Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “Gürültüyü bırakırlarsa rahat çalışırız” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Bizi iskeleye bıraktılar,gittiler.
B) Kardeşinizi sınıfta bırakmayı düşünüyorum.
C) Elindeki kitabı masaya bırakıyordu.
D) Kitap yazmayı bıraktım da huzura erdim.
E) Bana biraz daha para bıraksanız.

 

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “görmek” sözcüğü “anlamak, kavramak” anlamında kullanılmıştır?

A) Az mı, çok mu sinemdeki yaralar
Gelsin gözü ile görsün de gitsin
B) Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri
Gahı ağlar gahı güler sessizce
C) Bir gün, seni görmesem, sanırım yıldır bana.
Yılları ay, ayları hafta, günleri saattir
D) Gördüm ki, ateşte cımbız da yokmuş
Fikir çilesinden büyük işkence
E) Gördüğün her dilbere gönül verme
Ya sevilir ya sevilmez

 

 

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “geçmek” sözcüğü “bitmek, sona ermek” anlamında kullanılmıştır?

A) Geçenler geçti seni, uçtu papucun dama
Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma
B) Süslenmiş gemiler geçse de açıktan
Sanırım gittiği diyar bendedir
C) Varlık dağlarını deldik de geçtik
Ferhat olsak da bir olmasak da bir.
D) Bu güzelliğin kalmaz senden de geçer
Kaşların kemanı bağrımı biçer
E) Belki hala o besteler çalınır
Gemiler geçmeyen bir ummanda

 

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “karşıt” kavramlar bir arada kullanılmıştır?

A) Düşmana veririz ecelden haber
Dostun hatırını sorar geçeriz.
B)Ak saçlı anadan geçilse bile
Dağlardan geçilmez, derdi Köroğlu
C)Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur
Yâre ömrünü versen, yine başka yar bulur.
D)Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma.
E)Bugüne dek ırgat gibi didindim
Çifte gittim, ekin ektim, geçindim.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçmek” sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Bu küçük tekneyle okyanusu geçmek çok zor.
B) Kırmızı ışıkta beklemeden  karşıya geçmen yanlıştı.
C) Gelecek ay sonu bir üst kata geçeceğiz.
D) Karanlık bir tünelden büyük bir hızla geçmiştik.
E) Kırlangıçlar her sabah buradan uçarak geçer.

 

Romancıların, yaşamı esere aktarma konusunda farklı tutumlar takındığını görüyoruz. Kimi, fotoğrafçı olmayı tercih ederken kimi de ressam olmayı önemsemiş ve öyle tanınmıştır.

6.Bu parçada altı çizili sözlerin yerine, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilirse parçanın anlamı değişmez?

A) teknolojiden yararlanmayı-doğallığı öne çıkarmayı
B) ayrıntılı biçimde anlatmayı-ana hatlarıyla değinmeyi
C) yaşananları değiştirmeyi-yaşananları olduğu gibi vermeyi
D) olduğu gibi anlatmayı-kendinden bir şeyler katarak anlatma-yı
E) hayalci olmayı-gerçekçi olmayı

 

 

Kendine has, sadık bir okur kitlesine sahip polisiye romanlar, okura heyecan, merak ve … bir dünya sunarken usta yazarlar bile bu romanlardan … kıvraklığını öğrendiğini söyler.

7.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) dedektiflerin cirit attığı-merak uyandırmanın
B) gerilim dolu-anlatma sanatının
C) ilginin harmanlandığı-kısa sürede çabuk yazmanın
D) gizemli-bir konuyu ele almanın
E) nesnelliğin öne çıktığı-konuşur gibi yazmanın

 

 

Bu şair, anlatmak istediğini, işlemeli ipek örtüler içinde gizlediği için, yaşadığı dönemde adından çokça söz ettirmiştir.

8.Bu cümlede altı çizili sözle, sözü edilen şairle ilgili olarak anlatılmak istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söyleyişten çok içeriğe önem verme
B) Duygulu bir anlatımla okuru etkileme
C) Şiirlerini özgün bir söyleyişle oluşturma
D) İşlenmemiş konuları yoğun bir anlatımla verme
E) Konuyu süslü ve kapalı bir anlatımla sunma

 

 

Uzun süredir yapıt vermeyen bu usta yazarın son kitabını aldım ve bir çırpıda okudum. Üzülerek söylemeliyim ki yapıtta birbirinin tekrarı olmaktan öteye gidemeyen sözlerle karşılaştım. Bu sözlerin yazarın anlatmaya çalıştıklarını gölgelediği kanaatindeyim. Ancak yazarın sözcük kalabalığı içinde sözsüz kalması, yapıtın, gereğinden fazla uzamasına neden olmuş. Oysa yazar, böyle hacimli bir eseri daha kısa yazabilirdi.

9.Bu parçadaki “sözcük kalabalığı içinde sözsüz kalmak” sözüyle, yapıtla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlatılanların belirli bir düşünsel planda dile getirilememesi
B) Söz yığınları içerisinde, söylenmek istenenin ortaya konamaması
C) Gereksiz ayrıntılara yer verilerek tutarsızlığa düşülmesi
D) Gündelik kullanımdan düşmüş sözcüklerle oluşturulması
E) Biçim ve içerik dengesinin kurulamaması

 

Genç şair, cümle yapısını değiştirerek dil bilgisi kurallarını bozuyor. Anlatımını zaman zaman şiirin olanaklarına yaklaştırarak kendi dilini kurmanın yollarını arıyor ne var ki geçmişin türkülerin söylemekten kendini kurtaramıyor.

10.Bu parçada altı çizili bölümlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Yoğun bir anlatımı tercih etmek-sade ve anlaşılır bir dil kullanmak
B) Kalıcılığı yakalamak-unutulup gitmek
C) Özgün olmaya çalışmak-öncekileri taklit etmek
D) Kişisel konuları yeğlemek-toplumsal konulara yönelmek
E) Ulusal konuları işlemek-evrensel olmak

 

İlk sayılarıyla okuyucunun beğenisini kazanan bu dergi, son sayısında da edebiyat süzgecinden geçtiği belli olan yazılar sunuyor okuyucusuna.

11.Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yayınevimiz, okuyucusuna önümüzdeki ay da dopdolu bir dergi sunacak.
B) Dergide, diğer edebiyat dergilerinde pek rastlayamadığımız konulara daha sık yer veriliyor.
C) Derginin bu sayısında ince bir edebiyat zevkiyle seçildiği anlaşılan birçok şiir var.
D) Bugüne kadar bilimsel yazılara ağırlık verilen bu derginin son sayısında, sanatla ilgili konulara yer verilmiş.
E) Bu dergi, salt edebiyatla ilgilenenlerin okuyabileceği bir nitelik taşıyor.

 

Birçok yazar, yapıtlarını ya tamamen düş gücüyle oluşturur ya da yaşamı öyle değiştirerek anlatır ki yapıtın gerçeklerle ilgisini kuramazsınız. Bu sanatçılarımızın yapıtları ise çatısı bütünüyle yaşam üzerine kurulmuş, nitelikli yapıtlardır.

12.Bu parçada geçen altı çizili sözle, yapıtlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyucuyu etkileyen bir anlatımının olduğu
B) Sanatçının yaşamı üzerine temellendirildiği
C) Yaşamın gizli kalmış yönlerinin olduğu
D) Yaşamdan yola çıkılarak oluşturulduğu
E) Olayların düş gücüyle biçimlendirildiği

 

 

Ortaya çıkan her yeni kuşakla ozanlar arasına bir sevgisizlik, anlayışsızlık duvarı çekiliyor. Şiirimizin ve şairlerimizin sevilmeyişinin gerçek nedenleri pek araştırılmıyor. Bu örtüyü kaldırmanın  zamanı artık geldi de geçiyor bile.

13.Bu parçadaki altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olumsuzlukları öne çıkarmak
B) Gerçekleri gün yüzüne çıkarmak
C) Farklı bakış açıları yakalamak
D) Güzelliklere dikkat çekmek
E) İlginin daha da artmasını sağlamak

 

 

Romanların, beyindeki sosyallik algısını … insanların toplumsal ilişkilerini … ortaya koyan bir araştırma yapan akademisyenlerin çalışması büyük ilgi gördü.

14.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) ortaya çıkararak-yaygınlaştırması gerektiğini
B) harekete geçirerek-düzenlediğini
C) geliştirerek-güçlendirdiğini
D) belirginleştirerek-sağlamlaştırdığını
E) etkileyerek-sağlıklı hâle getirdiğini

 

 

Sanat dünyasında iki tür yazar vardır: Toz kaldırarak ilerleyen, gösterişli, üslup oyunlarıyla okurun gözünü boyamaya çalışan, etkisi kaldırdığı toz kadar olan yazarlarla,toz kaldırmadan hedefine ulaşmaya çalışan, yazınsal bir görev taşıdığını düşünen, okurlarına karşı sorumluluk hisseden gerçek yazarlar. İşte, ben bu ikinci gruptaki yazarlardan biriyim.

15.Bu parçada belirtilen ikinci grup sanatçılarla ilgili olarak altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal amaçlarla yapıtlar üretmedikleri
B) Gösterişsiz bir anlatımla, salt sanat amacı taşıdıkları
C) Düşüncelerini sanatlı bir anlatımla vermeye çalıştıkları
D) Okurlarıyla aynı düşünsel yorumda birleştikleri
E) Belli bir sanat akımına bağlı kalamadıkları

 

 

Bu dergide, şiire yeni başlayan şair adaylarının şiirlerini görüyoruz. Bunlarda, şiirde olması gereken kapalılığı bulamıyoruz. Okuduğumuz her şiirde, şiir kalesinin kapılarının ardına kadar açık olduğunu hemen fark ediyoruz.

16.Bu parçada “şiir kalesinin kapılarının ardına kadar açık olması” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa yoldan üne kavuşmayı çok istemek
B) Geniş kitlelere hitap edip onları yönlendirmek
C) Okuyucuyu derinden etkilemek
D) Kolayca anlaşılan şiirler yazmak
E) Şiirlerinde kendi hayatına yer vermek

 

 

Mesut Berk’in  romanları, bütün has edebiyat örnekleri gibi, okuru hiç tanışmadığı ve düşünmediği anlam boyutlarına taşır. Çünkü onun romanları, tüketilmesi olanaksız genişlikte yorum alanları içerir. Fakat bu alanlara ulaşmak öyle kolay olmaz. Okuru zorlu bir süreç bekler. Okur zorlansa da o sınırsız evreni anlamaya gayret eder. Zaten onun okuru, anlam sığlığından kaçtığı için tercih eder romanlarını.

17.Bu parçadaki “tüketilmesi olanaksız genişlikte yorum alanları içermek” sözüyle, sözü edilen romanlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlatılmak istenenin kapalı bir biçimde yansıtıldığı
B) Anlam katmanları bakımından çok zengin olduğu
C) Okurun yaşamında büyük değişiklikler meydana getirdi-ği
D) Ancak donanımlı okurların anlayabileceği bir kurgusal düzenle oluşturulduğu
E) Okurun kültür düzeyini dikkate almayan bir anlatıma yer verildiği

 

Sanatçıdan beklenen, eserinde laf cambazlığı  yapması değil; fikirleriyle topluma yön verebilmesidir.

18.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bu adam, nasıl olduysa, söz oyunlarıyla çevresindekileri kendine inandırmıştı.
B) “Sesli Düşünelim” programında, söz arasında bu ünlü sanatçının ismi de geçti.
C) Bu olaydan sonra, patronun sözleri,çalışanları daha da kamçılamıştı.
D) Sözün gelişinden, konuşmasını nasıl bitireceğini çoğumuz anlamıştık.
E) B.Borahan, sözlerini tamamlayınca herkes tarafından alkışlandı.

 

 

19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?

A) Bir çiçekle yaz olmaz.
B) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
E) Çok konuşan çok yanılır.

 

 

20.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “bir işin gerçekleşmesinin birtakım koşullara bağlı olması” anlamı vardır?

A) İki el bir baş içindir.
B) Görünen köy kılavuz istemez.
C) Her horoz kendi çöplüğünde öter.
D Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
E) Harman yel ile, düğün el ile.

 

 

YANITLAR

1. D 11. C
2. D 12. C
3. D 13. B
4. A 14. C
5. C 15. B
6. D 16. D
7. B 17. B
8. E 18. A
9. B 19. A
10. C 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Her alanda ihtiyaç duyulan … personel seçimi ve alımı, kuruluşun stratejik amaçları ve beklentilerine ulaşabilmesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir