Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A)Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
B)Genellikle yarım uyak kullanılır.
C)Anonim Ürünlerdir.
D)Hece Ölçüsü kullanılmıştır.
E)Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

 

 

2.Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?

A) Sav         B) Koşuk           C) Destan         D) Sagu         E) Mersiye

 

 

İlk Türk manzumesi din törenlerinde ortaya çıktıktan sonra, şiir din dışı eğlence ve törenler içinde gelişimini sürdürmüştür. Manzum verimlerden ……da aşk ve tabiat güzellikleri karşısında duyulan lirizm; …….da kişilerin ölüm karşısındaki duyguları dile getirilmiş; …..da kahramanlık konuları işlenmiştir.

3. Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) koşuklar – sagular – destanlar
B) koşuklar – savlar – destanlar
C) destanlar – ağıtlar – koşuklar
D) savlar – destanlar- ağıtlar
E) destanlar – sagular – savlar

 

 

İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatında, eski Türklerin ölenler için düzenledikleri………… törenlerinde okunan yas şiirlerine ……………. denilmiştir.Bunlar Halk edebiyatındaki …… ………… ve Klâsik edebiyattaki ………………….türlerinin ilk örnekleri sayılır.

4.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şölen-ağıt-sagu-gazel
B)Yuğ-sagu-ağıt-mersiye
C)Yuğ-ağıt-sagu-sav
D)Yuğ-sagu-ağıt-methiye
E) Sığır-yuğ-mersiye-ağıt

 

 

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mı
Ödlek öcün aldı mı
İmdi yürek yırtılır

5.Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Koşuk    B) Sav     C) Sagu     D) Destan     E) Koşma

 

 

Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.

6.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) bent- aruz              B) dörtlük-aruz
C) beyit- aruz             D) dörtlük- hece
E) beyit- hece

 

 

7. Göktürk Kitabeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türklerin kültürlerini, geleneklerini, törelerini, ahlak ve adetlerinin yansıtır
B) İslamiyet’in kabulünden sonraki ilk yazılı belge olma özelliğine sahiptir.
C)Gelişmiş bir dille ve hitabet tarzında yazılmıştır.
D) Türklerin milli alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
E)“Türk” kelimesinin geçtiği ilk belge olma özelliği taşımaktadır.

 

 

Danişmend Gazi Destanı
Cengiz Han Destanı
Saltuk Buğra Han Destanı

8. Yukarıda verilen destanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamiyet’in kabulünden sonra oluşmaları
B) Göktürklere ait olmaları
C) Sekizli hece ölçüsüyle yazılmış olmaları
D) Sözlü dönem ürünü olmaları
E) Dini konuları işlemeleri

 

 

9. Aşağıdaki destanlardan hangileri Saka Türklerine aittir?

A) Oğuz Kağan Destanı- Alp Er Tunga Destanı
B) Türeyiş Destanı- Göç Destanı
C) Alp Er Tunga Destanı- Şu Destanı
D) Timur Destanı –Cengiz Han Destanı
E) Bozkurt Destanı- Ergenekon Destanı

 

 

Kırgız Türklerinin milli destanı, 500 bin beyte yakındır. Dünyanın en hacimli destanıdır. Kırgızların çeşitli aşa-malardan geçerek bütünlük kazanmasını anlatır. Dil bakımından zengin bir kaynak olan destan, folklor bakımından da önemlidir. Şamanizm’in derin etkisinde olan destan Sayakbay Karalay tarafından toplanarak düzenlenmiştir.

10.Bu parçada aşağıdaki destanlardan hangisinden söz edilmektedir?

A) Danişment Gazi Destanı               B) Köroğlu Destanı
C) Satuk Buğra Han Destanı            D) Cengiz Destanı
E) Manas Destanı

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Hun Türklerine ait destanlar birlikte verilmiştir?

A) Göç – Türeyiş
B) Oğuz Kağan – Atilla
C) Ergenekon – Bozkurt
D) Şu Destanı-Alp Er Tunga
E) Alp Er Tunga – Yaratılış

 

12.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk hayatına ve edebiyatına ait bir kavram değildir?

A) Şölen     B) Sagu      C) Yuğ     D) Deyiş      E) Sığır

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?

A) Anonim ürünlerdir.
B) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
C) Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.
D) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
E) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.

 

 

14.İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere ne ad verilir?

A) Sav      B) Gazel        C) Sagu       D) Ninni     E) Destan

 

I. Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
II. Tonyukuk, Bilge Kağan, Kül Tigin adına dikilen üç tane yazıttır.
III. Türklerin İslamlığı kabul ediş serüvenini anlatır.
IV. Türk edebiyatının ilk yazılı edebi örneklerindendir.
V. Hunlarla Çinlilerin mücadelesini anlatır.

15.Numaralanmış cümlelerde, Göktürk Yazıtlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I-II-IV     B) I-II-III     C) II-III-IV     D) II-III-V      E) I-II-V

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

 

 

17. Aşağıdaki dizilerden hangisinde İslamiyetten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?

A) Ergenekon – Oğuz Kağan – İgor – Attila
B) Yaradılış – Oğuz Kağan – Şehname – Göç
C) Göç – Şu – Bozkurt – Alp Er Tunga
D) Battal Gazi – Bozkurt – Attila – Ergenekon
E) Cengizname – Danişmentname – Şu – Göç

 

 

Saka Türkleri hükümdarının Türk-İran Savaşları sırasında gösterdiği kahramanlıklar anlatılır. Bu destanın konusu İranlıların ulusal destanı Şehname’de ele alınmıştır. Saka Türkleri hükümdarının adı Afrasiyap olarak geçer.

18.Yukarıdaki parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şu    B) Alp Er Tunga     C) Atilla     D) Ergenekon        E) Göç

 

19. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanlarının değişikliğe uğramalarının nedenlerinden biridir?

A) Düzyazı biçiminde söylenmeleri
B) Olağanüstü olaylara yer vermesi
C) Tarihi ve ulusal öğelere dayanmaması
D) Belli bir yer ve coğrafya üzerinde geçmemesi
E) Hemen derlenip yazıya geçirilmemeleri

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı“nın özelliklerinden biri değildir?

A) Bu dönem edebiyatında sözlü eser sayısı az olup eserler genellikle yazılı bir niteliğe sahiptir.
B) Şaman, baksı, ozan ve kam olarak adlandırılan dini liderler ilk şiir örneklerini vermişlerdir.
C) Eserlerin dili öz Türkçe olup dilde yabancı sözcüklere hemen hemen hiç rastlanmaz.
D) Bu dönem edebiyatında edebi tür olarak şiir ön plandadır.
E) Şiirler, yas törenleri, av törenleri ve toplu ziyafetlerde söylenmişlerdir.

 

YANITLAR

 

1. E 11. B
2. D 12. D
3. A 13. E
4. B 14. C
5. C 15. A
6. D 16. D
7. B 17. C
8. A 18. B
9. C 19. E
10 E 20 A

 

Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

                              …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir