1. Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir?

A) Koşma     B) Sagu     C) Semai      D) Gazel      E) Ağıt

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Çok süslü bir dil vardır.
B) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır.
C) Sözlü ve yazılı edebiyat olmak üzere iki döneme ayrılır.
D) Dilde ulusallık söz konusudur.
E) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi destanların bir özelliği değildir?

A)Sözlü gelenekle,nesilden nesile aktarılır.
B)Milletlerin hayatını derinden etkileyen olayları,olağanüstü özellikler katarak anlatır.
C)Halkın hayatında derin iz bırakmış olayları yaratan bir kahramanın olması gerekir.
D)Hepsi nesir şeklindedir.
E)Olağanüstü özelliklerin yanında,gerçeğe ait unsurlarda içerir.

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
B) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
C) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
D) Kurtarılmış Kudüs, Cid, Odysseia
E) Şinto, Kalevala, Oğuz Kağan

 

 

I- Hece ölçüsü, yarım kafiye, dörtlük birim olarak kullanılır.
II- Yabancı etkilerden uzak milli bir edebiyattır.
III- Sanatlı ve mecazlı bir anlatıma sahiptir.
IV- Başlıca verimleri destan, sağu, koşuk, savdır.
V- Dini törenlerden doğmuştur.

5. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi sözlü edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) I.           B) II.            C) III           D) IV.           E) V.

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, savların bir özelliği değildir?

A)Yol gösterici, ders verici özellikleri vardır.
B)Sözlü ürünlerdir.
C) Kısa ve özlü sözlerdir.
D)islamiyet öncesi ürünlerdendir.
E)Dörtlüklerle yazılır.

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri Göktürk Yazıtları’dır.
B)Göktürk Yazıtları’nı Danimarkalı bilgin Thomsen okumuştur.
C) Tonyukuk Anıtı, Bilge Tonyukuk adına 720’de dikilmiştir.
D)Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan ilk yapıt, Göktürk Yazıtlarıdır.
E)Göktürklerin tarihini konu alır.

 

 

8. Aşağıdakilerden hangileri Uygurlara ait destanlar bir arada verilmiştir?

A)Yaratılış- Manas                  B) Türeyiş -Göç
C) Oğuz Kağan – Atilla           D)Şu –Alp Er Tunga
E) Ergenekon – Bozkurt

 

(I)8.yüzyılda Göktürkler tarafından yazılmıştır. Göktürk yazıtlarını (II) Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Yazıtları oluşturmaktadır. Her üç yazıtta da devlet adamlarının milletine hesap vermesi görülüyor. Bilinen  (III)ilk  yazılı  metinler olması,ulusal bir vasiyetname olması,   (IV) nutuk türünde olması, Türk tarihine ışık tutması ,(V)  ilk şiir örnekleri olması Göktürk Yazıtlarının en belirgin özelliklerindendir.

9.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) V.            B) IV.                C) III.                    D) II.                  E) I.

 

 

Sözlü edebiyatta yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işleyen şiirlere…..,devlet büyüklerinin ölümü üzerine duyulan acıyı dile getirmek için söylenen şiirlere….., bu tür şiirlerin divan edebiyatındaki karşılığına ….., dönemin kısa ve özlü sözlerine …..denir.

10.Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) koşma-sagu-ağıt-sav             B) koşuk-ağıt-sagu-mersiye
C) koşuk-sagu-mersiye-sav       D) koşuk-yuğ-mersiye-sav
E) koşma-ağıt-sagu-sığır

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi destan motiflerimizden biri değildir?

A) Bozkurt     B) Ağaç       C) Nevruz      D) Su      E) Işık

 

 

12. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A) Nibelungen –Alman            B) Ramayana-Hint
C) Manas-İran                            D) Şinto – Japon
E) Şu-Türk

 

 

 

İlk Türk şairleri, sözlü edebiyat devrinde destanlardan başka şiirler de söylemişlerdir. Bu ilk çağlar edebiyatına destan devri edebiyatı denmesi, bu devirde her şeyden çok destan söylenmiş olmasındandır. O kadar ki bu devrin destan dışında söylenen şiirlerinde bile, az çok destan çeşnisi vardır.

13. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlk Türk şairleri, daha çok destan söylemişlerdir.
B) İlk çağlar edebiyatına destan devri edebiyatı denilmiştir.
C) İlk çağlarda bütün şiirler destansı bir havayla söylenmiştir.
D) Daha çok destan söylendiği için ilk çağa destan devri denmiştir.
E) Sözlü edebiyat devrinde bütün şiirler destan nazım biçimiyle söylenmiştir.

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
D) Şiirler beyitler halinde düzenlenmiştir.
E) Genellikle yarım uyağa yer verilmiştir.

 

 

 

15. Orhun Yazıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini
B) Uygur alfabesi ile yazıldığı
C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı
D) Göktürklerin hakkında bilgiler verdiği
E) 8. asırda yazılmış olduğu

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi sözlü edebiyat ile Âşık edebiyatının ortak özelliği değildir?

A) Dörtlük nazım biriminin kullanılması
B) Dilin yalın olması
C) Hece ölçüsünün kullanılması
D) Saz eşliğinde söylenmesi
E) Ürünlerinin anonim (ortak) olması

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türk şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Bent sayısı sınırlı değildir.
C) Bazı şiirlerde aruz ölçüsüne yer verilmiştir.
D) Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
E) Genellikle dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
.

 

 

18. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında, ölen kişilerin ardından duyulan acıları dile getiren sagular, Türk halk edebiyatında aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

A) Ağıt     B) Taşlama     C) Semâî     D) Koşma   E) Türkü

 

 

 

19. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) sav-atasözü                B) koşuk-koşma
C) sagu-ağıt                     D) destan-tarih
E) ağıt-mersiye

 

 

 

Hun Türklerinin başlıca destanları: ………………. ve ……….. destanıdır.

20.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilmelidir?

A) Alp Er Tunga – Şu
B) Oğuz Kağan – Atilla
C) Türeyiş -Göç
D) Ergenekon- Bozkurt
E) Yaratılış -Şehname

 

 

YANITLAR

 

1. B 11. A
2. A 12. C
3. D 13. E
4. E 14. D
5. C 15. B
6. E 16. E
7. D 17. C
8. B 18. A
9. A 19. D
10 C 20 B

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like