Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 4

Unutuluş hepsinin acımasız cevabı oldu (I) Dipsiz bir karanlık (II) Çaresiz bir çıldırış (III) Hayata karışmamak için tek kalkanım, tek sığınağımdı dostluğun (IV) Tek silahımı yitirdim ve hayata teslim oldum (V)

1.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I. ile II.      B) II. ile III.       C) III. ile IV.       D) II. ile V.         E) III. ile V.

 

Seksenli yıllar ( ) yetmişlerin bir kopyası gibidir ( ) yeni aktörler yoktur ( ) büyük gazetelerdeki çizgi romanlar azal-maktadır.

2.Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (:) (,)        B) (,) (.) (,)              C) (,) (;) (,)            D) (,) (,) (;)              E) (,) (.) (;)

 

İki roman arasında, egemen zihniyetle ona eleştirel bir tutum getiren karşıtının çatışması ( ) kalıplaşmış, yerleşik değerlere karşı çıkanın cezalandırılması ( ) cinayetleri çözme eylemini dışarıdan gelenin yüklenmesi gibi benzerlikler vardır.

3.Yukarıdaki parçada ( ) parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (,)           B) (;)                C) (…)                D) (:)               E) (.)

 

(I) Dizleri karnında, çenesi dizine dayalı bir şekilde oturuyor. (II) Bir şehir yanıyor, ta kalenin burçlarına kadar. (III) Mavi, turuncu, yeşil ışıklar dökülüyor. (IV) Som kırmızı bir ışık, çizgisi karanlığı yararak uçuşuyor. (V) Ardından daha büyük gürültü, bir patlama oluyor.

4.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde virgül yerinde kullanılmamıştır?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.                 E) V.

 

Şehrin etrafında (I) içinde (II) kalesinde savaş günlerce sürmüş. Sonra Rus ordusu Van’a girmiş (III) kaçabilen kaçmış (IV) Kaçamayanlar (V) Gerisini hiç düşünmek istemiyor.

5.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulması uygun olur?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.                 E) V.

 

 

Gençlikte günler kısa, yıllar uzun ( ) yaşlılıkta da günler uzun ( ) yıllar kısadır ( )

6.Bu cümlede boş parantezle belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (,) (.)       B) (;) (:) (.)         C) (,) (;) (.)         D) (;) (,) (.)           E) (,) (.) (.)

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti (” “) yanlış kullanılmıştır?

A) “Sizi yıllar sonra yeniden görmek ne güzel!” dedi.
B) Bu çocuk bize “kardeşinin kendisini beklemediğini” söyledi.
C) “Hüküm Gecesi”ni ilk defa bundan 30 yıl önce okumuştum.
D) İstanbul’un anlatıldığı bu bölümde “gözlem”den çok “duyuş” önemlidir.
E) Son dönemde hiçbir sanatçı, “rüya” kavramına, Tanpınar kadar eğilmemiştir.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) Ankara-Atina ilişkileri yeni bir sürece girdi.
B) 1990-1996 yılları arasında Kanada’da ve Amerika’da bulundu.
C) Bazı sorunların çözümünde öğretmen-veli diyalogu çok önemlidir.
D) Yabancı turistlerin ne istediğini hareketlerinden, tavırlarından az-çok anlıyordu.
E) Hızlı tren projesi gerçekleştiğinde Ankara-İstanbul arası üç saat sürecek.

 

 

Ünlü romancımız 1889 yılında Kahire’de doğdu (I) 13 Aralık 1974 tarihinde Ankara’da öldü (II) Geçmişi, on sekizinci yüzyıla dayanan Karaosmanoğulları ailesinden geliyordu (III) Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelmiş (IV) İzmir İdadisi’nde okula başlamıştı (V)

9.Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine nokta (.) konmamalıdır?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.                 E) V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) İnsanlar tecrübeleri kadar değil, tecrübe kapasiteleri kadar bilgedir.
B) Bugünü yaşa, yarın çok geç olabilir.
C) İnsan, ne söylediğini bilmeli; fakat her bildiğini söylememelidir.
D) Mutluluk at değildir, ona eyer vuramazsınız.
E) Dostluk yolu, üzerinde ot bitmesine müsaade etme.

 

Oh ( ) yine sabah oldu bak ( ) Acem Hasan Efendi çayı demlemiştir ( ) Şu simitçi de nerede kaldı ( )

11.Boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (!) (.) (.) (?) B) (:) (.) (.) (?) C) (!) (:) (.) (!)
D) (;) (.) (!) (?) E) (,) (!) (.) (?)

“Özne ile yüklem arasına başka sözcükler girmişse, özneden sonra virgül kullanılır.”

12.Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisinde özneden sonra virgül kullanmak gerekmez?

A) Çocuk okulda olanları evde annesine anlatırdı.
B) İrem sabahleyin sınıfa girince gözleriyle İpek’i aradı, sonra dışarı çıktı.
C) Mehmet Alt geçen yılki C sınıfının en başarılı öğrencisiydi.
D) Öğrenciler ders biter bitmez koşarak kantine çıktılar.
E) Okula yeni kaydolan öğrenci sınıfta en arkadaki boş sıraya oturmuştu.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?

A) “Anamın Kitabı”nda çocukluk anılarını, “Vatan Yolunda”da savaş günlerini anlatmıştır.
B) Yakup Kadri, “Gençlik ve Edebiyat Hatıraları”nda bir dizi edebiyatçının portresini çizer.
C) Bu yapıtta, yirmici yüzyılın başındaki, İstanbul ve semtleri anlatılır.
D) Yazar, ilk romanından başlayarak bütün romanlarında İstanbul’un tarihi dönemlerini işler.
E) Bu dönemde İstanbul’da yaşam, özellikle yüksek zümrelerde, tümüyle Batılılaşmıştır.

 

1905’te Mısır’a giden Yakup Kadri, orada üç yıl kaldı (I) 1908’de yeniden Türkiye’ye dönmüş (II) Peyam, İkdam gibi gazetelerde yazarlığa başlamıştı (III) Bir yıl sonra Fecr-i Ati topluluğuna katıldı (IV) Milli Mücadele başlayınca 1921’de Ankara’ya geçti (V)

14.Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine nokta (.) konulmamalıdır?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.                 E) V.

 

 

Bir bilim adamı Einstein’a (I):”Bir mil kaç fittir?” diye sormuş (II). Einstein beynimizi ezberden çok düşünmek için kullanmamız gerektiğine işaret ederek (III);Bilmiyorum (IV), herhangi bir kaynak kitaptan hemen bulabileceğim bilgiyle beynimi neden doldurayım ki (V)?” diye cevap vermiş.

15.Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.                 E) V.

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Geçen yıl Nurullah Ataç’ı okumanızı söylemiştim.
B) Kadı’nın kararına karşı çıkılmayacağını aslında davacı da biliyordu.
C) Adam beni karşısında görünce “N’oldu, niye geldiniz?” dedi.
D) Bu profesörün Atatürkçülükle ilgili birkaç yazısını okumuştum.
E) Türkçede -yor’dan önce gelen geniş ünlüler darlaşır.

Düşmana karşı koymak için çok silahımız var bizim (I) Bıçağımız (II) kamamız (III) baltamız (IV) sopamız (V) satırımız var.

17.Numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?

A) I.             B) II.             C) III.            D) IV.                 E) V.

 

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özne ile yüklem arasına sözcükler girmişse, özneden sonra virgül kullanılır.
B) Yabancı sözcüklerin okunuşları parantez içinde yanına yazılabilir.
C) Konuşmalardan önce noktalı virgül kullanılır.
D) Tamamlanmamış cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır.
E) Özel isimlere eklenen yapım ekleri kesme işareti ile ayrılmadan yazılır.

Vagonun içindeki altı kişiden en genci yanındakine:
– Gideceğim yol uzak, dedi.
Yanındakinin gözleri parıldadı. Sordu:
– Neresi?

19.Yukarıda noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) Nokta      B) Noktalı virgül      C) Virgül      D) İki nokta      E) Soru işareti

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ilk sözcükten sonraki virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açmaz?

A) Satıcı, kadına çok kızmıştı.
B) İhtiyar, bekçiye adresi sordu.
C) Kızkardeşi, Yüksel’i sesinden tanırdı.
D) Çocuk, ceketini çıkarıp askıya astı.
E) Yaralı, doktorun yüzüne acıyla baktı.

YANITLAR

1.  B 11.  E
2.  C 12.  C
3.  B 13.  C
4.  D 14.  B
5.  E 15.  C
6.  D 16.  D
7.  B 17.  A
8.  D 18.  C
9.  D 19.  B
10.  E 20.  D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir