Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 4

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ile yüklem arasında kişi bakımından uygunluk yoktur?

A) Arabanın çıkardığı gürültüden, dallardaki bütün kuşlar uçtu.

B) Balkondaki çiçek saksılarımın hepsi fırtınayla yere düşmüşler.

C) Öğrenciler, etüt için dersaneye yeni geldiler.

D) Ayberk,Sergül ve sen tiyatroya gidecekmişsiniz.

E) Sevinç’le ben geçen yıl şubat tatilinde Uludağ’a gitmiştim.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

A) “Ada” filmindeki aktörler, bence rollerine tam uygundurlar.

B) Sözlerinde hem de yalan olduğu bilinen bölümler vardı.

C) Bu resimleri nereden aldığımı hiç kimse bilmiyordu.

D) O, her şeye, herkesten daha iyi yaklaşır.

E) Daha çok, çoğunluğun düşüncesine katılır.

 

3. cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu sanatçılardan hiçbiri saygınlıklarını sürdürememiş, tarihin tozlu yaprakları arasında yok olup gitmişlerdi.

B) Sanatçılardan çoğu, ilgisizlikten değil, anlaşılmamaktan, sevilmemekten yakınır.

C) Ne yazık ki, çok defa öznel nedenlerle, yazarlarımız, anılarının etkisinde kalıyorlar.

D) Yazar, yansıtmak istediği düşünceyi dile getirecek uygun bir söyleyiş biçimi bulmak zorundadır.

E) Masal, çocuğa kendi karakterini, benliğini geliştirmesi için ipuçları verir, onu yüreklendirir.

 

(I) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. (II) Sanırım bunun temelinde, daha çok, işimizin eleştiri olması yatıyor. (III) Çünkü insanoğlu doğası gereği eleştiriden pek hoşlanmaz, hoşgörüyle karşılamaz. (IV) Oysa eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz.  (V) Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştiri önemli rol oynamıştır.”

4.  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.               C) III.               D) IV.               E) V.

 

 

5. “Mutlu ve sorunları olmayan öğrencilerin, daha başarı-lı oldukları saptanmış.”Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “daha” yerine “çok” sözcüğü getirilerek

B) “daha” dan önce “elbette” sözcüğü getirilerek

C) “başarı” yerine “verimli” sözcüğü getirilerek

D) “sorunları olmayan” yerine “sorunsuz” sözcüğü getirilerek

E) Cümlenin başına “günümüzde” sözcüğü getirilerek

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sınıf geçmenin sevinciyle burnundan soludu.

B) Korkudan bir an yüreğim ağzıma geldi.

C) Durup dururken öfkeden kudurmak da neyin nesi?

D) Hep böyle saman altından su yürütür zaten.

E) Bu sözleriniz onun kulağına küpe olmalı.

 

 

(I) Üstleri ağır kokulu mersin ağaçlarıyla kaplı tepeler geçildikten sonradır ki, kayalar birdenbire başlar. (II) İnsan birden ürker. (III) Kayalarla birlikte çam ağaçları da başlar. (IV) Çamların birer billur parıltısındaki sakızları buralarda havaya koku verir, sızar. (V) İlk çamlar geçildikten sonra, gene düzlüklere varılır.

7.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-sinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.               C) III.               D) IV.               E) V.

 

Bu değerli övgüler (I), birer nezaket sözü değildir; gerçekten yurdumuz (II)Akdeniz ikliminden  (III)Alpler iklimine kadar basamak basamak değişen (IV)doğal  yapısıyla eşsiz tek(V) bir cennettir.

8.Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulma olmaz?

A) I.            B) II.               C) III.               D) IV.               E) V.

 

 

9.“Salona girince ilk dikkati çeken, ortadaki kocaman masadır.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “girince” yerine “girer girmez” getirilerek.

B) “ilk” sözcüğü atılarak.

C) “ilk” sözcüğü “dikkati” sözcüğünden sonraya alınarak.

D) “salona” sözcüğü yerine “içeri” sözcüğü getirilerek.

E) “kocaman” sözcüğü yerine “büyükçe” getirilerek.

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her yazar bir dil işçisi, her yapıt da bir dil ürünüdür.

B) Yazarın bir görevi de anadilini korumak ve geliştirmektir.

C) Her kuşak, klasik yapıtlardan yeni tatlar, yeni duygular, yeni düşünceler kazanır.

D) Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanakları kullanmak zorundadır.

E) Gerçek sanatçı yaratmak yeteneğini kullanarak, yaşamı bilgi, duygu ve düşünce süzgecinden geçiren kişidir.

 

 

11.“Silsile halindeki dağlar yüksek de olsalar, sanki hep birbirlerine omuz verirler, birbirine yaşarlar.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “birbirine” sözcüğünden sonra “güvenerek” getirilerek.

B) “birbirine” sözcüğünden önce “kendi başlarına değil” getirilerek.

C) “hep” sözcüğünden sonra “nasıl olsa” getirilerek.

D) “olsalar” sözcüğü kaldırılarak.

E) “birbirine” sözcüğü kaldırılarak

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Şairin isteği, şiirlerinin özünü ikinci, biçimini birinci plana çıkarmaktı.

B) Bu türler içinde en çok romanları, sonra öyküleri se-vermiş.

C) Şiirlerim övülmesin, ama gerçek anlamda değerlen-dirilip tanıtılsın isterim.

D)İnsanlara bakıyor, yüzlerindeki ifadeleri değerlendiri-yorum.

E) Yazar vapurda, trende, uçakta her yerde, her an yazma halinde olmalıdır.

 

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde “ben” sözcüğünün çıkarılması, cümlede anlatım bozukluğu yol açar?

A) Ben bugün seninle ne olursa olsun görüşmeyecek-tim.

B) Ben kendimi onunla hiçbir konuda eşit tutmuyorum.

C) Nerede oturduğunu ben söyledim sanıyordum.

D) Öğrencilerin girdikleri sınavın sonucunu en çok ben merak ediyorum.

E) Sana bunu daha önce de söylemedim mi ben?

 

 

14. “Bu durumu sizinle uzun uzadıya tekrar görüşmeli, çözüm yolları aramalıyız.” cümlesindeki anlatım bozuk-luğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne eksikliği

B) Nesne eksikliği

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Çelişkili sözcüklere yer verilmesi

E) Özne-yüklem uyuşmazlığı

 

(I) Parmağıyla o ünlü Fransız ressamının tablosu yanında asılı duran bir küçük halıyı gösterdi. (II) Bu, bir Gördes seccadesiydi. (III) Şimdi bütün gözler bu nefis esere çevrilmişti. (IV) Ziyaretçilerden birinin, seccadenin yanına giderek altından atılan, küçük ilmiklere bakıldığı görüldü. (V) Seccade koyu mavi zemin üstüne, kırmızı bir kenar süsüyle çevrilmişti.

15. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.            B) II.               C) III.               D) IV.               E) V.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Geleneksel anlamda ne tam bir öykü ne de tam bir roman olan bu yapıt, aslında bir yaşam öyküsüdür.

B) Özensiz, çarpıtma çeviriler yüzünden, dil ve üslup sorunları ortaya çıktı.

C) Yazar, malzemesini yani dili yakından tanımalı, sevgi duymalıdır.

D) İpini takacağı bir kaya parçası gözlüyor; adım adım tırmanıyor, sınaya sınaya yükseliyor.

E) Zaten önemli olan başarmak değil benim için; özellik-le yeni şeyler denemektir.

 

17. “Deneme sınavlarında aldığı sonuçları göz önüne alırsak, onun bu sınavı başarmama şansı ancak yüzde ondur.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “göz önüne” yerine “dikkate” sözcüğü getirilerek.

B) “deneme sınavlarında” yerine “denemelerde” sözcüğü getirilerek.

C)”şansı” yerine “olasılığı” sözcüğü getirilerek.

D) “başarmama” yerine “başarma” sözcüğü getirilerek.

E) “ancak” sözcüğü atılarak.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) E. Zola şöyle diyor: “Artık zevk olsun diye, tasvir için tasvir yapmamamız gerektiğini biliyoruz.”

B) Şiirin, bizi bulunduğumuz ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilmesinin nedeni, güzellik öğeleriyle süslenmiş olmasındandır.

C) Tıka basa dolu bir otobüste öylesine yalnızlaşıyorum ki, o anda yakaladığım bir imgeden öykümün oluşabileceğini hissedip seviniyorum.

D) Bugünse, şiiri nesre çevirmekle şiiri ortadan kaldırdığımız kanısı belirmiş çoğu ozanlarımızın düşüncelerinde.

E) J.Costeau’ya göre: “Şiir öyle ayrı bir dildir ki, başka hiçbir dile çevrilemez; hatta yazılmış olduğu dile bile.”

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen iki sözcüğün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Her çeşit türlü spor gösterilerini izlemeyi severim.

B) İnsanlar toplu yaşamaktan elbette hoşlanırlar.

C) Bu yaz Akdeniz sahillerinde sıcaktan çok bunaldık.

D) Kalemi, sana diye aldım, benim işime yaradı.

E) Her söylenene kulak asma, diye seni uyarmıştım.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yazdıklarımın değişik konuları içerdiğini ve eleştirildiğini biliyorum.

B) Bu kadar çok işi bir günde nasıl bitirebildiğime ben de şaşıyorum.

C) Günlük türünün konu ve kullanım alanı genişledi.

D) Anı yazarı, yaşamını anlatırken, başkalarının yaşamına da girer.

E) Onun tek amacı, yapıtının başarılı olması ve yapıtlarına başarılı ün kazandırmaktır.

YANIT ANAHTARI

1. E 11. A
2. A 12. A
3. A 13. D
4. C 14. C
5. D 15. D
6. A 16. C
7. D 17. D
8. E 18. B
9. C 19. A
10. E 20. A

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…           

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir