Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

“Musikî, her şeyden önce musikî” anlayışının egemen olduğu bu akımda şiirde sözcüklerin uyumu, ahenk son derece önemlidir. Ahengi bozacak hiçbir sözcük şiirde kendine yer bulamaz. Anlam, açık olarak değil, imgelerin ardında kapalı olarak verilir. Verlaine, Valery bu akımın önemli temsilcilerindendir.

1.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm     B) Fütürizm      C) Dadaizm     D) Parnasizm      E) Sembolizm

 

Emile Zola’nın deyimiyle “Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında doğal olayları gözetleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene de aşırı sevgi göstermezse sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz.”

2.Bu parçada Emile Zola aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin ilkesini ortaya koymuştur?

A) Natüralizm   B) Romantizm     C) Klasisizm    D) Realizm    E) Egzistansiyalizm

 

Bu sanat akımı, kişilerin bilinçaltına yönelir. Kişilerin gerçek eğilimleri; yasaların, törenin, dinin baskıları yüzünden, bilinçaltında kapalı durmaktadır. Rüyalar, duygusal tepkiler, aklın denetimi dışındaki hareketler olduğundan insanın gerçek kişiliğini açıklayıcı niteliktedir. Öyleyse gerçek insanı anlatmak amacını güden sanat, insanın bu yönlerini açığa çıkarmalıdır. Bu akım Freud’un psikanaliz verilerinden yararlanarak bunları bilimsel gerçek gibi kabul eder.

3.Bu parçada tanıtılan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm    B) Klasisizm    C) Sürrealizm    D) Parnasizm    E) Natüralizm

 

1830’lu yıllarda kendinden önceki akımın katı kurallarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Victor Hugo’nun Hernani adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaştığı söylenebilir. Avrupa’da 1789’da Fransız İhtilali’yle birlikte derebeylik ve aristokrasi çökmüş; yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak bu akım, yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlamış, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunmuştur.

4.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm     B) Romantizm     C) Parnasizm    D) Sürrealizm    E) Realizm

 

5. Aşağıdakilerden hangisi “realizm” akımının temsilcilerinden değildir?

A) M. Twain          B) Geothe           C) Gorki            D) Çehov        E) Gogol

…., 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını etkilemiştir. Sanatta dış etkilerin içe yansımasını, içte izler bırakmasını veya bu izlere dayanarak sanat eseri meydana getirilmesini savunan bir sanat akımıdır. Bu akıma, mensup olan sanatçılar, tabiatı gerçekte olduğu gibi, bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen intibalar ölçüsünde ve niteliğinde anlatmayı gaye edinmişlerdir. Onlara göre sanatçı doğrudan doğruya, gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalıdır. Sanat anlayışlarını varlığın realist ve objektif yorumu esası üzerine kurmak yerine, söz konusu varlığın sanatçıda uyandırdığı intibaları anlatmak, olarak açıklayan bu akıma İzlenimcilik adı da verilir.

6.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sembolizm     B) Egzistansiyalizm      C) Kübizm     D) Ekspresyonizm     E) Empresyonizm

 

7. Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımına bağlı sanatçılardan biri değildir?

A) Goethe       B) Victor Hugo      C) La Fontaine      D) Lamartine      E) A. Dumas Pere

 

Bu akımla birlikte, duygu ve hayaller, yerini toplum ve insan gerçeklerine bırakır. Konular gerçekten alınır. Yaşananlar ve gözlenenler bütün çıplaklığıyla anlatılır. Bunun sağlanması için gerektiğinde anket gibi yöntemlere bile başvurulmuştur. Gerçeğin anlatılması için kişilerin psikolojileri, onların kişiliklerini etkileyen çevre, içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. Bu akıma bağlı yazarların okuyucuyu eğitme gibi bir amaçları yoktur. Onlar gözlem, araştırma ve belgelere dayanarak, yaşananı nesnel bir şekilde aktarmayı amaçlarlar.

8.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm           B) Romantizm           C) Realizm         D) Dadaizm       E) Sürrealizm

 

19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğan bu edebiyat akımının ortaya çıkışında deneysel bilimlerdeki gelişme çok etkili olmuştur. Bu akım, insanın ve toplumun hayatının bütün oluş çizgilerini nedenleriyle görmek, göstermek ister. Gerçeği olduğu gibi anlatmayı amaç edinen edebiyat akımıdır. Romantizme karşı kesin üstünlüğünü, “Madam Bovary” adlı yapıtla ilan etmiştir.

9.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm        B) Sürrealizm         C) Realizm         D) Parnasizm          E) Empresyonizm

 

10. Romantizm akımıyla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Eserlerde süslü, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
B) Gözlemler sonunda elde edilen izlenimler aktarılmıştır.
C) Romanlarda iyi kötü çatışması işlenmiş, iyi ya da kötü kahraman tipler çizilmiştir.
D) Ulusal tarihten ve günlük yaşamdan alınan konular işlenmiştir.
E) Tiyatrodaki üç birlik kuralına bağlı kalınmamıştır.

 

Soylu, tanınmış bir ailenin çocuğu olan yazar, Rus edebiyatının en önemli romancılarındandır. Anna Karanina’da mutsuz bir aileyi anlatarak okuru yaşam üzerinde düşünmeye yoğunlaştırmıştır. Dünya edebiyatının en büyük romanlarından sayılan Savaş ve Barış’ı yedi yıl gibi uzun bir sürede yazmıştır. Ayrıca öyküler, çocuk kitapları, tiyatro oyunları kaleme almıştır.

11.Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tolstoy        B) Dostoyevski          C) Puşkin          D) Gogol            E) Anton Çehov

 

 

I. 17. yüzyılda, özellikle Fransa’da gelişen bir akımdır.
II. Yapıda sağlamlığı, söyleyişte ölçülü olmayı, ruhsal ve ahlaksal çözümlemede inceliği ve gerçeğe benzerliği benimsemiştir.
III. Bu akımın yapıtlarında, halktan kişiler değil, seçkinler ele alınmıştır.
IV. Önemli olan konu değil, konunun işlenişidir.

12.Yukarıda özellikleri verilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm        B) Sembolizm         C) Natüralizm         D)Realizm         E) Klasisizm

 

Ona göre yaşam, kaba ve gülünçtür. Bütün iyi duygularda iki yüzlülük gizlidir. Tutkular hiçbir zaman kontrol edilemez. Onları kendi hâline bırakmak gerekir. Gerçeği soğuk-kanlılıkla, hiçbir ön yargıya kapılmadan gözlemlemek gerekir. Romancı, yaşam ve insanla organik bağ kurmalıdır. O, yapıtlarında birinci şahısla anlatıyı asla kullanmamıştır. Yorum yapmamış, fakat söylemek istediğini sezdirmiştir. “Madame Bovary” adlı romanıyla romantizm akımı karşısında realizm akımının öne çıkmasını sağlamıştır.

13.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balzac      B) Gustave Flaubert      C) Stefan Zweig       D) Dostoyevski      E) Charles Dickens

 

14. Aşağıdaki sanatçı-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Goethe – VVİlhelm Maister’in Gençlik Yılları
B) C. Dickens – David Copperfield
C) Shakespeare – Yanlışlıklar Komedyası
D) Turgenyev – Babalar ve Oğullar
E) A. Çehov – İvan İlyiç’in Ölümü

 

Boileau, Racine, Corneille, Moliere gibi sanatçılar eski Yunan ve Latin edebiyatlarını örnek almışlardır. Akıl ve sağduyuyu öne çıkarmışlardır. Aşırı tutkulara gem vurmak yoluyla, erdem ve ahlaka her şeyin üstünde değer vermişlerdir. Eserlerinde insan dışındaki unsurları ihmal etmişler, yalnızca insanın iç dünyasını tasvire yönelmişlerdir, işledikleri konunun akla uygun olmasına özen göstermişlerdir. Konuya değil, konunun işleniş biçimine önem vermişlerdir.

15.Bu parçada sözü edilen sanatçılar hangi edebî akıma bağlı kalarak eser vermiştir?

A) Klasisizm       B) Romantizm       C) Realizm      D) Natüralizm       E) Empresyonizm

 

Bu akımın düşünce ve duyguyu dizginleyen kurallara karşı bir ayaklanma hareketi oluşu, ilk bakışta devrimci niteliğini çağrıştırır. Nitekim Rousseau, aynı zamanda Fransız Devrimi’ni hazırlayan düşünürlerin başlıca kaynaklarından biridir. Ama bu akımı temsil eden yazarları ayrı ayrı ele alacak olursak, bu yazarların ortak yanının devrimci ya da devrime karşı, ilerici ya da tepkici bir siyasal görüşü benimsemeleri değil, bu görüşe akıl ve diyalektik dışı, hayalci bir yoldan varmaları olduğunu görürüz.

16.Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm        B) Romantizm        C) Realizm       D) Natüralizm       E) Egzistansiyalizm

 

(I) Realizm, bir estetik kavram olarak 19. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çıkmıştır. (II) Nasıl ki romantizm, klasisizme bir başkaldırı niteliğinde ise realizm de hem klasisizme hem de romantizme bir başkaldırıdır. (III) Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. (IV) Realizmin amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve edebi eserlerin bir bilim adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır. (V) Bu akımın en önemli sanatçısı ve kuramcısı Jean Paul Sartre, ede-biyatı sokağa tutulan bir ayna olarak tanımlamıştır.

17.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.             B) II.                C) III.                D) IV.               E) V.

 

1858 de yayımladığı bir şiir derlemesi olan Sevdalı Kadınlar, onu edebiyat çevrelerine tanıttı. Asıl başarıya, Fransa’nın güneyindeki gençliğinin ve başkente gelişinin hikâyesi olan “Küçük Şey” ve özellikle Provence yöresini sade bir dille canlandıran eğlendirici masallar derlemesi olan “Değirmenimden Mektuplar” ile kavuştu. “Taraskon’lu Tartarin”, “Tartarin Alpler’de”, gibi eserleriyle, sanatçı muziplik ve canlılık dolu bir küçük taşra dünyası yaratmıştır. Böylelikle, karikatüre yakın gülünç bir Fransız folklorunun doğmasına katkıda bulunmuş oldu.

18.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Guy de Maupassant    B) Alphonse Daudet        C) Andre Gide
D) Victor Hugo                  E) Gustave Flaubert

 

 

Onlara göre gerçek değil, gerçeğin uyandırdığı İzlenimler önemliydi. Gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatmak yerine ona bir buzlu cam ardından bakmak gerekiyordu. Güzellik açıklıkta değil, kapalılıkta aranmalıydı. Görüntüleri silikleştirmek, gerçeği gölgelemek, aydınlık ortamlardan kaçınmak şarttı. Bunun için de “akşam vakti, alaca karanlık ve gölgeler” anlatılması en uygun ortamlardı. Onlar şiirlerinde, âdeta güftesiz beste yaptılar. Çünkü onlara göre şiir, düzyazı gibi anlaşılmak İçin değil, duyulmak için yazılmış, söz ile musiki arasında sözden çok musikiye yakın bir dildi.

19.Bu parçada sözü edilen şairler, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Klasisizm        B) Romantizm        C) Parnasizm       D) Sembolizm       E) Sürrealizm

 

Eski Yunan ve Roma sanatını temel alan bir edebiyat akımıdır. Rönesans döneminde gelişmiştir. Soyluluk, akılcılık, evrensellik, güzellik, görkemlilik temel öğeleridir. Dil, anlatım ve biçimde kusursuz olmaya çalışılmıştır, insanların her zaman, her yerde, her toplumda aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edildiği için, değişmez tipler yaratıl-mıştır. Temellerini Rönesans aristokrasisinden almıştır. Bu yönüyle bir bakıma aristokrasinin akımıdır. Racine, Corneille ve La Bruyere bu akımın öncülerindendir.

20.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasisizm         B) Sembolizm         C) Parnasizm       D) Romantizm       E) Realizm

 

Dünya edebiyatında olay hikâyeciliğinin öncüsü Fransız yazar ……durum hikâyeciliğinin öncüsü ise Rus yazar ….. olarak kabul edilir.

21.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Gogol – Maupassant      B) Maupassant – Çehov      C) Balzac – Tolstoy
D) Dostoyevski – Çehov     E) Çehov – Puşkin

 

22. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Balzac – Goriot Baba             B) Tolstoy – Anna Karenina       C) Moliere – Cimri
D) Daudet – Gazap Üzümleri    E) Flaubert – Madam Bovary

 

19. yy. Fransız edebiyatının temsilcilerinden olan sanatçı, sembolizm akımı ortaya çıkmadan önceki dönemde, şiirleriyle bu akımın müjdecisi olmuştur. Şiirlerinde biçim mükemmelliğine, izlenimlerini aktarmaya büyük önem vermiştir. Sanatçının en önemli şiir kitabı “Kötülük Çiçekleri”dir.

23.Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen sanatçı hangisidir?

A) Charles Baudelaire     B) Jules Verne         C) Gustave Flaubert
D) Honore de Balzac       E) J. P. Sartre

 

 

Sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçiren ……., bunun zorluklarını yetişkin olduğunda daha çok hisseder. Albert Camus’un taş olmak istemesi gibi o da kara saplanmış yararsız bir odun parçası olmak ister. Bu karamsarlık eserlerinin birçoğunda kendini hissettirir. “Dönüşüm” adlı eserinde böceğe dönüşen bir adamın hikâyesi anlatılmıştır. En önemli eseri ise “Dava” adlı romanıdır.

24.Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tolstoy      B) A. Dumas Pere      C) Franz Kafka     D) Jack London      E) Dostoyevski

 

25. Gogol ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Rus edebiyatının roman ve oyun yazarlarından biridir.
B) Realizm akımı doğrultusunda eserler vermiştir.
C) Eserlerinde insan davranışlarını gerçekçi bir biçimde aktarmıştır.
D) Ölü Canlar önemli eserlerinden biridir.
E) Eserlerinde kendini gizlemeyen sanatçı, duygu ve hayale önem vermiştir.

 

Romanda anlatılanlar II. Dünya Savaşı döneminde İtalya’da geçer. Ambulans şoförlüğü yapan Henry, bir gün Catherine adında bir İngiliz hemşireyle tanışır. Daha sonra birbirlerine âşık olan Henry ve Catherine, savaşın getirdiği acılarla boğuşurlar. Henry, savaştan kaçıp Catherine’yi bulur ve evlenirler. Ancak Catherine doğum sırasında ölür.

26.Bu parçada sözü edilen ve Ernest Hemingway’a ait olan .eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fareler ve İnsanlar               B) Silahlara Veda                     C) Beyaz Diş
D) İhtiyar Adam ve Deniz        E) Çanlar Kimin için Çalıyor

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E 14 E
2. A 15. A
3. C 16 B
4. B 17. E
5. B 18 B
6. E 19. D
7. D 20. A
8. C 21. B
9. C 22 D
10 B 23 A
11 A 24 C
12 E 25 E
13 B 26 B

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir