Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

                                                Günümüz Türkçesiyle

Tümen çiçek tizildi              Binlerce çiçek dizildi

Bükünden ol yazıldı            Tomurcuktan yazıldı

Ökünç yatıp üzildi               Çok yatarak sıkıldı

Yirde kopa adrışur              Yerden biter açılır

1.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yarım uyaklıdır.
B) Konusu doğadan alınmıştır.
C) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
D) 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Yabancı kökenli sözcüklere yer verilmiştir.

 

 

 

2.Aşağıdakilerden hangisi yapay bir destandır?

A) Ergenekon Destanı         B) Üç Şehitler Destanı
C) Şu Destanı                        D) Türeyiş Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

 

 

3.Aşağıdaki gruplardan hangisi tamamıyla Türk destanlarından oluşmaktadır?

A) Oğuz Kağan- Kalavela- Bozkurt- Ergenekon
B) Ergenekon- Kalavela- Alp Er Tunga- Türeyiş
C) Manas- Türeyiş- Bozkurt- İlyada
D) Oğuz Kağan- Bozkurt- Türeyiş- Ergenekon
E) Şinto- Oğuz Kağan- Ergenekon- Göç

 

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Sözlü Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Hece ölçüsü,Aruzla birlikte kullanılmıştır.
B) Belli bir zümrenin değil, halkın edebiyatı olmuştur.
C) Destan, koşuk, sagu, sav gibi türler kullanılmıştır.
D) Sade bir Türkçe kullanılmıştır
E) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.

 

 

 

 

                                                Günümüz Türkçesiyle   

Alp Er Tunga öldü mi      Alp Er Tunga öldü mü

Issız ajun kaldı mu          Kötü dünya kaldı mı

Özlek öcin aldı mı           Felek öcünü aldı mı

Emdi yürek yırtılır           Şimdi yürek yırtılır

5.Yukarıdaki dörtlükten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Türünün sagu olduğu
B) Hece ölçüsüyle söylendiği
C) Arapça, Farsça sözcüklere rastlandığı
D) Sözlü ürünler dönemi özelliklerini yansıttığı
E) Uyak, rediften yararlanıldığı

 

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi ‘doğal destan’ın özelliklerinden biri değildir?

A) Anonimdir.
B) Kişiler, olağanüstü özelliklere sahiptir.
C) Yer, zaman, olay bütünselliği içinde öykülenirler.
D) Manzumdur.
E) Destanlarda mitolojik unsurlara yer yoktur.

 

 

Sevgi, doğa, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Törenlerde kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirler, koşmayı andırır.”

7.Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sagu       B)Koşuk        C)Deme       D)Sav      E)Destan

 

 

 

8.”Orhun Yazıtları” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türklerin o günkü yaşamını yaratan canlı belgelerdir.
B) Bu yazıtlar edebiyat kadar tarih, sosyoloji, etnografya için de önemlidir.
C) Uygur Türkçesinin tüm incelikleri görülür yazıtlarda.
D) İlk yazılı ürünler olarak değerlendirilir.
E) Yazıtlarda ‘söylev’ özellikleri daha belirgindir.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Türklerine ait bir destandır?

A) Göç Destanı                          B) Bozkurt Destanı
C) Oğuz Kağan Destanı           D) Ergenekon Destanı
E) Atilla Destanı

 

 

 

10.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten sonra oluşan Türk destanlarından değildir?

A) Manas Destanı                B) Oğuz Kağan Destanı
C) Köroğlu Destanı             D) Danişmend Gazi Destanı
E) Battal Gazi Destanı

 

 

 

11.Bugünkü Moğolistan toprakları üzerinde bulunan Göktürk Kitabeleri’yle ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve hükümlerden hangisi doğru değildir?

A) 8. yüzyılda yazdırılıp diktirilmiştir.
B)Türk hakanlarının, ulusu Çin egemenliğinden kurtarmak, bağımsız yaşatmak ve yozlaşmayı önlemek için verdikleri uğraşıları anlatılmaktadır.
C)Türk dilinin, Türk edebiyatının elde bulunan ilk yazılı belgeleridir.
D)Üstün ve kalıcı nitelikte eserlerdir.
E)Hece ölçüsü ile yazılmış Sagulardan oluşur.

 

 

 

12. Farsların ünlü milli destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Odesa        B) Şinto       C) Şehname      D) Cid          E) Gılgamış

 

 

13. Manas Destanı, aşağıdaki Türk boylarından hangisine aittir?

A) Türkmen       B) Kazak         C) Saka        D) Kırgız        E) Oğuz

 

14.’Göktürk yazıtları‘ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türklerin komşularıyla ilişkilerin önemli birer belgeleri oldukları
B) Türklerin dil, din, yaşam biçimlerini yenilemek zorunda kalışlarını
C) Türklerin toplum yaşamını verdikleri
D) Dilini, kültürünü korumayan toplumların nasıl yok olduklarını belgeledikleri
E) Ulusal birliğe verilen önemi yansıttıkları

 

 

15. Türklerin baştan beri kullandıkları, alfabeler, tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Göktürk – Uygur – Arap – Latin
B) Uygur – Arap – Göktürk – Latin
C) Uygur – Göktürk – Arap – Latin
D) Göktürk – Arap – Uygur – Latin
E) Göktürk – Uygur – Latin – Arap

 

 

16. Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca ‘yapma‘ destanları kapsamaktadır?

A) Odise – Şinto – Kurtarılmış Kudüs – Niebelungen
B) Mahabarata – Le Cid – Çılgın Orlando – Göç
C) Gılgamış – Göç – İlyada – Kaybolmuş Cennet
D) Çılgın Orlando – Kurtarılmış Kudüs – Henriade – Kaybolmuş Cennet
E) Şehname – Manas – Henriade – Le Cid

 

 

17.”Sav” için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ağıdı karşıladığı
B) Atasözü olduğu
C) Kahramanlıkları anlattığı
D) Konusunun koşmayı andırdığı
E) Bir şiir türü olduğu

 

 

18.Türklerin kullandıkları ‘alfabeler‘ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslamiyetin benimsenmesiyle Arap alfabesine geçildiği
B) Cumhuriyetle birlikte Arap alfabesinin yerini Latin alfabesinin aldığı
C) Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesinin kullanıldığı
D) Uygur alfabesiyle daha çok dinsel metinlerin yazıldığı
E) İlk İslami ürünlerin Göktürk alfabesiyle yazıldığı

 

 

19. ‘Türk destanları, konuları’ eşleştirilmesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?

A) Alp er Tunga: Alp Er Tunga’nın halkıyla Çin’e göçü
B) Bozkurt: Türklerin dişi bir kurttan türeyişi
C) Ergenekon: Ergenekon’da çoğalan Türklerin dağı eritip çıkmaları
D) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete Han’ın yaşamı
E) Şu: Makedonya kralı İskender’le Şu’nun savaşları

 

 

20. ‘Göktürk Yazıtları’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlkinde, Tonyukuk’un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği
B) 1893’te Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı
C) On biri sessiz, üçü sesli on dört harfli bir alfabeyle yazıldığı
D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtının ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı
E) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği

 

YANITLAR

 

1. E 11. E
2. B 12. C
3. D 13. D
4. A 14. B
5. C 15. A
6. E 16. D
7. B 17. B
8. C 18. E
9. A 19. A
10 D 20 C

 

Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A)Dil, yabancı etkilerden uzaktır. B)Genellikle …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir