Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

 

Divan edebiyatının 18.yüzyılda yaşamış son büyük şairi olmuştur. Galata Mevlehihanesinde şeyhlik yapmıştır. Nabi’nin Hayrabad’ına nazire olarak ve Mevlanan’nın mesnevisinden etkilenerek yazdığı Hüsn ü Aşk adlı meşhur mesnevisi tasavvufi bir eserdir. Şair, bu eserinde hayal gücünden ve masal ögelerinden de yararlanmıştır. Üslup bakımından Sebk-i Hindi akımının etkisinde kalmış ve bu tarzı, şiirlerinde başarıyla uygulamıştır. Şiirlerinde ses ve söz güzelliğine önem vermiş, kendi bulduğu mecazlarla şiire yeni bir hayal gücü kazandırmıştır.

1.Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Çelebi                               B) Şeyh Galip
C) Şeyhi                                                    D) Yunus Emre
E) Mevlana Celaleddin Rumi

 

On altıncı yüzyıl Divan şairlerindendir. Daha yaşarken kendisine şairler sultanı unvanı verilmiştir. Hiç kuşku yok ki o, sarayın tüm olanaklarından yararlanmıştır. İyi bir medrese eğitimi görmüştür. Dünya nimetlerinin hepsinden yararlanmak gerektiğinin düşünür. Yakın dostu olan Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı mersiyesi çok ünlüdür. Gazellerinde hayatın zevklerini terennüm etmiş, insanın fani ömrünü elinden geldiğince aşk, içki ve eğlence meclislerindeki zevklerle gününü gün edip değerlendirmesini benimseyen bir felsefeye tercüman olmuştur. Kadılık, kazaskerlik yapmış; ancak çok istediği şeyhülislamlık makamına gelememiştir.

2.Bu parçadan tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefi   B) Fuzuli      C) Nedim   D) Baki     E) Nabi

 

I. 13. yüzyıl tasavvuf şairidir.
II. Çağından günümüze insan sevgisini taşıyan, hoşgörülü bir kişiliği vardır.
III. Oğlu Sultan Veled de ünlü bir şairdir.
IV. Divan-ı Kebir, Mektubat önemli eserlerindendir.
V. Eserlerini Farsça olarak yazmıştır.

3.Yukarıda söz edilen Divan edebiyatının şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mevlana    B)Ali Şir Nevai   C)Nesimi   D)Süleyman Çelebi   E)Necati Bey

 

4.Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Nabi-Hayrabat
B) Sinan Paşa-Tazarruname
C) Evliya Çelebi-Sefaretname
D) Mercimek Ahmet-Kabusname
E) Ali Şir Nevai-Muhakemet’ül Lügateyn

 

5.Aşağıdaki dizilerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin isimleridir?

A) Gazel- tuyuğ -müstezat-şarkı-semai
B) Mesnevi-murabba-semai-şarkı-gazel
C) Rubai-kaside-kıta-koşma-şarkı
D) Kaside-koşuk-mesnevi-şarkı-gazel
E) Mesnevi-gazel-kaside-şarkı-rubai

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı şairlerinden değildir?

A) Hoca Dehhani                          B) Nedim
C) Yunus Emre                              D) Naili
E) Taşlıcalı Yahya

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı şairlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Nazım birimi olarak genellikle beyti kullanma
B) Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü ağır bir dil kullanma
C) Bütün güzelliğine değil parça güzelliğine önem verme
D) Tümüyle Arap ve İran edebiyatından alınan nazım biçimlerini kullanma
E) Çoğunlukla tam ve zengin uyak kullanma

 

Elmayı ikiye böldüler
İçinden kurt çıktığını gördüler
Ağacı lime lime dildiler
Böceğin halinden bildiler
Ferman padişahınsa dağlar bizimdir denildi
Dağların bağrı deşildi

Bu şiirde “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir.” Sözüyle geçmişte yaşamış bir halk ozanı olan Dadaloğlu hatırlatılmıştır.

8.Yukarıda açıklaması verilen bu söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiare   B) Telmih    C) Hüsn-i talil    D) Cinas    E) Tecahül-i arif

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?

A) Harname                                          B) Beng ü Bade
C) Risale-i Muammeyat                      D) Rind ü Zahid
E) Leyla ve Mecnun

 

 

Divan edebiyatında yazarların gelip gördükleri yerlerle ilgili bilgi ve izlenimlerini aktardıkları eserlerdir. Bu eserler, çoğu kez tarihsel birer yapıt olarak kabul edilir. Bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’si, Sehi Bey’in “Heşt Behişt”i  bu türün örnekleri arasında yer alır.

10.Bu parçada sözü edilen Divan nesri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezkire    B) Siyer    C) Tarih   D) Surname    E) Seyahatname

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Naima’nın Damat Hasan Paşa’nın isteği üzerine yazdığı Edirne Olayı’nı anlatan risalesi vardır.
B) Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l Memalik adlı eseri gezi edebiyatımızın ilk eserlerindendir.
C) Divan nesir yazarlarının hepsinin aynı zamanda şiirlerini topladıkları divanları vardır.
D) Bir nasihatname kitabı olan Kabusname Mercimek Ahmet tarafından tercüme edilmiştir.
E) Divan nesri süslü, orta ve sade nesir olmak üzere üç koldan devam etmiştir.

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi biçiminde kaleme alınmış bir eser değildir?

A) Leyla ve Mecnun           B) Hüsn ü Aşk
C) Harnâme                        D)İskendernâme
E) Hüsrev ü Şirin

 

13. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A) Makta  B) Girizgah    C) Nesib   D)Dua   E) Fahriye

 

14. Divan şiiri nazım şekillerinden şarkı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Divan edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmıştır.
B) Hece ölçüsünün  11’li kalıbıyla yazılır.
C) Bestelenmek için yazıldığından dili sadedir.
D) Sayıları 3 ile 5 arasında değişen dörder dizelik bentlerden oluşur.
E) Günlük yaşam, sevgi, aşk gibi konuları işler.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin konusuna göre türlerinden biri değildir?

A) Mersiye   B) Münacaat   C) Cülusiyye   D) Şehrengiz   E) Rahşiyye

 

16.Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrine ait bir eser değildir?

A) Kanuni Mersiyesi                          B) Tazarruname
C) Paris Sefaretnamesi                     D) Kısas-ı Enbiya
E) Seyahatname

 

Büyük mutasavvıf şair Yunus Emre’nin 1307’de yazdığı ahlaki ve öğretici nitelikteki eser olan ……….. ve Gülşehri’nin 1317’de Attar’dan çevirdiği ve eklemelerle zenginleştirdiği ……….., 13.yüzyılın önemli mesnevileridir.

17. Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Hüsrev ü Şirin-İskendername
B)Risaletü’n Nushiyye-Garipname
C)Risaletü’n Nushiyye-Mantık’ut Tayr
D)Leyla ile Mecnun-Mantık’ut Tayr
E)Keşfü’z-Zunun-Cemşid u Hurşid

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)İlahiler genellikle dörtlük nazım birimiyle ve hece ölçüsüyle yazılır.
B)Mevlana’nın Yusuf u Züleyha adlı mesnevisi çok meşhurdur.
C)Hacı Bektaşı Veli’nin en önemli eseri, aslı Arapça olan Makalat’tır.
D)Yunus Emre, tasavvuf şiirinin Anadolu’daki kurucusu ve en önemli temsilcisi sayılır.
E)Mesnevilerde her beytin dizeleri kendi arasında uyaklanır.

 

19.Aşağıdakilerden hangisi 13.yüzyılda mesnevi biçiminde yazılmış ahlaki, tasavvufi bir eserdir?

A)Mantık’ut Tayr                              B)Düsturü’l-Amel
C)Harname                                       D)Risaletü’n Nushiye
E)İskendername

 

20.Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Garipname-Aşık Garip
B)Cihannüma-Katip Çelebi
C)Ahmedi-İskendername
D)Risaletü’n Nushiye-Yunus Emre
E)Divan-ı Kebir-Şeyyad Hamza

 

 

YANITLAR

 

1 B 11 C
2 D 12 E
3 A 13 A
4 C 14 B
5 E 15 D
6 C 16 A
7 D 17 C
8 B 18 B
9 A 19 D
10 E 20 E

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden değildir? A) Beyitleri birbiriyle uyaklı olma B) Son beyitte şairin …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir