Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM TANITIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve
kurumlar ile azınlık ve yabancı okulların tanıtım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumlar
ile azınlık ve yabancı okulların tanıtım uygulamalarına ilişkin araçların, renk, şekil, ölçü/oran, yazı karakteri ve diğer
özelliklerinin belirlenmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adlandırma tabelaları: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile her tür ve derecedeki resmî, özel okul ve kurumlar ile
görevlilerin oda kapılarındaki adı, soyadı ve unvanlarını; derslik, atölye, pansiyon, spor salonu, toplantı odası,
öğretmenler odası, kütüphane, laboratuvar ve benzeri bölümleri belirlemek amacıyla kapı girişlerine konulan tabelaları,
b) Amblem: Bakanlığın kitap, meşale ve alevden oluşan simgesini,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Filigran: Kullanılan malzemenin zeminine açık renk tonlarında basılan çizgi, resim, yazı ve benzeri şekil veya
biçimleri,
e) Flama: Bakanlık kurumlarının temsil, işaret veya belirtke amacıyla tasarladıkları kurum adının, kuruluş tarihinin,
renginin ve logosunun ya da ambleminin yer aldığı atlas kumaştan yapılan özel bayrağı,
f) Kılavuz: Kurum tanıtım uygulama örnek ve açıklamalarının yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım
Kılavuzunu,
g) Kurum: Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı her tür ve derecedeki resmî, özel, azınlık ve yabancı okul ve kurumlar ile
diğer kurumları,
ğ) Kurum tanıtım uygulamaları: Bakanlık kurumlarında kullanılan tabela, başlıklı kâğıt, zarf; CD, CD kapağı, faks mesajı
formu ve dosya; Atatürk Posteri, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe; logo, amblem, flama, tanıtıcı bayrak, bez veya vinyl
afiş ve arka fon; taltife yönelik teşekkür, takdir, aylıkla ödül, hizmet şeref ve onur belgesi; araç, personel araç ve geçici
görev araç kartı; tanıtım malzeme, sembol ve benzeri uygulamaları,
h) Kurum tabelaları: Bakanlık kurumlarının adını taşıyan, üzerinde tanıtıcı, belirtici yazı, renk, açıklama ve logo bulunan
tabelaları,
ı) Logo: Bakanlığın kitap, meşale, alev, defneyaprağı ve yazıdan oluşan simgesini,
i) Merkez teşkilatı: Bakanlık merkez teşkilatı birimlerini,
j) Sembol: Yer, yön ve hizmetleri gösteren uluslararası simgesel işaretleri,
k) Tanıtıcı bayrak: Bakanlık kurumlarını tanıtmak amacıyla kurum adının, kuruluş tarihinin, renginin, logo veya
ambleminin yer aldığı, boyu eninin bir buçuk katı ölçüsünde yapılan özel bayrağı,
l) Tanıtım malzemeleri: Bakanlık kurumlarında kullanılan kokart, rozet, forma, eşofman, takvim ve benzeri malzemeleri,
m) Taşra teşkilatı: İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri,
n) Yazı karakteri: Bir tipografik karakterin harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve diğer sembollerden oluşan dizisini,
o) Yerleşke (kampus): İçerisinde farklı tür ve derecede okul ve kurum bulunan kurumların alan ve yapılarının tümünü,
ö) Yerleşim planı: Bakanlık kurumlarının yerleşim özelliği olan bölümlerini resim, şekil ve yazıyla ifade eden planı,
p) Yönlendirme tabelaları: Bakanlık kurumlarının yerleşiminde yer alan birimleri, bölümleri ve katları gösteren tabelaları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum, Yönlendirme ve Adlandırma Tabelaları

Kurum tabelaları
MADDE 5 – (1) Bu tabelalarda kurum kuruluş adları;
a) Bakanlık merkez teşkilatı ile taşra teşkilatından il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri altın sarısı,
b) Okul öncesi eğitim kurumlarında pembe,
c) İlköğretim kurumlarında mavi,
ç) Ortaöğretim kurumlarında sarı,
d) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri,
mesleki eğitim merkezleri, iş okulları, çıraklık eğitim merkezleri, hizmet içi eğitim kurumları, öğretmen evleri, tesis ve
kamp merkezleri, basım ve yayınevleri, özel dershane ve yurtlar, motorlu taşıt sürücü kursları ve benzeri kurumlarda yeşil,
zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır.
(2) Bakanlık logosu orantılı bir şekilde bütün tabelaların sol tarafına yerleştirilir. Özel isimli okul ve kurum tabelalarında,
il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere sırasıyla özel isim, okulun türü ve derecesi yazılır.
(3) Özel okul tabelalarında, okulun isminin önünde “özel” ifadesine yer verilir.
(4) Okulların durumlarına göre tabelaları, erkek veya kız kelimesi de ilave edilerek yazılabilir.
(5) Azınlık okullarının tabelaları, okulun özel adına, türü ve derecesi ile azınlık adına yer verilerek Türk alfabesiyle
yazılır. Yabancı okulların özel adları, kendi imlalarıyla yazılır ve altına okulun ait olduğu millet adı ile birlikte okulun
türü ve derecesi ilave edilir.
(6) Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari
özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır. Tarihi özelliği bulunan
tabelalar korunur.
(7) Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir. Giriş gölgeliği bulunan binalarda ise tabelalar, gölgelik
alnına uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde bina ana giriş kapısı esas alınarak uygun bir yere yerleştirilebileceği gibi,
ebadında belirlenen oranlar dikkate alınarak da, renk, logo ve yazı özellikleri bozulmadan değişiklikler yapılabilir ve
okulun özelliğine göre ikinci bir tabela da asılabilir.
(8) İl, ilçe, okul, kurum ve kuruluş adları, kılavuzdaki örneklerde gösterildiği gibi logonun sağında yer alır.
(9) Kurumların, bünyesinde bulunan okul türü ve uygulanan eğitim alan/dal ve programlarının belirtildiği tabelalar da
kullanılabilir. Bu tabelalara ana giriş kapısının sağ tarafında ayrıca yer verilir. Bu tabelaların boyutları kurum tabelasının
boyutları ile orantılı olur.
(10) Yerleşke özelliği taşıyan kurumların bahçe girişinin uygun bir yerine kurumun bölüm ve birimlerini belirten
yerleşim planı konulur.
(11) Yerleşke özelliği taşıyan kurumların ana giriş ( bahçe) kapısında kullanılan tabelaların zemin rengi yerleşim
bünyesinde bulunan kurumların renklerinden birisi olarak o kurum tarafından belirlenir veya Bakanlığın tabela renginde
düzenlenir.
(12) Tabelalarda logo ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmez.
(13) Pratik kız sanat okulları, olgunlaştırma enstitüleri ve benzeri okul ve kurumlar, özelliklerine göre yer aldıkları okul
ve kurumca kullanılan renkleri kullanırlar.
Yönlendirme tabelaları
MADDE 6 – (1) Bakanlık kurumlarının yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren tabelalarda, stilize edilmiş
logoya tabelanın solunda yer verilir. Logoda, yazı meşale alevine bloktur. Yön gösteren oklar sağ tarafta yer alır. Bu
tabelalar, kurumlar için belirlenen zemin rengine göre düzenlenir.
Adlandırma tabelaları
MADDE 7 – (1) Bakanlık kurumlarında görevli olanların odaları ile derslik, atölye, pansiyon, spor salonu, toplantı odası,
öğretmenler odası, kütüphane, laboratuvar ve benzeri bölümlerin kapı girişlerinde yer alan tabelalar; ilgili
bölüm/oda/sınıf kapısı koridora ve sol tarafa açılıyorsa kapının sağına, kapı koridora sağ tarafa açılıyorsa, kapının sol
tarafına yüzeyle orantılı olarak yazım kurallarına uygun ve büyük temel harflerle yazılarak monte edilir. Tabelalar, kapı
girişlerinin uygun olmadığı durumlarda uygun olan yerlere de konulabilir. Aynı bölüm veya oda farklı kişilerce ya da
farklı faaliyetler için kullanılıyorsa tabelalar alt alta gelecek şekilde yerleştirilir.
(2) Sınıf tabelalarında rakam kullanılarak sınıf düzeyi belirtilir. Bir sınıfın birden fazla şubesinin bulunduğu durumlarda,
rakamın yanında alfabetik sıra takip edilerek büyük temel harflere de yer verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstiklal Marşı, Atatürk Posteri, Gençliğe Hitabe, Logo,
Flama, Tanıtıcı Bayrak, Kurum Tanıtım Uygulamaları,
Tanıtım Malzemeleri ve Semboller

Atatürk Posteri, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe tabloları
MADDE 8 – (1) Her tür kurumda kullanılan; Atatürk Posteri tablosunda, Atatürk fotoğrafının altında “Mustafa Kemal
Atatürk” yazısı ve “1881-1938” tarihleri yer alır.
(2) İstiklal Marşı tablosunda, metnin üst tarafında dalgalanan Türk Bayrağı bulunur. Amblemde yer alan meşale alevi
metnin üzerinde filigran olarak yer alır.
(3) Gençliğe Hitabe tablosunda metnin üst tarafında Atatürk resmî bulunur. Amblemde yer alan meşale alevi metnin
üzerinde filigran olarak yer alır.
Logo ve amblem
MADDE 9 – (1) Bakanlık kurumlarında kullanılan Bakanlık logosu tam bir daire şeklindedir. Dairenin tam ortasında
sayfaları açılmış kitap, meşale, üst kenarında yarım daire şeklinde “T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI” yazısı, alt
kenarında defneyaprağı yer alır. Logonun daire zemini beyaz; meşale alevi ve defne yaprakları kırmızı; kitap, meşale ve
yazılar siyah renktedir. Bakanlık logosu her türlü kurum tanıtım uygulamalarda kullanılır. Logo uygulamalarında kurum
renklerine yer verilebilir.
(2) Bakanlık amblemi kitap, meşale ve alevden oluşur.
(3) Bakanlık logo ve amblemi ile birlikte kurumların özelliklerine uygun logo ve amblemlere de yer verilebilir.
(4) Bakanlık logo ve amblemini bağlı kuruluşlar ile özel öğrenci yurtları da kullanır.
Flama
MADDE 10 – (1) Bakanlığın kurumlarını temsil eden flamalar atlas kumaştan yapılır. Flamanın dış yüzü Türk bayrağı
rengindedir. Dış yüzün göndere temas eden üst köşesinde logo/amblemin yanı sıra okulun adı ve miladi tarihle
okul/kurumun tesis tarihi siyah renkte temel büyük harflerle yazılır. Flamaların iç yüzünde Bakanlığın flama rengini
temsil eden açık mavi renk ile kurum rengi dik üçgen şeklinde paylaşımlı olarak yer alır. Bakanlığı temsil eden flamanın
her iki yüzünde de flama rengini temsil eden açık mavi renk kullanılır.
Tanıtıcı bayrak
MADDE 11 – (1) Bakanlık kurumlarını tanıtmak amacıyla her iki yüzü de kurum renginde tasarlanan bayraklarda,
kurumun adına, kuruluş tarihi ile logo veya amblemine yer verilir. Bayraklarda kurum adı ve kuruluş tarihi siyah renkte
temel büyük harflerle her iki yüze de yazılabilir. Bayraklar, büyük ya da küçük şekilde orantılı olarak düzenlenebilir.
Tarihçe
MADDE 12 – (1) Kurumların uygun bir köşesinde okulun tarihçesine, kuruma hizmeti geçen kişi ve kuruluşların, mezun
olan ünlülerin, kurum yöneticisinin fotoğraflarına ve yaptıkları hizmetleri anlatan tablolara yer verilmesi esastır.
Kurum tanıtım uygulamaları
MADDE 13 – (1) Bu uygulamalardan:
a) Başlıklı kâğıtlarda; özel kâğıt uygulamalarında logo sol üst köşede yer alır. Kurum bilgileri logonun sağ tarafındadır.
Logo ile kurum bilgileri dik ince bir çizgi ile birbirinden ayrılır. Millî Eğitim Bakanı özel kağıt uygulamalarında meşale
alevi başlıklı kâğıdın sağ alt köşesine filigran olarak yerleştirilir. Bunun dışındaki uygulamalarda filigrana yer verilmez.
2/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/10/2004 tarihli ve 2004/8128 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenen
resmî yazı kâğıt uygulamalarında, logo alt bilgi bölümünün sol başında yer alır.
b) Zarflarda; logo sol üst köşede, kurum bilgileri ise logonun sağ tarafında yer alır. Logo ile kurum bilgileri, dik ince bir
çizgi ile birbirinden ayrılır.
c) Dosya veya klasör sırtlığında; logo üst kısımda yer alır.
ç) CD üstü baskı uygulamalarında; zemin üzerinde, meşale alevine sağ alt tarafta filigran olarak yer verilir. Logo filigran
karşısında yer alır. Uygulamada kurum bilgileri kullanılır. Aynı uygulamaya CD zarfı ve kılıfında da yer verilir. Ancak
CD zarfı uygulamalarında filigrana yer verilmez.
d) Faks mesajı formunda; logo sol üste yerleştirilir. Mesaj bilgilerine logonun sağ tarafında yer verilir. Logo ve mesaj
bilgileri, dik ince bir çizgi ile birbirinden ayrılır. Bilgilerin açık ve sade olmasına özen gösterilir. Formlar siyah-beyazdır.
e) Değişik tür ve ebatlarda yapılan dosyalarda;
1) Logoya sol üst tarafta yer verilir. Meşale alevi filigran olarak sağ alt taraftadır. Meşale alevinin büyük bir bölümü ön
kapakta, taşan kısmı arka kapakta yer alır. Dosyanın arka kapağının sol alt tarafında logo ve kurum bilgilerine yer verilir.
Cepli dosyaların sol iç kısmında CD konulacak cep yer alır. Cebin rengi kurum rengidir. Yüzeyde meşale alevine yer
verilir.
2) Basın bülteni dosyasında logo sol tarafın ortasındadır. Logonun tam karşısında “BASIN BÜLTENİ” yazısı yer alır.
Yazının bittiği yere, filigran olarak düzenlenen meşale alevi yerleştirilir. Logo ve kurum bilgileri dosya arka kapağının
sol tarafının orta alanındadır. Basın bülteni dosyasının sol iç kısmında CD konulacak cep yer alır. Dosyanın sağ iç
kısmında ayrıca özel bir cep vardır. Logo bu cebin üst kısmında yer alır.
f) Arka fon uygulamalarında;
1) Logo sol üst tarafa yerleştirilir. Logonun sağında kurum adına yer verilir. Meşale alevi filigran olarak fonun üzerinde
yer alır.
2) Kampanya arka fonlarında, kampanyayı anlatan ve simgeleyen görsellere de yer verilebilir.
g) Tören ve toplantı kürsülerinde, logo kürsünün ön yüzünün ortasında kürsüyle orantılı bir şekilde yer alır.
ğ) Afişlerde logo, afişin solunda yer alır. Görsel afişlerde yer alan imaj/resim üzerinde yazıya yer verilmez.
h) Taltif amacıyla düzenlenen teşekkür, takdir, aylıkla ödül, hizmet şeref, onur ve benzeri belgelerde; logo belgenin üst
tarafında ortadadır. Altında belgenin adına yer verilir. Sağ alt köşede meşale alevi filigran olarak yer alır.
ı) Kartlarda;
1) Personel kartlarında logo/amblem sol üst tarafta yer alır. Logonun altında kart sahibinin kimlik bilgileri, sağında ise
fotoğrafına yer verilir. Sağ alt köşede meşale alevi filigran olarak yer alır.
2) Ziyaretçi kartlarında logo sol üst tarafta yer alır. Kartlarda meşale alevine, filigran olarak sağ alt tarafta yer verilir.
3) Araç, personel araç ve geçici görev araç kartlarında logo sağ üst tarafta yer alır. Logonun solunda “…ARAÇ KARTI”
yazısına, altında aracın plaka numarasına ve daha altta da araç sahibinin adına yer verilir.
(2) Kurumlar, kurum tanıtım uygulamalarında özel logo ve amblemlerini kullanabileceği gibi kurum renklerini de
kullanabilirler.
Tanıtım malzemeleri
MADDE 14 – (1) Kokart, rozet, forma, eşofman, takvim ve benzeri tanıtım malzemelerinin üzerinde kurumun adına,
rengine ve logosuna/amblemine yer verilebilir.
Semboller
MADDE 15 – (1) Bakanlık kurumlarının yer, yön ve hizmetlerini gösteren simgesel işaretlerdir. Sembollerin uluslararası
standartları korunarak kurum renginde de düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 16 – (1) Kurum tanıtım uygulamaları ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Okullarda
Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flaması Hakkında Talimatname, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik 2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Kurumlara Ait Açma Kapama ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
Diğer uygulamalar
MADDE 17 – (1) Kılavuzda örneklerine yer verilmeyen veya yeni ortaya çıkan malzeme ve uygulamalar için kılavuzda
belirtilen yazı karakteri, logo, renk ve oranlar esas alınarak uygulama yapılır.
(2) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullar ile imkânları yeterli olmayan okul ve kurumlarda, kurum tanıtım
uygulamaları ihtiyaçlar dikkate alınarak asgari seviyede gerçekleştirilir.
Kılavuz yayımı
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihini müteakip Bakanlığın internet sitesinde kurum tanıtımına ilişkin
kılavuz yayımlanır ve il, ilçe millî eğitim müdürlüklerine CD olarak gönderilir. Ayrıca bu Yönetmelik ile birlikte Millî
Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde de renkli olarak yayımlanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 23/5/1981 tarihli ve 17348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve
Kurumların Tabelaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Logo, tabela ve kurum tanıtımına ait diğer uygulamalara, Yönetmeliğin yayımını izleyen 1
yılık süre içerisinde geçilir. Başlıklı kâğıt, dosya, zarf ve benzeri tüketim malzemelerinin kullanımına ise mevcut stokları
tükeninceye kadar devam edilir. Yeniden basımda bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/14142853_04015614_mebtanitimyonetmeligi.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir