar bir arada verilmiştir?

A) Çanakkale şehitleri, Selçukname, Çılgın Orlando
B) Üç şehitler Destanı, Kaybolmuş Cennet, Genç Osman Destanı
C) Kuvayı Milliye, Şehname , Kurtarılmış Kudüs
D) Manas, Kurtarılmış Kudüs, Aeneis
E) Kuvayı Milliye, Üç Şehitler Destanı, Genç Osman Destanı

 

 

Hun hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini dile getiren, ülkesini nasıl genişletip oğulları arasında bölüştürdüğünü anlatan destandır.

10.Yukarıda sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alp Er Tunga Destanı                  B) Oğuz Kağan Destanı
C) Göç Destanı                                   D) Atilla Destanı
E) Ergenekon Destanı

 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?

A) Koşuk – Sagu – Destan – Sav
B) Koşma – Varsağı – Ağıt – Destan
C) Koşma- Semai – Sagu – Sav
D) Koşuk – Semai – Varsağı – Ağıt
E) Koşuk – Ağıt – Sav – Destan

 

 

Tarih öncesi devirlerden günümüze önce sözlü sonra da yazılı gelenekle gelen, bir milleti derinden etkileyen olayları anlatan ve ilk söyleyeni belli olmayan türe …….denir. Türk ve Dünya edebiyatında birçok örneği vardır. Bunlara Türklere ait …….. ve yabancılara ait ……… örnek verilebilir.

12.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) yapma destan – Gılgamış – Şehname
B) doğal destan – Genç Osman – Igor
C) yapma destan – Aeneis – Kaybolmuş Cennet
D) doğal destan – Oğuz Kağan – Şinto
E) doğal destan – Şehname – Gılgamış

 

 

I. Ergenekon Destanı
II. Şehname Destanı
III. Nibelungen Destanı
IV. Şu Destanı
V. Türeyiş Destanı

13.Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Türklere ait değildir?

A) I ve II    B) II ve III      C) III ve V     D) III ve IV     E) II ve IV

 

 

Destanda Uygur ülkesine refah, sağlık, başarı ve bereket getiren Kutlu Dağ adındaki kayanın Çin’e götürülmesinin ardından ülkenin türlü felaketlerle karşılaşması, bunun sonucunda da Uygurların yurtlarını terk edip gitmeleri anlatılmaktadır.

14.Yukarıda sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türeyiş     B) Bozkurt      C) Göç      D) Şu      E) Manas

 

 

Mitolojik öğeler ve olağanüstülük destanların en önemli unsurlarıdır. (I) Günümüzdeki destanlarımızla ilgili bilgiler yabancılar tarafından derlenmiştir. (II) Destanlarda toplumun ortak kültürü yansıtılır. (III) Destanlar, olay çevresinde gelişen edebi metinlerdir. (IV) Destanlar, yazının icat edildiği dönemin ürünleridir. (V)

15.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde”destan”türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I           B) II             C) III             D) IV               E) V

 

 

16. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinde yanlış olan seçenek hangisidir?

A) Chansen de Röland – Fransız
B) La Cid – İspanyol
C) Şehname – İran
D) Beowulf – Rus
E) İlyada ve Odysseia – Yunan

 

 

I. Gılgamış Destanı
II. Şehname Destanı
III. Eneid
IV. Şu Destanı
V. Türeyiş Destanı

17.Yukarıdaki numaralanmış destanlardan hangileri Türklere aittir?

A) I ve II     B) II ve III     C) II ve IV     D) III ve IV     E) IV ve V

 

 

I. Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
II.. Nazım birimi dörtlüktür.
III. Tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
IV. Dildeki sözcük sayısı sınırlı kalmıştır, yabancı dillerin etkisi yoktur.
V. Doğayla iç içe oldukları için sanatçılar benzetmelerde doğadan yararlanmışlardır.

18.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi İslamiyetten önceki Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A) I           B) II             C) III             D) IV               E) V

 

Eski Türkler genel sürgün avlarına ….. , genel yas törenlerine …., genel kurban törenlerine…… adını verirler.

19.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yuğ, şölen, sığır
B) Sığır, yuğ, şölen
C) Koşuk, sagu, sav
D) Şölen, sagu, yuğ
E) Sagu, şölen, yuğ

20. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinde yanlış olan seçenek hangisidir?

A) Kalevela – Fransız
B) La Cid – İspanyol
C) Şehname – İran
D) İgor – Rus
E) Niebelungen Lied – Alman

 

 

YANITLAR 

 

1. E 11. A
2. D 12. D
3. B 13. B
4. C 14. C
5. A 15. E
6. C 16. D
7. D 17. E
8. A 18. C
9. E 19. B
10 B 20 A

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A)Dil, yabancı etkilerden uzaktır. B)Genellikle …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir