Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 2

(I) Başka uluslar,çağımızın uygarlığına girmek için,geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadır. (II) Oysa bizim modern uygarlığa girmek için,yalnız eski zamanlarımıza dönüp bakmamız yeterlidir.(III) Eski Türklerde,dinin aşırı ve işkence verici ayinlerinden olumsuz tapınmalardan arınmış olması, (IV) aşırı dindarlıktan ve dinin tekelciliğinden kurtulmuş bulunması,(V)Türkleri gerek kadınlar hakkında gerek diğer kavimler hakkında çok hoşgörü sahibi yapmıştı.

1.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde anlatılanlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, çağdaş uygarlığa girmede, geçmişin diğer uluslara engel teşkil edebileceğinden söz edilmektedir.

B) II. cümlede, Türklerin çağdaş uygarlığa girmede, geçmişin kendilerine yardımcı olabileceği vurgulanmaktadır.

C) III. cümlede, eski Türklerde aşırı dinciliğe ve gereksiz tapınmalara yer verilmediği üzerinde duruluyor.

D) IV. cümlede, aşırı dindarlıktan ve dinin tekelciliğinden kurtulmuş ulusların uygar olacağı belirtiliyor.

E) V. Cümlede, eski Türklerin dinsel inançlarının etkisiyle diğer uluslara ve kadınlara hoşgörülü davrandığından söz ediliyor.

 

 

(I) Onun Türk evi plan tiplerini konu alan çalışması Mimarlık Fakültesi’ nde ders kitabı olarak okutulmaktadır. (II) Bu kitapta geleneksel konut mimarlığı, plan özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. (III) Köşkleri ve kasırları ele alan bir başkası ise özel konut yapı türünü incelemektedir. (IV) Ama bu mimarın en başarılı yapıtı, hem içeriği, hem de özenli baskısıyla dikkatleri çeken ‘’ Türk Evi ’’ adlı çalışmasıdır. (V) Üç ciltlik bir takım oluşturan bu büyük boyutlu kitap, Taç Vakfı tarafından yayımlanmıştır.

2.Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir yorum yapılmıştır?

A) I.          B)II.             C) III.            D) IV.            E)V.

 

(I) Roman, kentleşmenin sanatıdır. (II) Ama kolay değil, kentleşemiyoruz işte. (III) Keşke örnek kentler yaratabilsek.(IV) O zaman özlü düşünce ürünlerine dönüşecektir roman. (IV) Fakat sadece bizim sorunumuz değil bu.

3.Numaralandırılmış cümlelerden hangisi, kendisinden sonra gelen yargının koşulunu bildirmektedir?

A) I.          B)II.             C) III.            D) IV.            E)V.

 

 

Toplumsal yaşamla ilgili birtakım aydınlık görüşleri savunmak, yazarın ille de güzel yapıtlar yaratmasını gerektirmez.Yazar, düşünceleri ne olursa olsun, kendini klişeleşmiş çizgilerden kurtarmıyorsa kötü yapıtlar çıkarır ortaya. Estetik değerden yoksun ve kalıcılığı olmayan yapıtlar… Yani toplum kaygısıyla yazmak böyle sorunları da getiriyor beraberinde.

4.Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal gerçeklerin bilinciyle hareket etmek.
B) Toplumun geleceği için endişeler taşımak.
C) Sanatını toplumu aydınlatmada araç olarak kullanmak.
D) Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarından kimi zaman üstün tutmak.
E) Yapıtını toplumun beğenisini göz ardı etmeden oluşturamamak.

 

5.“XIX. yüzyılda klasik şiir hamle yapamamış, önceki yüzyıl şairlerini geçmek bir yana, onların seviyesine ulaşacak şairler dahi yetiştirememiştir.”cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Halk aşıklarını yetiştiren önemli bir kaynak da Yeniçeri Ocağı’dır.
B) Klasik şiirin Aşık şiirine hakim olması, güçlü şairlerin yetişmesini engellemiştir.
C) Bu dönemde klasik edebiyatın, aşıklar üzerindeki etkisi iyice artar.
D) Halk şiiri, o zaman ilerlemek şöyle dursun gerilemeye başlamıştı bile denebilir.
E) Buna karşılık, klasik şairler de halk şiirinden etkilenirler.

 

(I) Yabancı yazarlar, bizdeki fıkra yazarlarının gazetede her gün yazdıklarını duyunca çok şaşırıyorlar. (II) Onlar için bu yapılamayacak, inanılmaz bir iş. (III) Onlarda, bizdeki fıkra yazarı yerine yorumcu denilen yazarlar var. (IV) Bunlar, ancak kendi uzmanlıkları içine giren konularda haftada iki, en çok üç gün yazarlar. (V) Oysa bizler, bilmediğimiz hiçbir konu olmadığından (!) hangi taşı kaldırırsanız altından çıkar, her konuda görüş bildiririz.

6.Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangisinde ‘’ alaya alma ‘’ söz konusudur?

A) I.          B)II.             C) III.            D) IV.            E)V.

 

(I) Başka uluslar,çağımızın uygarlığına girmek için, geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadır. (II) Oysa bizim modern uygarlığa girmek için,yalnız eski zamanlarımıza dönüp bakmamız yeterlidir.(III) Eski Türklerde,dinin aşırı ve işkence verici ayinlerinden olumsuz tapınmalardan arınmış olması, (IV) aşırı dindarlıktan ve dinin tekelciliğinden kurtulmuş bulunması,(V)Türkleri gerek kadınlar hakkında gerek diğer kavimler hakkında çok hoşgörü sahibi yapmıştı.

7.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerde anlatılanlarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, çağdaş uygarlığa girmede, geçmişin diğer uluslara engel teşkil edebileceğinden söz
edilmektedir.
B) II. cümlede, Türklerin çağdaş uygarlığa girmede, geçmişin kendilerine yardımcı olabileceği vurgulanmaktadır.
C) III. cümlede, eski Türklerde aşırı dinciliğe ve gereksiz tapınmalara yer verilmediği üzerinde duruluyor.
D) IV. cümlede, aşırı dindarlıktan ve dinin tekelciliğinden kurtulmuş ulusların uygar olacağı belirtiliyor.
E) V. Cümlede,eski Türklerin dinsel inançlarının etksiyle diğer uluslara ve kadınlara hoşgörülü davrandığından söz ediliyor.

 

 

(I) Dostsuz bir yaşam düşünemiyorum ben. (II) Dostluğun çoğalmadığı yerde, insanca hiçbir değerin değişebileceğine de inanmıyorum. (III) Hiçbir düzen; içinde sevgi, dostluk gibi birleştirici duygular olmadıkça, varlığını sürdüremez. (IV) Temeli ne kadar iyi atılırsa atılsın, gelişimini tamamlayamaz. (V) Çünkü orada yapıcılığı, yaratıcılığı kamçılayan şey yoktur.

8.Numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul geçekleşse de istenen sonucun alınamayacağı anlamı vardır?

A) I.          B)II.             C) III.            D) IV.            E)V.

 

 

(I) Halit Ziya, kişiliğini romanlarında gösterir. (II) Çevresindeki kişilerden yararlanır. (III) Ruhsal çözümlemelere büyük önem verir. (IV) Romanlarında Batılı aydını işlerken öykülerinde halkla iç içe olur. (V) Öykülerindeki sade dil dikkat çekicidir.

9.Bu cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?

A) I.          B)II.             C) III.            D) IV.            E)V.

 

 

( I ) Şiirin değeri tabi ki açıklanarak ortaya çıkmaz, boşa yorulmayın.
(II) Şiiri anlamak istiyorsanız bir yorumcunun ağzından dinleyin.
(III) Şiiri bize yaklaştıran da bizden uzaklaştıran da dilidir.
(IV) Bir şiiri önce konusundan sonra anlatımından tanırım.
(V) Gerçekten “Şiir nedir?” sorusunun cevabını arıyorsanız bir tanımlama yapmaktan kaçının.

10.Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.      B) III. ve IV.       C) II. ve IV.     D) I. ve IV.      E) I. ve V.

 

Eğer yaşamak vazgeçemediğiniz bir istekse sağlığınıza özen gösteriniz.

11.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en uzak anlamdadır?

A) Yaşamınızı sürdürmek için sağlığınıza dikkat edin.
B) ‘’ Yaşamak için sağlık ‘’ ilkeniz olmalı.
C) Yaşamak için, sağlığınız sizce önemli olmalı.
D) Yaşamak istiyorsanız sağlığınızı koruyun.
E) Güzel bir dünyada yaşamak, herkesin özlemi olmalı.

 

Bir yol ağzına geldim mi, yürünmemiş olanı tercih ederim.

12.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sözü söyleyen kişiye ait olamaz?

A) Denenmemiş bir işi yapmanın keyfi başkadır.
B) Sürüden ayrılırsan kurtlara yem olursun.
C) Bence asıl başarı, kapıları zorlamak, olmazı oldurmaktır.
D) Sürekli yapılan iş, zamanla heyecanını yitiriyor.
E) Herkes Mersin’e gidiyormuş, gitsinler; ben tersine gitmeyi deneyeceğim.

 

 

I.Gelişmiş tiyatrolara sahip ülkelerde bile yenilikler, özden çok biçimle, insandan çok teknikle oluşuyor.
II.Bazıları, tiyatro öldü artık, denenecek her şey denendi, diyor.
III.Ben, tiyatronun insan var olduğu sürece yaşayacağına inanıyorum.
IV.Seyirciyle oyuncunun arada mikrofon, kamera, ışık oyunları olmadan karşı karşıya gelmesini seviyorum.
V. Tiyatroda insanlar artık büyük gösterilere yöneliyorlar; öyle bir teknik, ışık ve ses düzeni getiriyor, öylesine para harcıyorlar ki şaşırıyorsunuz.

13.Bu cümlelerden hangileri, savunulan düşünce bakımından birbirine en yakındır?

A) I ile III          B) II ile III            C) IV ile V      D) I ile V           E) I ile IV

 

 

Bir konuda söyleyeceklerimizin gerçekçi olabilmesi, o konu üzerinde ………………. bulunmasına bağlıdır.

14.Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangilerinin gelmesi uygun düşmez?

A) gözlem ve deneyimlerimizin
B) belirli bir bakış açımızın ve bilgimizin
C) sezgi ve inançlarımızın
D) gözlem ve yaşantılarımızın
E) okuma ve araştırmalarımızın

 

(I) Bu efsane insanla yolculuk etmek benim için onur vericidir. (II) Onun elinde kocaman bir el çantası var. (III) Uçağa binerken, inerken çantasını tutmak, ona yardım etmek istiyorum. (IV) Kabul etmiyor. (V) ‘’ Herkes kendi yükünü taşımaya alışmalı’’ diyor.

15.Düşüncenin akışına göre hangi cümleden sonra ‘’ona hak veriyorum ve saygı duyuyorum.’’ cümlesi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A) I.          B)II.             C) III.            D) IV.            E)V.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘’ şaşırma ‘’ anlamı vardır?

A) Onunla bir de ben mi konuşsam?
B) Bu ayrılığa alışabilecek miyim?
C) Biraz sonra o sanatçıya rastlamayayım mı?
D) Geçen hafta oraya da yağmur yağmış mıydı?
E) Onunla gidemeyeceğinizi söyleyemez miydin?

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ beklenmezlik‘’ anlamı vardır?

A) Öğrenciler, ellerinde güzel bir oyunla çıka geldiler.
B) Gecekondu insanını anlatan ilginç bir yapıtı oynamak istiyorlardı.
C) Her zaman olduğu gibi gene heyecanlı ve mutluydular.
D) ‘’ Sevgi yoksa biz de yokuz.’’ diyen bu insanlara, nasıl katılmam?
E) Onları dinledikçe yüreğimdeki sıkıntılardan kurtuldum.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kınama anlamı vardır?

A) Ağzını kiraya mı verdin, sen de bir şey söylesene, kardeşim!
B) Ayıptır, böyle uydurmalarla birbirinize iftira etmeyiniz.
C) Artık bu yanlışlıklara dayanamıyorum!
D) Ne olur beni buralarda yalnız bırakmayın!
E) Etmeyin eylemeyin, bizi bir de siz kırmayın!

 

 

19. ‘’ Düşünmeyen insan, insan değildir.’’ cümlesinin anlamıyla çelişen yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan olmanın koşulu düşünmektir.
B) Düşünmek, insanı insan yapar.
C) Duyarlı biriyseniz, başınıza çok iş açarsınız.
D) Düşünme, insana özgü bir niteliktir.
E) Düşünen insan düşünmeyen insandan niteliklidir.

 

(I) Bir dostumun ısrarı üzerine bugüne kadar yazdığım denemelerden gelişigüzel seçtiğim kırk bir tanesi ile bir kitap oluşturdum. (II) Yüzlerce denemem de bir kenarda duruyor.(III) Kitap yayımlandığında ,deneme konusunda düşüncelerine değer verdiğim dostlar,bunların çok değerli olduğunu, çok beğendiklerini söylediler (IV) Doğrusunu isterseniz denemelerimin nitelikli olduğunu ben daha yazarken biliyordum. (V) Şimdi bu denemelerimi okuyanların da  benimle aynı düşünceyi paylaşmış olmaları çok hoşu-ma gidiyor. (VI) Çünkü ben iyi bir denemeci olduğuma inanıyorum.

20.Yukarıda parçadaki kişinin, “kendisine aşırı güvenen biri olduğu” numaralandırılmış cümlelerden hangilerinden anlaşılabilir?

A) I.-II.         B) II.-V.         C) III.-IV       D) III.-V.      E) IV.-VI.

 

YANITLAR

1. D 11. E
2. D 12. D
3. C 13. B
4. D 14. C
5. D 15. E
6. E 16. C
7. D 17. A
8. D 18. B
9. D 19. C
10. E 20. B

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir