Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

1.Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özelliği değildir?

A) Dört mısradan oluşur.
B) İlk iki dizesi ayrık yani hazırlık özelliği taşımaktadır.
C) Cinaslı, ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.
D) Uyaklanışı “abab” şeklindedir.
E) Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.

 

2.Tasavvufa göre, evrenin ve insanın Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini anlatan şiirlere ne ad verilir?

A) Devriye      B) İlahi      C) Nutuk     D) Nefes      E) Şathiye

 

İnsan ve doğa sevgisinin lirik bir edayla işlendiği koşmalara denir.En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.

3.Yukarıda açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı    B) Koçaklama    C) Mersiye    D) Hicviye    E) Güzelleme

 

…………..halkın ortasında apaçık duran bir meydanda; metinsiz, suflörsüz, ezbersiz oynanan bir tiyatrodur. bir tiyatrodur. Oyunun oynandığı yuvarlak ya da oval alana “palanga” denir.Oyuncular hazırlıksız bir şekilde oyunu sahneler. İki tip vardır:. …, gölge oyunundaki Karagöz’ün; …, Hacivat’ın özelliklerini gösterir.

4.Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ortaoyunu – Pişekar – Tiryaki               B) Meddah – Tiryaki – Zenne
C) Ortaoyunu – Kavuklu – Pişekar              D) Ortaoyunu – Pişekar – Kavuklu
E) Meddah – Pişekar – Kavuklu

 

I.Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir; dünya edebiyatının da tanıdığı bir mutasavvıftır.
II.Lirik ve didaktik söyleyişleri hep insan sevgisine dönüktür.
III.Genellikle hece ölçüsünü kullanmıştır; ancak aruz ölçüsüyle da yazmıştır.
IV. Halk edebiyatının sanatçısı olmanın yanı sıra Divan edebiyatını da biliyordu

5.Yukarıda özellikleri verilen Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Bayram Veli          B) Yunus Emre
C) Niyazi Mısri                   D) Kaygusuz Abdal
E) Pir Sultan Abdal

 

13. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Horasan’da Hoca Ahmet Yesevi’den ders almış ve Anadolu’ya gönderilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması yolunda büyük çaba sarf etmiştir. Anadolu birliğinin sağlanmasında Orhan Bey’le işbirliği yapmış, Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasında etkili olmuştur. Tasavvuf düşüncesini anlatan Arapça yazdığı Makalât adlı eseri ünlüdür.

6.Bu parçada tanıtılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kayıkçı Kul Mustafa          B) Hacı Bayram Veli
C) Hacı Bektaşi Veli                D) Yunus Emre
E) Kaygusuz Abdal

 

I. Türkü
II. Koşma
III. Mani
IV. İlahi
V. Semai
7.Yukarıdaki nazım biçimleri Halk edebiyatında kullanıldığı bölümlere göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) V               B) IV               C) III              D) II                   E) I

 

I.Anonim Halk edebiyatı nazım türüdür.
II. İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek istenen son iki dizededir. aaxa şeklinde uyaklanırr.
III. Sadece aşk üzerine söylenir.
IV. Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
V. Çoğunlukla hecenin 7’li kalıbıyla söylenir.

8.Yukarıda “mani”yle ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I       B) Yalnız V         C) I ve III         D) II ve V        E) III ve IV

 

I. İlahi
II. Nutuk
III.Semai
IV. Koşma
V. Devriye

9.Yukarıdakilerden hangileri Tekke edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A) I ve II       B) II ve III        C) IV ve V       D) III ve IV      E) II ve V

 

10.Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairleri içinde yer almaz?

A) Kayıkçı Kul Mustafa                B) Pir Sultan Abdal
C) Hacı Bektaşi Veli                     D) Kaygusuz Abdal
E) Aşık Paşa

 

 

11.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sadece heceyle şiirler söylemiştir?

A) Köroğlu   B) Aşık Ömer    C) Bayburtlu Zihni    D) Seyrani      E) Dertli

 

I.Nazım birimi dörtlüktür.
II. Sagu, koşuk, sav en önemli ürünleridir
III. Sanatlı ve süslü söyleyişten uzaktır.
IV.Halkın ortak problemlerini dile getirmiştir.
V. Nesir alanında şiirden daha çok gelişme görülmüştür.

12.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Yalnız     II B) Yalnız III       C) Yalnız V       D) IIve V       E) I ve IV

 

I.Nazımla nesir iç içedir.
II.Oldukça sade ve halk ağzıyladır.
III. En güzel örnekleri halk hikayeleri ve masallardır
IV.Mersiyeler ve hicviyeler birer halk nesri örneğidir.
V.Halk hikayelerinin bitiminde “duvak kapama” adı verilen bir türkü söylenir.

13.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde Halk edebiyatı nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A) Yalnız II         B) Yalnız IV          C) Yalnız V         D) IV ve V         E) I ve III

 

Halk şairleri arasında en kültürlü, en yaratıcı kişi olarak tanınır. Devrinin idarecilerini, dinini görünüş için yaşayanlarını eleştirmiştir. Divan şairleriyle boş ölçüşen şair, gerçek-ten onları aratmayacak tarzda gazeller, murabbalar söylemiştir. Dilindeki sadelik ve akıcılık onun başarısının delilidir. En çok bilinen şiiri, 38 dörtlükten meydana gelen ve 105 şairin adının sayıldığı Şairname’sidir. Burada 17 saz şairinin adının zikredilmesi Arap ve Acem şairlerinin yanında klasik şiirimizle tekke şiirimizin ünlü adlarına daha fazla yer vermesi düşündürücüdür.

14.Parçada tanıtılmaya çalışılan 17. yüzyıl Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan    B) Kul Mehmet     C) Sümmani     D) Dadaloğlu     E) Aşık Ömer

 

15. Halk edebiyatı sanatçısı olmasına rağmen çözdüğü bir muamma ile ünlenmiş olan, aruz ölçüsüyle şiir yazan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dertli      B) Karacaoğlan        C) Aşık Veysel      D) Dadaloğlu      E) Kayıkçı Kul Mustafa

 

I. Karacaoğlan
II. Dadaloğlu
III. Aşık Veysel

16.Bu üç ozanımızın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeniçeri Ocağı’ndan yetişmiş şairler olmaları
B) Yiğitçe bir söyleyişleri olması
C) Sadece heceyle şiir yazmaları
D) En başarılı oldukları nazım biçiminin varsağı olması
E) 19. yüzyılda yaşamış kişiler olmaları

 

17. Mani ile aynı kafiyelenişe sahip olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubai                        B) Mesnevi
C) Kaside                      D) Koşma
E) Semai

 

I.15. yüzyılda yaşayan şair, Bektaşi tarikatına bağlıdır.
II.Yunus Emre’nin etkisinde hem hece ile hem aruzla şiirler yazmıştır.
III. Alaylı, nükteli, eleştirili şiirler yazmıştır.
IV.Şiirlerinin yanında öğretici nesirler de yazmıştır.
V. Dolapname isimli eseri ünlüdür “Budalaname, Mugaaletname”adlı eserleri vardır.

18.Yukarıda özellikleri sayılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pir Sultan Abdal                         B)Kaygusuz Abdal
C)Hacı Bayram Veli                       D) Aşık Ömer
E)Hacı Bektaşi Veli

Toplumu ilgilendiren her konuda söylenen halk şiiridir. Kendine özgü bir söylenişi vardır.Birtakım gülünç durumları ele alan mizahi türleri de vardır. Dörtlüklerle yazılır. Dörtlük sayısında sınırlama yoktur. 11 hecelidir, “abab–cccb–dddb” şeklinde uyaklanır.

19.Açıklayıcı bilgiler verilen bu nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma          B) Semai             C) Varsağı            D) Destan             E) İlahi

 

20.Aşağıdakilerden hangisi yalnızca din dışı konularda eser vermiştir?

A) Kayıkçı Kul Mustafa                   B)Kaygusuz Abdal
C)Yunus Emre                                   D)Süleyman Çelebi
E) Dadaloğlu

 

 

 

 

YANITLAR

 

1.  C 11.  A
2.  A 12.  D
3.  E 13.  B
4.  D 14.  E
5.  B 15.  A
6.  C 16.  C
7.  B 17.  A
8.  E 18.  B
9.  D 19.  D
10  A 20  E

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Saz şairlerinin, kendilerinin ya da başkalarının şiirlerini derledikleri, genellikle dikey olarak aşağıdan yukarıya doğru açılan, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir