Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

Göktürk alfabesi, 38 harflidir. 25 sessiz, 4 sesli 9 da birleşik sesten oluşmuştur. (I) Göktürk Yazıtları, yabancı etkilerden uzak arı bir Türkçe ile yazılmıştır. (II) Anıtlarda; aliterasyonlar, benzetmeler, atasözleri ve deyimler çok fazla yer alır. (III) Taşların bir tarafı Çince, üç tarafı da Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Kitabelerin yazarı Bilge Kağan’dır. (V)

1.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde “Göktürk Yazıtları” ile ilgili bir bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I               B) II                   C) III                    D) IV                    E) V

 

 

Aç ne yimes, tok ne times.
Ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner.
Arpasız at aşumaz.
Alın arslan tutar, küçin sıçgan tutmas.

2.Yukarıdaki örnekler aşağıdaki türlerden hangisine örnek oluşturur?

A) Sav      B) Koşuk       C) Sagu       D) Destan        E) Yuğ

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi “İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı“nın özelliklerinden biri değildir?

A) Şiirlerin ölçüsü hece ölçüsü nazım birimi dörtlüktür.
B) Şiirlerde daha çok yarım uyak kullanılmıştır.
C) Ölüm, doğa sevgisi, kahramanlık, aşk ve savaş gibi konular çokça işlenmiştir.
D) Bu dönem edebiyatında destan geleneği fazla yaygın değildir.
E) Sözlü Edebiyat ve Yazılı Edebiyat olmak üzere iki bölümde incelenir.

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A) Türeyiş Destanı            B) Manas Destanı
C) Bozkurt Destanı           D) Şu Destanı
E) Göç Destanı

 

Saguların halk şiirindeki karşılığı …… divan şiirindeki karşılığı …… ‘dir.

5.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Ağıt – gazel                B) Semai – mersiye
C) Ağıt – mersiye           D) Koşma – mersiye
E) Ağıt – kaside

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi “Sözlü Edebiyat” devri ürünlerinden değildir?

A) Sav       B) Sagu       C) Destan      D) Semai       E) Koşuk

 

Hun hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini, yaşamını, ülkesini mamur ettikten sonra oğulları arasındaki paylaşımını konu alır. Kısacası destanda Mete ve yaşamı anlatılır.

7.Yukarıda sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz Kağan Destanı               B) Atilla Destanı
C) Şu Destanı                                D) Türeyiş Destanı
E) Ergenekon Destanı

 

 

Sözlü Edebiyat (I) dönemi ürünlerinden olan savlar, (II) 13. yüzyılda (III) Kaşgarlı Mahmut (IV) tarafından yazılan Divanü Lügati’t Türk (V) adlı eserde derlenmiştir.

8.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I.            B) II.                C) III.                 D) IV.              E) V.

 

 

Sözlü Edebiyat’ta en yaygın tür olarak şiir ön plana çıkar. (I) Çuçu, Ki-ki, Kül Tarkan, Çişuya Tutung, Aprın Çor Tigin, Asıg Tutung ilk Türk şairlerinin önde gelen isimleridir. (II) Sözlü Edebiyat döneminde aşk, kahramanlık, doğa, at sevgisi, cesaret ve ölüm konuları en çok işlenen konular olur. (III) Sözlü Edebiyat dönemi eserleri yabancı etkilerden oldukça uzak oldukları için eserlerin dili sadedir. (IV) Şairler, şiirlerin son dörtlüklerinde mahlaslarını geçirmişlerdir. (V)

9.İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın “Sözlü Edebiyat” dönemi ile ilgili yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) I.            B) II.                C) III.                 D) IV.              E) V.

 

 

Sözlü Edebiyat döneminin en önemli ürünüdür. Türk Edebiyatının ilk örneklerini oluşturan bu tür, milletlerin hayatını yakından ilgilendiren büyük felaketleri, sosyal olayları, kahramanlıkları, savaş, göç ve doğal afetleri anlatan uzun manzum ürünlerdir. Dizeler ile oluşturulmuşlardır.

10.Yukarıda sözü edilen “Sözlü Edebiyat” dönemi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sav      B) Destan       C) Sagu      D) Koşuk       E) Koşma

 

 

11. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Manas Destanı           B) Alp Er Tunga Destanı
C)Şehname                      D) Göç Destanı
E)Atilla Destanı

 

 

12.Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?

A) İliada ve Odysseia – Manas – Üç Şehitler Destanı
B) Çılgın Orlando – Mahabarata – Cid
C) Gılgamış – Kalevala – İlahi Komedya
D) Şehname – Şinto – Gılgamış
E) Aeneis – Ramayana – Ergenekon

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden birisi olamaz?

A) Din değişimi                       B) Lehçe ve şive ayrılıkları
C) Coğrafya değişimi             D) Kültürel değişim
E) Gelir dağılımı

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi destan dönemi sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?

A)Destan     B) Sav     C) Bilmece     D)Sagu      E) Koşuk

 

 

15.Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevlerinden birisi değildir?

A) Tarihi ve toplumsal olayların eserlere nasıl yansıdığını incelemek.
B)Tarihi olayları kronolojik sıraya göre düzenlemek.
C)Edebi dönemlerin özelliklerini tespit etmek.
D) Edebiyatı dönemlere ayırmak.
E) Şair ve yazarların hayatlarını incelemek.

 

16. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?

A) Yaratılış-Türk                B) Kalevala- Fin
C) Ramayana-Hint            D) Nibelungen – Alman
E) Cid – Japon

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat’ın özelliklerinden biri değildir?

A) Anonim ürünlerdir.
B) Uyak, yarım uyaktır; cinaslardan, rediflerden yararlanılır.
C) Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın ortak malı olur.
D) Düz yazıyla önemli ürünler verilir.
E) Konular, günübirlik yaşamdan alınır.

 

 

Türklere ait en eski metinler 8. yy. ürünleri olan …….…… Yazıtları’dır. bu yazıtlar ilk olarak 1893 yılında Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. Bu dönemde Göktürkçe ve Uygurca kullanılmıştır.

18.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Göktürk    B) Hun     C) Uygur     D) Yenisey     E) Kırgız

 

 

Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.

19.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) beyit- aruz    B) dörtlük-aruz     C) dörtlük- hece     D) bent- aruz     E) beyit- hece

 

20. Göktürk Kitabeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişmiş bir dille ve hitabet tarzında yazılmıştır.
B) İslamiyet’in kabulünden sonraki ilk yazılı belge olma özelliğine sahiptir.
C) “Türk” kelimesinin geçtiği ilk belge olma özelliği taşımaktadır.
D) Türklerin milli alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
E) Türklerin kültürlerini, geleneklerini, törelerini, ahlak ve adetlerini yansıtır.

 

YANITLAR

 

1. E 11. A
2. A 12. D
3. D 13. E
4. B 14. C
5. C 15. B
6. D 16. E
7. A 17. D
8. C 18. A
9. E 19. C
10 B 20 B

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A)Dil, yabancı etkilerden uzaktır. B)Genellikle …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir