Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

KONU TEKRAR TESTİ

1.“Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağıt        B)Koçaklama       C) Taşlama     D) Mersiye     E) Güzelleme

 

 

Yiğit anlamına gelen bir sözcükten türetilmiştir. Yiğitlik, kahramanlık ve savaş konularını işler. Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri Türkülerden gelişmiş bir biçimdir. Dörtlük sayısı ve uyak düzeni “Semâi” gibidir. Yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenir.Bu türün en başarılı örneklerini Köroğlu ve Dadaloğlu vermişlerdir

2.Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Varsağı        B)Koçaklama          C)Taşlama              D)Rubai          E)Semai

 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Halk şiirinin ortak bir özelliği olabilir?

A)Ölçülerinin aynı olması
B)Tam uyak ve redife çok önem vermeleri
C)Şiirin dilinin yalın olması
D)Aynı nazım biçimlerini kullanma
E)Aşk ve doğa konularının işlenmesi

 

 

“Gölge Oyunu”, “Hayal Oyunu” olarak da bilinir. Bu oyunların piri, Şeyh Muhammet Küşteri kabul edilir Bu oyun meydanına da “Küşteri Meydanı” adı da verilmiştir.İki temel tip vardır: …; saf, temiz yaratılışlı halkı temsil eden, …; okumuş, ukala, kibar geçinen sınıfın temsilcisidir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Hacivat – Beberuhi                  B)Karagöz – Zenne
C)Karagöz – Hacivat                    D)Tiryaki – Hacivat
E)Hacivat – Karagöz

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Halk oyunlarının ortak özelliklerinden değildir?

A) Hem göze, hem kulağa seslenir.
B) Güldürü genellikle ağız ve şive taklitlerine dayanır.
C) Belli bir sahnesi yoktur. Halk arasında, orta yerde veya kahvehanelerde oynanır
D) Yazılı tiyatro örneğidirler.
E) Kişiler, oyunlarını çok içten oynarlar.

 

 

Tek kişilik oyundur. Oyuncu, bütün kişileri küçük değişikliklerle (kostüm değiştirerek, konuşma ağzını değiştirerek, jest ve mimiklerini değiştirerek) canlandırır, oynar.Oyunda bir mendil, sandalye ve bastondan yararlanır.

6.Yukarıda açıklaması verilen Halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz    B) Masal     C) Meddah     D) Ortaoyunu      E) Efsane

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

A)Tekke edebiyatında ilahi aşkın ele alındığı lirik ve didaktik ürünler verilmiştir.
B)Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.
C)Mevlevilerde olduğu gibi şiir, musiki eşliğinde söylenmiştir.
D)Tasavvufi terimlerin ve bazı yabancı sözlerin dışında genellikle halkın konuştuğu dil kullanılmıştır.
E)Nazım birimi beyit, dili ağırdır.

 

8. Bektaşilerde “nefes”, Alevilerde “deme”, Mevleviler’de “âyin”adını alan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikmet     B) İlahi      C) Nutuk      D) Devriye       E) Şathiye

 

I. Risalet’ün Nushiyye
II. Garipname
III.Ötme Bülbül
IV.Genç Osman Destanı

9.Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kayıkçı Kul Mustafa            B)Yunus Emre
C)Pir Sultan Abdal                  D)Hacı Bayram Veli
E)Aşık Paşa

 

10. Saz şairleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Genellikle okur-yazar değillerdir.
C) Şiirlerini doğaçlama olarak söylerler.
D) Âşıklar şiirlerini bağlama adı verilen sazlarla köy köy dolaşıp söylemiştir.
E) Usta – çırak geleneğine göre yetişirler.

 

 

I. Genellikle aşk duygularını ve doğa güzelliklerini anlatan lirik şiirlerdir.
II.11’li (6 + 5 veya 4 + 4 + 3) hece ölçüsüyle söylenen dörtlüklerden meydana gelir.
III. Ezgilerine ve yapılarına göre ayrıca isimlendirilir.
IV. Son dörtlükte ozanın adı ya da mahlası bulunur.

11.Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal     B) Koşma      C) Semai      D) Destan    E) Ninni

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A) Nutuk    B) İlahi     C) Şathiye      D) Devriye      E) Varsağı

 

13. Aşağıdakilerden hangisi “koşma”nın konularına göre isimlendirilişlerinden biri değildir?

A) Ağıt    B) Koçaklama     C) Güzelleme      D) Hicviye       E) Taşlama

 

Akıl almaz bir kelepçe
Anlaşılmaz hangi suça
Kilitlenmiş gündüz gece
Başımızda kalıcısın

14.Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma    B) Semai     C) Varsağı     D) Destan      E) Rubai

 

 

Bir odası vardır gayet küçücek
Kendi aklı sıra keyf yetirecek
Bir çanağı yoktur ayran içecek
Kahveyi bulunca fincan beğenmez

15.Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

A) Taşlama     B) Ağıt     C) Koçaklama     D) Güzelleme     E) Varsağı

 

Eserlerindeki ögelerden ve Divan şiiri yolundaki emeğinden anlaşıldığı gibi, hem yeterince öğrenim görmüş, hem tasavvuf yoluna yönelmiştir. Şiirlerinde geçen yer adlarının tekrarından Trabzon, Sivas, Kastamonu, Konya, Niğde illerini dolaştığı, çeşitli yerlerde kısa süreli serüvenler yaşadığı bellidir. Kendisine ilgi duyan ve koruyup esirgeyen edebiyat meraklısı kişilere konuk olarak bir kaç şehirde yerleşip yaşadığı, ev bark kurduğu da söylenmektedir.

16.Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aşık Ömer   B)Bayburtlu Zihni    C)Erzurumlu Emrah     D) Dadaloğlu    E) Ruhsati

 

 

I. Bölgesel özellik ve ad değişikliğine uğrayabilir.
II.Yapısı yönünden iki bölümden oluşur.
III. Aşk, gurbet, kahramanlık konularında yazılabilir.
IV.Anonim Halk edebiyatı nazım biçimidir.
V. Hece ve aruzla yazılabilir.

17.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi “türkü” için söylenemez?

A) V.                 B) IV.                    C) III.                  D) II.                E) I.

 

I. Ben giderim o gider, benden ileri gider.
II. Ağaç üstünde kilitli sandık.
III. Yarım kaşık, duvara yapışık.

18.Yukarıda verilen ifadeler Halk edebiyatının hangi nazım şeklidir?

A)Tekerleme      B) Bilmece        C) Ninni        D) Efsane        E) Deyim

 

 

I. Şiirleri hem sözlü hem de yazılı (cönkler) kaynaklarda yer almaktadır.
II. Hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için Uzakdoğu ülkelerini dolaşmıştır.
III. Destanlarında sosyal konuları, deprem ve yangın gibi acıları dile getirmiştir.
IV.Koşma ve semailerde aşk, doğa ve insan sevgisini işlemiştir.
V.Orijinal buluşlarıyla, halk söyleyişinin en güzel örneklerini vermiştir

19.Yukarıda kimi özellikleri verilen Hak edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gevheri    B) Seyrani     C) Hayali     D) Ruhsati     E) Sümmani

 

 

I. Kavuştaklı bir nazım biçimi ve türüdür.
II. Ayırıcı, belirleyici bir kuralı yoktur.
III. Bireysel veya toplumsal bir sevinci veya hüznü anlatır.
IV. Dört dizeli, söz ve ezgisinde yiğitlik havası olanlarına hoyrat denir.
V. Asıl sözlerin bulunduğu bölüme “bent” adı verilir.

20.Numaralandırılarak verilen bilgiler hangi nazım biçimini buldurmaya yöneliktir?

A) Mani    B) Destan     C) Koşma     D) Türkü     E) Semai

 

Kömür gözlüm ne salının karşımda,
Gündüz hayalimde, gece düşümde.
Bir güzelin sevdası var başımda,
Yar sevdası çetin olur yaradan.

21.Yukarıda verilen Aşık edebiyatı nazım şekillerinden “koşma”nın konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme     B) Taşlama     C) Varsağı     D) Koçaklama     E) Ağıt

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairlerinden değildir?

A)Kaygusuz Abdal                B) Hacı Bayram-ı Veli
C) Gevheri                             D)Pir Sultan Abdal
E)Ahmet Yesevi

23. Aşağıdaki şairlerden hangisi Divan edebiyatına yakınlık duymamıştır?

A)Dertli   B) Bayburtlu Zihni    C)Seyrani    D)Dadaloğlu     E) Erzurumlu Emrah

 

 

24. Karacaoğlan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirlerinin dili durudur ve derlendiği bölgenin dil özelliklerini yansıtmaktadır.
B)Semai ve varsağıları da olan şair, en çok koşma nazım biçimini kullanmıştır.
C)Doğa benzetmelerini sık sık kullanır.
D)Şiirlerinde maddi aşk ve tabiat sevgisi en fazla işlenen konulardır.
E)Nazım türlerinden en çok koçaklamayı benimsemiştir.

 

Garib kulun yaratmışsın
Derde mihnete katmışsın
Anı aleme atmışsın
Sen çıkmışsın uca Tanrı

25.Bu dörtlük konusu bakımından ne tür bir halk şiiridir?

A)Hiciv   B) Şathiye    C) İlahi     D)Koçaklama     E)Güzelleme

 

Tren gelir öterek
Kömürünü dökerek
Ben anamdan ayrıldım
Gözüm yaşım dökerek

26.Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rubai    B)Mani     C) Güzelleme     D)Türkü     E)Tuyuğ

 

 

 

YANITLAR

 

1 B 14 C
2 A 15 A
3 E 16 C
4 C 17 A
5 D 18 B
 6 C 19 E
7 E 20 D
8 B 21 A
9 D 22 C
10 A 23 D
11 B 24 E
12 E 25 B
13 D 26 B

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Saz şairlerinin, kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derledikleri, genellikle dikey olarak aşağıdan yukarıya doğru açılan, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir