Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

(I) Sofraya taze fasulye, jöleli soğuk pirzola, ar­mut hoşafı ve pilav kondu. (II) İçecek olarak da çayla süt vardı. (III) Evin beyi bana servis yap­tı, biraz da çene çaldı benimle. (IV) Julie’nin ağ­zından pek söz çıkmıyordu; o, arada bir kuş­kuyla bana bakıyordu. (V) Buraya gelişimin ger­çek nedenini sanki halimden çıkarmak istiyor gibiydi.

1.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde  “dokunma ve görme” duyularına yer ve­rilmiştir?

  1. A) I.           B)ll.          C)lll.         D) E) V.

 

Yönetim, elde bulunan insan ve madde kaynak­larını en verimli şekilde kullanma sanat ve bilimi­dir. Bu genel tanım çerçevesinde yönetim, uygu­landığı alanlara göre adlandırılmaktadır. Askeri yönetim, siyasi yönetim, eğitim yönetimi vb. Etki­lediği ve hedeflediği alanlara göre kendi kural ve yasalarına dayanarak verimliliği ve başarıyı he­defleyen, kurumu için vizyon belirleyen ve kuru­mun misyonu doğrultusunda faaliyetleri planlayan, yürüten, denetleyen ve bireyler tarafından yürütü­len kurumsal görevlere de yönetim adı verilir.

2.Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden han­gisinden yararlanılmıştır?

A) Açıklama – tanımlama

B) Tartışma – örnekleme

C) Öyküleme – karşılaştırma

D)  Açıklama – tanık gösterme

E)  Tartışma – tanımlama

 

Suskun kimseler, lafın zulmünü işittikçe hepten sesten kesilirler, inatçı bir çocuk gibi, kimi za­man başını öne eğerek, kimi zaman karşısında­kinin gözünde anlayış bekleyerek, ama her daim sözcükleri boğazında düğümleyerek ba­kar ve susarlar. Şişer dilleri ağızlarında; dudak­ları ısırılmaktan yara olur; yine de çözülmez çenelerindeki mühür. Çünkü bilirler ki, gürültü or­manında laflar kifayetsizdir ve hiçbir söz, o an susmak kadar manalı değildir.

3.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A) Değişik yapılı cümlelere yer verildiği

B) Devrik cümlelerle anlatımın doğallaştırıldığı

C) Karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kulla­nıldığı

D) Benzetmeden yararlanıldığı

E) Karşılaştırmaya yer verildiği

 

İnsanlar, paradigmalar yardımıyla düşünürler. Paradigmayla kastettiğimiz şey, zihnimizdeki kavramları çerçeveler halinde düzenleyen zihni bir modeldir. Bu modeller veya kavram çerçe­velerine “mini-inançlar” da denebilir. Zira kü­çüklüğümüzden bu yana edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle birçok mini-inanca sahip oluruz. Meselâ sobaya dokunduğumuzda, ateşin yaktı­ğını anlar ve daha sonra bu inancı test etmeye cesaret edemeyiz.

4.Bu  parçanın  anlatımında  aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır?

A) Açıklama – örnekleme

B) Açıklama – benzetme

C) Tanımlama – tanık gösterme

D) Örnekleme – betimleme

E)  Karşılaştırma – açıklama

 

 

Güz, o narin hatırlatıcı, bulutlarını seriyor kentin  üzerine. Yalnız kente mi, insanın can evine de… Hayat, tatsız bir meyve gibi dişlerinin ara­sında geziniyor. Arzular, yaprakları savrulmuş bir gül… Kenti, sokakları, sonu gelmez arzulan,  patlayan kahkahaları, ince bir tül gibi sarıyor güzün  ölümcül rengi. Korkunçtur, kentin akışı­na kapılmış kalabalıklar, yazdan ve güzden, gelip geçen mevsimlerden haber-sizdir; dudaklarındaki şarkının makamını  değiştiren, ölümcül rengin ayrımında değildir.

5.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden   hangisi söylenemez?

A) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

B) Örneklerden yararlanılmıştır.

C) Benzetmeye yer verilmiştir.

D) Anlatıcının duygusal etkilenmesi yansıtıl­mıştır.

E) Bitirilmemiş cümleler kullanılmıştır.

 

Atlı tramvayların en eğlenceli gösterisi, eski Soğukçeşme, yeni Alemdar yokuşundaydı. Burası bugünkü kadar geniş değil, yukarıya doğru or­tadaki çınarın sol tarafı genişliğindeydi. Bu dik yokuştan tramvayları iki hayvanla çıkarmak son derece zordu. Salkımsöğüt’te o günkü tramvay şirketinin ahırları vardı. Burada yedek hayvan­lar bulundurulurdu.

6.Bu parçanın anlatımında aşağıda verilenle­rin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Tartışma  B) Örnekleme           C) Betimleme    D) Karşılaştırma     E) Öyküleme

 

İnsanoğlunun bir eve sahip olma hırsı, oldum olası şaşırtmıştır beni. Bir eve sahip olmaktan çok, bir ev düşü kurmak daha cazip gelmiştir bana; daha masum ve daha şiirsel… Ahım şa­hım bir ev yapmayı, o evde yaşamayı da tabia­ta karşı bir haksızlık, saygısızlık olarak görü­rüm. Ormanın içine, denize bakan bir tepeye di­kilmiş bir yapının, o güzelim manzarayı incite­ceğinden korkarım. Şu üç günlük gelimli gidim-li dünyada, taş çatlasın yirmi otuz sene oturup keyif çatacağım diye tabiatın ahengini bozmaya hakkımız var mı?

7.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İkilemeden yararlanılmıştır.

B Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.

C) Deyimlerle söyleyişe zenginlik katılmıştır.

D) Örneklemelere başvurulmuştur.

E)  Sözde soru cümlesi kullanılmıştır.

 

Tren yolu insanları ve onların mekânları, sanki bambaşka bir hayat sürer ve bu hayatı başka­larına sezdirmemek için kendi aralarında sözleşmiş gibi yaşarlar. Her istasyon bir öyküler denizidir ve o istasyonlar ki, güneşin bağrında, salkım söğütlerin, kavakların gölgesine sığınıp, tren saatleri dışında ıssızlığın içinde sanki kay­bolur. Uzaklardan tren düdüğü duyulduğunda, biraz sonra gelecek trenin yolcularını karşıla­maya, önünde bekleşen tek tük yolcuyu uğurla­maya hazırlanınca yeniden hayata dönerler.

8.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetmeye başvurulduğu

B) Öykülemeden yararlanıldığı

C) Dolaylı anlatıma yer verildiği

D) İnsan dışı varlıklara insan özelliği verildiği

E) Niteleyici sözcüklerden yararlanıldığı

 

Ahî kelimesinin kaynağı ile ilgili birbirinden ta­mamen farklı iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre Ahî kelimesinin kaynağı Türkçe olup “akı” kelimesinin Anadolu’daki söyleniş tarzından doğmaktadır. Ahî, kelimesinin Türkçe olduğunu ileri süren araştırmacılara göre Ahî, kelimedeki “k” harfinin “h” olarak telaffuz edil­mesinden ileri gelmektedir. Nitekim, Anado­lu’da “k” harfinin “h” ve “ğ” şeklinde telaffuz edil­diği bilinmektedir. Örnek olarak, okumak, bak­mak yerine “okumah, bahmah veya okumağ, bakmağ” denmektedir. Buna göre Ahî kelimesi “cömert, eli açık” anlamlarına gelen “akı” keli­mesinin “h” sesi ile okunmasından türemiş ve terimleşmiştir.

9.Bu parçanın anlatımında aşağıda verilenle­rin hangisinden yararlanılmıştır?

A)  Açıklama – örnekleme

B)  Örnekleme – tanımlama

C)  Tartışma – karşılaştırma

D)  Karşılaştırma – açıklama

E)   Açıklama – tanımlama

 

Yayalara ayrılmış yollarda iki saatlik bir yürüyüşü geride bırakıp Singen adında bir köye vardım. Bildiğim bir yerdi, daha önce bir kez gelmiştim buraya. Köy yolunda ilerliyordum ki yeni yapılmış bir binanın önünde duran bir araba ilişti gözüme. Bunun dün tanıştığım Singenli bir tüccarın arabası olduğunu hemen anladım. Arabaya koşulmuş, gövdesi acayip beneklerle bezenmiş atı da seçtim. Tüccar tam o sırada binadan çıkıyordu. Arabaya atlayıp yola koyulacaktı anlaşılan.

10.Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım yollarından hangilerine başvurulmuştur?

A) Betimleme – örnekleme

B) Öyküleme – açıklama

C) Açıklama – betimleme

D) Betimleme – karşılaştırma

E) Öyküleme – betimleme

 

Dilimizde, Altan Öktem’in “İçimde Bir Boşluk Var” adlı kitabı tarzında yazılmış herhangi başka bir kitaba rastlamadım. Sanırım bu üslupla yazılmış ilk kitap “İçimde Bir Boşluk Var”. Dünya edebiyatında ise Alain de Botton’a ait “Felsefenin Tesellisi” adlı kitabı bu tarza örnek verebiliriz. Ama bu iki eser arasındaki en önemli fark, yazılış biçimleri, yani üslupları.

11.Bu parçada düşünceyi geliştirmek için baş­vurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somutlama                B) Tanık gösterme

C) Karşılaştırma            D)  Benzetme

E) Tanımlama

 

 

Birlikler yola koyulurken, kara bulutlar toplanıyor ve dondurucu bir rüzgâr uğulduyordu. Ay yavaş yavaş puslanmıştı. Yarım saat kadar bu dondurucu soğuk altında ilerlediler ve hafif bir karla çileleri de yeniden başlamış oldu. Emin Çavuş’u kumandanı yanından ayırmıyor, ara ara gerideki ve ilerideki birliklere gidip oradakilerin durumlarından haber getirmesini istiyordu.

12.Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetme yapılmıştır.

B) Dokunma ve görme duyusundan yararlanıl­mıştır.

C) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

D) Farklı yapıda cümlelere yer verilmiştir.

E) Yansıma sözcüğe yer verilmiştir.

 

Durmuş Ali Bey sessiz adımlarla müfettişin yattığı odaya yaklaştı. Kapıya kulağını dayadı. İçerden kesik kesik horultular duyuluyordu. “Daha uyuyor!” diye mırıldandı. Lojmanın kapısını açıp dışarıya çıktı. Okulun çevresini kalın bir sis tabakası sarmıştı. Yeni yeni yeşeren çayırların üzerine çiğ tanecikleri düşmüştü. Okulun önünde akan dereden buhar bulutları yükseliyordu. Okulun batısında kalan köyden horoz sesleri geliyordu. Ortalıkta kimsecikler yoktu.

13.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çeşitli duyulardan yararlanılmıştır.

B) Yinelemeye başvurulmuştur.

C) Sebep — sonuç ilgisi kurulmuştur.

D) Öyküleyici cümleler kullanılmıştır.

E) Nitelik bildiren sözcüklere yer verilmiştir.

 

(I) Tatlı bir sabah/toprak ve havayı kış mevsi­minin ilk kokuları yalayıp geçmiş. (II) Buruk du­ruluğu gün yükseldikçe azalan kışsı bir koku… (III) Sığırcık sürüleri bir düzeni kollayarak kırlar üzerinde kayıp gidiyor. (IV) Bir sığır sürüsü de yavaş yavaş yol alıyor ovada. (V) Sıradağlar, ormanlık bayırlar ve iki yanını söğütlerin tuttuğu çay, yeni yapılmış bir resmi andırıyor.

14.Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) de betimlemeye başvurulmuştur.

B) eksiltili bir cümledir.

C) de işitsel ögeden yararlanılmıştır.

D) de yineleme (ikileme) kullanılmıştır.

E) de benzetmeden yararlanılmıştır.

 

15.Aşağıdakilerden hangisi, anlatımında başvurulan yöntem bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Daha önceki yapıtlarında geçmiş yüzyıllar üzerinde duran yazar, bu yapıtında gelece­ği ele almış.

B)Bir amacı olmayan sanat, süsten öte bir değer taşımaz; oysa sanat sırf süs olsun diye de yapılmaz.

C) Başarılı olmak için önerdiğim tek reçete çok çalışmaktır.

D) Şairler, şiir yazar ve bu arada da bir şiiriyle de tanınmaya başlar, işte o zaman gerçek şair olunur bence.

E) Okur ve yazar arasındaki hiyerarşiye karşıyım, okurun da potansiyel bir yazar olduğu­nu düşünüyorum.

 

Bizi Beyşehir’den Konya’ya götüren kamyon Barsakderesi dedikleri bir boğazda bozuldu. Şoför ve muavini motor kapaklarını açtılar. Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çı­kardıkları bir sürü alet ve edavatı ortaya döktü­ler. Sonra saatlerce süren bir tamir başladı. Ba­zen her ikisi makine-nin altına sürünüp arka üs­tü yatıyorlar ve elleriyle motorun alt kısmını kur­calıyorlar, bazen de biri şoför mahallinde gaza basıyordu. İkindi güneşi altında kamyonun mu­şamba kaplı karo serisi tahammül edilemeyecek bir hal almıştı. Yolcular birer birer atlayıp dağıl­dılar. Bir kısmı merakla şoförü seyrediyordu.

16.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır?

A) Niteleyici sözcüklerden

B) Olayları birinci kişi ağzından anlatmadan

C) Açıklayıcı cümleler kullanmadan

D Öyküleyici anlatımdan

E) Nesnel cümlelerden

 

Günümüzdeki genel kanı, şairin çok şiir yazma­ması gerektiği yönündedir. Dahası, az ve öz yazmanın bir erdem olduğu düşüncesinin öne çıktığı görülüyor. Bu düşüncenin hangi gerek­çelere dayandığını bilmek güç. Ama tahmin et­mek zor değil; çok şiir yazan hatalı ve fazlalıktı şiir yazar, demeye getiriliyor. Sadece bununla da kalınmıyor, çok yazanın, hatalı yazacağının kesinliği yönünde bir hava oluşturuluyor. Bense bu düşünceyi kesinlikle onaylamıyorum. Şiirle­rin sayısına değil, niteliğine bakmalıyız bence.

 

17.Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tartışma B) Açıklama          C)  Öyküleme   D) Betimleme  E)  Karşılaştırma

 

Şiir, slogan kabul etmez. Slogan kendisini tanıyanların göz uçlarında; “propaganda yapmaktan öte bir anlam ifade etmediği sürece şiire giremez. Çünkü hiçbir sloganın ne uygar bir pratiği ne de kültürel bir arka planı ve estetiği vardır. O, ancak bir “reklam platformu”dur. Her slogan, henüz kurulmamış bir düzenin ütopik kurallarını sembolize eder ve geçerliliğini dikte ettirmeye çalışır. Bu bakımdan sloganlar tarih ve coğrafyası değişken, düşünsel göçebeliklerden ibarettir. Göçebe olduklarında devamlı kendilerini değiştirirler ve değişmeye eğilimlidirler.

18.Yukarıdaki parçada yazarın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyucunun düşüncesini değiştirme

B) Okuyucuyu olayların içinde yaşatma

C) Okuyucuya açıklayıcı bilgiler verme

D) Belli bir yeri okuyucunun hatırasında canlandırma

E) Olayları oluş sırasına göre verme

 

Gün geçtikçe, çağ değiştikçe, değişen okura anlamlı gelecek romanlar yazabilmek için, işi ciddiye alan, çalışkan romancılar gerekmektedir. Belgesellerin ilgi görmeye başlamasını buna bağlıyorum. Artık belgesiz, bütünüyle imge ürünü romanlar yazılmayacak. Her yapıtın gerçeğini arayan, kılı kırk yaran okurlar dönemi olacak önümüzdeki dönem. O yüzden yazarlıklar içinde romancılık, artık bir “meslek” olmalı, romancılar kendilerini sadece bu işe adayabilmelidir.

19.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki­lerden hangisi yoktur?

A) Amaç — sonuç cümlesi                B) Bir düşünceye karşı çıkma

C) Öneri cümlesi                                D) Örnekleme yapma

E) Deyimlere yer verme

 

Kenar mahalleler… Birbirine geçmiş, yaslanmış tahta evler… Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş, kimi biraz daha öne eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır; onları seviyorum; çünkü onlarda kendimi buluyorum.

20.Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Betimleme B) Tartışma   C) Açıklama   D) Öyküleme E) Örnekleme

YANITLAR

1. A 11. C
2. A 12. A
3. C 13. C
4. A 14. C
5. B 15. A
6. C 16. C
7. D 17. A
8. C 18. A
9. A 19. D
10. E 20. A

 

*Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

kuşadası escort
escort istanbul

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 9

Romancı, psikologla yolunu zaman zaman birleştirip   zaman zaman da ayıran bir kişidir. Yalnız bir psikolog …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir