Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisinin dini-tasavvufi şiirleri yoktur?

A) Yunus Emre                      B) Hoca Ahmet Yesevi
C) Sultan Veled                      D) Kaygusuz Abdal
E) Hoca Dehhani

 

15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen bu eser on iki hikâyeden oluşur. Halkın karakterini ve hayat tarzını yansıtan bu hikâyelerde gelişmiş ve yer yer şiirleşmiş bir dil vardır. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir, bu yönüyle destanlara benzer. Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır. Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır.Eserin nesir kısmında secilere, nazım kısmında da aliterasyonlara çokça yer verilmiştir.

2.Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Battal Gazi Destanı                     B) Dede Korkut Kitabı
C) Risâletü’n-Nushiyye                   D) Budalaname
E) İskendername

 

O, şiirlerinde bütün içtenliği ile Tanrı aşkını dile getirmiş-tir. Hemen hemen bütün şiirlerinde Tanrı’ya ulaşma çabasıyla duyduğu mutluluk ile ona kavuşamamanın verdiği acı vardır. Onun ölümsüzlüğü Tanrı’ya, sevgiye, hoşgörüye, özveriye ve her türlü insan erdemine tutkun olmasından kaynaklanır. Şiirlerini sade bir Türkçeyle söylemiştir. Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.

3. Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pir Sultan Abdal   B) Şeyhi    C) Mevlana    D) Yunus Emre     E) Süleyman Çelebi

 

4.Aşağıdakilerin hangisinde verilen ozan ile kullandığı nazım türü yanlış verilmiştir?

A) Dadaloğlu – Varsağı              B) Karacaoğlan – Semai
C) Şeyh Galip – Destan              D) Köroğlu – Koşma
E) Seyrani – Taşlama

 

Tekke edebiyatında ilahi denince …., Âşık edebiyatında güzelleme denince ….., taşlama denince …… , varsağı denince de …. akla gelir.

5.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki ozanlardan hangileri getirilmelidir?

A) Y. Emre, Karacaoğlan, Seyrani, Dadaloğlu
B) Hoca Dehhani, Karacaoğlan, Köroğlu, Karacaoğlan
C) Hoca Dehhani, Erzurumlu Emrah, Aşık Ömer,Köroğlu
D) Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, Kaygusuz Abdal, Seyrani
E) Y. Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu

 

Güney Anadolu’da yaşadığı düşünülen 17. yüzyıl halk şairidir. Hece ölçüsü ile milli zevke ve geleneğe uygun şiirler yazmıştır. Ünü imparatorluğun bir ucundan bir ucuna yayılan şair, il il dolaşarak sazıyla güzellere şiirler okumuştur. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini içten, gerçekçi ve özgün bir şiir yapısı içinde anlatır.Koşma, semai, destan gibi türlerde gurbet, aşk, tabiat, yurt güzellikleri gibi temaları da işlemiştir. Dini düşüncelerden ve medrese kültüründen uzak durmuştur.

6.Bu parçada sözü edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köroğlu    B) Karacaoğlan    C) Dadaloğlu     D) Aşık Ömer     E) Gevheri

 

14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu’da yetişti. Eserlerini Türkçe olarak yazarak Türkçe kulanımını Anadolu’da önemli şekilde etkiledi. Ankara’da doğmuş, yine orada ölmüştür. Tasavvuf şairlerindendir. Medrese öğrenimi görmüş, Kara Medrese’ye öğretmen olmuştur. Akşemsettin ve Eşrefoğlu Rumi gibi birçok ünlüyü yetiştirmiştir. Yunus Emre’nin etkisinde söylediği ilahiler günümüze kadar gelmiştir.

7.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygusuz Abdal                B) Hacı Bektaşi Veli
C) Hacı Bayram Veli             D) Pir Sultan Abdal
E) Hoca Dehhani

 

Eser bir mecmua özelliği taşır. İçinde başkalarının da “hikmet”leri vardır. Didaktik bir özellik gösteren eser, lirizmden uzaktır. Şiirlerde ulusal ögeler ile İslamlıktan gelme yabancı ögeler bir arada kullanılmıştır.Eserde dervişlik, dünyadan yakınma, cennet-cehennem, peygamber mucizeleri, İslam efsaneleri başlıca işlenilen konulardır. Aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Yalın bir Türkçeyle yazılan eser, Yunus Emre’ye öncülük etmiştir.

8.Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Hikmet                         B) Divanü Lugati’t-Türk
C) Kutadgu Bilig                             D) Atabetü’l Hakayık
E) Muhakemetü’l Lügateyn

 

 

9.Dede Korkut Hikayeleri’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Milli destan ve halk hikâyesi özelliklerini taşımaktadır. Çok az yönüyle masalı da andırmaktadır.
B) Eserde Türk boylarının kendi aralarında ve komşu milletlerle yaptığı savaşlar anlatılır.
C) Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir.
D) İçinde hem İslamiyet öncesine hem de İslami döneme ait motifler görülür.
E) Hikâyeler dörtlükler halinde ve hece ölçüsüyle anlatılmıştır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) İslam’dan önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyattır.
B) Şiirler, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylenir.
C) Nazım şekli olarak mani, koşma, varsağı, semai, destan vs. kullanılmıştır..
D) Göz için uyak anlayışı ile şiirler oluşturulmuştur.
E) Benzetmeler, somut kavramlardan yararlanılarak yapılır.Söyledikleri her şey gerçek yaşamdan alınmadır, dolayısıyla şiirlerde somutluk hâkimdir.

 

I. Halk nesrinde din, ahlak ve gelenek gibi eğitici ve öğretici konular işlenir.
II. Halk nesrinde gezi izlenimleri ve mektup konularına yer verilir.
III. Halk nesrinde anlatım kısa cümlelerle sağlanır.
IV. Halk nesrinde seci denilen iç uyaklar kullanılır.
V. Kişilerin ve olayların anlatılmasında realist çizgilere daha çok yer verilmiştir.

11. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisi halk nesrinin özelliklerindendir?

A) I. ve II.     B) I. ve III.      C) II. ve IV.      D) II. ve III.      E) II. ve V.

 

17.yy tasavvuf şairlerindendir. Çeşitli medreselerde eğitim görmüş ve farklı yerlerde tasavvuf bilgisini geliştirmiştir. Döneminde Türkçeyi en iyi kullanan tasavvuf şairidir, tasavvuf konusunda yaklaşık on kitabının olduğu sanılıyor. Yunus Emre ekolüne sahiptir.Arapça ve Türkçe çeşitli eserleri mevcuttur.Aruzla yazdığı şiirlerinde ise Nesimi ve Fuzuli’nin etkisinde kalmıştır.Divanı İlahiyat” adlı kitabı önemli bir eseridir.

12.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygusuz Abdal                  B) Hacı Bayram Veli
C) Süleyman Çelebi                 D) Niyazi-i Mısri
E) Şeyh Galip

I. Âşık Veysel
II. Gevheri
III. Dertli
IV. Yunus Emre
V. Erzurumlu Emrah
VI. Pir Sultan Abdal

13.Hem aruzu hem de heceyi kullanan şairlerden bir antoloji hazırlamayı düşünen bir araştırmacı numara-lanmış halk ozanlarından hangilerini kitaba almaz?

A) I. Ve VI.      B) II. ve IV.       C) III.ve V.       D) IV. ve V.       E) II. ve VI.

 

Altınlarım alay değil
Gümüşlerim kalay değil
Attın bana sevdayı
Çekmesi kolay değil

14.Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı     B) Koşma     C) Mani      D) Semai      E) Ağıt

 

 

I. Yaşadığı çağda yetişmiş başka saz şairlerinin tersine, dil ve ölçü bakımından Divan edebiyatının etkisinden uzak kalmıştır.
II. Dini düşüncelerden ve medrese kültüründen uzak durmuştur.
III. Hece ölçüsüyle koşma, türkü, destan, semai, varsağı türlerinde eserler söylemiştir.
IV. Göçebe yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan doğa, onun şiirinin başlıca temalarından biridir.
V. Doğu Anadolu ve Azerbaycan İnsanının o çağdaki günlük konuşma diliyle yazmıştır

15.Karacaoğlan’la ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.             B) II.                C) III.                 D) IV.               E) V.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin bir özelliği değildir?

A) Genellikle yarım uyak ve redif kullanma
B) “Uyak Kulak içindir” ilkesini benimseme
C) Yalın bir dil ve anlatıma yer verme
D) Dörtlük nazım biriminin kullanılması
E) Parça güzelliğine önem verme

 

Can evimden vurdu felek neyleyim
Ben ağlarım çelik teller iniler
Ben almadım toprak aldı koynuna
Yarim diyen bülbül diller iniler

17.Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anonim halk edebiyatı ürünlerindendir.
B) Bir koşmanın ilk dörtlüğüdür.
C) Lirik bir şiirdir.
D) I. ve III. dizelerde uyak kullanılmamıştır.
E) 4+4+3=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 

18. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir koçaklamadan alınmamıştır?

D) Benden selâm olsun Bolu Beyi ’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
A) Çek kılıcı vur düşmanın boynunu
Çık meydana boz kötünün oynunu
B) Erciyes Dağı’nda uçan bir kuşu
Kör gözünen görülmez ki göreyim
C) Yiğitler çağrışır yaman gün olur
Allah Allah derler yüksek ün olur
E) Ay yansın ağalar güneş tutulsun
Parladı parladı çalın kılıncı

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü Âşık  edebiyatı nazım şeklidir?

A) Destan – semai – varsağı – koşma
B) Koşma – destan – ilahi – semai
C) Varsağı– koşma – destan– mani
D) Tuyuğ– semai – koşma– ağıt
E) Şarkı – türkü – ağıt – semai

 

Dandini dandini danadan
Bir ay doğmuş anadan
Kaçınmamış yaradan
Mevlam korusun nazardan

20.Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme     B) Semai      C) Rubai      D) Ninni i       E) Varsağı

 

 

 

 

YANITLAR

1 E 11 B
2 B 12 D
3 D 13 A
4 C 14 C
5 A 15 E
6 B 16 E
7 C 17 B
8 A 18 C
9 E 19 A
10 D 20 D

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. ‘Köroğlu‘ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Aşk, doğa güzellikleri, toplumsal bozukluklar, kavga gibi bireysel …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir