Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 4

Avrupa’da I. ve II. Dünya Savaşları arasında gelişen bu akımın temelinde akılcılığı yadsıma anlayışı yatar. Bu akım, bilinç ile bilinçdışını birleştiren bir yoldur. Bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam “mutlak gerçek” ya da “gerçeküstü” anlamda iç içe geçer. 1924’te Gerçeküstülük bildirgesini hazırlayan Andre Breton bu akımın en önemli temsilcilerindendir. Sigmund Freud’un kuramlarından etkilenin Andre Breton için, bilinçdışı, düş gücünün temel kaynağı, deha ise bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneğidir.

1. Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm B) Egzistansiyalizm C) Ekspresyonizm D) Fütürizm E) Sürrealizm

 

Dar anlamıyla klasik terimi, eserleri 1660 yıllarında yayımlanmaya başlayan yazarlara uygulanır. Bu yazarlardan bazıları şunlardır: (I)La Fontaine, (II)Moliere, (III)Boilleau, (IV)Racine, (V)La Martine.

2.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I.                 B) II.                  C) III.                 D) IV.                        E) V.

 

Goethe’nin açtığı yoldan ilerleyen …..- yapıtlarında özgürlük, isyan, doğa, ihtilal gibi romantiklerin yaslandığı temel kavramları yadsımadan, tarih olgusunu zenginleştirmiştir. “Haydutlar”, “Hile ve Sevgi”, “Mary Stuart” ve “Wilhelm Teli” gibi yapıtlarında despot yönetime başkaldırma temalarını işleyen Schiller’in bu tarihi yönelimi, daha sonraki Alman romantiklerini de geliştirmiştir.

3.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Friedrich Schiller                B) Mayakovski                     C) Lord Byron
D) Leconte de Lisle                 E) Arthur Rimbaud

 

Fransız edebiyatında (I)Gustave Flaubert’in yanı sıra (II) Honore de Balzac, Stendhal; Rusya’da (III)Tolstoy, Ivan Turgenyev, Dostoyevski; İngiltere’de (IV)Charles Dickens, Ernest Hamingway, Steinbeck; İrlanda’da (V)James Joyce realizmin önemli temsilcileridir.

4.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?

A) I.                 B) II.                  C) III.                 D) IV.                        E) V.

 

Sanatçının büyük yapıtlarından kabul edilen Diriliş, üçüncü ve son romanıdır. Yazar, eseri geçirdiği ruh ve inanç buhranı içindeyken kaleme almıştır. Romanını, “modern” kilisenin ikiyüzlülüğü, gerçek Hıristiyan ruhundan uzaklaştığı ve insan yapımı yasaların asla adil olamayacağı temeli üzerine kurmuştur. Roman, insan ruhunun, vicdanın, inancın ve o dönemin toplumunun gerçekçi ve iyi bir resmi olarak ün toplamıştır. Ruha, vicdan azabına, insan fıtratına dair; dirilip doğruları yapmanın mümkün olup olmadığı, fıtri olarak kötülüğü barındıran insanın kötülüğü düzeltip düzeltemeyeceği gibi sorular soran ve bunlara kurgu içinde farklı cevaplar veren bir kitaptır, “Diriliş”.

5.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

A) Schiller    B) Tolstoy     C) İvo Andriç     D) Turgenyev      E) Dostoyevski

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Shakespeare’in yapıtlarından biri değildir?
A) Julius Caesar   B) Othello   C) Kral Lear   D) Elektra   E) Romeo ve Juliet

 

(I) 18. yüzyılın sonunda başlayan Romantizm, kendisinden önceki klasisizme bir tepki olarak doğmuştur. (II) Victor Hugo’yla büyük ün kazanan romantizm, insan özgürlüğünün önündeki her şeye karşı çıkar. (III) Romantikler eserlerinde duygu, coşku ve sembole aşırı yer vermişlerdir. (IV) Bu sanatçılar insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmeyi ve insanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini savunmuşlar-dır. (V) Sanatçıları arasında Balzac, Stendhal, Tolstoy, Turgenyev, Dostoyevski gibi isimler vardır.

7.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı söz konusudur?

A) I.                 B) II.                  C) III.                 D) IV.                        E) V.

 

Bu akım, 1830’lu yıllarda klasisizme tepki olarak doğmuştur. Victor Hugo’nun “Hernani” adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaşmıştır. Bu akımda, hayal ve fanteziye geniş yer verilmiştir. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, olaylar karşısında duygu ve görüşlerini açıkça anlatmışlardır. Zıtlıkların uyumunu ilke olarak benimseyen sanatçılar hayatı güzel, çirkin bütün yönleriyle vermeye çalışırlar. Edebiyat dilindeki kalıplaşmış kelimeler yerine, günlük konuşma dilini kullanmayı benimsemişler, her sınıftan insanı da eserlerine konu olarak almışlardır.

8. Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürrealizm B) Realizm C) Romantizm D) Sembolizm E) Natüralizm

 

19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmış olan bu akım, 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akımı oluşturan şairler, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşan-tısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçlamışlardır. Bu akımın başlıca temsilcileri Charles Baudelaire’in şiir ve görüşlerinden etkilenen Mallarme, Paul Verlaine ve Arthur Rimbaud’dur.

9.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm    B) Romantizm  C) Fütürizm   D) Parnasizm   E) Empresyonizm

 

“Yaşadıklarımı yapıtlarıma olduğu gibi aktarmayı düşünmedim hiçbir zaman. Onlara duygu fırçasıyla dokunup kendimce bir renk verdikten sonra yapıtlarıma aldım onları. Düşselin gücünden yararlandım bunu yaparken. Benden öncekilerin kuralcılığına bir tepkiydi bu.”

10.Bu sözleri söyleyen sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Realizm   B) Romantizm   C) Sembolizm   D) Klasisizm   E) Natüralizm

 

11. Aşağıdakilerden hangisi realist sanatçılardan değildir?

A) E. Hemingway B) M.Gorki C) La Bruyere D) Ivan Turgenyev E) Honore de Balzac

 

 

12. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Balzac – Kırmızı ve Siyah
B) David Copperfield -Antika Dükkanı
C) M.Selimoviç-Derviş ve Ölüm
D) Aleksandr Puşkin – Kafkas Esiri
E) Tolstoy – İvan İlyiç’in Ölümü

XIX. yüzyılda yaşayan ünlü Fransız şair ve yazarı…, “Nötre Dame”ın Kamburu adlı İlk romanıyla adını duyurdu. Çok genç yaşta şiir yazmaya başlayan sanatçı, şiirin dışında piyes ve romanlar da kaleme almıştır. Romantik akımın kurucusu sayılan sanatçı, “Hernani” adlı tiyatro eseriyle romantizmin başlamasını sağlamıştır.

13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) J.J. Rousseau B) Guy de Moupossant C) Heidegger D) Victor Hugo E) Nietzsche

 

14.“Şair, kusursuz güzelliğe bağlanmalı, realistlerin romanda yaptığını şiire uygulamalıdır. Şiir, ‘Sanat, sanat içindir.’ anlayışına bağlı kalınarak yazılmalıdır. Yaşam çetin ve bayağıdır; bizi avutabilecek tek şey güzelliktir. Üslupta tam bir yetkinliğe ulaşmak isteyen şair, anlayışsız ve sefil kalabalıktan kendini kurtarmalı; güzeli, her zaman faydalıya tercih etmelidir.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebî akımlardan hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Sürrealizm   B) Klasisizm    C) Romantizm    D) Natüralizm   E) Parnasizm

18. yüzyılın sonlarında Victor Hugo’yla birlikte büyük ün kazanan bu akım, insanın yaratma özgürlüğü önündeki her şeye karşı durur. “En iyi kural, kuralsızlıktır.” düşüncesini savunur, insanın duygularını, düş gücünü hayata geçirmeyi hedefler. İnsanı düzeltmenin toplumu düzeltmekle olabileceğini iddia eder. Doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe ve aşkınlığa, yani sınırları zorlayıp geçmeye önem verir.

15.Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parnasizm   B) Romantizm   C) Realizm   D) Natüralizm   E) Sürrealizm

 

Amerikalı sanatçı her şeyden önce, özellikle gençler için serüven romanı yazan bir yazar olarak tanınır. Gerçekten de eserlerinin büyük bir kısmı eski arkadaşlarının, deniz adamlarının veya yerleşmek için Alaska’ya akın edenlerin hırslı yaşantısını anlatır. Ama sanatçı, yalnız gençliğe seslenen bir yazar da sayılamaz. Aynı zamanda yeteneğini ve deneylerini, savunduğu dava uğrunda kullanan inanmış bir dava adamıdır. Bu amaçla yazdığı eserler, az tanınmış olmakla birlikte diğerleri kadar ilgi çekicidir. Bunlarda paraya tapan bir toplumun kurbanı küçük insanların acıklı ve mutsuz evrenini anlatır. “Deniz Kızı, Vahşetin Çağrısı, Av Vadisi” en tanınmış romanlarıdır.

16.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ernest Hamingway          B) Benjamin Franklin          C) Jack London
D) John Steinbeck                E) Edgar Ailen Poe

 

19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bu akımda sanatçılar, dış dünyanın kendileri üzerinde bıraktığı etkileri, bireyin duygusal yaşantısını simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlamışlardır. Şiiri açıklayıcı İşlevinden kurtarmaya, insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeye çalışmışlardır. Bu akımda sanatçılar şiirde kullandıkları sözcüklerin ses özelliğine, yani musikiye çok önem vermişlerdir. Paul Verlaine bu akımın önemli temsilcilerindendir.

17.Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm B) Egzistansiyalizm C) Sembolizm D) Romantizm E) Fütürizm

 

Fransız edebiyatının en önemli sanatçılarından biridir. Komedi türündeki tiyatro eserleriyle tanınmıştır. İlk özgün yapıtı “Gülünç Kibarlardır. Yalnızca bir yazar değil, çok büyük bir oyuncu, önemli bir tiyatro yöneticisidir. Karakter, gelenek, görenek betimlemeleri eşsizdir. Sahneye çıkar-dığı tipler halk tarafından benimsenmiş, ölmez tipler olmuştur. “Don Juan”, “Cimri”, “Kibarlık Budalası” gibi çok sayıda eser vermiştir.

18.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Voltaire    B) Racine    C) Moliere     D) Montaigne    E) Voltaire

19. yüzyılın ilk yarısında romantizm akımına tepki olarak doğmuştur. Auguste Comte’un doğa olaylarının doğaüstü görüşlerle değil, olgular arasındaki bağlantının gözlem ve deneylerle bulunacak yasalarla açıklanabileceğini ileri süren pozitivizm felsefesinden etkilenmiştir. Gustave Flaubert’in yazdığı “Madame Bovary” adlı romanıyla varlığını kabul ettirmiştir.

19.Bu parçada sözü edilen edebî akım aşağıdakilerin hangisidir?

A) Klasisizm    B) Naturalizm    C) Sürrealizm     D) Realizm    E) Sembolizm

 

20. Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
Yazar                             Eser                         Akım
A) F. Von Schiller          Haydutlar              Romantizm
B) E. Hemlngvvay         Silahlara Veda       Realizm
C) Moliere                       Tartuffe                  Klasisizm
D) Emile Zola                 Meyhane                Naturalizm
E) A. de Musset             Tombalak               Realizm

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.  E 11. C
2.  D 12. A
3.  A 13. D
4.  C 14. E
5.  B 15. B
6.  D 16. C
7.  E 17. A
8.  C 18. B
9.  A 19. D
10.  B 20. E

 

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir