Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir?

A) Destan kahramanları seçkindir.
B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
C) Bazıları taş tabletler üzerine yazılmıştır.
D) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
E) Uzun manzum eserlerdir.

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde destan ve ulus eşleştirmeleri yanlış verilmiştir?

A) Aeneis – Latin              B) İgor – Rus
C) Şinto – Japon               D) Gılgamış – Sümerler
E) Kalevela – Hint

 

 

….. yok olmaya yüz tutan Göktürklerin bir dişi kurttan türediklerini anlatan destandır. ……. bir yenilgi sonunda dağa kaçan Türklerin orada çoğalıp bir demir dağı erittikten sonra düşmanlarından öç alışlarını anlatan destandır.

3.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki destanlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) Türeyiş Destanı, Ergenekon Destanı
B) Bozkurt Destanı, Göç Destanı
C) Türeyiş Destanı, Göç Destanı
D) Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı, Alp Er Tunga Destanı

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarını diğer ulusların destanlarından ayıran bir özelliktir?

A) Kahramanların savaşırken kendi toplumlarının yarar ve mutluluklarını düşünmeleri
B) Genellikle yazıya geçirilemeyip sözlü gelenekte kalmaları
C) Savaşlar, yiğitler ve erdemlerin etkili şiirsel söyleyişlerle anlatılması
D) Manzum savaş ve kahramanlık öyküleri olması
E) Lirik, epik ve dramatik ögelerin bir arada olmaları

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yapay destanlardan değildir?

A) Mahabarata                        B) Kurtarılmış Kudüs
C) Çılgın Orlando                    D) Üç Şehitler
E) Kaybolmuş Cennet

 

 

I. Türklere ait ilk yazılı eserdir.
II. Söylev türü niteliğindedir.
III. Gelişmiş ve işlenmiş bir Türkçe vardır.
IV. Türk tarihi ve toplumu hakkında etraflı bilgiler içerir.

6.Yukarıda özellikleri verilen eser, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Altun Yaruk                            B) Balbal Taşları
C) Divan ü Lügat’it Türk            D) Dede Korkut Öyküleri
E) Orhun Yazıtları

 

Düşmanlara yenilen Türk boyu, tamamen yok olmamak için kendilerine emin bir yer ararlar. Uzun süren bir yolculuktan sonra kimsenin geçemeyeceği dağları aşıp, dağlar arasındaki bir yere yerleşirler. Yıllar içinde çoğalan Türkler buraya sığamazlar ve eski yurtlarına geri dönmek için buradan çıkmaya karar verirler. Demirden bir dağı eritip o bölgeden çıkarlar ve düşmanlarla savaşıp yurtlarını yeniden ele geçirirler.

7.Bu parçada sözü edilen olayları konu edinen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alp Er Tunga   B) Ergenekon    C) Bozkurt    D) Oğuz Kağan    E) Türeyiş

 

 

…….., kutlu bir kayanın Çinlilere verilmesiyle felâketlerin başlamasını ve Uygurların Ötüken bölgesinden güneybatıya doğru yola çıkmalarını anlatır.

8.Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bozkurt Destanı           B) Türeyiş Destanı
C) Göç Destanı                  D) Ergenekon Destanı
E) Şu Destanı

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi Sözlü edebiyat devresi Türk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

A)Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B)Yabancı sözcük yok denecek kadar azdır.
C)Yarım uyak kullanılmıştır.
D)Beyit nazım birimi kullanılmıştır.
E)Sav, sagu, koşuk, destan önemli ürünleridir.

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarının yazarıdır?

A) Yollug Tigin                       B) Bilge Kağan
C) İlteriş Kağan                     D) Aprınçur Tigin
E) W. Thomsen

 

 

11.Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Yazıtları’nın özellikleri arasında sayılamaz?

A) 8. yüzyılda yazılmıştır.
B) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
C) Anıtların dört yüzünde de Göktürk alfabesi kullanılmıştır.
D) Orhun ırmağı kıyısında bulunan dikili taşlardır.
E) Söylev biçiminde yazılmıştır.

 

 

12. Aşağıdaki destanlardan hangi ikisi derlenip düzenlenmiş destanlardır?

A) Şehname – Göç                          B) Odesa-Şu
C) Kalevala – Alp Er Tunga           D) Türeyiş – Şehname
E) İlyada – Kalevela

 

 

…., milletin hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler, istilalar sonucunda oluşur. Eğer tarihin karanlık devirlerinde, halk arasında oluşmuş ve sonradan bir şair ya da yazar tarafından yazıya geçirilmişse …. adını alır. Millet hayatında önemli olan bir olayı bir şair ya da yazar kendisi anlatmışsa buna da …. denir.

13.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Masal – gerçek masal – yapay masal
B) Destan – doğal destan – yapay destan
C) Masal – yapay masal – gerçek masal
D) Destan – yapay destan – doğal destan
E) Anı – objektif anı – sübjektif anı

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

A) Kaybolmuş Cennet           B) Alp Er Tunga
C) Göç                                      D) Manas
E) Battal Gazi Destanı

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden değildir?

A) Ulusal bir alfabedir.
B) Sağdan sola doğru istiflenir.
C) Yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
D) Soldan sağa doğru yazılır.
E) 38 harften oluşur.

 

 

16. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?

A) Oğuz Kağan Destanı            B) Bozkurt Destanı
C) Türeyiş Destanı                    D) Timur Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

 

 

 

17.Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Göktürk alfabesi, sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazılır.
B) Hayvanlara vurulan damgalardan esinlenerek oluşturulduğu sanılmaktadır.
C) Göktürk alfabesi, ilk ulusal alfabedir.
D) Göktürk alfabesi, yerini sonradan Arap alfabesine bırakır.
E) Otuz sekiz harfli Göktürk alfabesi oldukça kullanışlıdır.

 

 

 

Türkler’in en eski destanlarından biridir. Destanda Saka hükümdarının İskender’le savaşa girmek istememesi üzerine geriye çekilmesi anlatılmaktadır. Bunun nedeni de milletini geçici bir işgalden mümkün olduğu kadar can ve mal kaybına uğratmadan kurtarmaktır. Sonuçta Saka hükümdarı bunu başarır. Ayrıca destanda Türk boylarının oluşumu, Türklerin şehir hayatı ile ilgili bilgiler vardır.

18.Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manas     B) Şu     C) Göç      D) Türeyiş     E) Alp Er Tunga

 

 

 

Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan tarafından derlenmesiyle oluşan türe.… denir.

19.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Masal                            B) Yapma destan
C) Doğal destan               D) Halk hikâyesi
E) Efsane

 

 

20.Aşağıdakilerden hangisinde “destan” türü ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) Destanlarda belirli olan bir zaman ve yer vardır.
B) Destanlar, dörtlüklerden oluşur.
C) Destanlarda milli, dini, örfi ve tarihi değerlere yer verilir.
D) Destanlarda dil oldukça sade ve anlaşılırdır.
E) Hem gerçek hem de olağanüstü olaylar birlikte yer alır.

 

YANITLAR

 

1. C 11. C
2. E 12. E
3. D 13. B
4. B 14. A
5. A 15. D
6. E 16. E
7. B 17. D
8. C 18. B
9. D 19. C
10 A 20 A

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

                              …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir