Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

Nesnel bir yargı dünyadaki tüm insanlarca ortak ve kabul gören durumlar için kullanılır.

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargı içermez?

A) Dedektif iz üzerinde bulduğu kanıtları bize getirdi.
B) Krizden kurtulma planları dün sabah meclise sunuldu.
C) Temelinde ayrılık olan bu evlilik ancak beş sene devam edebilmişti.
D) Hayat arkadaşı kanserden ölünce adam intihar etmek için hap içti.
E) Bir roman daha bitti, bu roman diğerinden elli sayfa daha fazlaydı.

 

(I) Bence insan, hep bildiği yoldan yürümeli. (II) Annen, babanın, dediği yoldan yürümek yanlış değil; ama kendi bildiğin gibi değil. (III) Anne-baba insanı yönlendirir; iyiyi, kötüyü ona öğretir, ancak hep doğruları yapmaz. (IV) Ben yirmi yaşıma kadar Eskişehir’ de yaşadım. (V) Oradaki tüm anne-babalar da iyiydi; ama hep doğru yapmazlardı.

2.Yukarıdaki tümcelerin hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?

A) I.        B)II.          C) III.          D) IV.         E)V.

 

(I)Ben soru-yanıt biçimindeki röportaj türünü yeğlemiyorum. (II) Yani bir nakilci olmayı istemiyorum. (III) İşin içine yaratı ve kurgu girmeyince yaptığım işten tat almıyorum. (IV) Ödül kazandığımı duyan pek çok arkadaşımın ilk sorusu kiminle röportaj yaptığım oldu. (V) Ben, bu genel kanının dışında düşünüyorum röportajı.

3.Yukarıdaki parada numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?

A) I.        B)II.          C) III.          D) IV.         E)V.

 

 

(I) Son dönem şair ve yazarları farklı olmak adına eski sözcükleri canlandırmaya çalışıyor. (II) B. Borahan, üzerinde konuşulacak ve nasıl yazıldığını düşündürecek “Gecenin Gizemi”ni diğer romanları arasındaki özgün yerine yerleştiriyor. (III) Sanatçının ilk öyküleri en iyi yazarları taklitle birlikte saçmalığın sınırlarında dolaşan öykülerdir.(IV) Onun kitaplarını okudukça iyi bir yazarla olmasa da iyi bir şairle karşı karşıya olduğumu fark ettim. (V)“Gecenin Gizemi” kurgusuyla ve karakteriyle kusursuz bir yapıt olmuş.

4.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde anlatılanlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir durumdan söz ediliyor.
B) II. cümlede, bir sanatçının özgün bir yapıtından söz ediliyor.
C) III. cümlede, sanatçının ilk öykülerinin başka sanatçılara öykünerek yazıldığı üzerinde duruluyor.
D) IV. cümlede, B. Borahan’ın yapıtlarının şiirlerden oluştuğu belirtiliyor.
E) V. Cümlede, “Gecenin Gizemi” adlı yapıtın kurgu ve karakter bakımından kusursuzluğa ulaşmış bir yapıt olduğundan söz ediliyor.

 

 

(I)Yaşamımın ondördüncü kışına giriyordum.(II) Askeri rüştiyesinde okuyordum. (III) Matematiği, şiiri ve ede-biyatı seviyordum. (IV) Problemleri yorulmadan çözebiliyor, teoremleri kolaylıkla ispatlayabiliyordum. (V) Şiire ve edebiyata dair kitaplardan büyük bir zevk aldığım için bunları okumaktan hiç bıkıp usanmazdım.

5.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin gerekçesi de verilmiştir?

A) I.        B)II.          C) III.          D) IV.         E)V.

 

 

(I) “İstanbul Sevinç’i” adlı romanda insanla doğa arasındaki çatışma işlenmiştir. (II) Yapıdaki betimlemeler son derece canlıdır. (III) Bunda yazarın hayal dünya-sının çok geniş olmasının payı büyüktür. (IV) Ayrıca yapıtın şiirsel ve çekici bir anlatımı vardır. (V) Edebiyata şiirle başlamış olması kuşkusuz sanatçının yapıtlarına farklı bir hava katmıştır.

6,Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde anlatılan yazarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, yazarın bir yapıtının konusu üzerinde duruluyor.
B) II. cümlede, yapıtta yer alan betimlemelerin gerçekçi olduğu üzerinde duruluyor.
C) III. cümlede, sanatçının hayal dünyasının geniş olmasının sanatçıyı farklı kıldığından söz ediliyor.
D) IV. cümlede, “İstanbul Sevinç’i” adlı yapıtın şiirsel bir anlatımının olduğu belirtiliyor.
E) V. cümlede, yazarın ilk ürünlerinin şiir olmasının onun yapıtlarına değişik bir hava kattığından söz ediliyor.

 

 

7. .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yapıt ya da yazar hem olumlu hem olumsuz yönüyle ele alınmıştır?

A) Yapıt, dünyayı, toplumu, insanı yalın ve çarpıcı örneklerle ele alıyor.
B) Yazar, bilim adamı titizliğini baştan sona hiç elden bırakmamış.
C) Bu şiirleri okuyunca ozanın büyük coşkusunu hemen yüreğinizde hissediyorsunuz.
D) Okuru bilgilendirmek amacıyla romanlarında, didaktik öğelere ağırlık vermiştir.
E) Konusunun ilginçliğine karşın yapıtın bildirisi okura zor ulaşıyor.

 

 

(I) Olaylarla kişilerin iç içe verildiği öykülerinde duru bir dil ver rahat bir anlatım buluyoruz. (II) Çok kısa konuşma cümleleri kullanmayı yeğleyen sanatçı, ölçülü olarak devrik cümle kullanmış. (III) Öykülerinin hemen hepsi, onun toplum ve siyaset alanındaki görüşleri üzerine oturtulmuş. (IV) İlk öyküsünden son öyküsüne kadar, kendi çağının anlayışından ayrı bir yolda yürümüş. (V) Öykü kişileri de olağanüstü insanlar değil; her gün çevremizde gördüğümüz kişiler, küçük insanlardır.

8.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri yazarın üslubuyla ilgilidir?

A) I ile III       B) II ile IV        C) IV ile I        D) I ile II        E) III ile IV

 

 

(I)Halikarnas Balıkçısı,güzel sanatların hemen her dalında yapıtlar vermiştir. (II) Romanlarında konu, yaşamlarını sürdürebilmeleri denize bağlı insanların çırpınışlarıdır. (III) On yılını balıkçıların ve sünger avcılarının arasında geçiren yazarın romanları,kendi yaşamından belgelerdir. (IV) İki romanının konusu ise tarih ve mitolojiye dayalıdır. (V) Yapıtlarında engin bir gözlem gücünü görmekteyiz.

9.Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerde Halikarnas Balıkçısı’yla ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I.cümlede, çok yönlü bir sanatçı olduğundan söz ediliyor.
B) II.cümlede, denize bağlı insanların,romanlarının konusunu oluşturduğu belirtiliyor.
C) III.cümlede,yaşamının on yılını balıkçıların ve sünger avcılarının arasında geçiren yazarın romanları, bu balıkçıların yaşamından belgelere yer verildiği belirtiliyor.
D) IV.cümlede,tarih ve mitolojiyi konu alan iki romanı dışındaki bütün romanlarının deniz insanlarını konu edindiği belirtiliyor.
E) V.cümlede,gözlem gücünün genişliğinin yapıtların da görülebildiği belirtilmiştir.

 

(I)Ozanlar,dili çok iyi kullanmasını bilen kimselerdir. (II)Bir defa ölçü kurallarını öğrendiler mi dile dayanılar. (III) Kulakları onlara kılavuzluk yapar, en dolgun, en temiz sözcükleri ararlar.(IV) Kimi zaman da en tuhaflarını seçerler sözcüklerin.(V)Bunun için ozanlar, sandıklarından veya istediklerinden çok şey ifade ederler.

10.Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerde ozanlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I.cümlede, dili çok iyi kullanmasını bildikleri belirtiliyor.
B) II.cümlede, ölçünün kurallarını öğrenince dile dayandıkları belirtiliyor.
C) III.cümlede,kullanılması kolay ve yeni olan sözcükleri seçtikleri üzerinde duruluyor.
D) IV.cümlede,bazen de en acaip sözcükleri seçebildikleri belirtiliyor.
E) V.cümlede,söylediklerinin söylemek istediklerini aştığı vurgulanıyor.

 

 

Sen kusursuz biçimler kurmaya bak, öz kendiliğinden gelir. Güzel bir ev, kiracısız kalmayacağı gibi güzel bir biçim de anlamsız kalmaz.

11.Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu cümlelerle çelişir?

A) Bir sanat yapıtında, içerik ve biçim birbirini tamamlamalıdır.
B) Biçim kaygısıyla hareket eden ozanlar başarıya ulaşırlar.
C) Sanatta en önemli nokta, biçimsel güzelliği yaratmaktır.
D) İlginç bir konu bulduğunda, biçim kendiliğinden gelir.
E) Parnasizm şiirde dış yapı, mükemmelliğini önemser her zaman.

 

 

(I) İLondra’nın sıkıntılı günleri başka hiçbir yerinkine benzemez. (II) Vicdan azabı renginde ağır bir hava başınızın üstünde zonklayıp durur. (III) Gökyüzü davul derisi gibi gergin ve basıktır.(IV)Herkesi rahatsız eden bir nem ve bir dokunsanız kıyametlerin daniskası pat-lak verecek ve bir şimşek furyası fışkıracak bulutların ağzından.(V)Başkentin en asık suratlı semtlerinden biri de New Cross’tur.(VI) Evlerin çoğu eskidir,körelmişe benzer,yeniden boyasanız bile bir işe yaramaz.

12.Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I.ve II.cümlede, insana ait özellikler insan dışı varlık ya da kavramlara aktarılmıştır.
B) III.cümlede, benzetmeye yer verilmiştir.
C) IV.cümlede,dokunma duyusundan yararlanılmıştır.
D) V.cümlede,karşılaştırmaya yer verilmiştir.
E) VI.cümlede,saptama söz konusudur.

 

 

(I)”Yaşamın Ucuna Yolculuk” Almanca da “Bir İntiharın İzinde” adıyla yayımlandı,aynı anda. (II) Tezer Özlü,geçen ay yayımlanan romanı on beş günde,neredeyse yemeden içmeden, yazmıştı. (III)Kafka ve Stevo gibi ustaların yaşadıkları ve öldükleri yerleri anlatma çabası giderek “yaşam” ve “ölüm” üzerine gitmeye dönüşüyor.(IV)Özlü’nün bu yapıtı yaşamın iki gerçeğini bütün çıplaklığıyla sergilliyor.(V)Yapıt yaşamla öyle özdeşleşiyor ki okuruna: ”Bu kitap okumaz, ancak yaşanabilir;çünkü yaşamın ta kendisi…” dedirtiyor.

13.Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerde yazar ve yapıtıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I.cümlede, yapıtın iki dilde birden yayımlandığından söz ediliyor.
B) II.cümlede, yazarın yapıtını çok kısa sürede kaleme aldığına değinilmiştir.
C) III.cümlede,yapıtın konusunun Kafka ve Stevo’nun yaşamından yola çıkılarak oluştuğundan söz ediliyor.
D) IV.cümlede,yazarın anlatımının açıklığa gereksinim duyduğu belirtiliyor.
E) V.cümlede,yapıtın yaşamla özdeşleştiği,okurun yapıtı çok beğeneceği belirtiliyor.

 

 

(I) Gece yarısına doğru Tacikistan’ın Aşkabat havaalanına indiğimizde neredeyse buhar oluyorduk. (II) Buranın havaalanı bizim Anadolu istasyonlarını hatırlatıyor, insanlar omuz omuza, yanlarında bavullar, uykulara vurmuşlar. (III) O saatte uçaklar iniyor, uçaklar kalkıyor, bir hareket beri yanda… (IV) Uyandırasım geliyor uyuyanları. (V) Kalkın uçak gidiyor, diye.

14.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) I.        B)II.          C) III.          D) IV.         E)V.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, hem övgü hem de yergi anlamı içermektedir?

A) Her söylediği beğeniyle dinlenen bir yorumcuydu.
B) Bütün dünyasını tiyatro dolduruyordu.
C) Teknolojiyle barışık yaşayamadı.
D) Günlerce sokağa adım atmadı.
E) Batan güneşi seyretmeye doyamıyordu.

 

 

(I) Görev bilinci, yazı ustalığıyla nice güzel roman ve başarılı öykü kitabı vermiş sanatçı. (II) Her yapıtına canını koymuş, ince eleyip sık dokumuş. (III) Fakat röportaj sunusuyla gösterdiği gerçekleri öykülerinin arasına koyması ve her kitabının başına gereksiz bir önsöz eklenmesi yapıtların gerçekliğini örseliyor. (IV) Yazar, yapıtlarında aydınlatıcı açıklamalar yapmazsa okurun sevgisini daha çabuk kazanır. (V) ‘’ Gecenin Gizemi’’ konularını nereden, kimlerden alırsa alsın; en insancıl bakışla kişilerinin kaderini güçlükle yansıtan etkili gözlem öyküleridir.

16.Parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir öneri vardır?

A) I.        B)II.          C) III.          D) IV.         E)V.

 

Ünlü piyanist, ülkemize fırtına gibi gelip fırtına gibi bir piyano resitali verdi.

17.Bu cümlenin içerdiği anlama en yakın yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Usta piyanistin ülkemize gelişi, hepimizi mutlu etti.
B) Ülkemizde kısa süre kalacak olan piyanist, bir resital verecek.
C) Beklemediğimiz bir zamanda ülkemize gelen sanatçı, güzel bir konser verdi.
D) Sanatçının ülkemize gelişi ve verdiği konser, büyük yankılar uyandırdı.
E) Yurt dışından büyük paralarla getirilen sanatçı, hızlı parçaları seslendirdi.

 

 

Hata yapmayan insan, genellikle hiçbir şey yapmıyordur.

18.Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) İnsan, hatalarını her zaman görebilmelidir.
B) İnsan, istem dışı hatalar yapabileceğini unutmamalıdır.
C) Mükemmel insan, hata payını azaltabilendir.
D) İnsanlar, hata yapmamaya özen göstermelidir.
E) Çalışan insanların hata yapması doğaldır.

 

 

‘’ Bilimin başarılarından, açıklama gücünden, saygınlığından kuşku yok; ama…

19.Bu cümle, aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmaz?

A) bilimin eleştiriye de açık olduğu unutulmamalıdır.
B) bilim de bir insan ürünü. Ne denli yetkin olursa olsun bir eksik yönü olabilir.
C) bilimsel açıklamaların eksik yönü olamaz, o, mükemmeldir.
D) bu görünür başarının eleştirilmesi, yorumlanması da gerekir.
E) hiçbir şey sorgulanmadan da kabullenilemez, bilim bile olsa.

 

 

Konunun büyüklüğünü ve içindeki alt başlıkları sağlıklı saptayabilmek için ülke genelinde kaç kentli,kaç köylü kaç okumuş ve kaç eğitim yüzü görmemiş bulunduğunu üç aşağı beş yukarı belirleyebilmek için çok çalışmıştı ki bu da doğal olarak yeni bir araştırma yapmak zorunluluğuyla burun buruna getirmişti onu.

20.Yukarıdaki parçada altı çizili sözlerin her ikisinin anlamını da barındıran cümle aşağıdakilerden hangisindir?

A) Patronu, genç muhasebe müdürünü,ihale dosyasına konulmak üzere -yanlış da olsa- yaklaşık bir hesap çıkarmakla karşı karşıya bıraktı.
B) Fabrikanın üretim artışında,son iki ayda,tahminlerinüzerinde bir artış görülüyordu.
C) Genç muhasebe müdürünün planları boşa çıkmamış,üretim artışı beklenilenin üzerinde olmuştu.
D) Bunun üzerine patron işçileri toplayarak onların maaşlarına da aynı oranda zam yapılacağı müjdesini verdi.
E) Bütün bu çalışmaların yaklaşık olarak üç aylık bir ürünü olduğunu,genç muhasebe müdürünün de katkılarının yadsınamayacağını söyledi.

 

YANITLAR

 

1. C 11. D
2. D 12. C
3. C 13. A
4. D 14. B
5. E 15. B
6. C 16. D
7. E 17. D
8. D 18. E
9. D 19. C
10. B 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir