Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun bir özelliğidir?

A) Daha çok güldürü öğesine dayanır.
B) Yanlış anlaşılan sözcüklere yer verilmemeye özen gösterilir.
C) Dekor önemli bir yer tutmaktadır.
D) Daha çok söz sanatlarına, dilin ince anlam farklılıklarına dayanır.
E) Konularını genellikle mitolojiden alır.

 

I. Güncel konular ele alınır, anlatılanların kalıcılık niteliği yoktur.
II. Nükteli, akıcı bir dil ve anlatım kullanılır.
III. Konu nesnel bir bakış açısıyla ele alınır.
IV.Düşüncelerin inandırıcı olması için belgelere yer verilir.
V. Yazar, ele aldığı konuyla ilgili kamuoyu oluşturmayı amaçlar.

2.Fıkra ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)V.                 B)VI.                C)III.              D)II.             E)I.

 

I. Öğretici özelliğe sahiptir.
II. İlginç ve güncel olaylar ele alınır.
III. Konu, ayrıntılı bir biçimde incelenir.
IV. Düşünsel bir planla yazılır.
V. Kanıtlama amacı vardır.

3.Yukarıda verilen özelliklerden hangileri fıkra ve makale için ortaktır?

A)I. ve III.                  B). II.-III                           C)II. ve V.
D) I. ve IV .                E)III. ve V.

 

Kolay ve bol yazabilenlere her zaman gıpta ettim. Bazen eski yazarların bıraktıklarına bazen de şimdiki köşe yazarlarının her gün yazdıklarına bakarak. Eskiden böylelerine velud kalem sahibi derlerdi. Şimdiki karşılığı herhalde doğurgan olmalıdır. Bu yazarlar için “Yazdıklarını toplasanız boyunu geçer.” veya “Ömrünün yıllarından fazla kitabı vardır.” gibi sözlerde pek de mübalağa yoktur.

4.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A)Makale           B)Eleştiri            C)Deneme             E)Anı        E)Fıkra

 

5. Otobiyografi türüyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Gezilip görülen yerlerle ilgili kimi ilginç bulunan konuların anlatıldığı yazılardır.
B) Bir kişinin yaşam öyküsünün anlatıldığı yazılardır.
C) Özellikle tanınmış bir kişinin başından geçen olaylar anlatılır.
D) Yaşanmış ya da yaşanma niteliği bulanan anlatılır.
E) Yazarın yaşamıyla ilgili dönemleri bütün ilginç yönleriyle geniş şekilde kendisinin yazdığı yazılardır.

 

6. Deneme ve makale yazı türleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Konu sınırlaması yoktur.
B) Edebiyatımızda Batılı anlamda Tanzimat’tan sonra görülmeye başlanmıştır.
C) Makalede görüşler kanıtlanır, denemede ise kanıtlanmaz.
D) Deneme gazeteden çok önce ortaya çıkmış, Makale ise gazeteyle birlikte başlamıştır.
E) Her ikisinde de bilimsel bir dil, ciddi bir üslup vardır.

 

İnsanların yapıcı olduğu söylenir. Bir bakıma doğrudur. İnsanlar bir araya toplanınca, az kişini gücü yetmeyecek işleri kolaylıkla yapıverir. Ancak insanın yapıcı olduğunu söylerken bir yandan da yıkıcı olduğuna dikkat etmek gerekir. Bazı işlerin kolaylıkla yapılmasını sağlayan insan, bazen işlerin yapılmasını da engeller. Bundan dolayı ben insanların yapıcı yönlerinin yanında yıkıcı yönleriyle de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

7.Bu parça aşağıdaki edebiyat türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Anı             B) Öykü               C) Gezi yazısı               D) Deneme               E) Masal

 

 

Ahmet Mithat Efendi’nin eserleri sanatsal açıdan fazla değer taşımaz. Abdülhak Hamit Tarhan şiirde tezata, şaşırtmaya yer vermiş; lirik, epik- felsefi bir anlayışla yazmıştır. Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat Dönemi’nde milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk büyük temsilcisidir. Muallim Naci, Tanzimat Dönemin-de yaşamasına karşın -medrese kültürünün etkisiyle- divan edebiyatını savunmuştur.

8.Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Ömer’in Çocukluğu                         B) Kokona Yatıyor
C) Finten                                                 D) Kadınlar Mektebi
E) Esrar-ı Cinâyât

 

9.Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Namık Kemal – İntibah
B) Samipaşazâde Sezai – Telamak
C) Ahmet Mithat Efendi – Felatun Beyle Rakım Efendi
D) Nabizade Nazım – Karabibik
E) Şemsettin Sami – Kamus-ı Türkî

 

Babasını küçük yaşta kaybetmiş olan Talat’ı, annesi büyütmüştür. Bir kalemde çalışmakta olan Talat, işe gidip gelirken Hacı Mustafa’nın dükkânına uğramakta ve oradan tütün almaktadır. Talat, bir gün Hacı Mustafa’nın dükkânında iken evin cumbasında Fıtnat’ı görür ve ona âşık olur. Eve kapatılmış bir şekilde günlerini devam ettiren Fıtnat da Talat’ı sever. Ancak Fıtnat, evden çıkamadığı için Talat, kadın kılığında eve girer ve Fıtnat ile konuşur. Babalığı Hacı Mustafa, Fıtnat’ı Ali Bey adında zengin birisiyle evlendirir; ama Fıtnat, Ali Bey’i yanına yaklaştırmaz ve intihar eder. Ali Bey, Fıtnat’ın boynundaki muskayı açıp okuyunca öz kızıyla evlendiğini anlar ve çıldırır. Sevdiği kadının öldüğünü gören Talat da ölür.

10.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A) Nabizade Nazım                       B) Samipaşazâde Sezai
C) Ahmet Mithat Efendi               D) A. Hamit Tarhan
E) Şemsettin Sami

 

Bihruz Bey, ciddi bir eğitim görmemiş bir gençtir. Özel hocalardan Fransızca ders almış; fakat onu da becerememiştir. Babası ölünce büyük bir miras kalır. Yazları Çamlıca’da, kışın Süleymaniye’de oturan Bihruz Bey’in bütün merakı pek zarif faytonuyla gezinti yerlerinde dola-şıp kendini göstermek, herkesten daha şık giyinmeye çalışmak, Türkçe cümleler arasında Fransızca kelimeler kullanarak konuşmaktır. Böylece Batılı olduğunu, alafrangalaştığını göstermek ister. Çalışmakta olduğu kaleme ise arada sırada uğrar. Bir gün arabasıyla Çamlıca’da dolaşırken, güzel bir landoda çok güzel bir kadına rastlar. Bir anda ona âşık olur. Kıza çiçekler verir, ertesi hafta araba-sına bir mektup atar. Fakat o günden sonra kadını bir daha göremez. Onu çok yüksek aileden bir kadın zanneder. Bir yığın hayale kapılır. Hâlbuki bu, Periveş adlı kötü bir kadındır.

11.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah                       B) Zehra                           C) Araba Sevdası
D) Sergüzeşt                   E) Felatun Beyle Rakım Efendi

 

12. Recaizâde Mahmut Ekrem’le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Tiyatro, hikâye ve roman gibi türlerde eser vermiştir.
B) Araba Sevdası adlı romanında yanlış batılışmanın düşürdüğü komik durumları işlemiştir.
C) Araba Sevdası ile realizmin etkisinde ilk roman örneğini ortaya koymuştur.
D) Hikâyelerinde natüralist bir tutum sergilemiştir.
E) Namık Kemal’in etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiştir.

 

13. Aşağıdakilerin hangisi “masal” için söylenemez?

A) Olayların geçtiği yer ve zaman belirili ve gerçektir.
B) Birtakım tekerlemelerle başlar, olaylar -miş’li geçmiş zamanla anlatılır.
C) Çocukları eğitmek onların hayal dünyalarını, iyilik duygularını geliştirmek amaçlanır.
D) Kahramanları cin, peri, dev, cadı gibi olağanüstü varlıklardır.
E) Genellikle Anonim edebiyat ürünüdür, bir yazar tarafın-dan derlenerek kitaplaştırılabilir.

 

Ahlak dersi veren, didaktik, alegorik; kahramanları çoğunluk-la hayvan olan eserlerdir, insanlar arasında geçen ibret verici olaylar, hayvanlar ya da cansız varlıklar arasında geçiyor-muş gibi anlatılır. Manzum ve mensur yazılabilir.

14.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Masal            B)Hikâye               C)Fabl             D)Komedi              E)Roman

 

15. Mülakat yapacak kişi bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A)Mülakat yapacağı kişi ile ön görüşme yapmak
B)Mülakat yapacağı kişinin alanında uzman olmak
C)Konu hakkında önceden sorular hazırlamak
D)Belirlenen görüşme zamanına uymak
E)Mülakat yapacağı kişi hakkında bilgi sahibi olmak

 

16.Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

A)Nutuk         B) Panel               C)Forum            D) Münazara           E) Mülakat

 

 

Bir sanatçının ya da ünlü bir kişinin yaşamıyla ilgili bilgiler aktaran yazılara …, bir kişinin kendi yaşamını yine kendisinin anlattığı yazılara … adı verilir.

17.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Anı-biyografi                       B) Günlük-röportaj
C) Anı-günlük                          D) Otobiyografi-monografi
E) Biyografi-otobiyografi

 

 

Edebiyatımıza Tanzimat döneminde gazete ile birlikte Batı’dan giren bir türdür. Bu yazı türü çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanır. Konu sınırlaması olmayan bu tür gün-lük konularda yazılabileceği gibi sanatsal ya da bilimsel bir konuda da yazılabilir. Yazar, bir konuyu ele alırken kanıtlarını da öne sürer. Amaç okuru bilgilendirmek, aydınlatmaktır. Düşünce yazıları içinde en ağırbaşlı ve en zor olan türdür.

18.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale       B) Gezi yazısı           C) Eleştiri             D) Sohbet          E) Fıkra

 

Yazarın herhangi bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan sohbet üslubu içinde yazdığı, kısa, günübirlik, yoğun anlatımlı yazılardır bunlar. Genellikle gazetenin belli bir köşesinde yazarı için ayrılan yerde bir köşe başlığı altında yayımlanır. Konu, çoğunluğu ilgilendirmeli ve aktüel olmalıdır. Sürekli olarak aynı konular işlenirse okuyucu sıkıntısı çekilir.

19.Bu parçada sözü edilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günce          B) Deneme            C) Röportaj              D) Fıkra          E) Eleştiri

 

Nihayet evdeyim! O kadar şey üst üste geldi eve hiç varamayacağım sandım. Anlatsam inanmazsınız. İşten biraz erken çıktım, güya trafiğe kalmayacaktım. Caddeye çıkar çıkmaz, gelen ilk taksiye bindim. Taksici oldukça ters biri. Yanından geçen herkese bağırıp çağırıyor, korna çalıyor. Onun bu hareketine biri mukabele etmez mi? Düştü adamın peşine. “Beyefendi ben o tarafa gitmeyeceğim.” diyorum. “Sen dur biraz kardeşim! Hele şunun bir hesabını görelim.” diyor. Öndeki nereye, biz oraya ! Hiç bilmediğim sokaklara dalıyoruz. Bir sokağa dalar dalmaz bir seyyar satıcının arabasına çarpmasın mı! Etrafımızı birden satıcılar sardı. Bayağı sözlerinin biri bin para. Bu sırada ben de sataşmalardan payımı alıyorum tabii.

20.Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Fıkra         B) Günce           C)Söyleşi              D) Mektup       E) Anı

 

 

 

CEVAP  ANAHTARI

 

1 A 11 D
2 B 12 A
3 D 13 B
4 C 14 C
5 E 15 E
6 E 16 C
7 D 17 E
8 B 18 A
9 C 19 D
10  A 20 B

 

 

 

*Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

*Günlük olaylar ya da düşüncelerle ilgili konular işlenir. *Konular önyargısız,tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır. *Düşünceyi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir