Pazar , Şubat 25 2024
Flaş Haber

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının
işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu kapsamında açılan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Kanunu ile 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personeli,
c) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye
ulaşılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp,
gerçekçi bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,
ç) (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Eğitim dönemi: Teorik ve direksiyon eğitimi
derslerinin toplam süresini,
d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici gibi
görevlileri,
e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000
kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,
f) Eğitim ve sınav aracı (“C1” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 3500
kilogramdan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift
debriyaj sistemli (Mülga ibare:RG-19/10/2017- 30215) (…) kamyonu,
g) Eğitim ve sınav aracı (“F” sınıfı sertifika için): 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan lastik tekerlekli traktörü,
ğ) Eğitim ve sınav aracı (“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden
başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift fren
ve çift debriyaj sistemli minibüsü,
h) Eğitim ve sınav aracı (“M” sınıfı sertifika için Moped): Azami hızı saatte 45
kilometreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise
azami sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisikleti,
ı) Eğitim ve sınav aracı (“A” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına
oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosikleti,
i) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Gücü
11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,
j) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü
11-35 kilovat arasında olan ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli
motosikleti,
k) Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift
debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya
kamyoneti,
l) Eğitim ve sınav aracı (“B1” sınıfı sertifika için): Net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı
400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikleti,
m) Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli
sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüsü,
n) Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak
kursiyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı aracı,
o) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla
çekilen, yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı
geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı
geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük
taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,
ö) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Yüklü ağırlığı
“BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E”
sertifika sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE”
sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için imal
edilmiş, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının
bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan motorsuz taşıtı,
p) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,
r) Kurs: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında
faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,
s) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,
ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden
kişiyi,
t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu
araçların cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası
çift yönlü karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,
u) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,
ü) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,
v) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,
y) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Döner sermaye işletmesi: 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21
inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre kurulan işletmeyi,
z) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Güzergâh: Direksiyon eğitimi dersi programında
belirtilen davranışları kazandırmaya, EK-3 ve EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav
Değerlendirme Formlarında belirtilen davranışları ölçmeye elverişli, sertifika sınıfına uygun,
akan trafikte sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve
kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış yaya ve/veya okul
geçitlerinin yer aldığı, sınavın süresi içerisinde tek turda ve başlangıç noktasında
tamamlanacağı şekilde düzenlenmiş, direksiyon eğitimi vermek ve sınav yapmak üzere il/ilçe
millî eğitim müdürlüğünce belirlenerek ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli izinlerin alınmış
olduğu alan ve yolları,
aa) (Ek:RG-19/10/2017- 30215)Harcama yetkilisi: Bakanlık merkez teşkilatında Destek
Hizmetleri Genel Müdürünü veya onun anılan görevi yürütmekle görevlendirdiği kişi veya
kişileri, taşra teşkilatında ise il millî eğitim müdürünü veya onun bu görevi yürütmekle
görevlendirdiği kişi veya kişileri,
ab) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Özel MTSK Modülü: Özel motorlu taşıt sürücüleri
kursları ile kursiyer bilgilerinin elektronik ortamda tutulduğu, iş ve işlemlerinin yürütüldüğü
Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,
ac) (Ek:RG-19/10/2017- 30215)Sınav dönemi: Özel MTSK Modülü üzerinden aynı
kodla tanımlanan, bir veya birden fazla günde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınav günlerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurslarda Verilen Eğitimin Amacı, Sertifika Sınıfları ve Süreleri

Kurslarda verilen eğitimin amacı
MADDE 5 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında verilen eğitim hizmetlerinin
amacı, motorlu taşıt sürücüsü eğitimi vermek ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara
sertifika düzenlemektir.
Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika
sınıfları (Ek ibare:RG-12/9/2019-30886) ve eğitimler
MADDE 6 – (Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-5/12/2015-29553)3
(1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen
sertifika sınıflarında eğitim verirler:
a) “M” sınıfı sertifika.
b) “A1” sınıfı sertifika.
c) “A2” sınıfı sertifika.
ç) “A” sınıfı sertifika.
d) “B1” sınıfı sertifika.
e) “B” sınıfı sertifika.
f) “BE” sınıfı sertifika.
g) “C1” sınıfı sertifika.
ğ) “C1E” sınıfı sertifika.
h) “C” sınıfı sertifika.
ı) “CE” sınıfı sertifika.
i) “D1” sınıfı sertifika.
j) “D1E” sınıfı sertifika.
k) “D” sınıfı sertifika.
l) “DE” sınıfı sertifika.
m) “F” sınıfı sertifika.
n) “G” sınıfı sertifika.
(2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları ile
eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri
belirtilir.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere
kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince (Ek
ibare:RG-7/3/2017-30000) akan trafikte direksiyon eğitimi dersinin başladığı tarihten
itibaren 6 ay süreyle geçerli “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir.
(4) (Ek:RG-12/9/2019-30886) Sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma
konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin kayıtları sürücü
belgeleriyle yapılır. Bu kursiyerlere trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon
eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dâhil
edilmeden verilir. Kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu eğitimler,
Özel MTSK Modülüne işlenir.
Sertifika sınıflarının eğitim süreleri
MADDE 7 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3
(1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği
dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi derslerine ise
direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon
usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar
verilinceye kadar devam edilir. Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek
direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir:
a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1”
sınıfı sertifikalar için 12 saat,
b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,
d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,
g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası
karayollarında akan trafikte yapılır.
(3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”, (Ek ibare:RG19/10/2017- 30215) ‘’D1’’, “D1E”, “DE” ve “D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat
akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. 24 yaşını doldurmuş
olması nedeniyle deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat
akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur. Sağlık raporunda
gece araç kullanamayacağı yönünde kısıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez.
(4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep
etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki
kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme
yapar.
(5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü
sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır. Engelli kursiyerlerin
sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları taşıyan
direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır.
(6) (Değişik ibare:RG-22/2/2018-30340) Birinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim
verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır.
(7) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava
girebilecek düzeye ulaştığına karar verilerek yazı ile (Ek ibare:RG-12/9/2019-30886) beş iş
günü içerisinde kurs müdürlüğüne bildirilen kursiyerlerin, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
yapılacak (Ek ibare:RG-12/9/2019-30886) en geç ikinci direksiyon eğitimi dersi sınavına
girebilmesi için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir.
(8) (Mülga:RG-1/7/2018-30465)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kursun Açılması, Kapatılması ve Cezalandırılması

Kursların açılması
MADDE 8 – (Değişik:RG-12/9/2019-30886)
(1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, üniversitelerin makine, motor, otomotiv,
mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans
programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir
motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışan gerçek kişi kurucu
veya tüzel kişi ise kurucu temsilcisi adına, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfusuna göre “B” sınıfı sertifika öğretim
programı zorunlu olmak şartıyla Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenir.
(2) Açılacak kurs sayısı belirlenirken merkez ilçe ve diğer ilçelerin Türkiye İstatistik
Kurumunca her yıl tespit edilen nüfusu esas alınır. Nüfusu;
a) 10.000 – 25.000 olan ilçelerde iki,
b) Sonraki her 25.000 nüfus için bir
kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs
açılamaz.
(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu
ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde yeni kurs açılmasında ikinci fıkra
hükümleri esas alınır.
(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre il ve ilçe kurs sayıları kontrol edilerek
kurs açılacak il/ilçeler belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya
kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, ilan tarihinden itibaren yedi
gün içerisinde;
a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi
ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,
b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin başvuru yaptığı ilin
döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont
numarasını,
c) Öğrenim durumu bilgilerini
Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.
(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu
temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim
tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurs açma başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim
müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce iki iş günü içinde belgeler
incelenerek uygun görülen başvuruların onaylanması gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların
veya belgeleri eksik olanların talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce
onaylanan başvuruların listesi, onay tarihinden itibaren beş iş günü süre ile Genel Müdürlüğün
internet sayfasında yayınlanır. Bu sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvuru
listelerine il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel
Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular
başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.
(6) Aynı ilçede, açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu olması
durumunda başvuranların tamamının listesi, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş
olması hâlinde ise kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna
göre sıralanarak düzenlenen liste Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. İl/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki
kurs açılacak kontenjan kadar başvuru sahibine Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde
tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurs
açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar istenen
belgeleri eksiksiz olarak teslim etmemesi veya belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığının
tespit edilmesi halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile ilgiliye bildirilerek belgeleri
iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilerek görüş alınır. Aynı kurucuya
iki yıl süre ile kurs açmak için başvuru yapma izni verilmez. Müracaat edenlerin belgelerinin
iade edilmesi ve müracaat edenlerin belgeleri iade edildikten ve Genel Müdürlükten uygun
görüş alındıktan sonra sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır. Kurs
açmak için döner sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.
(7) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme
tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.
(8) Kurslar, bulundukları ilçenin dışındaki başka bir binaya nakledilemez.
Kursların kapatılması ve cezalandırılması
MADDE 9 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında mevzuata aykırı uygulamaların
tespit edilmesi durumunda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
(2) (Ek:RG-5/12/2015-29553) Sınavlarda, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir
başka kişinin sınava girmesine aracılık eden kurslar hakkında, (Değişik ibare:RG-7/3/2017-
30000) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları/il millî eğitim
müdür yardımcısı/şube müdürleri (Mülga ibare:RG-1/7/2018-30465) (…) tarafından ve/veya
savcılıkça bu durumun tespit edilmesi halinde, 2918 sayılı Kanunun 123 üncü (Ek ibare:RG22/4/2017-30046) maddesi ile 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılır. (Ek
cümle:RG-22/4/2017-30046) Ancak 2918 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinde bahsedilen
hafif para cezaları yerine, 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirlenen idari para cezaları
uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kurslara Müracaat Esasları, Kayıt ve Nakil

Kurslara müracaat esasları
MADDE 10 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3
(1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler
istenir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan
öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı
beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir
sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden
teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar,
sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
6) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika
alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, (Mülga ibare:RG-7/3/2017-30000) (…)
7) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) 18 yaşını doldurmamış
kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,
b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi (Ek ibare:RG-12/9/2019-30886) veya
geçici koruma kimlik belgesi,
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni (Ek ibare:RG12/9/2019-30886) , öğrenim vizesi veya çalışma izin belgesi veya öğrenim vizesi,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
6) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Yeniden düzenleme:RG-7/3/2017-30000) 18 yaşını
doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,
7) (Ek:RG-7/3/2017-30000) (Değişik:RG-22/4/2017-30046) Sürücü belgesi almaya
engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre Cumhuriyet
başsavcılıkları/kaymakamlıklardan alınacak belge,
c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri
alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge
istenir.
ç) (Ek:RG-5/12/2015-29553)3 Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları
psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali
bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal
nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.
d) (Ek:RG-12/9/2019-30886) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği
sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları
psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali
bulunmadığını gösterir belge istenir.
Kursiyer kaydı
MADDE 12 – (1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu
(EK-1) kurs müdürünün gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs
müdürlüğüne müracaat ederler. Kayıt formu ve (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) ekinde
yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına
katılacağı (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) belirlenir ve belgeler taranarak
kursiyerin (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (…) Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.
(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim
dönemine ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.
(3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin:
a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini, ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi
ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.
b) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere kursa kayıt
yaptırabilmeleri için İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ne sahip
olmaları gerekmektedir.
(4) (Ek:RG-12/9/2019-30886) Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt esnasında,
teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi
planlaması ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK
Modülüne girilir. Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanır.
Kursiyerlerin nakli
MADDE 13 – (1) Kurucusunun başvurusu veya inceleme sonucu kurum açma izni ile iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından kapatılacak olan ya da kapatılan kurslarda
kayıtlı olan kursiyerlerin il sınırları içinde başka kurslara nakli yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
(Değişik bölüm başlığı:RG-5/12/2015-29553) Kursa Devam, Sınav Hakkı ve Kayıt
Yenileme

Kursa devam
MADDE 14 – (1) Kursa kayıt olan kursiyerlerin kursa devam etmeleri esastır.
(2) (Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000) Teorik derslerin toplam ders saati sayısının
1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir. (Ek cümle:RG-1/7/2018-
30465) Ancak, eğitim personelinin izinli veya raporlu olması ve millî eğitim müdürlüğünce
mazeretin uygun görülmesi halinde o günkü ders için telafi eğitimi yapılır. Direksiyon eğitimi
ders saati sayısının 1/5’i veya daha az devam etmeyenler için bir defaya mahsus olmak üzere
kursiyerin durumu da dikkate alınarak o (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim
döneminde kurs müdürünün uygun göreceği bir zamanda devam etmediği süre kadar telafi
programı uygulanır. Direksiyon eğitimi dersi telafi programları için kursiyerlerden devam
ettikleri derslerin ücreti alınır.
(3) Direksiyon eğitimi dersinin telafi programına da devam etmeyenlerin kurstan kayıtları
silinir.
Sınav hakkı ve kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Teorik derslerin eğitimini
tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi
tamamlanan kursiyerler teorik eğitim sınavına girerler. Direksiyon eğitimi dersini
tamamladıktan sonra kurs tarafından sınava girmesi uygun görülen ve sınavdan en az bir hafta
önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına
girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle
teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden
aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız
olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sınavdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen
ders ücretini ödemeleri ve en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç
sınav dönemi daha sınavlara girebilirler.
(2) (Değişik:RG-7/3/2017-30000)(4) Teorik sınava elektronik sınav (e-Sınav)’la girmek
isteyen kursiyerler sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün,
en geç 45 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde
sınava girmeyen kursiyer bir sınav hakkını kullanmış sayılır.
(3) Ancak;
a) Sınavlar sırasında (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (…) hastalık sebebi ile sınava
girecek durumda olmadığını belgelendirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum veya
kuruluşlarından alacağı raporu en geç sınavın yapıldığı günün akşamına kadar,
b) Yangın, deprem ve benzeri tabiî afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi
yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal
veya uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini
gösterir resmî bir makamdan alacakları belgeyi,
kurs müdürlüğüne teslim edenler, dört (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (…) sınav
hakkını tamamladıktan sonra başarılı olamayanlar bir defaya mahsus olmak üzere mazeret
sınavına girebilirler. (Ek cümle:RG-5/12/2015-29553) Mazereti olan kursiyerlerin durumu
beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir.
(4) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup
direksiyon eğitimi dersinin dört sınavı sonunda da başarısız duruma düşenlere, istemeleri
hâlinde girdiği son sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç (Değişik ibare:RG22/2/2018-30340) 60 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi dersinin ücretini
ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini almaları şartıyla bu
kursiyerlere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyerler, en
az bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince sınava alınırlar.
(5) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü
sınav hakkı sonunda başarısız olan kursiyer ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ikinci dört
sınav hakkı sonunda başarısız duruma düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini
ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.
(6) (Ek:RG-7/3/2017-30000) İlk dört sınav hakkını manuel vitesli sertifika sınıfı
aracında kullanan kursiyer, istemesi halinde aynı sınıfın otomatik şanzımanlı sertifikasını
almak üzere direksiyon eğitiminde ve ikinci dört sınav hakkında otomatik şanzımanlı araç
kullanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kurslarda Eğitim ve Öğretim

Kurslarda eğitim ve öğretim
MADDE 16 – (1) Kurslarda; trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği dersleri (Ek
ibare:RG-5/12/2015-29553) ile trafik adabı dersi teorik, direksiyon eğitimi dersi uygulamalı
olarak yapılır. Teorik derslerin eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi dersine
başlanır.
(2) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi
okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği derslerinden başarılı olduklarını
belgeleyenler, belgelendirdikleri derslerden; 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliği gereğince ilk yardımcı sertifikasına sahip kişiler ilk yardım
dersinden istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmazlar, sadece sınavlara girerler.
(3) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereğince
sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık
süre içinde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında teorik derslerin tamamına devam ederler.
Bu kursa devam edenlere kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.”
(4) Kurslarda günde 2 saatten az 6 saatten fazla teorik ders yapılamaz. Direksiyon eğitimi
dersleri her bir kursiyer için ayrı ayrı olmak üzere günde 2 saatten fazla yapılamaz.
(5) İşitme engelli (Değişik ibare:RG-5/12/2015-29553) bireylerin alabilecekleri sınıf
sertifikaları vermek isteyen kurslarda; kurs tarafından teklif edilen özel alan bakımından yeterli
bir uzman, valilik izni ile görevlendirilir. İşitme engelli bireylere dersi aktaracak olan uzman,
teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticilerle birlikte girerek öğreticilerin anlattıkları
konuları özel metotlarıyla kursiyerlere aktarırlar. (Ek cümle:RG-5/12/2015-
29553) Kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bu kişiler
görevlendirilebilir.
(6) Yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlere eğitim verecek kurslara, yükseköğrenim görmüş
ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya millî eğitim müdürlüğünce
yükseköğrenim görmüş ve yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan bir kişi valilik izni ile
görevlendirilir. Tercüman teorik ve direksiyon eğitimi derslerine usta öğreticileriyle birlikte
girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyere tercüme
edilir. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında tercüman görevlendirilir. (Mülga
cümle:RG-5/12/2015-29553) (…).
(7) (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Eğitim dönemleri her ayın ilk on günü içinde
kurslarca belirlenen tarihlerde başlatılır. Bir (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim
döneminde kurs kontenjanını aşmamak şartıyla üç farklı tarihte grup açılabilir. Her (Değişik
ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim döneminin teorik ve direksiyon eğitimi dersleri 60 gün
içinde tamamlanır. (Ek cümle:RG-7/3/2017-30000) Ayın onuncu günü hafta sonu veya resmî
tatil olması durumunda takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar grup açılmasına izin verilir.
(8) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Bir (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215)eğitim
döneminde kurs kontenjanını geçmemek şartıyla bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en
fazla 12 kursiyerin kursa kaydı yapılır.
Direksiyon eğitim ve sınav araçları (Değişik başlık:RG-12/9/2019-30886)
MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi
ve sınav araçlarının kursun kurucusu adına kayıtlı olması, eğitim ve sınavda her an kullanılmaya
hazır bulundurulması gerekir.
(2) (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan
araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:
a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi
ve motor numaraları ile birlikte “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı hariç çift
fren, çift debriyaj sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu;
araçların, kursun kurucusu adına kayıtlı olduğunu belirten Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç
Tescil Belgesi ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.
b) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika
sınıfı dışında çift fren ve çift debriyaj sistemli olduğunun Motorlu Araç Tescil Belgesine ve
bilgisayar kayıtlarına “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme
sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim
etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı
İzin Formuna (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.
Direksiyon eğitim ve sınav aracı, eğitim ve sınav dışında ticari amaçla kullanılamaz. (Ek
cümle:RG-1/7/2018-30465) Ancak, Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesine göre
kendi kurumları bünyesinde motorlu taşıt sürücü kursu açılması konusunda yetkilendirilen
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan sürücü
kurslarında, eğitimin yapılacağı ildeki özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait eğitim
personeli ile direksiyon eğitim ve sınav araçları kursta bu araçlarla eğitim yapılmadığı sürelerde
kursun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden izin alınarak kullanılabilir.
c) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışındaki eğitim ve sınav
araçlarında; usta öğreticinin eğitim esnasında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonu başkanının ise sınav sırasında akan trafiği kontrol etmesi ve
kursiyerin akan trafiği kontrol edip etmediğini tespit etmek amacı ile sağ, sol ve iç aynaların
üzerine/yanına yedek ayna konulur. Direksiyon eğitim ve sınav aracının sağ ve sol yanlarına ve
uygun olan araçların arkasına sabit şekilde (en az 400 punto) ait olduğu kursun adı ve telefonu
ile varsa logosu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.
ç) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına, mavi
zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında eğitim esnasında sadece “Sürücü Adayı Eğitim
Aracı” sınav esnasında ise sadece “Sürücü Adayı Sınav Aracı” ifadesi bulunan ve görülebilir
net alanının yüksekliği 15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.
d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların, yetkili
kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim
şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”,
“B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar (Değişik
ibare:RG-7/3/2017-30000) 12 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”
ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı
römorklar (Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000) 22 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim
ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.
e) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme
Komisyonuna bildirilen aracın sınav günü arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce
geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz o ilçede (Ek
ibare:RG-22/2/2018-30340) veya il sınav sorumlusunun uygun gördüğü başka ilçede kursa ait
başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü
sınav yapılabilir. (Ek cümle:RG-22/2/2018-30340) Ancak arızalanan aracın yerine yeni aracın
kullanılabilmesi için o gün ve saatte üzerinde tanımlı eğitim veya sınav olmaması şartı aranır.
Sınava başlamadan veya sınav anında aracın arıza yapması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı
kalır. Bu kursiyerlerin bir sonraki sınav ücreti kurs tarafından karşılanır.
(3) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarında;
a) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kursa ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,
b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,
c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,
ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kullanım izin onayının (Özel Motorlu Taşıt
Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu (EK-8)) bir örneği,
d) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders
sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon
Eğitim Takip Formu”,
e) Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim ve sınav için ayrıca kurs
müdürlüğünce düzenlenmiş olan “K” sınıfı sürücü aday belgesi (Ek-5),
bulunur.
(4) (Ek:RG-7/3/2017-30000) Kurslarda uygulanan sertifika sınıfı programına göre;
a) “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik ibare:RG-12/9/2019-30886) üç direksiyon
eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik
şanzımanlı),
b) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve
sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere manuel veya otomatik şanzımanlı),
c) “F”, “C”, “C1”, “CE”, “D1” ve “D” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim
ve sınav aracı,
ç) (Ek:RG-12/9/2019-30886) “A” sınıfı sertifika programı açmak isteyen kurslarda “A2”
sertifika sınıfından en az bir direksiyon eğitim ve sınav aracı,
bulunması zorunludur.
Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü
MADDE 18 – (1) Direksiyon eğitim alanının kursun bulunduğu ilçe sınırları içinde ve
kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir. Büyükşehir statüsündeki illerde
faaliyette bulunan kursların direksiyon eğitim alanının ise kursun bulunduğu büyükşehri
oluşturan ilçelerin sınırları içinde ve kurs binasına en fazla 30 km mesafede bulunması gerekir.
(2) Direksiyon eğitim simülatörünün; kursiyerlerin değerlendirilebilmesine ilişkin
kriterler sunması, gerçek araç donanımlarına, algı ve refleks ölçen senaryolara sahip olması,
her sürücü adayına ait eğitim kayıtlarını ve sonuçlarını arşivleyebilmesi gerekir.
(3) Kurslar; direksiyon eğitim alanlarını ve dinlenme tesisleri ile direksiyon eğitim
simülatörüne ilişkin şartlar Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan
standartlara uygun şekilde düzenlerler.
(4) Kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi gördükleri süre içinde eğitim alanındaki
uygulamaların sağlıklı yapılabilmesi için kursta görevli bir kişi direksiyon eğitim alanı
sorumlusu olarak görevlendirilir.
(5) (Mülga fıkra:RG-5/12/2015-29553)
Direksiyon eğitimi
MADDE 19 – (1) “G” sınıfı sertifika alacak kursiyerler hariç, kursiyerlere
karayollarındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için kurs müdürlüğünce “K Sınıfı Sürücü
Aday Belgesi” (EK-5) düzenlenir. (Ek cümle:RG-5/12/2015-29553) K Sınıfı Sürücü Aday
Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. (Ek cümleler:RG-7/3/2017-30000) Belgenin başlama
tarihi, kursiyerin akan trafikte eğitime başladığı tarih; bitiş tarihi ise altı ay sonraki tarihtir. İlk
dört hakkını tamamlayan veya belgesinin geçerlilik süresi tamamlanan kursiyerler için akan
trafikte eğitime/sınava başlamadan önce belge yeniden düzenlenir.
(2) Direksiyon eğitimi dersinde “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” ne direksiyon usta
öğreticisinin, sınavda ise direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyon
başkanının bilgileri yazılır.
(3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimleri ders programları çerçevesinde çalışma planına
göre yapılır. (Ek cümle:RG-19/10/2017- 30215) Akan trafikte verilmesi gereken eğitim,
güzergâhta gerçekleştirilir.
(4) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)3 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak
Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre engelliler için düzenlenen
sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporunda belirtilen özelliklere sahip eğitim ve sınav
aracıyla eğitim ve sınav yapılır.
(5) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)3 “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “F” sertifika
sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj sistemi bulunmayan, her türlü donanımı sağlam olmayan ve
trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.
(6) (Ek fıkra:RG-5/12/2015-29553)3
(Değişik ibare:RG-22/4/2017-30046) “M”,
“A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) sınıfı sertifika
alacaklara EK-7’de yer alan Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon Eğitim ve Sınav Yeri
Krokisinde belirtilen alanda verilecek direksiyon eğitimi sırasında usta öğreticinin kursiyeri
uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan takip ederek gerektiğinde
kursiyerle irtibat kurabilecek durumda bulunması, bu sınıflar dışındaki sertifikaları alacak
kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte verilecek direksiyon eğitimi sırasında ise usta
öğreticinin araçta bulunması zorunludur. (Ek cümleler:RG-7/3/2017-30000) Bu fıkra
hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere, yapılan
inceleme ve soruşturma sonucuna göre millî eğitim müdürlüğünce yapılacak, kursun katıldığı
ilk beş sınavda görev verilmez. Aynı işlemin ikinci kez tekrarlanması halinde bu kişilere, on
sınavda; üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında
gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak
onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır. (Mülga cümle:RG-7/3/2017-
30000) (…).
(7) (Ek:RG-12/9/2019-30886) 24 yaşını doldurmuş ve deneyim şartı aranmayan “A”
sınıfı sürücü belgesi alacak adaylara, direksiyon eğitimi dersinin en az 4, en fazla 6 saatlik kısmı
“A2” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında, geri kalan kısmı ise “A” sertifika sınıfı
direksiyon eğitim ve sınav aracında yaptırılır.
Çalışma saatleri
MADDE 20 – (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma saatleri, haftanın
bütün günlerinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs
müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli
eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.
Ders saatleri
MADDE 21 – (1) Bir ders saati süresi elli dakikadır. İki ders saati arasındaki dinlenme
süresi on dakikadır. Teorik derslerin uygulamalı konuları iki ders saati birleştirilerek blok ders
hâlinde yapılabilir. Direksiyon eğitimi dersi, blok ders olarak yapılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Çalışma Planları

Öğretim programları
MADDE 22 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanacak öğretim
programları bütün sertifika sınıflarında kursiyerlere; trafikte sürücü davranışları, trafik
kuralları, trafik mevzuatı ve benzeri konuları içeren trafik ve çevre dersi, trafikte temel ilk
yardım uygulamaları ile ilgili konularını içeren ilk yardım dersi, araçların teknik özellikleri ve
temel bakım-onarım konularını içeren araç tekniği dersi (Ek ibare:RG-5/12/2015-
29553) ile (Ek ibare:RG-7/3/2017-30000) trafikte sorumluluk bilincinin oluşması,
yardımlaşma, sabır ve öfke yönetimi gibi konuları içeren trafik adabı dersi teorik olarak,
alacakları sertifika sınıflarına göre araçları sürebilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları
kazanmalarına yönelik uygulamaları içeren direksiyon eğitim dersleri Bakanlıkça hazırlanır.
Çalışma planları
MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-12/9/2019-30886) Özel motorlu taşıt sürücüleri
kurslarınca kursiyerlerin teorik eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı
eğitim dönemi başlamadan önce, teorik eğitim derslerinden başarılı olanların direksiyon eğitimi
derslerinin gün ve saatleri ise teorik sınavdan sonra planlanarak “Özel MTSK Modülüne” girilir
ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.
(2) 14 üncü maddeye göre yapılacak telafi eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı
çalışma planı da “Özel MTSK Modülüne” girilir.
(3) (Ek:RG-4/3/2014-28931)(1) (Değişik:RG-22/4/2017-30046) Kursta istihdam edilen
personelin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, görevi/unvanı, sözleşmede belirlenen çalışma
tarihleri ve haftalık çalışma süresi her (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim
dönemi millî eğitim müdürlüğünce il sosyal güvenlik birimine yazılı veya elektronik ortamda
bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kurs Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Görevlendirme ve görevden ayrılma
MADDE 24 – (1) Kursta çalışacak personelin görevlendirilmesi ve görevden ayrılması
işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır.
(2) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Kursta yüz ceza puanının doldurulması, uyuşturucu
veya uyarıcı madde etkisinde araç kullanılması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız
sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli
olarak beş yıl süreyle görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine
son verilir.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 25 – (1) Kurstaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve
sorumlulukları bakımından 5580 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve dengi resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat
hükümlerine tabidir.
Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 26 – (1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü,
b) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Direksiyon eğitimi dersi için en az (Değişik
ibare:RG-12/9/2019-30886) üç eğitim personeli olmak üzere yeterli sayıda eğitim personeli,
görevlendirilir.
(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.
Eğitim personelinde aranacak şartlar
MADDE 27 – (1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde (Ek ibare:RG-12/9/2019-
30886) direksiyon eğitimi dersi için en az ortaöğretim, diğer dersler için en az yüksekokul
mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:
a) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği
kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile
birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,
b) Trafik ve çevre dersi (Ek ibare:RG-5/12/2015-29553) ile trafik adabı dersi için en az
üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,
1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği
Belgesi” sahibi olmak,
gerekir.
c) Araç tekniği dersi için;
1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği
Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak,
gerekir.
ç) Direksiyon eğitimi dersi için;
1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu
olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,
2) (Değişik ibare:RG-12/9/2019-30886) En az ortaöğretim mezunu olup öğreticilik
yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî
eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak
(Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf
sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)
gerekir.
(2) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) İşitme engelli bireylerin alabilecekleri sertifika
sınıflarının eğitiminde işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan
personel geçici görevlendirilir.
(3) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan
Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi
bulunan personel geçici görevlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sınavlar ve Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Komisyonları

Sınavlar
MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça
belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik sınav şeklinde yapılır. Teorik
derslerin tamamı için bir sınav yapılarak kursiyerin başarısı, 100 tam puan üzerinden tek notla
değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.
(2) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan en
az bir hafta sonra, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde, direksiyon eğitimini
tamamlayan kursiyerlerden sınava girmesi uygun görülerek kurs tarafından Özel MTSK
Modülü üzerinden onay verilenlerin direksiyon eğitimi dersi sınavları akan trafikte uygulamalı
olarak yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavları EK-3 veya EK-4’te yer alan Direksiyon
Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarına göre değerlendirilir. Sınavlarda başarı
gösterenlere EK-6’da yer alan Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Sertifikası verilir.
(3) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon eğitimi dersi sınavı, akan trafik içinde
belirlenmiş olan güzergâhta 07:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılır. Kursiyerler önceden
belirlenen gün ve saatte sınava alınır. Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az
olamaz. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra en az 5 dakika ara verilir.
(4) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon eğitimi dersi sınav süresinin ilk 5
dakikasında kursiyere araç bilgisi ile ilgili EK-3 veya EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi
Dersi Sınav Değerlendirme Formunda yer alan sorular sorulur. Kursiyer, EK-3 veya EK-4’te
yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda mavi renkle gösterilen
bölümdeki sorulardan beşini hatalı cevaplaması veya cevaplamaması; kırmızı renkle gösterilen
davranışlardan birini ya da aynı veya farklı maddelerde sarı renkle gösterilen davranışlardan
ikisini yapması hâlinde başarısız sayılır.
(5) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika
sınavına, EK-7’de yer alan Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Direksiyon Eğitim ve Sınav Yeri
Krokisinde belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda başlanır. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin
sınavına akan trafikte devam edilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme
komisyonu, akan trafikte kursiyerle cep telefonu haricindeki uygun bir iletişim aracı ile iletişim
kurar.
(6) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Kursiyerin direksiyon eğitimi sınavında başarısız
olması hâlinde kursun usta öğreticisi, sınav aracını sınav başlama yerine getirir. “M”, “A1”,
“A2”, “A”, “B1”, “C1”, “C”, “C1E” ve “CE” sınıfı sertifika sınavlarında kursiyerin başarısız
olması hâlinde ise takip aracının sınav başlama yerine getirilmesi için kurs tarafından gerekli
tedbirler alınır.
(7) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Başkasının yerine sınava girenler veya girmeye
teşebbüs edenler ya da kendi yerine başkasını sınava girdiren veya girdirmeye teşebbüs edenler
hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları, Özel MTSK Modülü üzerinden iki
yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar
kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda
görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu kişilere kurslarda bir daha görev verilmez.
Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.
(8) (Ek fıkra:RG-5/12/2015-29553) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Sınavlarda
komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak
engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine
sınava sokanlar direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından
tutanakla tespit edilir. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi
çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca bu durum il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden
sonraki ilk iş gününden itibaren Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav
tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe
bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.
(9) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (Ek cümle:RG-22/2/2018-30340) İl millî eğitim
müdürlüğünce, il millî eğitim müdür yardımcısı/maarif müfettişi/il millî eğitim şube
müdürü/maarif müfettiş yardımcıları arasından en az üç yıllık sürücü belgesine sahip olanlar,
sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere görevlendirilir. Sınav sürecini kontrol
edecekler ve denetleyecekler ile bu görevlilerin sınav güzergâhındaki görev yerleri il millî
eğitim müdürlüğünce belirlenerek ilgililere tebliğ edilir, ilgili sınav yürütme komisyonunun
bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu görevliler sınav güzergâhında öncelikle; iki
araç arasına veya koniler arasına geri geri park etme alanı, römorklu araçların geri geri park
etme alanı, 25 metre geri geri gitme alanı, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme
alanı, ani fren alanı, geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece
açıyla dönme alanı, motosiklet için EK-7’de yer alan kroki uygulama alanı, sinyalize edilmiş
dönel kavşak/akıllı kavşak, başlangıç noktası ile uygun görülen diğer alanlarda görevlendirilir.
(10) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) Genel Müdürlükçe; direksiyon eğitimi dersi
sınavlarında görev alanların görev ve sorumluluklarını bu Yönetmeliğe uygun olarak yerine
getirip getirmediğini kontrol etmek ve denetlemek amacıyla Bakanlık temsilcisi
görevlendirilebilir.
(11) (Ek:RG-22/2/2018-30340) İl millî eğitim müdürlüğünce, sınavları mevzuat
hükümlerine uygun yapılmayan ilçeler ile güzergâhı ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olmayan ilçelerin sınavlarının, güzergâhı uygun olan en yakın ilçede yapılması sağlanır.
İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünün direksiyon eğitimi dersi sınavı ile ilgili görevleri
MADDE – 28/A (Ek:RG-19/10/2017- 30215)
(1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı öncesi il/ilçe millî eğitim müdürlüğü;
a) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki hafta veya haftalarda, başarısız
olduğu için tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyer sayıları da dikkate
alınarak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirler. Kursların, sınava
girecek kursiyerler, direksiyon usta öğreticileri ile direksiyon eğitim ve sınav aracı bilgilerini
sınav tarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girmesini sağlar.
b) Kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerlerin, direksiyon usta
öğreticilerinin ve direksiyon eğitim ve sınav araçlarının kontrollerini yapıp, 12 kursiyerden az
olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 12 kursiyere tamamlayarak veya dengeli
dağıtarak sınav tarihinden en geç (Değişik ibare:RG-12/9/2019-30886) üç iş günü önce
onaylanmasını sağlar.
c) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını
ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav
yerinde hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özel MTSK Modülüne girilen direksiyon eğitimi dersi sınav sonuçlarını her sınav
dönemi değerlendirerek 7 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli işlemleri yapar.
d) EK-9’da yer alan Kursiyer Sayısına Göre Sınavlarda Görev Alacaklarda belirtilen
sayıda personeli görevlendirir veya görevlendirilmesini sağlar.
e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan
ve (Değişik ibare:RG-12/9/2019-30886) üyelerinin listesini modülden alarak adlarına EK10’da yer alan Görevlendirme Formu düzenler. Sınavı yapılacak sertifika sınıfından sürücü
belgesi olanların sayısının yeterli olması hâlinde sınavlarda, sıra takip ederek görevlendirme
yapar; sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.
f) Eğitim ve sınav güzergâhının başlangıcında millî eğitim müdürlüğü veya resmî eğitim
kurumu binası bulunması durumunda, binanın sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını
sağlar.
(2) Yüz ceza puanını dolduranlara, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç
kullanma, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle
sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme
komisyonunda beş yıl süreyle görev verilmez. Bu sürenin sonunda bu kişilerin komisyonda
görev alabilmeleri için Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi
Eğitim Tamamlama Programına katılıp sınavda başarılı olmaları gerekir.
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alanlara müdahale ederek çalışmalarını
engelleyici veya kursiyerin sınav sürecini etkileyici davranışlarda bulunan direksiyon usta
öğreticilerine, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bir yıl süreyle görev verilmez.
(4) Özel MTSK Modülünde gerçekleştirilen ilgili millî eğitim müdürlüğü onay işlemleri
başta olmak üzere, yapılması gereken işlemleri zamanında yapmayan millî eğitim
müdürlüğünde bu işlemlerden sorumlu şube müdürü, şef ve memurlara, dört direksiyon eğitimi
dersi sınavında görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.
(5) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler
ile diğer sınav görevlilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta
belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenleri il millî eğitim
müdürlüğüne bildirir. İl millî eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme veya soruşturma
sonucuna göre art arda üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması hâlinde
art arda altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu
kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma
sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.
(6) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon
eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli
diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere,
sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket
edenlere ilgili millî eğitim müdürlüğünce gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre, art
arda üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması hâlinde art arda altı
sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında
gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak
onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır. Bu fıkrada belirtilen fiilleri işleyen
görevliler hakkında dördüncü fıkra kapsamında işlem yapılması hâlinde bu fıkra kapsamında
ayrıca işlem yapılmaz.
(7) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı
uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alamazlar.
(8) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.
İl sınav sorumlusu
MADDE 28/B – (Ek:RG-22/2/2018-30340)
(1) İl millî eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında her
sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapar veya il millî eğitim müdür
yardımcılarından birini il sınav sorumlusu olarak görevlendirir. İl sınav sorumlusu;
a) Sınavların bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlar. Sınav yürütme komisyonu
başkanları ile gerekli koordinasyonu ve iletişimi kurar. İlde Bakanlık temsilcisi
görevlendirilmesi halinde, Bakanlık temsilcisinin rehberlik ve yönlendirmesi doğrultusunda
sınavlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
b) Sınav yürütme komisyonlarına, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere,
direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonlarına rehberlik eder,
sınavları ve sınavda görevlendirilenleri denetler.
c) Sınav yürütme komisyonu başkanı ve üyelerinin görevlerine gelmediğini, sınavda ilgili
mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit
etmesi durumunda; o ilçenin bir sonraki sınavında görev alacak olan sınav yürütme komisyonu
başkan ve üyelerini, diğer il millî eğitim müdür yardımcısı ve/veya şube müdürleri arasından
görevlendirir. Ayrıca bu kişiler ile sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere
görevlendirilenlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmediğini veya güzergâhta
görevlendirildiği yerde bulunmadığını tespit etmesi durumunda, haklarında 28/A maddesi
hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlar.
Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu
MADDE 29 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/10/2017- 30215)
(1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki illerin ilçelerinde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçe ile diğer ilçelerinde,
kurulur.
(2) İl/İlçede aynı sınav dönemi için bir veya birden fazla günde sınav yapılması hâlinde
sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her farklı günde yapılacak
sınav için ayrı ayrı olmak üzere:
a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde kursların iş ve işlemlerini
yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürünün
başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim şube müdürü
diğeri il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürü olmak üzere üç kişiden
oluşur.
b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe
millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş
ve işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. Millî eğitim
müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim
müdürlüğünce okul müdürlerinden belirlenerek tamamlanır.
c) (Mülga:RG-22/2/2018-30340)
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Sınavdan önce;
1) Güzergâhta gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik
içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
2) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere direksiyon eğitimi sınav takip ve
sonuç listelerini verir.
3) Sınavda görev alan tüm personel için liste hazırlatır ve sınav sabahı geliş saatleri
belirtilerek imzalanmasını sağlar.
4) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere, denetleme yapacağı araç sayısı
kadar mühürlü EK-12’de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunu
teslim eder. Sınav sırasında ihtiyaç olması hâlinde bu form, direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonu tarafından verilir. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol
Formunun zamanında düzenlenememesi hâlinde bu formu, kursiyerlerin mağduriyetine
sebebiyet vermemek için düzenler. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formu
düzenlenmeden o sınav aracı ile sınavı başlatmaz.
b) Sınav süresince;
1) Sınavların bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.
Direksiyon eğitimi dersi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.
2) Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonu ve diğer görevlilerle toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve
gerekli uyarıları yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını ve yedek
üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik
bilgilerinin Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.
3) Komisyonlara numara vererek bu numaraların, sınavda kullanılan aracın ön ve arkasına
dışarıdan görülecek şekilde (en az 400 punto) konulmasını sağlar.
4) (Değişik:RG-12/9/2019-30886) Sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemekle
görevlendirilen personel, sınav yürütme komisyonu üyeleri ve sınavda görevli diğer personel,
millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerdeki
görevli kartlarını; direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkan ve üyeleri ise modülden aldıkları ve sınavdaki görevlerini tanıtan Ek-18 “Direksiyon
Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Görevli Kartı”nı sınav süresince takmalarını sağlar.
5) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi dışında
hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmamasını ve kursiyerlere verilen randevu
saatlerine uyulmasını sağlar.
6) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası,
ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta
öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip
ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon
eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar.
7) Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav araçları hakkında 17 nci maddenin
ikinci fıkrasının (e) bendi doğrultusunda tutanak tutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması
hâlinde durumun 3 iş günü içerisinde resmi yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilerek kursiyerlerin
Özel MTSK Modülü üzerinden sınav haklarının iade edilmesi için millî eğitim müdürlüğüne
tutanağı verir.
8) Direksiyon usta öğreticisi sınava gelmediğinde durumu tutanakla tespit ederek kursta
görevli başka bir direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılmasını
sağlar.
c) Sınav sonrası;
1) Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç
listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girer.
2) Sınav takip ve sonuç listesinin bir örneğini ilgili kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini
de millî eğitim müdürlüğünde muhafaza eder. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar.
3) Her sınavdan sonra sınav esnasında tutulan rapor, tutanak ve varsa diğer belgeleri sınav
sonuçlarıyla birlikte değerlendirir.
4) Sınavda görev alanların ücret ve harcırah giderlerine ilişkin bilgi ve belgeleri döner
sermaye işletmesi harcama yetkilisine teslim eder. Ayrıca sınav ile inceleme ve kontrol
görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah
dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe
dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine
gönderilmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlar.
(4) Sınav yürütme komisyonu başkanı;
a) Sınav süresi boyunca güzergâhta bulunur. Sınav yürütme komisyonu başkanı sınav
yürütme komisyonu üyeleri ile sınavda görevli şef ve memurların sınav süresince; sınav
başlangıç alanı, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme alanı, “BE”, “C1E”, “CE”,
“D1E” ve “DE” geri geri park etme alanı, 25 metre geri geri gitme alanı, eğimli yolda aracı
durdurup tekrar hareket ettirme alanı, ani fren alanı, geri geri giderken şeridini koruyarak
köşeden sağa ya da sola 90 derece açı ile dönme alanı, “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınav
alanları, sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve
kontrolsüz kavşaklar ile güzergâhta kursiyerlerin değerlendirileceği diğer alanlardan görev
yapacakları yerleri belirler. Şef ve memurlar, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere
veya sınav yürütme komisyonu üyelerine yardımcı olur.
b) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, sınav yürütme komisyonu üyeleri,
direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri,
sınavda görevli diğer personel ile direksiyon usta öğreticilerinin görevine gelmediğini veya geç
geldiğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı
hareket ettiğini tespit etmesi durumunda gerekli inceleme/soruşturmanın yapılmasını sağlar.
Soruşturma sonucunda haklarında 28/A maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını
sağlar.
Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler
MADDE 29/A – (Ek:RG-19/10/2017- 30215)
(1) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler;
a) Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce toplantı yapılan binaya gelerek hazırlanan
listeyi imzalar.
b) Sınavda kullanılacak direksiyon eğitim ve sınav araçlarının EK-12’de yer alan
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını
sınav başlangıcından önce inceleyerek düzenlediği formu sınav yapılacak araçta görevli
komisyona veya usta öğreticiye teslim eder.
c) Sınav süresince güzergâhta görevlendirildiği alanda bulunarak;
1) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin,
sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip
girmediklerini,
2) Sınav için belirtilen sınav süresine uyulup uyulmadığını,
3) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve
üyelerinin direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
4) Sınav aracında bulunan direksiyon usta öğreticisinin kimlik tespitini yaparak
direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde adının olup olmadığını,
5) Sınavda, bu Yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uyulup uyulmadığını,
kontrol eder.
ç) Kursiyer EK-3 veya EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme
Formunda belirtilen davranışları yaptığı hâlde sınavı sonlandırmayan komisyon üyelerinin ad
ve soyadları ile komisyon numarasını EK-11’de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav
Denetim Formuna işleyerek haklarında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere millî
eğitim müdürlüğüne verir.
d) Güzergâhı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmayan veya gerek görmesi hâlinde bu
ilçelerin sınavının, güzergâhı uygun olan başka bir ilçede yapılmasını il millî eğitim müdürüne
teklif eder.
Güvenlik personeli
MADDE 29/B – (Ek:RG-19/10/2017- 30215)
(1) İl/ilçe emniyet müdürlüğü/jandarma komutanlığından, birisi trafikten sorumlu olmak
üzere iki personel görevlendirilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı için görevlendirilen güvenlik
personeli resmî kıyafetle görev yapar. Bu görevliler:
a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı başlama saatinden 30 dakika önce sınav yürütme
komisyonuna giderek kimlik ve iletişim bilgilerini verir.
b) Direksiyon eğitimi dersi sınav güzergâhında dolaşarak sınav sonuna kadar gerekli
güvenlik önlemlerini alıp sınavın güvenliğini ve huzurunu sağlar.
c) Sınavın güvenliğini ve huzurunu bozacak durumların oluşması hâlinde gerekli
müdahaleyi yapar.
ç) Kursiyerin alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde olup olmadığını kontrol
eder ve gerekirse ölçer.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı
MADDE 30 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)
(1) İlçede bir (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim döneminin direksiyon
eğitimi dersini tamamlayan ve teorik derslerin sınavında başarılı olan kursiyerlerle direksiyon
eğitimi dersi sınavından başarısız olan kursiyerler, o (Değişik ibare:RG-19/10/2017-
30215) eğitim döneminin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınırlar. Bir günde en fazla 600
kursiyerin sınava alınması esastır.
a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o (Değişik ibare:RG-19/10/2017-
30215) sınav döneminde sınava girecek kursiyer sayısının 600’den fazla olması veya kursta
yeterli sayıda direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticisi bulunmaması halinde farklı
günlerde sınav yapılır.
b) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o (Değişik ibare:RG-19/10/2017-
30215) sınav döneminde birden fazla günde sınav yapılması halinde her gün için sınav yürütme
komisyonu, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ile diğer
sınav personeli görevlendirilir ve her gün için görevlilere ayrı ücret ödenir.
c) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o (Değişik ibare:RG-19/10/2017-
30215) sınav döneminde sınava girecek kursiyer sayısı 3000’i aşması durumunda, bir günde en
az 360, en fazla 960 kursiyer sınava alınabilir. 3000’in altındaki ilçelerde ise en az (Değişik
ibare:RG-7/3/2017-30000) 250 , en fazla 600 kursiyer sınava alınabilir. (Ek cümle:RG22/4/2017-30046) (Mülga cümle:RG-19/10/2017- 30215) (…)
ç) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o sınav
döneminde sınava girecek kursiyer sayısına yetecek direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta
öğreticinin bulunmaması hâlinde direksiyon eğitimi dersi sınavı, birden fazla güne kursiyer
sayısı dengeli dağıtılarak yapılır.
(2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az dört iş günü önce kurslar, kendilerine
Özel MTSK Modülünde belirlenen sınav tarihi ve kontenjanına göre direksiyon eğitim ve sınav
aracının ve her bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en çok 12 kursiyer ile araçta
görevlendirilen direksiyon usta öğreticisinin bilgileri Özel MTSK Modülüne girilir. Her
kursiyer adına sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet (Değişik ibare:RG-7/3/2017-
30000) (EK-3) veya (EK-4) formu millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. (Ek cümle:RG1/7/2018-30465) Direksiyon eğitimi dersi sınavı değerlendirmesi elektronik ortamda yapılacak
ise (EK-3) veya (EK-4) formları istenmez.
(3) (Ek:RG-7/3/2017-30000) Sınavda bir günde kursun bütün kursiyerlerinin sınava
alınması ve aynı günde alınan kursiyer sayısı dikkate alınarak kurstaki araçların
görevlendirilmesi yapılır. Aynı kursun kursiyerlerinin sınavının ikinci günde de yapılması
durumunda, ilk günde görevlendirilmeyen araçlar ve usta öğreticiler görevlendirilir. Araçların
yetmemesi durumunda ilk gün görevlendirilen araçlara da görev verilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu (Ek
ibare:RG-19/10/2017- 30215) ve görevleri
MADDE 31 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)
(1) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük,
il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı resmî
kurumların, resmî okulların öğretmeni veya diğer personeli arasından, Bakanlıkça verilmiş
motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az
yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından
sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonunda görevlendirilecekler arasında kursiyerin alacağı sürücü
sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunmaması hâlinde “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1”
sürücü sertifikası sınıfından en az “A2” sürücü belgesi olanlar, diğer sürücü sertifikası
sınıfından ise en az “D” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon
eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri;
a) Sınav başlangıç saatinden bir saat önce sınav yürütme komisyonu tarafından belirlenen
yerde yapılacak toplantıya katılarak sınav evrakını teslim alır.
b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin,
kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş
olan araçlarla girip girmediklerini, kursiyerlere kurs müdürlüğünce düzenlenen K Sınıfı Sürücü
Aday Belgesinin geçerlilik süresinin bitip bitmediğini ve usulüne uygun doldurulup
doldurulmadığını kontrol eder. Verilen randevu saatinde sınav başlangıç alanında hazır
bulunmayan kursiyeri sınava almaz.
c) Sınava girecek kursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesi ile nüfus
cüzdanı/pasaport/daha önceden alınmış sürücü belgesi ve renkli fotoğraflı direksiyon eğitimi
sınav takip ve sonuç listesini karşılaştırıp kontrol ederek sınavı başlatır. Ancak asker olan
kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle
sınava alınmalarını sağlar.
ç) Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla bu Yönetmelikte
belirtilen esaslar doğrultusunda yapar ve değerlendirir. Otomatik şanzımanlı direksiyon eğitim
ve sınavı aracı ile eğitim alanların sınavını ise bu araçların özelliklerini dikkate alarak yapar.
d) “B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” sınıfı sertifika
sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkanı, ilk altı kursiyerin sınavını yaptıktan sonra üye ile araçtaki yerlerini değiştirir. İlk altı
kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son altı kursiyerin sınavında komisyon başkanı olarak
aracın ön koltuğunda oturarak görev yapar. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika
sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkanı ve üyesi de ilk altı kursiyerden sonra yer değiştirir.
e) (Değişik:RG-1/7/2018-30465) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi
dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında ve geri
geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanında
araçtan inerek bu alanda yapılması gereken davranışların 34 üncü maddenin ikinci fıkrasının
(ç) ve (ı) bentlerine uygunluğunu değerlendirir, bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner.
Direksiyon usta öğreticisi de geri geri park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak
köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanlarında araçtan inerek kursiyerin park etme
ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme
sürecini izler, bu alanlardaki davranış tamamlanınca araca biner.
f) Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden
alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve
sınav yürütme komisyonuna teslim eder.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan
personel, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince; mevzuatta değişiklik yapılması veya
uygulamalarda eksiklik görülmesi halinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre hizmet
içi eğitime alınır. (Ek cümle:RG-12/9/2019-30886) Hizmet içi eğitimi tamamlayıp sınavda
başarılı olanların bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir,
ilçeden ayrılan personel ise Özel MTSK Modülünden çıkarılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı
uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alanlardan hizmet içi eğitim sonunda yapılan
değerlendirmede başarılı olanlara sınavlarda görev verilir. Yeterli olmayanlar tekrar hizmet içi
eğitimine alınırlar. Bu eğitimi almayanlarla eğitim sonucunda yapılan sınavda başarısız olanlara
ve (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Bu Yönetmeliğin 28/A maddesinin altıncı fıkrası
hükmü (Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000) doğrultusunda bahsedilen davranışları üçüncü
kez yaptığı tespit edilen ve bir yıl süreyle görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı
uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, tekrar hizmet içi eğitimine katılıp
başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu hizmet içi
eğitim faaliyetleri
MADDE 31/A – (Ek:RG-19/10/2017- 30215)
(1) Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav
sorumlusu belgesine sahip olanlar Genel Müdürlükçe hazırlanan hizmet içi eğitim programına
göre eğitime alınırlar. Hizmet içi eğitimini tamamlayanlar EK-3 veya EK-4’te yer alan
Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda belirtilen değerlendirmelere göre
sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlara EK-15’te yer alan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs
Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Belgesi verilir. Bu belgeye sahip
olmayanlar direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alamazlar.
(2) Hizmet içi eğitimlerde;
a) Teorik dersler için ölçme ve değerlendirme, eğitim yönetimi ve denetimi ile trafik
alanlarında en az lisans mezunu öğreticiler ile alanında uzman, akademik çalışma yapmış
maarif müfettişleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri, öğretmen, eğitici ya da öğretim
görevlisi,
b) Uygulamalı eğitimler için yüksekokul mezunu özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında
en az 5 yıl görev almış direksiyon eğitimi usta öğreticileri
görevlendirilebilir.
(3) Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürünün veya
görevlendireceği, kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli müdür yardımcısı/şube
müdürünün başkanlığında, millî eğitim müdürlüğünden bir şube müdürü ve direksiyon usta
öğreticisi belgesine sahip bir kurs müdüründen komisyon oluşturulur.
Direksiyon eğitimi dersi sınav değerlendirme formu
MADDE 32 – (1) Değerlendirmelerde tükenmez veya dolma kalem kullanılır.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve
üyesi, direksiyon eğitimi dersi sınavını yaptığı her kursiyer için (EK-3) veya (EK-4) formu
doldurur ve imzalar. (Ek cümle:RG-7/3/2017-30000) (EK-3) veya (EK-4) formu elektronik
ortamda düzenlenmiş ise elektronik ortamda değerlendirerek onaylar.
(3) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Başkan ve üye tarafından ayrı ayrı düzenlenen ve
imzalanan (EK-3) veya (EK-4) formunda kursiyerin başarılı görülmesi hâlinde kursiyer
sınavda başarılı sayılır. Kursiyeri, başkan veya üyeden birisinin başarılı diğerinin ise başarısız
olarak değerlendirmesi durumunda başkanın değerlendirmesi esas alınır. Başarılı veya başarısız
her kursiyer için ayrı bir (EK-3) veya (EK-4) formu doldurulup başkan ve üye tarafından
imzalanır. Başarısız olan kursiyerin başarısız olma nedeni formların ilgili bölümüne yazılır. Bu
formlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir.
Direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin
araçlardaki yerleri
MADDE 33 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3
(1) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca
binmez, ancak kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte kurs tarafından temin
edilen herhangi bir araçtan kursiyeri takip ederek değerlendirme yapar. Direksiyon eğitimi dersi
sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, (Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000) cep
telefonu hariç uygun iletişim araçları ile kursiyeri yönlendirir. (Ek cümle:RG-19/10/2017-
30215) Görevli direksiyon usta öğreticisi de takip aracında yer alır.
(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “M”, “A1”, “A2”, “A” ve
“B1” sınıfı sertifika sınavında olduğu gibi değerlendirme yapılır.
(3) “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifika sınavında kursiyer aracın
sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu
başkanı öndeki diğer koltukta, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme
komisyonu üyesi aracın sağ arka koltuğunda, kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ise sol
arka koltukta oturur.
(4) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) “C1”, “C”, “C1E” ve “CE” sınıfı sertifika
sınavında, kursiyer aracın sürücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi uygulama ve
değerlendirme komisyonu başkanı öndeki diğer koltukta oturur. Direksiyon eğitimi dersi
uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi akan trafikte kurs tarafından temin edilen
herhangi bir araçtan kursiyeri takip ederek değerlendirme yapar. Görevli direksiyon usta
öğreticisi de bu araçta bulunur.
(5) Emniyet kemeri kullanılması zorunlu olan araçlarda eğitim ve sınav esnasında araçta
bulunanların emniyet kemerinin takılması zorunludur.
“B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı
sertifika sınavı (Değişik başlık:RG-5/12/2015-29553)3
MADDE 34 – (1) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)3 “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”,
“DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı sertifika sınavları, (Değişik ibare:RG19/10/2017- 30215) güzergâhın bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır.
(2) (Değişik:RG-7/3/2017-30000)
Sınavda kursiyer;
a) Araç bilgisini ölçmeye yönelik sorulara cevap verir.
b) Aracı çalıştırır ve hareket ettirir.
c) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşır.
ç) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı
araçlarda aşağıda özellikleri belirtilen alana iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm
yüksekliğindeki konilerin arasına geri geri giderek EK-13’te belirtilen şemaya göre trafik
kurallarına uyarak tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma
veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel park eder. Park işlemi yapılırken araçtaki kursiyeri
sözlü uyaran park sensörleri ile geri görüş kamerası olan araçların bu cihazları kapatılır. Park
alanının park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğunda ve aracın genişliğinden 50 cm fazla
olması gerekir. Bu alan, kaldırımdan 50 cm açıkta yatay çizgi ile belirlenir ve bu çizgi 50 cm’lik
alanın içinde yer alır. Konilerin konulduğu yerler dikey çizgilerle belirlenir. Farklı
uzunluklardaki HB/SEDAN gibi araçlar için ayrı ayrı park alanları düzenlenir. “BE”, “C1E”,
“CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca (Değişik
ibare:RG-22/2/2018-30340) römork takılı olarak en fazla iki hamlede EK-14’te yer alan
şemada belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Bu araçlarda da park işlemi gerçekleştirilirken
araçtaki kursiyeri sözlü uyaran park sensörleri ile geri görüş kamerası olan araçların bu cihazları
kapatılır. Park yerinden konilere çarpmadan kurallara uygun olarak çıkar.
d) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215)En az % 7 çıkış eğimli yolda aracı durdurup, 30
saniye bekledikten sonra el freni kullanmaksızın trafik kurallarına uyarak eğimli yolda aracı 50
cm’den fazla geri kaçırmadan tekrar ileri hareket ettirir.
e) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215)Aracı şerit ihlali yapmadan ve trafik kurallarına
uyarak 25 metre geri geri götürür.
f) Sinyalize edilmiş dönel/akıllı kavşakta sağa veya sola dönüşler yapar.
g) Gerektiğinde aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanır.
ğ) Dönel/akıllı/üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklara kuralına
uygun olarak yaklaşır, kavşağı geçer veya dönüş yapar.
h) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Güzergâhın uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan
sonra ani fren yapar. “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifika sınavlarında ise 20
metre mesafe içinde aracın durdurulmasını ister.
ı) Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola (Ek ibare:RG22/2/2018-30340) tek hamlede 90 derecelik açı ile dönüş yapar. (Ek ibare:RG-22/4/2017-
30046) (“BE”, “D1E”, “DE”, “C1E”, “CE” sertifika sınıfı araçlar hariç).
i) Trafik kurallarına uyar ve sürüş esnasında aynaları kontrol eder.
j) EK-4 formda belirtilen davranışlara ilişkin diğer uygulamaları yapar.
“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavı (Değişik başlık:RG-5/12/2015-
29553)3
MADDE 35 – (1) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)3 “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1”
sınıfı sertifika sınavları, (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) güzergâhın bulunduğu
karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen (Değişik ibare:RG7/3/2017-30000) ölçülere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında başlatılır. Bu alanda
başarılı olan kursiyerin sınavına akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır.
(2)(Değişik:RG-7/3/2017-30000)
Krokide belirtilen alanda kursiyer;
a) Araç bilgisini ölçmeye yönelik sorulara cevap verir.
b) Krokide belirtilen alanda motoru çalıştırır ve hareket ettirir.
c) Sağdan başlayarak dokuz koni arasında slalom yapar.
ç) Konilerin bitiminde yedi metre çapındaki iki çember içerisinde sekiz çizer.
d) 20 metre uzunluğunda 20 cm genişliğindeki sarı çizgi üzerinde düzlemesine denge
sağlama hareketi yapar (“B1” sertifika sınıfı hariç).
e) “M” sertifika sınıfı araçlar için azami (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) 25 km,
“A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika sınıfı araçlar için azami (Değişik ibare:RG-19/10/2017-
30215)40 km hıza ulaşır.
f) Fren yapar ve durur.
g) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) 20 km hıza ulaştıktan sonra önüne konulan 1 metre
genişliğindeki engele en fazla 3 metre kala sağdan veya soldan kaçar. Engeli en fazla 3 metre
geçtikten sonra tekrar yoluna girer. Engelden 100 cm’den daha fazla açıktan gidemez.
ğ) 20 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapar.
h) (EK-3) formunda belirtilen davranışlara ilişkin diğer uygulamaları yapar.
(3) Sınavda kullanılan araç-gereçler kurslar tarafından sınav merkezinde hazır
bulundurulur.
(4) (Ek:RG-7/3/2017-30000) (EK-7)’deki krokide belirlenen alanda yapılan
değerlendirmeler tek seferde tamamlanır.
(5) (Ek:RG-7/3/2017-30000) Sınavın akan trafikte yapılan bölümü (EK-3) formuna
göre yapılarak değerlendirilir. Bu aşamada:
a) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşır.
b) Sinyalize edilmiş dönel/akıllı kavşakta sağa veya sola dönüşler yapar.
c) Dönel/akıllı/üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklara kuralına
uygun olarak yaklaşır, kavşağı geçer veya dönüş yapar.
ç) Trafik kurallarına uyar ve ayna kontrollerini yapar.
d) (EK-3) formunda belirtilen davranışlara ilişkin diğer uygulamaları yapar.
Römork takılarak yapılacak sınavlar
MADDE 36 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3
(1) “BE”, “C1E”, “CE”, “DE”, “D1E” sınıfı sürücü sertifikaları için sınavlar 4 üncü
maddede belirtilen uygun araçlara takılacak römork veya yarı römorkla yapılır. “F” sınıfı
sürücü sertifikası için sınavlar ise sınavın yapılacağı traktörün katar ağırlığına uygun römorkla
yapılır. (Mülga cümle:RG-19/10/2017- 30215) (…)

ONUNCU BÖLÜM
Sertifikaların Düzenlenmesi ve Verilmesi Esasları

Sertifikaların düzenlenmesi esasları
MADDE 37 – (1) Sertifika düzenlenirken;
a) Sertifikalardaki tüm bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah
mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, imzalanır ve soğuk damgaları yapılır. Düzenleme
sırasında herhangi bir sebeple iptali gerekenler, seri numarası belirtilerek bir tutanakla tespit
edilir.
b) Sertifikalara, sertifika almaya hak kazanılan son sınav tarihi yazılır.
Sertifikaların verilmesi
MADDE 38 – (Değişik:RG-4/3/2014-28931)
(1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü
Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü belgesi
düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle (Değişik ibare:RG-1/7/2018-
30465) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir
sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.
Farklı bir sınıf sertifika alma
MADDE 39 – (Değişik:RG-7/3/2017-30000)
(1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sürücü
belgesi sahibi olup farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikası almak isteyenler Tablo 2’de,
bunların dışındaki sürücü belgesi sahiplerinden farklı bir sınıfın motorlu taşıt sürücü sertifikası
almak isteyenler ise Tablo 1’de istedikleri sertifika sınıfının şartlarını taşımak kaydıyla
aşağıdaki tablolarda belirtilen ders saati sayısı kadar direksiyon eğitimi dersini alırlar:
(2) Sürücü belgesinde veya sürücü sertifikasında sadece otomatik şanzımanlı araç
kullanabileceği belirtilenler, kendi sertifika sınıflarına ait manuel vitesli araç kullanmak üzere
sürücü sertifikası alabilmeleri için direksiyon eğitimi dersinin yarısına devam ederler.
(3) Birinci fıkrada belirtilen eğitim süreleri sonunda kurs tarafından (Mülga ibare:RG19/10/2017- 30215) (…) sınava girmesi uygun görülerek Özel MTSK Modülü üzerinden onay
verilen ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında
başarılı olanlara ilgili sertifika verilir.
(4) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında ülkemiz sürücü
belgesiyle değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için motorlu taşıt sürücü kurslarına
müracaat edilebilir.
(5) (Ek:RG-7/3/2017-30000) Farklı bir sınıf sertifika alacakların direksiyon eğitimi
dersleri, direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde yapılmayıp tamamı akan trafikte
yapılabilir.
Zayi edilen ve yıpranan sertifikaların değiştirilmesi
MADDE 40 – (1) Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde zayi edilen veya yıpranmış
olan sertifikanın sahibine, dilekçeyle müracaatı üzerine sertifika aldığına dair kurs
müdürlüğünce düzenlenen ve millî eğitim müdürlüğünce onaylı bir belge verilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Tutulması Gereken Defter ve Dosyalar

Kurslarda kullanılacak belgeler
MADDE 41 – (1) Kurslarda, Bakanlıkça tespit edilmiş olan ve bu Yönetmeliğin ekinde
yer alan belgeler kullanılır.
Defter ve dosyalar ile saklanma süresi
MADDE 42 – (1) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Defterlerin sayfaları numaralandırılır,
kurs kaşesi ile tasdik edilir ve son sayfaya adedi yazılarak kurs müdürü tarafından onaylanır.
Defter ve dosyalar güvenlik altında bulundurulur, bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.
(2) Kurslarda tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Gelen-giden evrak kayıt defteri,
b) Evrak dosyaları,
c) Personel özlük dosyası,
ç) Kursiyer yoklama fişi ve defteri,
d) Ders defteri,
e) (Mülga:RG-5/12/2015-29553)
f) Ücretsiz kursiyerlerle ilgili dosya.
(3) İkinci fıkrada yer alan defter ve dosyalardaki bilgiler, her (Değişik ibare:RG19/10/2017- 30215) eğitim dönemi sonunda yedeklemesi yapılmak koşuluyla elektronik
ortamda da tutulabilir.
(4) Defter ve dosyalar, 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saklanır ve görevi yeni alana
usulüne göre teslim edilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kursiyer ve sınav ücretleri (Değişik başlık:RG-22/4/2017-30046) (Ek ibare:RG19/10/2017- 30215) ile görev alanlara ödenecek ücretler
MADDE 43 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)
(1) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere teorik ve direksiyon eğitimi
ders saati ücretlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine
göre belirler.
(2) Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti ve
kursiyerin girebileceği sınav ile sınavda kullanılacak araçların yakıt giderleri (Mülga
ibare:RG-19/10/2017- 30215) (…) de dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafından
eğitim maliyetlerine göre her yıl (Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000) Kasım ayında bir
sonraki yıl için belirlenen ders saati ücretlerinden az olamaz. Komisyon, vali veya
görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim
müdürlerinden biri, il milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından
sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde özel
motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu şube müdürlerinden biri, il ticaret odası
başkanlığı temsilcisi ve sürücü kurslarına ait sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur. (Ek
cümle:RG-7/3/2017-30000) Komisyon tarafından tespit edilen ders saati ücretinden az
olmamak üzere kurslar tarafından belirlenen ders saati ücreti Ocak ayı sonuna kadar Özel
Öğretim Kurumları Modülüne girilir.
(3) (Mülga:RG-22/4/2017-30046)
(4) (Ek:RG-7/3/2017-30000) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara,
Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.
(5) (Ek:RG-22/4/2017- 30046) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215)(5) Sınavda görev
alanlar ile kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek
üzere görevlendirilenlere ücretlerinin ödenmesi için kursiyerlerden, 2918 sayılı Kanunun 42 nci
maddesinin dördüncü fıkrası hükmü gereği Bakanlıkça her yıl ertesi yılın Ocak ayından itibaren
uygulanmak üzere Aralık ayında belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Sınava girecek
kursiyerler veya kurs yöneticileri sınav tarihinden 6 iş günü önce sınav ücretlerini Bakanlıkça
belirlenen döner sermaye işletmesince açılan banka hesabına yatırırlar. Liste ve makbuz kurs
tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir. Bu ücret dışında kursiyerlerden direksiyon
eğitimi sınavı için herhangi bir ad altında ücret alınmaz. (Değişik cümle:RG-22/2/2018-
30340) Sınavlarda görevlendirilenlerin sınav ücretleri ve harcırah giderleri; kursa kayıtlı
kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere
görevlendirilenlerin görev ücretleri ve harcırah giderleri ile sınav hizmetlerinin
gerçekleştirilmesi için yapılacak mal ve hizmet alımı bedelleri, harcama yetkilisinin onayı ile;
Bakanlıkça veya mahallinde düzenlenen hizmet içi eğitimler ile ihtiyaç duyulan materyallere
ilişkin giderler ise Bakanlığın uygun görüşü alınarak harcama yetkilisinin onayıyla
kursiyerlerin sınav ücretlerini yatırdığı döner sermaye işletmesi hesabından karşılanır. (Ek
cümle:RG-22/2/2018-30340) İl millî eğitim müdürlüklerinde kurulan döner sermaye
işletmesinde biriken tutar, üç ayda bir Genel Müdürlüğe bildirilir.
(6) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (5) Döner Sermaye İşletmesi tarafından bankada açılan
hesaba o sınav günü için yatırılan paradan, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüğünce direksiyon
eğitimi dersi sınavında görevlendirilenlerin ücretleri ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri sınavdan sonraki beş iş günü içinde
ilgililerin IBAN numaralarına yatırılır.
(7) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (5)
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci
maddesi uyarınca yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanlardan bu fıkrada
belirtilen görevleri fiilen yürütenlere bu madde kapsamında belirlenen usul ve esaslara göre
sınav ücreti ödenir. Her sınav günü için yapılacak ödeme;
a) Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri, her yüz kursiyer başına bir kişiyi
geçmemek üzere sınav sürecini denetleyen personel (Ek ibare:RG-22/2/2018-30340) , il sınav
sorumlusu ve Genel Müdürlükçe gerek görülmesi hâlinde görevlendirilen Bakanlık temsilcisi
için 3.800,
b) Her 12 kursiyer başına uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesi için
3.300,
c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere kursiyer sayısı dikkate alınarak (Mülga
ibare:RG-22/2/2018-30340) (…) görevlendirilen diğer personel için 2.400,
ç) Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilen en fazla iki güvenlik görevlisi
için 1.900,
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçemez.
(8) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (5) Bir ay içinde aynı kişiye yapılabilecek azami ödeme
yedinci fıkranın (a) bendi kapsamında görev yapanlardan Bakanlık temsilcisi için 7.600,
diğerleri için 17.000; (b) bendi kapsamında görev yapanlar için 11.000; (c) bendi kapsamında
görev yapanlar için 8.500; (ç) bendi kapsamında görev yapanlar için 6.500 gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçemez.
(9) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (5)
Teorik ve direksiyon uygulama eğitimlerinin
inceleme ve kontrollerinde görev alanlara, fiilen inceleme yaptıkları her gün için 1.000 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda görev ücreti ile 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah giderleri beş iş günü içinde ilgililerin IBAN
numaralarına yatırılır. Bu fıkraya göre bir ayda aynı kişiye iki günden fazla görev için ödeme
yapılamaz.
(10) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (5)
Sınav yapılan her (Değişik ibare:RG-22/2/2018-
30340) ilde görev alan personele (Ek ibare:RG-22/2/2018-30340) aynı gün için ödenebilecek
toplam tutar, ilgili sınav günü için kursiyerlerden toplanan sınav ücretlerinden yasal kesintiler
yapıldıktan sonra kalan tutarı geçemez.
(11) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (5)
Kursiyer sayısı, görevlilerin görev, yetki ve
sorumlulukları, esas alınarak sınav görevlilerine ödenecek sınav ücreti, bu maddede yer alan
gösterge rakamlarını geçmemek üzere Genel Müdürlük internet sayfasında yer alan hesaplama
cetveline göre belirlenir.
(12) (Ek:RG-19/10/2017- 30215) (5)
Bu madde kapsamında, aynı sınavda aynı kişiye
farklı adlar altında birden fazla sınav ücreti ödenemez. Ayrıca, bu maddeye göre sınav ücreti
ödenen personele, aynı sınav günü için ilgili mevzuatı uyarınca başka herhangi bir sınav ücreti
ödenemez.
Ücretsiz veya indirimli okutulacak kursiyerler
MADDE 44 – (1) Kurslardaki ücretsiz veya indirimli okuyacak kursiyerler ve burslarla
ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
tespit edilir.
Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi
MADDE 45 – (Değişik:RG-4/3/2014-28931)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen
bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli
elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil
birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülür.
Sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi (Değişik ibare:RG-1/7/2018-
30465) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde
belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiş
oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.
(2) (Mülga:RG-12/9/2019-30886)
(3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi
içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.
Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. (Ek
cümle:RG-7/3/2017-30000) Sürenin son günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda
bu süre ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.
Denetim
MADDE 46 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa (Değişik
ibare:RG-7/3/2017-30000) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş
yardımcıları/ (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube
müdürleri tarafından denetime tabi tutulur. Genel Müdürlük veya valiliklerce gerekli görülürse
ayrıca kurslar ve yapılan sınavlar denetlenir.
(2) Denetim tamamlandıktan sonra üç adet “Denetim Raporu” en geç 15 gün içinde
düzenlenerek raporun biri kursa, biri ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğeri ise raporla birlikte il
millî eğitim müdürlüğüne sunulur.
(3) Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise:
a) Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamalar kurs tarafından en geç 20 gün içerisinde
tamamlanarak ve mevzuata uygun şekilde düzeltilerek yazı ile millî eğitim müdürlüğüne
bildirilir.
b) Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin
tespiti durumunda, ilgililer hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü
maddesi ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre işlem yapılır.
(4) Kurslar hakkında düzenlenen inceleme ve soruşturma raporlarında kurslar hakkında
düzeltilmesi gereken eksiklikler tespit edilmiş ise bu konular da millî eğitim müdürlüklerince
15 gün içinde kursa bildirilir. Kurs 20 gün içerisinde gereğini yaparak millî eğitim müdürlüğüne
bilgi verir.
(5) (Ek fıkra:RG-5/12/2015-29553) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Büyükşehir
statüsündeki illerde; ilçe millî eğitim müdürlüklerince, büyükşehir statüsünde olmayan illerde;
merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ise ilçe millî eğitim
müdürlüklerince, kurslarda verilen teorik ve direksiyon eğitimlerini, kursiyerin eğitime gelip
gelmediğini, her dönem bu Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olarak verilip
verilmediğini inceleyerek kontrol eder. Genel Müdürlükçe bu eğitimler ile kursiyerin eğitime
gelip gelmediğini inceleyip kontrol etmek amacıyla Bakanlık görevlisi
görevlendirilebilir. (Mülga cümle:RG-19/10/2017- 30215) (…)
Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin inceleme ve kontrolü
MADDE 46/A – (Ek:RG-19/10/2017- 30215)
(1) 2918 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda kursiyerlerin teorik ve uygulama sınavına
girme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını; kurslarda verilen teorik ve direksiyon eğitimlerinin,
Özel MTSK Modülüne girilen gün ve saatlerde, ilgili eğitim personeli ile yapılıp yapılmadığını
ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek üzere
kurumlarındaki işler aksatılmayacak şekilde her dönem personel görevlendirilebilir.
Görevlendirmeler büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlükleri, büyükşehir
statüsünde olmayan illerde ise il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hususları incelemek ve kontrol etmek için bir dönemde teorik
ve direksiyon uygulama eğitimleri (Mülga ibare:RG-22/2/2018-30340) (…) il/ilçe statüsüne
göre; öncelikli olarak kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür
yardımcısı/şube müdürü veya yükseköğretim mezunu şef/memur statüsündeki personel
görevlendirilir. Bir eğitim döneminde bir kişiye en fazla iki görev verilir. Görevlendirilen
personel (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) , bir günlük görevde en az üç kursa farklı
saatlerde ikişer defa giderek inceleme ve kontrol yapar. Aynı günde üç kursun inceleme ve
kontrolünü yapamadığında farklı günlerde de kurslarda inceleme ve kontrol yapar. Bu
kapsamda bir eğitim döneminde aynı ilçede en fazla üç kişi görevlendirilebilir.
(3) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi hâlinde birinci fıkrada belirtilen hususları
incelemek ve kontrol etmek amacıyla Genel Müdürlük personeli de Bakanlık görevlisi olarak
görevlendirilebilir. Bakanlık görevlisi görev yazısında belirtilen sayıda kursta inceleme ve
kontrol yapar.
(4) Görevlendirilen personel;
a) En az üç kursun inceleme ve kontrolünü yaparak tespitlerini EK-16’da yer alan Özel
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Teorik Eğitimleri İnceleme ve Kontrol Formuna
işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolünü yapar.
b) En az üç kursun inceleme ve kontrolü yapılarak tespitlerini EK-17’de belirtilen Özel
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Verilen Direksiyon Uygulama Eğitimleri İnceleme ve
Kontrol Formuna işler. İlçede üçten az kurs olması durumunda mevcut kursların kontrolünü
yapar.
(5) Gerçekleştirilen inceleme ve kontrol sonucunda düzenlenen EK-16 ve EK-17’de yer
alan Formlar, varsa tutulan tutanaklar ile diğer belgeler kontrolden itibaren en geç 3 iş günü
içerisinde millî eğitim müdürlüğüne gereğinin yapılması amacıyla teslim edilir. İnceleme ve
kontrolün Bakanlık görevlisi marifetiyle gerçekleştirilmesi hâlinde aynı belgeler kontrolden
itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Genel Müdürlükçe gereğinin
yapılması amacıyla ilgili valiliğe yazıyla bildirilir.
(6) İnceleme ve kontrollerden önce kurslara bilgi verilmez. Yapılan inceleme ve
kontrollerde teorik veya direksiyon eğitimi derslerinde olmadığı tespit edilerek toplam ders
saati sayısının da 1/5’inden fazla derse devam etmeyen kursiyerin Özel MTSK Modülünden
kaydı silinir.
(7) Kurslarda görevli eğitim personeli, kurumda bulunduğu süre boyunca fotoğraflı
kurum kimlik kartını görülecek şekilde yakasına takar.
(8) Kursta kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek
üzere görevlendirilen personelin kursta bulunduğu süre içerisinde kursta bulunmayan
kursiyer/kursiyerler o gün için devamsız kabul edilir.
Beyanların doğruluğu
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılmış olan beyanların doğruluğu işlem
sonuçlandırılmadan ilgili merci tarafından tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar
hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile diğer ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49 – (1) 3/2/1987 tarihli ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Eğitim personeli
GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-27/8/2014-29101)
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri
kurslarında (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (…) eğitim personeli olarak görev alan veya
halen görevde bulunan eğitim personeli ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan
Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Modüler Programı kurslarına katılıp
sertifika alan direksiyon usta öğreticilerinin özlük hakları saklıdır.
Geçmiş dönem sertifikalarının geçerlilik süresi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-28/5/2015-29369) Bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları 3/7/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar
sürücü belgesine dönüştürülür. Verilen bu süre içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile
değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.
Direksiyon eğitim alanları ve direksiyon eğitim araçları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar direksiyon eğitim alanları ile direksiyon eğitim
araçlarını bir yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen süre
içerisinde direksiyon eğitim araçları ile ilgili şartları yerine getirmeyen kursların o sertifikaya
ait programları iptal edilir.
Önceki dönem kursiyerleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, açılan dönemlerde
kayıtlı olan kursiyerler hakkında bu Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi hariç, 3/2/1987 tarihli
ve 19361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurslarda kayıtlı olan kursiyerler
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-5/12/2015-29553) (3)
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurslarda kayıtlı olan kursiyerler, bu
Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yürürlükte olan teorik ve uygulamalı ders
programlarından sorumludur. Bu kursiyerlere bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki
öğretim programlarına uygun sertifika düzenlenir.
Mevcut kurslar
GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-5/12/2015-29553) (3)
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı alan kurslar öğretim programı sayısını bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde
belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen sürede ilgili şartları yerine getirmeyen kursların
dönem açmalarına izin verilmez.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun hizmet
içi eğitimi
GEÇİCİ MADDE 7 – (Ek:RG-5/12/2015-29553) (3)
(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 31 inci
maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime katılıp başarılı olmayanlara direksiyon eğitimi dersi
sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilmez.
Mevcut ve başvurusu bulunan kursların ilçe nüfusuna göre durumu ile 2017 yılı
kurs sayısı ilanı
GEÇİCİ MADDE 8 – (Ek:RG-7/3/2017-30000)
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı alan kurslar ile kurs açmak için millî eğitim müdürlüklerine bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten önce müracaat edenler için 8 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci
ve altıncı fıkralarındaki hükümler uygulanmaz.
(2) 2017 yılında kurs açılacak il ve ilçelerin ilanı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki ay içinde yapılır.
Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin
durumu
GEÇİCİ MADDE 9 – (Ek:RG-7/3/2017-30000)
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 31 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
eğitimi almayan veya eğitim sonucunda yapılan sınavda başarısız olanlara altı ay içerisinde
yapılacak hizmet içi eğitime katılıp yapılan sınavda başarılı olmaları halinde direksiyon eğitimi
dersi sınavlarında görev verilebilir.
Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının levhası
GEÇİCİ MADDE 10 – (Ek:RG-7/3/2017-30000)
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı alan kurslar, direksiyon eğitim ve sınav araçlarını üç ay içerisinde 17 nci maddenin
ikinci fıkrasının (ç) bendine uygun hale getirirler.
Direksiyon eğitim ve sınav araçları
GEÇİCİ MADDE 11 – (Mülga:RG-19/10/2017- 30215)
Sınav ücreti
GEÇİCİ MADDE 12 – (Ek:RG-19/10/2017- 30215)
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 43 üncü madde hükmü gereği komisyonun 2017
yılı için tespit ettiği ders saati ücretleri bir ay içinde yeniden belirlenir. Kurslar, istemeleri
hâlinde komisyon tarafından belirlenen bu ücretlere göre eğitim ücretlerini bir ay içinde
belirleyerek Özel Öğretim Kurumları Modülüne girerler.
(2) 16/6/2017 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar geçen sürede yapılan
direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görevlendirilenlerin harcırah ve sınav ücretleri ile teorik
ve direksiyon eğitimi derslerinin inceleme ve kontrollerinde görev alanların harcırah ve görev
ücretleri aşağıdaki hükümler doğrultusunda ödenir:
a) Sınavda görev alanlar sınav günü; gelir vergilerinin hesaplanması ve sınav ücretinin
ödenebilmesi için IBAN numarası ile o ay için uygulanan vergi dilimi oranını sınav yürütme
komisyonuna verirler.
b) Sınavın yapıldığı direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonunca
görevlendirilecek mutemet tarafından Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav
ücreti hesaplama ekranında belirtilen miktarlardaki brüt sınav ücretleri üzerinden vergi
kesintilerini hesaplayarak ilgili vergi dairesine yatırır. İl sınav sorumlusu, il sınav sorumlusu
yardımcısı ve bunlar için görevlendirilen şoförlerin ücreti il sınav sorumlusunun belirlediği
ilçeden, Bakanlık temsilcisinin ücreti ise Bakanlıkça belirlenen ilçe tarafından ödenir.
Görevlilere ödenecek ücret Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti
hesaplama ekranından hesaplanır. Sınavda görev alanlara ödenecek net sınav ücreti ise maaş
hesaplarına en geç üç iş günü içinde yatırılır.
c) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından (b) bendi kapsamında yapılan ödemeler,
sınav ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumlarını incelemek ve kontrol etmek
üzere görevlendirilenlerin ücretleri ile harcırah giderleri ödendikten sonra banka hesabında
kalan miktarın % 40’ı il millî eğitim müdürlüğünce belirlenen bir Devlet bankasında açılan
hesap numarasına aktarılır.
ç) Bir ay içinde birden fazla sınav yapılması durumunda; sınavda görev alanlara ödenecek
net sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt aylığının üç katını geçemez. Ancak il sınav
sorumlusu ve direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu başkanı için bu şart aranmaz.
d) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan sınav ücreti hesaplama ekranında
belirtilen net tutar dikkate alınarak bir sınavda;
1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı il sınav sorumlusu, Bakanlık temsilcisi, il sınav
sorumlusu yardımcısı ve sınav yürütme komisyonu başkanına en yüksek Devlet memuru brüt
aylığının % 60’ından,
2) Sınav yürütme komisyonu üyelerinin her biri ile sınav sürecini kontrol edecek ve
denetleyeceklere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 45’inden,
3) Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi ile
bina sorumlusuna ve şeflere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının % 30’undan,
4) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında görev alan
mutemet, memur, şoför, bina görevlisi ve güvenlik görevlisine en yüksek Devlet memuru brüt
aylığının % 25’inden,
daha fazla ücret ödenmez.
e) İlçelerde görevlendirilen mutemet tarafından;
1) Genel Müdürlükçe görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin veya Bakanlık görevlisinin
harcırah giderleri Genel Müdürlükten alınan onayda belirtilen il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu tarafından görevlendirilen sınav sürecini kontrol
edecek ve denetleyecek personelin harcırah giderleri, görevlendirilme onayında belirtilen il/ilçe
millî eğitim müdürlüklerince 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre ödenir.
2) Sınav ile inceleme ve kontrol görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate
alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını
sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme
listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderir.
f) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken miktar öncelikle sınav giderleri
ile Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe düzenlenecek hizmet içi eğitim
giderleri, Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü alınarak valilikçe eğitimlerde kullanılacak
görsel veya yazılı doküman ve ilin eğitim-öğretim ile ilgili diğer ihtiyaçlarında kullanılır. İl/ilçe
millî eğitim müdürlüklerinde biriken miktar üç ayda bir il millî eğitim müdürlüklerince
Bakanlığa bildirilir.
g) Teorik ve direksiyon uygulama eğitimlerinin inceleme ve kontrollerinde görev
alanlara, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen mutemet tarafından;
1) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli ile görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık
görevlisine bir gün için inceleme ve kontrol görevi karşılığında resmî okullarda görevli yönetici
ve öğretmenler için belirlenen gündüz ek ders ücretinin net on katı kadar,
2) Bakanlık görevlisi için görevlendirilen şoföre ise bir günde resmî okullarda görevli
yönetici ve öğretmenler için belirlenen gündüz ek ders ücretinin net beş katı kadar il/ilçe millî
eğitim müdürlükleri hesaplarında biriken tutardan ödeme yapılır.
(3) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon
Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi gereği millî eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan kursiyer
sınav ücretlerinden kalan tutarlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlıkça belirlenen döner sermaye işletmesi hesabına aktarılır.
Mevcut kursların durumu
GEÇİCİ MADDE 13 – (Ek:RG-1/7/2018-30465)
(1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatı almış olan kursların mevcut binalarında ve 1/1/2020 tarihine kadar başka binaya
nakillerinde, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı aranmaz.
Kurs açma işlemine başlamış olanlar
GEÇİCİ MADDE 14 – (Ek:RG-12/9/2019-30886)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açmak için
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine
kadar başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma
başvurusu bulunanlar hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü,
beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
———————————————————————————————————————————
(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
(2) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
(3) 5//12/2015 tarihli ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği 1/1/2016 tarihinde
yürürlüğe girer.
(4) 7/3/2017 Tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin on beşinci maddesinin
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
(5) 19/10/2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bu değişiklik, bu maddenin yayımlandığı ayı takip
eden ayın birinden itibaren, yürürlüğe girer.

 

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/16162555_MTSK.pdf

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir