Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

Allah’a yalvarıp yakarmak niyaz etme maksadıyla kaside biçiminde yazılan şiir türüne … denir.

1. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)tevhit    B)münacat     C)naat      D)mersiye    E) methiye

 

Sanatçı, Anadolu’daki bilinen ilk Divan şairidir. Döneminde hemen bütün şairler dinî-tasavvufî konularda şiirler yazarken onun şiirlerinde pek tasavvuf etkisi görülmez. Vatan hasretini yansıtan şiirlerini divanında toplamıştır. Oturmuş, durulmuş bir şiir üslubu vardır. Yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi adlı eseriyle tanınır.

2.Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedi      B) Şeyhi     C) Yazıcıoğlu Ali       D) Ahmet Paşa    E) Hoca Dehhani

 

… Hz. Muhammed’i öven, O’nu yücelten, dört halife ve hatta On iki imam için yazılan şiir türüdür.

3.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) naat     B) ilahi      C)münacat      D)hilye      E)methiye

 

15. yüzyılın önemli bir şairidir. Tasavvuf düşüncesinin etkisinde kalmıştır. İran edebiyatından etkilenmiştir; ancak çağının Türkçesini başarıyla eserlerinde yansıtmıştır. Çağının dînî ve toplumsal yaşayışını, peygamberlerin hayatlarını ve özellikle tasavvuf kültür ve inanışlarını şiirlerinde işlemiş, divan şiiri sanatlarını, mecaz ve mazmunlarını incelik ve ustalıkla kullanmıştır. Sembolik anlatımda yazdığı “Hârname”de sosyal hiciv söz konusudur.

4.Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmedi     B)Necati     C) Şeyhi     D)Baki     E) Muhibbi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A) Kelime oyunlarına ve secilere sıklıkla başvurulması
B) Tarih, gezi yazısı, tezkire (biyografi) gibi türleri kapsaması
C) Cümle yapısının uzun ve girift olması
D) Nazma göre daha yaygın olması ve gelişim göstermesi
E) Dilinin ağır, ağdalı ve sanatlı olması

 

6. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi Divan edebiyatında kullanılan bir şiir türü değildir?

A) Türkü      B) Şarkı     C) Tuyuğ       D)Musammat      E)Terkib-i Bend

 

 

7. Fuzuli’yle Nedim için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Her ikisi de gazelde başarılı örnekler vermişlerdir.
B)Her ikisinin de divanı vardır.
C) Kasideleriyle ün yapmışlardır.
D)Fuzuli tasavvuftan yararlanırken, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
E) Nedim günlük hayatı şiire sokarken Fuzuli daha çok soyut konulara eğilir.

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)Siham-ı Kaza, Şair Nef’i tarafından yazılan hicivleri içerir.
B) Felekname, Gülşehri’nin ahlaki, tasavvufi ve didaktik bir yapıtıdır.
C)Sinan Paşa, Taarruzname adlı eserini söz oyunlarıyla ve secilerle sanat göstermek amacıyla yazmıştır.
D)Kabusname, Mercimet Ahmet’in didaktik nitelikli bir eseridir.
E)Bağdatlı Ruhi 16. yüzyılda lirik konuları işleyen açık sözlü bir şairdir

 

Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır. Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı bir mesnevisi vardır. “Hayrabat” adlı eser ise şairin diğer mesnevisidir. Bunun yanında “Tuhfetü’l Harameyn” , “Surname” ,” Zeyl-i Siyer-i Veysî”, “Fetih-nâme-i Kamaniçe”… önemli eserleridir

9.Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefi     B) Nabi      C) Bağdatlı Ruhi      D) Ahmet Paşa      E) Necati

 

15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur eserler yazmıştır. …..’nin eser verdiği dönemde diğer diller-den yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu. Sade nesrin Türk edebiyatındaki önemli bir temsilcisidir. Sanatçı, bu nedenle II. Murat’ın emriyle Kabusname adlı eseri yeniden tercüme etmiştir. Eser, Farsçadan çeviri yoluyla edebi-yatımıza kazandırılmıştır.

10.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sinan Paşa    B) Âşık Paşa     C) Şeyhi    D) Mercimek Ahmet      E) Süleyman Çelebi

 

11. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ahmedî – İskendername
B) Fuzuli – Şikâyetname
C) Nabi – Hayriyye
D) Âşık Paşa – Garipname
E) Yunus Emre – Hüsrev ü Şirin

12. Mesnevi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aşk,kahramanlık vs.konuları işleyen uzun manzum eserlerdir.
B) Beyit sayısı sınırsızdır.
C) Modern edebiyattaki öykü ve romanın klasik edebiyat-taki karşılığıdır.
D) Uyak düzeni aa, ba, ca, … şeklindedir.
E) Aynı şair beş ayrı mesnevi yazmışsa, hamse sahibi olarak adlandırılır.

 

Nabi’nin Hayrabad adlı mesnevisinden daha iyi bir eser yazabileceğini kanıtlamak istemiştir. Bunun için, ilahi aşka varmanın güçlüklerini sembollerle anlattığı Hüsn ü Aşk’ı yazmıştır. Nedim’le mahalli yaşamı yansıtan ve halka yaklaşan anlayışa uzak kalmakla birlikte, zaman zaman halk deyişlerine ve söyleyişlerine de yer vermiştir. Geniş hayal gücü, orijinal benzetmeleriyle dikkat çeken şair Sebk-i Hindi akımından etkilenmiş ve divan edebiyatının son büyük şairi olarak kabul edilmiştir.

13. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzuli    B) Nefi      C) Şeyh Galip      D)Şeyhi      E) Baki

 

14. Fuzuli ve Baki’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Her ikisinin şiirlerinde de yoğun olarak tasavvufi unsurlar görülür.
B) Baki’de görülen yaşama sevinci ve hayattan zevk alma isteği Fuzuli’de yoktur.
C) Baki şiirlerini İstanbul Türkçesi ile, Fuzuli ise Azeri Türkçesi ile yazmıştır.
D) Baki mesnevi yazmamış, Fuzuli ise başarılı mesneviler kaleme almıştır.
E) Aynı yüzyılda farklı yerleşim birimlerinde eserler vermişlerdir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatına ait bir özellik değildir?

A) Süslü, sanatlı ve ağır bir dilinin olması
B) En çok kullanılan nazım biçimlerinin koşma, semai, varsağı olması
C) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilmesi
D) Sanat için sanat anlayışının benimsenmesi
E) Genellikle zengin ve tam kafiyenin kullanılması

 

….. didaktik şiirleriyle divan şairleri arasında özel bir yere sahiptir, imparatorluğun duraklama devrinde hikemi tarzda yazdığı gazellerle halkın güvensizlik ve bezginliğine tercüman oldu. Oğlu için yazdığı eğitici değeri olan ……, mesnevi tarzında yazılmıştır ve şairin en önemli eseridir.

16.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şeyhi – Harname                      B) Nefi – Siham-ı Kaza
C) Fuzuli – Beng ü Bade               D) Nabi – Hayriyye
E) Mevlana– Mektubat

 

Divan edebiyatının son temsilcisi olarak bilinir. Mevlevi şairi olan sanatçı, genç yaşta divanını yazmıştır. Yeni imajlarla Divan şiirinin daralan ufkunu genişletmiştir. Şiirlerinde tasavvufi konulan işleyen şair genç yaşta ölmüştür.

17.Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nabi      B) Şeyh Galip       C) İzzet Molla     D) Zati       E) Atai

 

İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Ahmet’tir. İyi bir öğrenim gördükten sonra medreselerde müderrislik yapmıştır. Şarkı türünün gelişip yaygınlaşmasında büyük rol oynamış, “şarkı şairi” olarak anılmıştır. Dilde ve nazım biçimlerinde yenilikler denemiş, İstanbul’un eğlence dünyasını yansıtmıştır. Şiirlerde kullandığı dil, İstanbul dilidir. Halk zevkinin inceliklerine dikkat etmiş, halk deyimlerini ve söyleyişlerini şiirlerinde kullanmıştır. Tasavvufi konulara hiç yer vermeyen şair Patrona Halil İsyanı’nda ölmüştür.

18.Yukarıda sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim     B) Nailî       C) Nefi      D) Nabi     E) Necati

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Divan edebiyatında en güzel şarkı örnekleri 18.yüzyılda verilmiştir.
B) Nefi kaside şairi olarak bilinir.
C) Baki mesnevilerinde sade bir dil kullanmıştır.
D) Divan edebiyatında düzyazı ikinci planda kalmıştır.
E) Şikâyetname’de nükteli bir anlatımın olduğu bir dil ve sanatlı bir anlatım kullanılmıştır.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının düzyazı örneği değildir?

A) Tezkire    B) Sefaretname     C) Münşeat      D) Seyahatname     E) Mevlid

 

YANITLAR

1 B 11 E
2 E 12 D
3 A 13 C
4 C 14 A
5 D 15 B
6 A 16 D
7 C 17 B
8 E 18 A
9 B 19 C
10 D 20 E

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

  Divan edebiyatının 18.yüzyılda yaşamış son büyük şairi olmuştur. Galata Mevlehihanesinde şeyhlik yapmıştır. Nabi’nin Hayrabad’ına …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir