1. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne de yüklem de değildir?

A) – Ali’yi kim çağırdı?
-“Babası
B) – Haberler mi başladı?
– Haberler.
C) – Elimde ne var?
-Para
D) -Ayşe çantasından ne çıkardı?
– Kalem
E) – Çocuklar bizi görünce ne yaptılar?
– Kaçtılar

 

“Ekin biçtim tarlalarında demet demet
Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında”

2.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtisiz nesne B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç D) Sözde özne
E) Yüklem

 

“Yiğit olan yiğit görür düşünde”

3.Bu dizedeki öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?

A) Kızıl alevler saçar atımızın yelesi
B) Sabahtan uğradım ben bir fidana
C) Düşüyor her seven gönül azaba
D) Ufukları çınlatıyor nal sesleri bugün
E) Mavi gökler uçurtma arıyor bulutlar altında

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Kurallara bağlı kalmak yaşamı sevdiğimizi gösterir.
B) Gözleri eskisi kadar uzağı iyi görmüyordu.
C) Hareketleri son zamanlarda iyice değişmişti.
D) Buraları tanımadığını bize söylememişti.
E) Balkonu, beton bir direkle sağlamlaştırmıştı.

 

Soyut adlar çoğul özne olduğunda, yüklem tekil olur.

5.Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala bir örnek vardır?

A) Artık bu tür düşünceleri savunmaktan vazgeçtim.
B) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almış.
C) İnsan ruhu, çoğu zaman bunları istiyor.
D) Fikirleriniz, aslında pek fena sayılmaz.
E) Ömer Seyfettin öykülerinde cinleri, perileri de anlatır.

 

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde ilk dize tümüyle belirtili nesne görevindedir?

A) Tren sesleri uzaklaşır geceleri /Bilirim sana gider
B) Karlı dağların başında/ Bir güzele vuruldum ben
C) Senin için yazdığım şiirleri /Dün teker teker okudum
D) Çiğnetme düşmana memleketi /Hazır ol düşmanın saldırısına
E) Bir sabah söyledi son sözlerini/ Yumdu dünyaya ela gözlerini

 

 

Vatan toprakları üzerinde yaşayan hiç kimse, “Vatan sorunlarından bana ne?” diyemez.

7.Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem
C) Özne, belirtisiz nesne, yüklem
D) Belirtili nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
E) Özne, zarf tümleci, belirtisiz nesne, yüklem

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümledeki eylemi yapanı bildirmektedir?
A) Çuvallar depoya taşındı.
B) Öğrenciler bu konuda uyarıldı.
C) Soruiar az önce çözüldü.
D) Konuklar özenli biçimde ağırlandı.
E) Çocuklar hep birlikte kaçıştı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemden etkilenen vurgulanmıştır?

A) Doktor, küçük çocuğu dikkatle muayene etti.
B) İhtiyar adam boş gözlerle bana bakıyordu.
C) Bu şiiri önceki yıl bir televizyonda dinlemiştim.
D) Akşama doğru konuklarımızı otelde ağırladık.
E) Bu yağmur, iki günden beri ekili arazileri mahvetti.

 

10. Aşağıdaki sorulardan hangisi yükleme yöneliktir?

A) Nerede o eski günler?
B) Çalışmalarınız sonuç verdi mi?
C) Kimi arıyorsunuz bu vakitte?
D) Orhan mı ikimizle gelecek?
E) Onlar buraya mı taşınacak?

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A)Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.
B)Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
C) “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
D)Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
E)Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.

 

 

12.Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A)Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.
B)Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
C)Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
D)Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ında bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
E)Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.

 

Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

13.Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
B)Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
C)Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
D)Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
E)Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

 

 

“Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor.”

14.Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?

A)Zarf tümleci      B)Dolaylı tümleç      C)Özne      D)Nesne       E)Yüklem

 

 

15.Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

A)Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır
B)Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur
C)Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle
D)İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
E)Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkeliklerinden kurtulamamışlardır.

 

“II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı.”

16.Yukarıdaki cümlenin ögelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?

A)Ne-Ne zaman-Kimde-Ne
B)Ne zaman-Ne-Kimde-Ne
C)Kimde-Ne-Ne zaman-Ne
D)Ne zaman-Kimde-Ne-Ne
E)Kim-Ne zaman-Kimde-Ne

17.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur?

A)Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum.
B)Bir şairin adının sadece ve sadece şiiriyle öne çıkacağına inanan biriyim.
C)Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreya.
D) “Devlet Ana” Kemal Tahir’in üzerinde en çok tartışılan romanı olmuştur.
E)Yiğitlik söz konusu olunca Dede Korkuta göndermeler yapılır.

 

I- Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım.
II- Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar.
III-Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz.
IV-Bu romanı bitireceğine söz vermiştim kendime.
V- Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı.

18.Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır?

A)I ve II    B)I ve V       C)II ve III      D)III ve V        E)IV ve V

 

19.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A)Ahmet Cemil ölçüsünde bir romanın sayfaları arasından fırlayarak sokaklarda dolaşmaya başlayan pek az roman
kişisi / vardır.
B)Hikâye sanatının da bir açılım kazandığı şu günlerde / genç hikâyecinin kendine eleştirel gözlerle bakması / zorunludur.
C)Bir şiirin yalnız o şiire giren değil, / bir de girmeyen sözcüklerden oluştuğuna / inanırım.
D)Edebiyat-ı Cedide hareketi / Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan Servet-i Fünun dergisinde toplanan yeni bir
kuşakla / başlar.
E)Hüseyin Rahmi’nin romanlarının ortak özelliği, / İstanbul’da geçen olaylara bağlı konuların işlenmesidir.

 

Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.

20.Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özne-Yüklem
B)Dolaylı tümleç-Yüklem
C)Zarf tümleci-Yüklem
D)Belirtili nesne-Yüklem
E)Yüklem-Nesne-Yüklem

 

 YANITLAR

1.  D 11.  D
2.  D 12.  E
3.  E 13.  C
4.  C 14.  B
5.  D 15.  B
6.  C 16.  A
7.  C 17.  B
8.  E 18.  C
9.  E 19.  C
10.  B 20.  D

 

 

 

 

 

 

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like